Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Дослідження ефективності функціонування ТОВ "Поліпром"

Карточка работы:1319-2012ф
Цена:
Тема: Дослідження ефективності функціонування ТОВ "Поліпром"
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сучасні підходи до визначення поняття ефективності управління підприємством 6 1.2. Методи оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства 14 1.3. Вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність функціонування підприємства 26 ДОДАТКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38  
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління діяльністю підприємства, вимагає нових підходів до визначення ефективності його функціонування. Важливим аспектом ефективного функціонування суб'єкта господарювання є діагностика його потенціалу, якою зумовлена перспектива розвитку підприємства та зміцнення його конкурентних позицій на ринку. Сучасна методологія оцінки будь-якої практичної діяльності, в тому числі і управлінської, базується на різних системах такої оцінки. Розв’язання питань підвищення та підтримки ефективності управління діяльністю підприємства неможливо без комплексного оцінювання її рівня. Результати такого оцінювання дозволяють встановити масштаб і зміну спрямованості в управлінні діяльністю підприємства, прогнозувати їх вплив на ключові функціональні підсистеми підприємства, ухвалювати відповідні управлінські рішення щодо підвищення та підтримки рівня ефективності управління діяльністю, вибирати методи, способи, інструменти управління діяльністю підприємства. Тому від якості проведення оцінки залежать і ухвалюванні управлінські рішення. Але при цьому немає однозначного рішення щодо вибору підходу, який дозволив би отримати комплексну оцінку ефективності підприємства. Сучасні ринкові умови господарювання потребують від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва. В умовах ринку для забезпечення економічного розвитку підприємства змушені постійно контролювати і підвищувати економічну ефективність своєї діяльності. В умовах ринкової економіки забезпечення ефективності управління є метою будь-якого підприємства, оскільки саме ефективність управління забезпечує успішне функціонування та розвиток кожної організаційно-господарчої ланки. Суттєвим чинником становлення ефективних підприємств є формування ефективної системи управління. Підвищення ефективності функціонування підприємств, забезпечення її зростання в умовах ринкових відносин зумовлюють необхідність виявляти на підприємстві наявність фактів безгосподарності, непродуктивних витрат, нерозумного вкладення коштів тощо, для їхнього усунення. Варто виявляти й мобілізовувати в діяльність підприємства резерви виробництва, раціонального й ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Аналіз ефективності функціонування підприємства є стартовою фазою в розвитку підприємства. Підприємство може й повинно у своїй господарській діяльності використовувати сприятливі й переборювати несприятливі чинники – умови для реалізації своїх інтересів і завдань. Поняття ефективності господарської діяльності підприємства достатньо досліджувалось у вітчизняній і в зарубіжній економічній літературі, такі вчені, як І. Бланк, А. Вакуленко, В. Василенко, Е. Гіляровський, О. Дейнеко, Н. Євдокімова, Л. Карась, М. Коротяєв, Л. Лігоненко, М. Мірошник, О. Олексюк, р. Рапопорт, Б. Сербиновський, П. Табурчак, Е. Тарасов, Г. Швиданенко, р. Юксвяров та ін. Без сумніву, праці згаданих науковців мають досить велику теоретичну та практичну цінність, проте залишається ще багато невирішених питань які потребують подальшого дослідження. Тому обрана тема дипломної роботи є своєчасною і актуальною, як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Метою дипломної роботи є обґрунтування та поглиблення теоретико-методичних підходів до оцінювання ефективності функціонування підприємства і практичне використання системи показників оцінки ефективності господарської діяльності з урахуванням вимог сьогодення на прикладі ТОВ "Поліпром". Відповідно до мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання: ? визначити сучасні підходи до визначення поняття ефективності управління підприємством; ? проаналізувати методи оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства; ? з’ясувати вплив чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність функціонування підприємства; ? надати організайно-економічну характеристику ТОВ "Поліпром"; ? зробити аналіз фінансового стану ТОВ "Поліпром"; ? оцінити ефективність господарської діяльності ТОВ "Поліпром"; ? надати рекомендації щодо резервів підвищення ефективності функціонування підприємства на принципах сучасного менеджменту; ? обґрунтувати пропозиції забезпечення ефективності господарювання ТОВ "Поліпром" шляхом вдосконалення системи управління підприємством Об‘єктом дослідження є система функціонування підприємства, а саме ТОВ "Поліпром". Предметом дослідження є методи оцінки ефективності функціонування і механізм сприяння ефективної організації суб’єктів підприємництва. Теоретичною базою дослідження є сучасні теорії ринкової економіки, наукові концепції, монографії і періодичні публікації українських та зарубіжних учених з питань економіки підприємств, менеджменту, управління потенціалом і формування механізмів ефективного функціонування підприємства. Для розв’язання визначених в роботі завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання. Для наочності матеріалу були використані табличній і графічний методи.
Объём работы:
35
Выводы:
Вариант:нет
Литература:  Макеєва О.А. Стратегія організації підприємництва в Україні в умовах розвитку світового господарства: моногр. / Макеєва О.А. – О. : Астропринт, 2007. – 268с. Воронкова А.Э. Современные технологии управления промышленным предприятием: монография / А.Э. Воронкова, А.В. Козаченко, С.К. Рамазанов, Л.Е. Хлапенов. – К.: Либра, 2007. – 256 с. Николаева Т. И. Менеджмент в торговле: учеб. пособ. / Т. И. Николаева. – М.: КНОРУС, 2006. – 320 с. Осовська Г. В. Менеджмент организацій: навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К.: Кондор, 2005. – 860 с. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник / Ф. І. Хміль. – К.: Академ. видав., 2003. – 608 с. Роббинз С. Менеджмент / С. Роббинз, М. Коултер. – 8-е изд., пер. с англ. – М: Изд. Дом “Вильямс”, 2007. – 1056 с. Атаманчук Г. В. Управление: сущность, ценность, эффективность: учеб. пособ. / Г. В. Атаманчук. – М.: Академический Проект: Культура, 2006. – 544 с. Атаманчук Г. В. Управление: сущность, ценность, эффективность: учеб. пособ. / Г. В. Атаманчук. – М.: Академический Проект: Культура, 2006. – 544 с. Кукура С. П. Теория корпоративного управления / С. П. Кукура. – М.: ЗАО Издательство “Экономика”, 2004. – 478 с. Кулагин О. А. Принятие решений в организациях: учеб. пособ. / О. А. Кулагин. – СПб.: изд. дом “Сентябрь”, 2001. – 148 с. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. – 3-е изд. – М.: ТК Вел Издательство Проспект, 2007. – 512 с. Мазур И. И. Эффективный менеджмент / Под общей ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с. Роббинз С. Менеджмент / С. Роббинз, М. Коултер. – 8-е изд., пер. с англ. – М: Изд. Дом “Вильямс”, 2007. – 1056 с. Сердюк О. Д. Теорія і практика менеджменту: навч. посіб. / О. Д. Сердюк. – К.: Професіонал, 2004. – 432 с. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник / Ф. І. Хміль. – К.: Академ. видав., 2003. – 608 с. Основы теории управления: учеб. пособ.; под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. – М: Финансы и статистика, 2003. – 560 с. Урубков А. Р. Курс МВА по оптимизации управленческих решений / А. Р. Урубков. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 176 с. Атаманчук Г. В. Управление: сущность, ценность, эффективность: учеб. пособ. / Г. В. Атаманчук. – М.: Академический Проект: Культура, 2006. – 544 с. Белошапка В. А. На пути к эффективному менеджменту: живая модель управленческой деятельности / В. А. Белошапка. – К.: “Агентство” Стандарт, 2005 – 198 с. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. – 3-е изд. – М.: ТК Вел Издательство Проспект, 2007. – 512 с. Кулагин О. А. Принятие решений в организациях: учеб. пособ. / О. А. Кулагин. – СПб.: изд. дом “Сентябрь”, 2001. – 148 с. Николаева Т. И. Менеджмент в торговле: учеб. пособ. / Т. И. Николаева. – М.: КНОРУС, 2006. – 320 с. Карлоф Б. Деловая стратегия : пер. c англ.. / Карлоф Б. – М.: Экономика, 1991. – 456 с. Маршалл А. Принципы экономической науки. – В 3-х т. Т.1. / Маршалл А. – М.: Прогресс. – 2006 – 427 с. Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. №1775-III http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія экономического анализа. Москва, „Финансы и статистика”, 2002 – 452 c. Сагалакова Н.О. Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами". – К. : КНТЕУ. – 2006. – 22 с. Малин А. С. Исследование систем управления / Малин А. С., Мухин В. И. Учеб. для вузов. – М.: ГУ, 2002. – 400 с. Мазур И. И. Эффективный менеджмент / Под общей ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с. Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. / Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с. Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. / Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с. Василик С.К. Ефективність діяльності акціонерних підприємств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01. – Х., 1998. – 138 с. Богатов О.И. Моделирование процессов рейтинговой оценки экономических систем. / Богатов О.И., Скобелев В.Г., Стасюк В.П. // Сб. науч. тр.: Новое в экономической кибернетике / Моделирование функционирования экономических систем (вып. №1). – Донецк: ДонГУ, 2003. – С. 41-75. Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. / Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с. Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. / Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с. Мересте У. Матричная концепция изучения экономической эффективности / Мересте У. // Изучение эффективности производства. – Таллинн: ТПИ, 2006. – С. 15-37. Хотомлянский А.Л. Оценка и анализ производственнохозяйственной деятельности предприятия с использованием матричной модели. / Хотомлянский А.Л., Чернота Т.Н., Тузенко Д.В. // Вестник Приазовского Государственного технического университета. – Мариуполь: ПГТУ, 2000. – Вып.9. – С. 258-263. Козьменко С.Н. Менеджмент для магистров : учебное пособие : / Козьменко С.Н. – Сумы: Университетская книга, 2003 – 689 с. Кизим Н.А. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: Монография. / Кизим Н.А., Благун И.С., Копчак Ю.С. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2004. – 144 с. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. / Леоненков А.В. – СПб.: БХВПетербург, 2003. – 736 с. Ладико І. Ю., Сумцов В. Г. Загальний менеджмент: навч. посібник / І. Ю. Ладико, В. Г. Сумцов. – Луганськ: Видво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2004. – 282 с. Козаченко Г. В. Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості: Монографія / Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова, В. Ю.Медяник, В. В. Назаров. – К.: Лібра, 2003. – 328 с. Вечерковски Р.З. Управление знаниями при формировании конкурентных преимуществ предприятия : Дис. на соискание научной степени канд. экон. Наук : 08.06.01. – Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2004. – 216 с. Осовська Г.В. Менеджмент організації : навч. посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с. Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 3-е изд. – М. : Гардарики, 2002. – 528 с. Вечерковски Р.З. Управление знаниями при формировании конкурентных преимуществ предприятия : Дис. на соискание научной степени канд. экон. Наук : 08.06.01. – Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2004. – 216 с. Мазур И.И. Эффективный менеджмент : учебное пособие для вузов / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. / – М. : Высшая школа, 2003. – 555 с. Осовська Г.В. Менеджмент організації : навч. посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с. Завадський Й.С. Менеджмент: – у 3 т. Т.1 / Завадський Й.С. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 542 с. Управление организацией : учебник / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 669 с. Осовська Г. В. Менеджмент организацій: навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К.: Кондор, 2005. – 860 с. Мазур И. И. Эффективный менеджмент / Под общей ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с. Козаченко Г. В. Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості: Монографія / Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова, В. Ю.Медяник, В. В. Назаров. – К.: Лібра, 2003. – 328 с. Нили Э., Адамс К., Кеннерли М. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управления им / Э. Нили, К. Адамс, М. Кеннерли. : пер. с англ. – Днепропетровск: БалансКлуб, 2003. – 400 с. Вечерковски Р.З. Управление знаниями при формировании конкурентных преимуществ предприятия: Дис.канд.наук: 08.06.01 – Экономика, организация и управление предприятиями. – Луганск, 2004. – 216с. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / В. Д. Нємцов., Л. Є. Довгань. – К.: ДП “ЕкспресПоліграф”, 2002. – 560 с. Румянцева З. П. Общее управление организацией . Теория и практика: ученик / З. П. Румянцева. – М. : ИНФРАМ, 2001. – 304 с. Ладико І. Ю., Сумцов В. Г. Загальний менеджмент: навч. посібник / І. Ю. Ладико, В. Г. Сумцов. – Луганськ: Видво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2004. – 282 с.
Дополнительная информация: Написаний тільки перший розділ. До нього додається список літератури та додатки. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)