Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківські операції»

Управління пасивами банку

Карточка работы:5926б
Цена:
Тема: Управління пасивами банку
Предмет:Банківські операції
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Сутність пасивів банку та їх склад 4 Розділ 2. Управління пасивами банку 20 2.1. Управління зобов’язаннями банку 20 2.2. Управління капіталом банку 24 Розділ 3. Аналіз пасивів банку 32 3.1. Аналіз зобов’язань банку 32 3.2. Аналіз капіталом банку 38 Розділ 3. Вдосконалення способів управління пасивами банку 41 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У сучасній банківській практиці під управлінням пасивами прийнято розуміти інтегрований підхід до управління балансом банку, який розглядається як єдине ціле і спрямовується на досягнення загальної мети підвищення прибутків за прийнятного рівня ризику. Сутність управління пасивами полягає у формуванні стратегій та проведенні операцій, які приводять структуру балансу банку у відповідність до обраної політики. За даного підходу банки розглядають свої портфелі активів, зобов’язань та капіталу в нерозривній єдності як сукупний портфель, спрямований на досягнення спільної мети. Такий спосіб управління цілком обґрунтований, оскі¬льки в реальній дійсності всі банківські портфелі тісно взаємопов’язані і значною мірою впливають один на одного. Управління пасивами банку надає менеджменту можливість управляти ризиком відсоткових ставок та ризиком ліквідності координуванням рішень щодо джерел фінансування та напрямків розміщення коштів. У сучасних умовах нестабільності фінансових ринків та зростанням ризикованості діяльності збалансоване управління пасивами розглядається як найефективніший підхід до управління комерційним банком. Метою даної роботи є теоретичне і практичне дослідження використання методики управління пасивами банку. Мета роботи визначає основні завдання дослідження: • з’ясувати сутність пасивів; • визначити склад пасивів банку; • охарактеризувати банк; • оцінити основні аспекти управління пасивами банку; • розробити напрямки вдосконалення управління пасивами банку. Предмет дослідження: система управління пасивами банку. Об’єкт дослідження: «Райффайзен Банк Аваль».
Объём работы:
50
Выводы:Головне завдання менеджменту — координувати рішення щодо активів і пасивів усередині кожного окремого банку, аби досягти найвищих результатів, максимально контролюючи обсяги, структуру, доходи та витрати як за активними, так і за пасивними операціями банку. Контроль керівництва банку над активами має координуватися з контролем над пасивами, оскільки лише в такому разі можна буде досягти внутрішньої єдності й завдяки цьому максимізувати різницю між доходами та витратами. Головна ідея збалансованої стратегії полягає в розумінні того, що і доходи і витрати відносяться до обох сторін банківського балансу. При цьому ціна кожної операції чи послуги має перекрити витрати банку з її надання. Зниження витрат банку завдяки управлінню пасивами, так само допомагає досягти цільового рівня прибутку, як і надходження від активних операцій. Отже, традиційний погляд, згідно з яким увесь дохід банку генерують активи — кредити та інвестиції, поступився місцем ідеї одночасного скоординованого управління активами і пасивами. Перевагою стратегій управління пасивами є максимізація прибутку за умови прийнятного рівня відсоткового ризику, а також можливість більш зваженого підходу до проблем управління ліквідністю завдяки точному визначенню потреби в ліквідних засобах. Така стратегія потребує застосування багатьох складних методів і прийомів та високого рівня кваліфікації банківських менеджерів, що часто переш¬коджає її впровадженню у практику роботи українських банків. Необхідною умовою ефективного застосування цієї стратегії з метою одержання максимального прибутку є можливість досить точно передбачати та прогнозувати зміни напряму, величини та швидкості руху відсоткових ставок. У країнах з високим рівнем інфляції, нестабільною політичною та економічною ситуацією прогнозувати відсоткові ставки майже неможливо, а через це й використання деяких методів управління активами і пасивами стає проблематичним. Збалансована стратегія управління активами і пасивами реалізується на практиці застосуванням спеціальних підходів структурного балансування та методів управління ризиками. Найпоширеніші серед них метод управління розривом (геп-менеджмент), метод середньозваженого строку погашення (дюрація) та операції з похідними фінансовими інструментами, які проводяться на строковому ринку з метою хеджування ризиків.
Вариант:нет
Литература:1. Васюренко Л.В., Федосік І. М. Ресурси комерційного банку: Теоретичний та прикладний аналіз. — Х. : ПП Яковлєва, 2006. — 87 с. 2. Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д., Парасій-Вергуненко І.М., Арістова А. М., Білошапка В. С. Аналіз банківської діяльності: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Михалович Герасимович (ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 600 с. 3. Герасимович А.М., Кіндрацька Л.М., Кривов'яз Т.В., Боришкевич О.В., Мазур О. А. Облік і аудит у банках: Підручник / Київський національний економічний ун- т / Анатолій Михайлович Герасимович (ред.). — К. : КНЕУ, 2004. — 540 с. 4. Герасимович А.М., Самсонова О.І. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності": Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 102 с. 5. Івасів Б.С.., Савлук М.І., Ющенко В.А., Гребеник Н. І., Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: Підручник / Тернопільська академія народного господарства / Богдан Степанович Івасів (ред.). — Т. : Карт-бланш, 2000. — 512 с. 6. Копилюк О.І., Кульчицька Н.С. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 108 с. 7. Коцовська Р.Р., Ричаківська В.І., Табачук Г.П., Грудзевич Я. В., Вознюк М.А. Операції комерційних банків: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — 3. вид. — К. : Алерта, 2005. — 501 с. 8. Любунь О.С., Грушко В. І Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Слово", 2004. — 296 с. 9. Операції комерційних банків / Р.Коцовського, В. Ричаківська, Г.Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – 3-тє видання. – К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 17 с. 10. Операції комерційних банків: Опорний конспект лекцій для студ. спец. "Банківська справа" / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Н.П.Шульга (уклад.), У.М.Сігаєва (уклад.). — К. : КНТЕУ, 2006. — Ч. 1 : Традиційні банківські послуги. — 114с. : рис. 11. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. –17 с. 12. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 316 с. 13. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2005. — 468 с. 14. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)