Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Визначити роль НБУ в процесі банківського інвестиційного кредитування

Карточка работы:59252б
Цена:
Тема: Визначити роль НБУ в процесі банківського інвестиційного кредитування
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Інше
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Процесс інвестиційного кредитування 4 2. Роль НБУ в процесі інвестиційного кредитування 9 Висновки 15 Список використаної літератури 16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Позитивні тенденції діяльності банків сприяють підвищенню їхньої функціональної ролі у розвитку економіки: банки, будучи посередниками в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів, визначають напрями й обсяги інвестування, опосередковуючи відтворювальні процеси в економіці. Втім, залишаються актуальними проблеми оптимізації кількісної структури банків, забезпечення стабільності і достатності ресурсної бази банків, створення спеціалізованих банківських установ, об'єднань, усунення територіальних диспропорцій на регіональному ринку кредитування реального сектора, які негативно впливають на розвиток банківського сектора зокрема та структурну перебудову економіки загалом. Надзвичайно важлива роль кредиту в забезпеченні науково-тех¬нічного прогресу та обслуговуванні інноваційного процесу. Кредит є важливим джерелом фінансування капітальних вкладень. Націлене на виробничий процес довгострокове кредитування стає однією з форм інвестицій в економіку країни. Безперервність і достатність таких - обов'язкові для нормального функціонування економіки. Ефективність кредитних важелів перспективного розвитку НТП ви¬значається кредитною політикою. Для реалізації інвестиційної про¬грами необхідно здійснювати пріоритетне кредитування проектів, спрямованих на стимулювання НТП. Однак за умов інфляції можливості кредиту щодо стимулювання НТП значно зменшуються, оскільки нова техніка стає надто дорогою для більшості підприємств, а можливі строки надання кредиту набагато менші, ніж період окупності, капітальних витрат. За умов ринкової економіки дедалі більшої ваги набуває кредит в обслуговуванні інноваційного процесу, розвитку малих і середніх виробничих структур, у підготовці та перепідготовці наукових кадрів.
Объём работы:
15
Выводы:Надзвичайно важливою є роль кредиту у використанні досягнень науково-технічного прогресу: в технічному переоснащенні або реконструкції діючих підприємств і впровадженні прогресивної техніки на нових підприємствах, що вимагає значних коштів. Особливо це стало відчутним в умовах переходу до ринкової економіки Механізм безповоротного виділення на капітальні вкладення бюджетних чи відомчих асигнувань відійшов у минуле. Головним інструментом у таких умовах може бути тільки кредит, особливо так званий ризиковий (венчурний), що функціонує переважно з державною допомогою. Визначальним критерієм ідентифікації банківського кредиту як інвестиційного ресурсу є його спрямування на відтворення капіталу позичальника в розширених масштабах. Відповідно, сферу інвестиційного банківського кредитування становлять кредити, які вкладаються у забезпечення наступного збільшення вартості за рахунок будівництва, реконструкції, модернізації, тобто створення нових потужностей сфери виробництва й обігу. Запропоновано розглядати кредитування інвестиційних проектів як спрямування ресурсів на інвестиційні заходи позичальника, скеровані на розширене відтворення його капіталу, згідно з принципами банківського кредитування. Подане визначення дає змогу уточнити сутність банківського інвестиційного кредитування, його функції, виокремити основні ознаки інвестиційного кредиту, виявити його вплив на інвестиційні процеси в економіці. Можна визначити роль НБУ у регулюванні інвестиційного кредитування в Україні: Національний банк регулює ринок інвестиційного кредитування в Україні за допомогою низки нормативно-правових актів, які визначають умови кредитування, порядок кредитування, облікову ставку, порядок оцінки конкурентоспроможності позичальників.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-Ш «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30. 2. Банківські операції / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. 3. Банківські операції: Підручник / За ред. Р. Р. Коцовської. - Л.: ЛБК НБУ, 2001. 4. Балянт Г.Р. До питання про банківське інвестиційне кредитування // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Випуск 183: Том I. – С. 264–269. (0,24 д.а.). 5. Балянт Г.Р. Вплив інвестиційного клімату на обсяги кредитування банками інвестиційних заходів // Фінансова система України. Зб. наук. праць. – Острог: Вид. “Національний університет “Острозька академія”, 2005. – Ч.2 – С. 107–114. (0,40 д.а.). Вожжов Анатолій, Попова Наталія. Інвестиційне кредитування комерційних банків: зміст і вимоги до формування ресурсної бази // Банківська справа. - №1. – 2003. – С.73-79.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)