Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Структура інформаційно-аналітичних служб в Україні

Карточка работы:5045к
Цена:
Тема: Структура інформаційно-аналітичних служб в Україні
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Інформаційні системи і технології
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність та основні характеристики інформаційно-аналітичної  діяльності 4 2. Структура інформаційно-аналітичних служб в Україні 6 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:  У державі інформаційна діяльність досить чітко організована: є спеціальні інформаційні установи, що утворюють систему інформаційного забезпечення користувачів документальною інформацією універсального, галузевого, проблемно-тематичного змісту.   Водночас інформаційні структури створюються як органічні складові багатьох установ, організацій, фірм, тобто інформаційна діяльність є наскрізною за своєю сутністю, пронизуючи всі сфери людської діяльності (науку, освіту, виробництво, управління, інтелектуальне дозвілля тощо).   Реальна потреба в діяльності інформаційних служб, функціонально включених до структури підприємств та організацій, широкий спектр інформаційних завдань, які перед ними постають, потребує підготовки спеціалістів інформаційно-управлінського профілю.  
Объём работы:
15
Выводы:  Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:   Узагальнюючи результати вивчення стану розвитку науково-інформаційної діяльності в країні, слід відзначити, що наприкінці ХХ ст. інформаційне обслуговування вітчизняної науки здійснювалось переважно органами ДСНТІ СРСР. На цей період ними було охоплено всі сфери суспільної діяльності — науку, техніку, виробництво, освіту, культуру, мистецтво та усі категорії споживачів інформації. Ця система виконувала майже весь перелік завдань інформаційного обслуговування — облік, опис, систематизацію, оцінювання, узагальнення, підсумки, рекомендацію, аналіз, прогноз (два останніх вимагали подальшого розвитку та вдосконалення) та була представлена різноманітними типами інформаційних видань, серед яких РЖ були найбільш важливими.    Із здобуттям незалежності перед Україною постала нагальна потреба у створенні власної національної системи НТІ. Адже до цього часу інформаційні установи держави виконували, в основному, посередницькі інформаційні функції. Формуванням же національних інформаційних ресурсів бібліотеки та органи НТІ країни на той час майже не займалися.    Протягом 1990-х рр. в державі було започатковано ряд науково-інформаційних, у тому числі, реферативних видань. Але їх аналіз засвідчив, що ці РЖ характеризувалися певними обмеженнями щодо видового або тематичного наповнення. Значна частина української наукової інформації з різних галузей знань лишалася не охопленою системою інформаційних видань. Найменшого розвитку набула оглядово-аналітична діяльність. За наявності значної кількості інформаційно-аналітичних центрів у різних міністерствах, відомствах, політичних партіях і громадських організаціях у систему загальнодоступних документальних комунікацій їх продукція практично не надходить, що перешкоджає її ефективному використанню.    Основним завданням, яке стоїть перед інформаційними та бібліотечними установами нашої держави сьогодні є розробка та впровадження системи аналітико-синтетичного опрацювання української наукової літератури, яка повинна забезпечити:  ­ - створення єдиної системи кооперативної реферативної обробки вітчизняних документів, кумуляції та зберігання результатів опрацювання у загальнодержавній БД, забезпечення інтерактивного доступу до даних для учасників системи та інших користувачів;  ­ - скорочення фінансових витрат, трудових і матеріальних ресурсів, за рахунок усунення дублювання під час обробки документів, на формування та експлуатацію загальнодоступних інтерактивних БД, а також на створення інших бібліотечних та інформаційних продуктів, у тому числі комплексу науково-інформаційних видань, що включатиме підготовку оглядово-аналітичних і прогностичних матеріалів;  ­ - організацію потужнього телекомунікаційного центру на базі мережі Internet з метою доступу до зарубіжних БД для обміну реферативною інформацією та її використання.  
Вариант:нет
Литература:1. Власова Г.В., Лутовинова В.І., Титова Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації: навч. посіб. - К.: ДАКККіМ, 2006. - 291 с. 2. Давидова І. Ринкова трасформація інформаційної діяльності в Україні // Вісник Книжкової палати. - 2001. - № 8. - С. 21-24. 3. Добко Т.В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та перспективи використання // Бібліографознавство: теорія і практика: зб. наук, праць. - К., 1997. - С 46-56. 4. Дубенко С. Державна служба в Україні: навч. посіб. - К., 1998. -168 с. 5. Егоров И.И. Региональные информационно-аналитические центры: структура и задачи // НТИ. - Сер. 1. - 1996. - № 6. - С. 8-10.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)