Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Отримання банківського кредиту в іноземній валюті

Карточка работы:59301б
Цена:
Тема: Отримання банківського кредиту в іноземній валюті
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади банківського кредитування 5 1.1. Поняття «банківського кредиту» 5 1.2. Види операцій банків в іноземній валюті 10 1.3. Правове забезпечення банківського кредитування 18 Розділ 2. Умови отримання банківського кредиту в іноземній валюті 21 2.1. Сутність кредитного договору 21 2.2. Порядок отримання банківського кредиту в іноземній валюті 27 Розділ 3. Супровід операції комерційних банків по видачі кредитів в іноземній валюті 32 3.1. Захист від кредитного ризику при видачі кредиту в іноземній валюті 32 3.2. Отримання кредиту відповідно до кредитної лінії 34 3.3. Порядок погашення банківського кредиту 37 Висновки 39 Список використаної літератури 41
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Серед багатьох актуальних питань економічного розвитку в Україні виокремилася необхідність підвищення ефективності грошово-кредитної політики і збільшення ролі банківської системи. Пошук шляхів і механізмів посилення впливу банків на розвиток та структурні зміни в економіці значною мірою пов’язаний з великою роллю, яку в розширеному відтворенні відіграє кредит, оскільки без нього, як свідчить світовий досвід, неможливий нормальний кругообіг капіталу та ефективне економічне зростання. Нині в економіці України намітилися позитивні тенденції економічного зростання, темпи та стійкість якого залежать від здатності банківської системи забезпечувати потреби підприємств та приватних підприємців (тобто корпоративних клієнтів) необхідними кредитними ресурсами. Разом з тим, загальні тенденції сучасного розвитку кредитних операцій вітчизняних банків свідчать про суттєве послаблення ролі банківського кредиту в забезпеченні виробничого сектору додатковими грошовими коштами. Надання кредитів і проведення кредитної політики є найпоширенішою операцією банківських установ. Кредитні операції приносять банківським установам основну частину доходу. Однак більшість банків зазнає фінансового краху внаслідок надзвичайно ризикованої кредитної політики. Отже, кредит є об’єктивною вартісною категорією, складовою частиною товарно-грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин. Кредит відіграє важливу роль в економіці України, особливо у період становлення в ній ринкової інфраструктури та здійснення структурної перебудови народного господарства. Він сприяє прискоренню роздержавлення власності, допомагає швидкому перерозподілу грошових коштів, що дає можливість у стислі строки здійснити переорієнтацію виробництва і оздоровити економіку. Побудова нового банкiвського механiзму можлива лише шляхом вiдновлення втрачених рацiональних принципiв функцiонування кредитних установ, що прийнятi у цивiлiзованому свiтi i спираються на багатовiковий досвiд ринкових фiнансових структур. Тому таке велике значення має вдумливе i послiдовне вивчення iноземної практики, прийомiв i форм акумуляцiї грошових ресурсiв, кредитування i розрахункiв, якi є продуктом тривалого iсторичного вiдбору в жорстких умовах конкурентної боротьби, i якi продемонстрували свою високу ефективнiсть. Необхiдно вiдмiтити, що в теперiшнiй час особливу актуальнiсть набуває розгляд i всебiчне вивчення питань, що стосуються класифiкацiї кредитiв комерційних банкiв, аналiзу їх видової структури з метою більш ефективного вирiшення питань органiзацiї i управління своєю дiяльнiстю і найбiльш повного задоволення своїх iнтересiв i iнтересiв суспільства, отримання якомога бiльшого прибутку. Ефективне вкладення кредитних ресурсiв повинно вплинути не тiльки на банківський прибуток, але й на економiчний стан заходiв, що кредитуються, та на економіку всієї країни. Мета даної курсової роботи – характеристика видової структури кредитiв, аналiз кредитів банків, які видаються у іноземній валюті та їх особливостей. Предметом дослiдження роботи є тi економiчнi вiдносини, що виникають мiж суб`єктами господарювання, населенням та комерційними банками з приводу надання кредитiв на принципах повернення, строковостi i платності. Об`єкт дослідження – кредити банків в іноземній валюті, що надають клієнтам і які знаходять своє місце в кредитних портфелях банків України.
Объём работы:
44
Выводы:Надання кредитів – це головна економічна функція банків. Але ця функція також пов’язана з ризиком, оскільки дії як зовнішніх (економічні умови в країні), так і внутрішніх факторів (помилки в керівництві) можуть призвести до значних збитків банку. Кредит – це перерозподільча категорія, і використовується він як інструмент перерозподілу вже існуючих благ і цінностей, тобто, щоб кредит виконував свої функції в сучасних умовах і сприяв перерозподілу капіталу з метою розвитку виробництва, його оптимізації, необхідно перш за все зробити діючими вітчизняні підприємства. Кредит – це складна економічна категорія, яка відображає не тільки рух позичкового капіталу, але й взаємовідносини між суб'єктами. Не можна сказати, що кредит – це передача грошових коштів у тимчасове користування від кредитора до позичальника, він поєднує в собі також правові взаємовідносини суб'єктів і, навіть, їх особисте ставлення один до одного. Кредитування – це галузь діяльності, яка існує за своїми жорсткими законами, принципами. За своєю природою принципи кредитування поділяються на ті, що відображають сутність функцій кредиту, і загальноекономічні. Принципи кредитування є невід'ємною частиною кредиту. По-перше, вони відрізняють кредит як економічну категорію від інших економічних категорій, а по-друге, мають чисто практичне значення, так як банки, реалізуючи ці принципи в своїй кредитній діяльності, досягають дві основні цілі: отримання прибутку і мінімізація ризику збитковості кредитних операцій. Характеризуючи кредит як економічну категорію, слід сказати, що він складається з двох елементів: суб'єкта і об'єкта кредитної угоди. Теза про те, що будь-які господарюючі органи чи громадяни можуть отримати кредит в банку, не має практичного застосування. При прийнятті рішення про те, надавати чи не надавати кредит позичальнику, банк приймає до уваги велику кількість факторів, серед яких: порядність та чесність клієнта, стан його здоров`я, платоспроможність, наявність певної кваліфікації і т. і. Тобто кредит може отримати тільки той клієнт банку, що має реальні передумови до його повернення і можливість сплатити за його користування проценти. Таким чином контролюється фактор ризику кредитних операцій. Об'єкт кредитування визначає цільову направленість кредиту, тобто, визначаючи об'єкт, під який надаватиметься кредит, рівень ризику також тримається на певному рівні.
Вариант:нет
Литература:1. Аванесова І. Оцінка кредитної діяльності банку // Фінанси України. – 2005. – №6. – С. 103–112. 2. Аванесова І. Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні: історії і сучасність // Банківська справа. – 2002. – №4. – С. 64-79. 3. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Видавничий будинок „Максимум”; Тернопіль: „Економічна думка”, 2000. – 592 с. 4. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 354 с. 5. Банківська справа: Навч. посібник / за ред. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001 – 314 с. 6. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук. проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002 – 476 с. 7. Банковское дело. Лаврушина О.И. Москва.: „Финансы и статистика”. 2000. – 672 с. 8. Березовик В. Проблеми правового регулювання кредитних операцій // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 7. – С. 29–30. 9. Бодаківський В.Ю. Проблеми залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами // Фінанси України. – 2005. – №1. – С. 106-112. 10. Буряк В., Волохов В. Економічні межі кредиту в забезпеченні ефективності кредитної діяльності банку // Банківська справа. – 2002. – №6. – С. 50-56. 11. Валерій Томашевський. Фінансове кредитування у господарській діяльності // Справочник экономиста. – июнь 2005. – С. 18-22. 12. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004.– №1. – С. 95-99. 13. Генеза ринкової економіки: терміни, поняття персоналії. Укладачі: В.С. Іфтемчук, В.А. Григорьєв, М.І. Маниліч, Г.Д. Шутак. За наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука. – К.: „Магнолія плюс”, 2004. – 688 с. 14. Гуцал І. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування // Банківська справа. – 2002. – №3. – С. 38-45. 15. Деньги, кредит, банки / Под ред. О. Лаврушина. – М., 1998. – 684 с. 16. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000 – 864 с. 17. Єва Тарнай. Професійне управління кредитною діяльністю – гарантія успішного функціонування банку. // Вісник НБУ. – 2004. – №6. – С. 30-33. 18. Єрмоленко Г.Г., Коршикова Т.В. Аналіз кредитних операцій банків. // Фінанси України. – 2001. – №3. – С. 121-130. 19. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // www.rada.kiev.ua. 20. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України №283/97-ВР // www.rada.kiev.ua 21. Кіндрацька Л. Управлінський облік та контролінг у системі управління банку // Вісник НБУ. – 2001. – № 8. – С. 20–24. 22. Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій у сучасних умовах. // Фінанси України. – 1998 р. – №10. – С. 84–87. 23. Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір: К.: Парламентське видавництво, 2004. – 259 с. 24. Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення: Монографія. – К.: КОО т-ва „Знання”, 2001. – 150 с. 25. Ковальчук А.Т. Правове забезпечення кредитної діяльності. – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 405 с. 26. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности теоретико-прикладной аспект. – К.: МАУП, 1999. – 192 с. 27. Кривоног О. Л. Банківське кредитування малих підприємств. // Фінанси України. – 2005. – №8. – С. 101-105. 28. Оплачко Л. Кредитування як банківська операція // Право України. – 2003. №2. – С. 52-56. 29. Малахова О.Л. Кредитне забезпечення підприємницької діяльності. // Фінанси України. – 2004. – №6. – С. 113-120. 30. Н. Привалова. Банковские кредиты: все, что нужно знать. // Баланс. – 2004. – №21(511). – С. 29-35. 31. Онікієнко С. Банківський кредит як об’єкт оцінки економічної ефективності. // Вісник НБУ. – 2004. – №10. – С. 30-33. 32. Паламарчук В.О., Федотов М.М., Бойченко О.К. Комерційні банки та виробничо-фінансова діяльність підприємств / За ред. В.Г. В’юна, Паламарчука В.О. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 392 с. 33. Парасій-Вергуненко І. Організація управлінського обліку в банках. Деякі аспекти теорії і практики // Вісник НБУ. – 2004. – №10. – С. 26–29. 34. Положення „Про кредитування” затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246 // www.rada.kiev.ua 35. Прасолова С. Особливості формування кредитної політики банків // Вісник НБУ. – 2004. – №10. – С. 11-15. 36. Примостка О.О. Аналіз ефективної діяльності комерційних банків // Фінанси України. – 2003. – №4. – С. 97-101. 37. Пшик Б. Напрями діяльності українських банків у сфері корпоративного фінансування // Вісник НБУ. – 2005. – №7. – С. 40–44. 38. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник НБУ.– січень 2002. – С. 26-29. 39. Тітенкова М.В. Проблеми забезпечення повернення банківських кредитів // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №5. – С. 17-19. 40. Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку. // Фінанси України. – 2002. – №4. – С. 119-125. 41. Финансы, денежное обращение, кредит / Под ред. Л.Л.Дробозиной. – М.: Финансы. Издательское объединение ЮНИТИ, 1997. – 429 c. 42. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с., іл. 43. Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. – 2005. – №2. – С. 36-47. 44. Чинне законодавство України: За станом на 1 липня 2003 р./Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 800 с. 45. www.rada.kiev.ua 46. www.bank.gov.ua 47. www.aub.com.ua 48. www.ukrstat.gov.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)