Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Кваліфікація договору в сфері співробітництва (договір про кооперацію, договір про консорціум) в різних правових системах

Карточка работы:5059к
Цена:
Тема: Кваліфікація договору в сфері співробітництва (договір про кооперацію, договір про консорціум) в різних правових системах
Предмет:Право
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание: Вступ 3 1. Поняття і сутність договорів співробітництва   в різних правових системах 4 2. Юридична сутність та види договорів про співробітництво 9 Висновки 14 Список використаної літератури 15          
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: У праві зарубіжних країн по-різному визначається місце правових норм, що регулюють договірні відносини, у системі права та вчення про договори в системі цивілістичної доктрини. Так, у континентальному праві поняття договору є одним з центральних; сам термін «договірне право» досить рідко вживається, хоча в деяких випадках цей інститут навіть ототожнюється із загальними положеннями зобов’язального права. В усіх країнах договірні відносини врегульовано законами. Норми щодо договорів не завжди в систематизованому вигляді розміщені в цивільних кодексах (ФЦК, НЦК) у главах про угоди, зобов’язання та окремі види договорів, вони також містяться в деяких окремих законодавчих актах — законах. Договори (контракти) про виробничу кооперацію не можна відносити до такої класифікаційної групи як договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність, не пов’язану зі створенням юридичної особи. Адже згідно з останніми здійснити інвестицію зобов’язаний кожний учасник і ці договори не передбачають збереження за контрагентами спеціалізації виробництва та зобов’язання здійснювати виробництво продукції (проміжної чи кінцевої) кожним з учасників. Натомість і для договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, і для договорів про спільну інвестиційну діяльність характерна спільність інтересів сторін, тобто досягнення загального господарського результату.    
Объём работы:
12
Выводы: Отже, договір як юридичний факт у всіх правових системах є однією з найпоширеніших підстав виникнення цивільних (зобов’язаль¬них) правовідносин. Однією з форм здійснення іноземних інвестицій є виробнича кооперація у вигляді створення консорціумів. Проте кооперацію, як форму здійснення іноземної інвестиції, необхідно відрізняти від схожих організаційно-правових форм здійснення господарської діяльності та інших видів господарських і цивільно-правових договорів. Мотиви участі в промисловому співробітництві, його галузі та ефективність аналізувалися міжурядовими організаціями, у тому числі в рамках ООН, уже в сімдесятих роках минулого століття. Багатостороннє промислове співробітництво в міжнародній практиці означає економічні відносини та діяльність, зумовлені: а) укладенням договорів на тривалий термін, які виходять за межі простої купівлі-продажу товарів та послуг і охоплюють ряд взаємозалежних операцій (на рівні виробництва, розробки та передачі технології, збуту тощо); б) укладенням договорів, що визначені урядами у двосторонніх та багатосторонніх угодах як договори про промислове співробітництво. Відповідно до цього підходу і з урахуванням правового характеру статей цих договорів, угодами про промислове співробітництво вважають договори, що стосуються, зокрема: 1) передачі технології та технічного досвіду; 2) співробітництва в галузі виробництва, в тому числі у відповідних випадках співробітництва в дослідженнях і розробках при спеціалізації виробництва; 3) співробітництва в освоєнні природних ресурсів; 4) збуту спільно або на спільний рахунок продукції, виробленої в результаті промислового співробітництва в країнах сторін у договорі або на ринках третіх країн.    
Вариант:нет
Литература: 1. Зовнішньоекономічні операції і контракти Текст : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Козик та ін.. - 2.вид., перероб., доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с. 2. Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності Текст : зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 квіт. 2011 р., м. Жовті Води) : в 6 т. / Голов. упр. освіти і науки Дніпропетр. облдержадмін., Обл. комун. вищ. навч. закл. "Ін-т підприємництва "Стратегія". - Д. : Біла К. О., 2011. - . Т. 4 : Міжнародне економічне співробітництво на регіональному рівні. - 2011. - 100 с.  3. Управление международной производственной кооперацией предприятий Текст / Н. М. Якупова, А. М. Туфетулов ; Казанский финансово-экономический ин-т. - Казань : Издательство КФЭИ, 2000. - 103 с. 4. Рєзнікова В. В. Р 34  Правове регулювання спільної господарської діяльності в Ук-раїні: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 280 с. 5. Економічне оцінювання та організування інтегрованих корпоративних структур консорціумного типу Текст : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Сороківська Олена Анатоліївна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 241 арк. 6. Міжнародне співробітництво кооперативних організацій у процесі європейської інтеграції України Текст : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Федоришин Надія Юріївна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2007. - 20 с. 7. Чабан О. М. Договори (контракти) про виробничу кооперацію // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С. 191-194.  8. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн. Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ, 2004. — 220 с. 9. Міжнародне економічне співробітництво України (Правові проблеми) Текст : матеріали міжнарод. наук.-практич. конф., 18 листопада 2004 р. / відп. ред. В. Ф. Опришко ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 456 с.    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)