Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Адміністративний примус

Карточка работы:5054к
Цена:
Тема: Адміністративний примус
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):юридична
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Внутрішніх Справ України (НАВСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 4 2. Сутність адміністративного примусу 7 3. Заходи адміністративного попередження 11 4. Заходи адміністративного припинення 14 5. Заходи відповідальності 18 Висновки 26 Список використаної літератури 28  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:  Актуальною на сьогодні є проблема застосування такого методу управлінської діяльності, як адміністративний примус, який є невід’ємною складовою системи методів державного управління суспільством. Вказаний метод відноситься до найбільш жорстких засобів впливу, тому в діяльності органів управління та їх посадових осіб примус застосовується, як правило, у поєднанні з іншими управлінськими прийомами. Хоч, метод примусу і визнаний авторитарним, однак, незаперечним є той факт, що на сьогодні немає жодної держави, яка б не використовувала його як найнеобхідніший засіб управління своїми справами.   Останнім часом потенціал адміністративного примусу суттєво змінився за рахунок модифікації його матеріально-правових та процесуально-правових властивостей, і, як наслідок, виникла неузгодженість доктринальних положень, значна кількість яких була розроблена ще у середині ХХ століття й істотно застаріла, законодавства (значного за обсягом, розпорошеного у нормативно-правових актах різної юридичної сили, неузгодженого, а інколи і суперечливого за змістом) і реалій примусовозастосовчої діяльності уповноважених органів, що негативно впливає на якість та ефективність роботи останніх, а також ступінь захисту прав, свобод та інтересів громадян, що є неприпустимим.   Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практики застосування примусових заходів в адміністративному порядку в різних сферах суспільного життя вивчити сутність адміністративного примусу. Відповідно до мети текст роботи поділений на розділи, що відповідають поставленим завданням, а саме: зробити огляд джерел за темою роботи, визначити сутність адміністративного примусу, проаналізувати окремо заходи адміністративного попередження, припинення та заходи відповідальності, що разом складають інститут адміністративного примусу.  
Объём работы:
25
Выводы:  Узагальнюючи вищевикладене, підведемо підсумки. Адміністративний примус доцільно визначити як систему засобів психологічного або фізичного впливу на свідомість і поведінку людей з метою досягнення чіткого виконання встановлених обов'язків, розвитку суспільних відносин у межах закону, забезпечення правопорядку й законності.    В юридичній науці склалася така класифікація заходів адміністративного примусу: а) заходи адміністративного запобігання (адміністративно-попереджувальні); б) заходи припинення правопорушень; в) адміністративні стягнення.   Застосування заходів адміністративного примусу, непов’язаних із адміністративною відповідальністю, слід розглядати як окреме провадження адміністративно деліктного процесу, а саме провадження про застосування заходів адміністративного примусу, непов’язаних із адміністративною відповідальністю. Це провадження визначить, об’єднає загальні закономірності, порядок, строки, компетенцію, стадії тощо, на яких базуватиметься процесуальний порядок застосування окремих із них.    Порядок реалізації провадження про застосування заходів адміністративного примусу, непов’язаного з адміністративною відповідальністю, можна поділити на два види. Перший – на підставі спеціально прийнятого правозастосовного акта, коли ступінь примусу тягне за собою важливі правообмеження особистості. Другий – коли захід адміністративного примусу застосовується безпосередньо при виникненні підстав без винесення спеціального акта.    Це провадження набагато менше деталізовано правовими нормами в порівнянні з іншими адміністративно-деліктними провадженнями: відсутній перелік суб’єктів, наділених юрисдикційними повноваженнями їх застосовувати; недостатньо розроблена процедура застосування; відсутні процесуальні права громадян у цьому провадженні. Зауважимо, що це єдиний випадок, коли можна застосовувати примус до осіб, що не вчиняли правопорушення.   До заходів адміністративного попередження, на підставі аналізу численних нормативно-правових актів, які визначають засади діяльності різних уповноважених державних органів та посадових осіб, яким надано повноваження про застосування примусових заходів цього виду, можна віднести: перевірку документів; огляд і переогляд (транспортних засобів, речей, вантажів, ручної поклажі, особистий огляд пасажирів цивільних повітряних суден, морських і річкових суден та документів, осіб, які працюють на об’єктах з особливим режимом); проведення обстежень як різновиду огляду (виробничих, складських, торговельних та інших приміщень підприємств, установ, організацій, житла громадян тощо); відвідування підприємств, установ та організацій, входження на земельні ділянки, у житлові та інші приміщення громадян тощо). Залежно від специфіки діяльності того чи іншого органу держави, він наділений повноваженнями щодо застосування певних заходів адміністративного попередження.   До заходів адміністративного припинення варто віднести: вимогу припинити протиправну поведінку; доставлення порушника; привід осіб, які ухиляються від явки за викликом до державного органу, установи (суду, прокуратури, охорони здоров’я, внутрішніх справ, військових комісаріатів тощо); адміністративне затримання, не пов’язане зі здійсненням провадження в справах про адміністративні правопорушення, і адміністративне затримання, пов’язане із таким провадженням; особистий огляд; взяття на облік та офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки; огляд і переогляд речей, багажу, транспортних засобів; вилучення речей та документів; зупинка транспортних засобів тощо Щодо процесуального порядку застосування заходів адміністративного примусу, то науковці лише наголошують на його обов’язковості.  
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України вiд 07.12.1984 № 8073-X із змінами та доповненнями  2. Про міліцію: Закон України вiд 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР) - 1991 - N 4 - ст. 20 3. Административное право Украины : учебник / под общ . ред . С .В . Кивалова . – X.: Одиссей , 2004. – 880 с .  4. Адміністративне право України . Академічний курс : підручник : у 2 т . / ред . колегія : В .Б . Авер’янов (голова). – К .: Видавництво «Юридична дум ка», 2004. – Т . 1. Загальна частина . – 584 с .  5. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 164.  6. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – С. 137. 7. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 8. Бандурка О .М . Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня канд . юрид . наук / О . М. Бандурка . – Харків : Укр . юрид . академія , 1994. – 16 с .  9. Безсмертний Є .О . Адміністративно-запобіжні заходи , що застосову ються органами внутрішніх справ : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня канд . юрид . наук / Є .О . Безсмертний . – Харків : Ун -т внутр . справ , 1997. – 19 с .  10. Гладун З .С . Адміністративне право України : навч . посібник / З .С . Гладун . – Тернопіль : Карт -бланш , 2004. – 579 с .  11. Гнатюк С.С. Процесуальний порядок застосування заходів адміністративного примусу: постановка проблеми // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - № 1 (2) - 2011 - С. 3 - 9 12. Головач А .В . Заходи адміністративного примусу , не пов’язані з відповідальністю , в діяльності органів державної податкової служби України : питання теорії та практики : дис . … канд . юрид . наук / А .В . Головач . – Запоріжжя , 2004. – 173 с .  13. Гончарук С .Т . Адміністративне право України : навч . посібник / С .Т . Гончарук . – К .: Національна академія внутрішніх справ України , Націона льна академія управління , 2000. – 240 с .  14. Забарний Г .Г . Адміністративне право України : навч . посібник / Г .Г . Забарний , Р .А . Калюжний , В .К . Шкарупа . – К .: Вид . Паливода А. В ., 2003. – 212 с .  15. Кінаш Ю .Я . Засоби адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня канд . юрид . наук / Ю .Я . Кінаш . – Ірпінь , Національна академія державної податкової служби України , 2003. – 19 с .  16. Коломієць Т .О . Адміністративний примус у публічному праві Укра їни : теорія , досвід та практика : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня канд . юрид . наук / Т .О . Коломієць . – Харків , 2005. – 44 с .  17. Коломоєць Т.О. Щодо питання визначення адміністративноправового примусу / Т .О . Коломоєць // Держава і права : збірник наукових праць . Юридичні і політичні науки . Випуск 19. – К .: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 258–265.  18. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія – Запоріжжя: Поліграф, 2004.  19. Колпаков В .К . Адміністративне право України : підручник / В .К . Колпаков , О .В . Кузьменко . – К .: Юрінком Інтер , 2003. – 544 с .  20. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія – К.:Юрінком-Інтер, 2004 – С. 274 – 287 21. Комзюк В .Т . Адміністративно - правові засоби здійснення митної справи : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня канд . юрид . наук / В .Т . Ком зюк. – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 20 с.  22. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції : поняття , види та організаційно - правові питання реалізації : монографія / за заг . ред . проф . О .М . Бандурки . – Харків : Вид -во Нац . ун -ту внутр . справ , 2002. – 336 с .  23. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія – Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002 24. Мельник Р .С . Забезпечення законності застосування заходів адміні стративного примусу , не пов ’язаних з відповідальністю : автореф . дис . на здо буття наук . ступеня канд . юрид . наук / Р .С . Мельник . – Харків : Національний університет внутрішніх справ , 2002. – 19 с .  25. Назар Ю .С . Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня канд . юрид . наук / Ю .С . Назар . – Львів , 2007. – 20 с .  26. Павлюх О.А. Правова природа адміністративного примусу та його місце в діяльності органів державної податкової служби України // Держава і право – Випуск 48 – С. 263 – 268 27. Салманова О .Ю . Адміністративно -правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня канд . юрид . наук / О .Ю . Салманова . – Харків : Національний університет внутрішніх справ , 2002. – 19 с .  28. Стеценко С.Г.Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Атіка, 2009. – С. 179–180.  29. Фролов О .С . Принципи застосування сили і вогнепальної зброї / О .С . Фролов // Вісник Запорізького юридичного інституту . – 1997. – № 1. – С . 93–100.  30. Чабан В .П . Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України : навч . посібник / В .П . Чабан . – К .: Атіка , 2002. – 19 с .  31. Шкарупа В .К . Діяльність працівників ОВС по припиненню правопо рушень : дис . … д -ра юрид . наук / В .К . Шкарупа . – Одеса , 1996. – 327 с .   
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (187)