Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»

Удосконалення політики залучення позикових коштів на підприємстві

Карточка работы:208б
Цена:
Тема: Удосконалення політики залучення позикових коштів на підприємстві
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание: Розділ 2. Дослідження політики залучення позикових коштів на підприємстві ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 3 2.1. Аналіз обсягу структури та ефективності використання позикових коштів підприємства 3 2.2. Оцінка вартості позикового капіталу підприємства 9 2.3. Аналіз умов залучення підприємством позикового капіталу з різних джерел 15 2.4 Порівняльна характеристика залучення позикових коштів ВАТ «Київськийзавод експериментальних конструкцій» та ТОВ «Фіко» 22 Розділ 3 Шляхи удосконалення політики залучення позикових коштів підприємствомВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 31 3.1 Прогнозування потреби підприємства в позиковому капіталі 31 3.2 Обґрунтування вибору джерел залучення позикових коштів на підприємство 42 3.3 Формування умов залучення додаткових позикових коштів з обраних джерел 50 Загальні висновки 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63 ДОДАТКИ 69
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
60
Выводы: Для будь-якого підприємства принципове значення має віддача у формі прибутку використання як власних, так і залучених коштів. Якщо підприємство у своїй діяльності використовує як власний, так і залучений капітал, то дохідність власного капіталу може бути підвищена за рахунок банківських кредитів. Використання залученого капіталу дає змогу підприємству нарощувати економічний потенціал і забезпечити ефективніше використання власного капіталу, а отже, підвищити ринкову вартість капіталу. Позиковий капітал підприємства складається з довгострокових і поточних зобов'язань, забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів. Основна роль позикових ресурсів – фінансове забезпечення безперебійного функціонування підприємства, що являє собою необхідну умову реалізації фінансових задач підприємства. Але для залучення кредитних ресурсів, необхідно мати у своєму активі таку категорію, як кредитоздатність. Висока кредитоздатність підприємства дозволяє залучити кредитні кошти, які разом з власними коштами підприємства беруть участь у процесі утворення дохідності. Іншими словами, залучення в господарську діяльність підприємства позикових коштів в доповнення к власним, сприяє збільшенню обсягів реалізації, а це значить і доходів. І крім того, участь кредитних коштів (незважаючи на відсотки, які сплачуються за ними) дозволяють знизити загальний рівень витрат за обігом, так як забезпечує більш раціональне і ефективне використання фінансових коштів в цілому. Аналіз особливостей функціонування підприємств в сучасних економічних умовах показав, що забезпечення їх ефективної фінансової діяльності є складною, багатогранною задачею, що відображає вплив різних умов. Для виявлення чинників, що впливають на фінансову діяльність підприємств, визначення кількісної і якісної їх характеристик, здійснення прогнозування їх розвитку доцільно застосовувати системний аналіз. Це зумовлює необхідність визначення системи показників, які б дозволили вивчити динаміку фінансово-економічного стану підприємства, з’ясувати його особливості, визначити основні напрямки формування його ефективної фінансової діяльності. Аналітичну частину роботи проведено на матеріалах ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Роль позикових ресурсів для ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» зростає і їх частка на кінець досліджуваного періоду становить 33%. Така тенденція продовжуватиметься, що пов’язано із необхідністю фінансування додаткової потреби підприємства в оборотних активах. Загалом позиковий капітал використовується на досліджуваному підприємстві ефективно, про що свідчать відповідні показники. Говорячи про окремі структурні елементи варто зауважити, що основу позикових ресурсів становлять кредиторська заборгованість, поточні зобов’язання із розрахунку з бюджетом та інша поточна заборгованість. Управління позиковими коштами ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» – це невід'ємна частина фінансового менеджменту на підприємстві, активно застосовувана для здійснення фінансового планування і розробки фінансової стратегії підприємства. Досягнення фінансових цілей господарюючого суб`єкта залежить від ефективності управління фінансових ресурсів: визначення загальної потреби формування оптимальної структури, умов їх залучення. Успіх керування фінансовими ресурсами прямо залежить від структури капіталу на підприємстві. Структура капіталу може бути перешкодою для підприємства. Вона також прямо впливає на рентабельність, норму прибутку, коефіцієнтів ділової активності та оборотності на підприємстві. Процес управління вартістю залучення власного фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел є складним і потребує високої кваліфікації виконавців. Це управління здійснюється шляхом розробки та реалізації емісійної політики підприємства, а також його дивідендної політики або політики розподілу прибутку. ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» активно використовує лише чотири різновиди позикового капіталу. Ціна за користування товарним кредитом з використанням векселю була нижчою за ціну комерційного кредиту без векселя протягом усього досліджуваного періоду, проте вона була, можливо, вищою за ціну, що сплачується за інші джерела фінансових ресурсів. Порівнявши політику залучення позикових коштів на двох підприємствах, що спеціалізуються на виробництві будівельних металевих конструкцій та будівництві будівель, можна відмітити як схожі тенденції, так і істотні розходження. Такі розходження спостерігаються у структурі позикового капіталу, та його ролі у фінансуванні діяльності підприємств. Проте, відмічено схожі тенденції до динаміки позикового капіталу та виручки від реалізації. Вартість позикового капіталу на ТОВ «Фіко» значно дешевша від вартості позикового капіталу ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій», що в значній мірі зумовлено структурою позикового капіталу, зокрема відсутністю на підприємстві довгострокових позик, які є більш дешевим видом залучення позикових коштів, ніж короткострокові кредити. Підвищення ефективності функціонування системи управління фінансовими ресурсами ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» повинне передусім стосуватися вдосконалення процесу розроблення та прийняття управлінських рішень щодо використання грошових коштів підприємств фондового та нефондового характеру. Так для збільшення ефективності діяльності досліджуваного підприємства пропонується спільно з німецьким концерном Hörmann запустити у виробництво нову послугу «склад під ключ». Для цього на підприємстві планується налагодити випуск стелажних систем, конвейерних систем, рольганги. Даний проект вважається ефективним, так як термін його окупності є меншим за період його реалізації, тобто життєвий цикл. Чиста приведена вартість проекту 2206,37 тис. грн., свідчить, що рентабельність інвестицій перевищує прийняту в розрахунках дисконтну ставку. Застосування показників операційного лівереджу при плануванні виручки та прибутку від реалізації дозволяє без спеціальних розрахунків визначати максимально можливе зниження виручки для збереження беззбитковості виробництва або мінімально необхідний приріст виручки для ліквідації збитку. Вирішення проблеми визначення розміру кредитних ресурсів, що залучаються, залежить від розрахунку оптимального співвідношення позикових та власних коштів (фінансового лівереджу), яке б максимізувало фінансову рентабельність підприємства і знижувало середньозважену ціну капіталу (що підвищить ціну підприємства), від обрання “найдешевшої” політики фінансування активів (мінімізації рівня фінансових ризиків) та від формування цільової структури капіталу. Застосування показників операційного лівереджу при плануванні виручки та прибутку від реалізації дозволяє без спеціальних розрахунків визначати максимально можливе зниження виручки для збереження беззбитковості реалізації або мінімально необхідний приріст виручки для ліквідації збитку від реалізації. Вирішення проблеми визначення розміру кредитних ресурсів, що залучаються, залежить від розрахунку оптимального співвідношення позикових та власних коштів (фінансового лівереджу), яке б максимізувало фінансову рентабельність підприємства і знижувало середньозважену ціну капіталу (що підвищить ціну підприємства), від обрання “найдешевшої” політики фінансування активів (мінімізації рівня фінансових ризиків) та від формування цільової структури капіталу. Мінімальна величина середньозваженої вартості капіталу для запропонованого інноваційного проекту досягається при співвідношенні між власним та позиковим капіталом, рівним 0,2 (20% / 80%). Така структура капіталу дає змогу максимізувати реальну ринкову вартість проекту. За договором спільного фінансування проекту – концерн Hörmann профінансує 1640 тис. грн., 600 тис. грн. за рахунок емісії та купівлі 35% акцій ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій», та 1040 тис. грн. на придбання обладнання необхідного для налагодження власного виробництва. Обладнання, що має тривалий термін використання (10 років) планується профінансувати за рахунок лізингу на 5 років – 80% коштів, тобто 970 тис. грн. під 15% річних. Інші витрати у сумі 390 тис. грн. планується профінансувати за рахунок власного капіталу. У зв'язку з цим, слід визначити оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційного проекту, тобто визначати якою має бути частка позичкових коштів з урахуванням ризику. Запропоновані у третьому розділі заходи дозволять підприємству прискорити оборотність оборотних коштів, збільшити прибуток, зменшить собівартість та суттєво збільшить валюту балансу. Враховуючи складність процесів управління і, головне, необхідність підтримки фінансових ресурсів в цільових об'ємах і структурі, своєчасне реагування на зміну господарської внутрішньої і зовнішньої ситуації, надзвичайно великий комплекс чинників, які мають вплив, підприємству слід використати ринкові інструменти та ряд інших положень і рекомендацій, спрямованих на досягнення оптимальних фінансових ресурсів ВАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Практичне значення отриманих висновків і пропозицій складається в тому, що вони дозволяють оцінити ефективність залучення та використання позикових коштів та виявити найбільш раціональні напрямки в стратегії їх використання.
Вариант:нет
Литература: 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 2005.-248 с. 2. Андрощук О. Вплив інформаційної прозорості на вартісні параметри підприємства / О. Андрощук // Ринок цінних паперів України. - 2007. ? №1-2. – С.69?74. 3. Ашмарина Е.М. Финансовая деятельность государства // Государство и право. – 2004. – № 3. –С.89. 4. Бердар М.М. Фінанси підприємств: навч. посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 5. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента Текст / И. А. Бланк. - К.: Ельга-Н; Ника-Центр, 2001. - 592 с. 6. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк – К. : Эльга, Ника-центр, 2004. – 720 с. 7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1(2). – К.: Ника Центр. – 2003. – 592 с. 8. Брюховецька Н. Ю. Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 Електронний ресурс / Н. Ю. Брюховецька; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2001. — 32 с. — укp. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01bnyefp.zip 9. Бурденко І. М. Фінансові інструменти: особливості їх класифікації Текст // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 4 (58). - С. 24-30. 10. Буряк П. Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства Текст // Фінанси України. -2006. - № 10 - с. 123-129. 11. Буряковский В. В.. Финансы предприятий Текст : учеб. пособие / В. В. Буряковский и др. - Д. : Пороги, 2004. - 246 с. 12. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.:Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с. 13. Герасимчук З.В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. – Луцьк: Вид-во "Надстир'я", 2007. – 409 с. 14. Гриньов А.В., Ястремська О.М. Якість формування фінансової стратегії підприємства // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 121-128. 15. Дивідендна політика підприємства Текст : навч. посіб. / Л. О. Лігоненко та ін ; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К. : б.в., 2000. - 66 с. 16. Дікань Л. В. Складові та основні функції управління фінансовим результатом підприємства / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна // Економіка розвитку. – 2008. – № 1 (45). – С. 66–68. 17. Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: Монографія / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна. – Харків: СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2008. – 92 с. 18. Загородній А. Г. Фінансовий словник Текст / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. - К: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 588 с. 19. Задерей Н. Міноритарний марш-кидок / Н. Задерей // Круглий стіл. Проект Міжнародної фінансової корпорації “Корпоративний розвиток в Україні”. – 2004. – № 6. – С. 23-24. 20. Заревчацька Т. В. Застосування доходного підходу в системі оцінки вартості малого підприємства /Т. В. Заревчацька // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. Вип.63. – Херсон: Айлант. 2009., 380 с. – С. 264-272 21. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: навч. посібник / І. В. Зятковський. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К : Кондор, 2003. - 364с. 22. Іванілов О.С. Економіка підприємства / Іванілов Олександр Семенович. – К. : Центр навч. літ-ри, 2009. – 727 с. 23. Кірейцев Г.Г, Фінансовий менеджмент: навч. посібник. Видання 3-є. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. –531 с. 24. Колісник М. Дев’ять видів дивідендної політики / М. Колісник // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2002. – № 2. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/finance/fin029.html. 25. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посібник. – К. : Изд-во "Кондор", 2007. – 272 с. 26. Костирко Р.О., Тертична Н.В., Шевчук В.О. Комплексна оцінка вартості підприємства : монографія /Р. О. Костирко, Н. В. Тертична, В. О. Шевчук ; за заг. ред. М. Г. Чумаченка. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Х. : Фактор,2008. 27. Кранос Ю. Б., Коротченко М. А. Окремі аспекти застосування методів фінансового планування на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Текст // Економіка, фінанси, право. - 2007. - № 2. - с. 22-24. 28. Лишиленко О. В. Фінансовий облік: підручник / О. В. Лишиленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2008. – 556с. 29. Михайлик О. Як читати і аналізувати фінансову звітність. Міжнародна фінансова корпорація, проект «Корпоративний розвиток в Україні», 2004. - 107 с. 30. Мних Є. В., Романенко О. А. Експрес-аналіз формування фінансових ресурсів холдингових компаній Текст // Фінанси України. - 2006. - № 7. - С. 108-115. 31. Момот Т. В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження / Т. В. Момот. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 380 с. 32. Нетыкша О. Организация службы внутреннего аудита и ее работа на предприятии.//Бухгалтерский учет и аудит. — 2004. — №7. — с.61—65. 33. Омельченко Л.С., Садовнікова О.Ф. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч.-метод. посібник – Маріуполь: ПДТУ, 2006. – 66 с. 34. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с. 35. Орлюк, О.П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С.45. 36. Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 Електронний ресурс / О.П. Просович; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 22 с. — укp. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05popidp.zip 37. Поважный А.С. Проблемы управления и организации деятельности акционерных обществ в Украине. - 2-е изд., перераб. и доп. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. - 300 с. 38. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2006.-528 с. 39. Попов О.Є. Розроблення і реалізація дивідендної політики акціонерного товариства// Фінанси України. – 2002, № 10. 40. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: “Вікар”, 2004. – 178 с. 41. Просяник В. М. Інвестиційні ресурси: теорія і прикладний аналіз Текст / В. М. Просяник. - Х.: «Гриф». 2001. - 78 с. - Бібліогр.: с. 73-78. - ISBN 966-7165-96-5. 42. Радова Л.Д., Череп А.В. Фінансова стратегія в системі управління підприємством // Держава та регіони. – 2005. – № 2. – С. 130-135. 43. Романенко О. Фінанси : Підручник: К.: Центр навчальної літератури, 2004. -312 с. 44. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО "Новое знание", 2008. – 688с. 45. Савчук, В.П. Управление финансами предприятия / В.П. Савчук. - М.: БИНОМ. Лаборатория знания, 2003. - 480 с. 46. Сердюк О., Заревчанська Т.. Управління грошовими потоками в системі оцінки ефективності діяльності малого підприємства/ О.Сердюк // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 1(26). — С. 135-140. 47. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с. 48. Спасів Н. Я. Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур Текст // Фінанси України. - 2005. - № 2. - С. 129-134. 49. Стоянова О. С. Фінансовий менеджмент / О. С. Стоянова. − М. : Перспектива, 2004. – С. 646. 50. Терещенко О. Вартісний підхід в управлінні фінансами підприємств. / А.І. Даниленко, М.Д. Білик, О.М. Кошик, О.О. Терещенко, Л.М. Шаблиста та ін. // Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Монографія в 3 т. Т.3: Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління / За ред. чл. – кор. НАН України А.І. Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. – 308с. 51. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання Текст : навч. посіб. / О. О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с. 52. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 53. Устенко О.Л. Економіка підприємств / О.Л. Устенко.-К.:МАУП, 2004. – 326 с. 54. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. проф. Поляка Г.Б. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 2003. – 518 с. 55. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов / И.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, А.А. Володин и др.; Под ред. проф. И.Ф. Самсонова. – М. Финансы, ЮНИТИ, 2003. – 495 с. 56. Финансы предприятий / Под. ред. О.С. Галушко. – Днепропетровск. – Центр экономического образования, - 2003. – 256 с. 57. Фінанси підприємств: Навч. пос./ О.М. Рудницька, О.Й. Вівчар, Р.Й. Желізняк, І.Я. Цигиль. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. – 208 с. 58. Фінанси підприємства: Підручник/ Кер. авт. коп. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 492 с. 59. Фінансова діяльність підприємства:Підручник/ Бандурка О.М., Коробов М.Я. Орлов П.І., Петрова К.Я.- К.: Либідь, 2002. –384 с 60. Фінансовий менеджмент: Навч. пос./ За ред. проф. ГГ. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002-496 с. 61. Фінансові інструменти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р., № 559 // Бухгалтерія. - 2005. - № 29 (652). - С. 67-72. 62. Хотомлянський О. Л. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємств / О. Л. Хотомлянський // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №2. - С.145-151. 63. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: “ИНФРА-М”, 2003. – 216 с. 64. Шестова І. А. Стратегічне планування фінансової діяльності підприємства, орієнтоване на принцип оптимізації грошових потоків : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 Електронний ресурс / І. А. Шестова; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк, 2001. — 17с. - http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01siaogp.zip 65. Ширягіна О.Е. Методика аналізу фінансових результатів підприємства / О.Е. Ширягіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 5. – С. 60-64. 66. Янчук Г. І. Застосування вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами: дис... канд. екон. наук: 08.00.04 Електронний ресурс / Г. І. Янчук; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. —Луганськ, 2007. — 188 с. — укp. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07ygivmp.zip
Дополнительная информация:Написано другий та третій розділи. Додається: Баланс ТОВ «Фіко» за 2008-2010 рр., тис.грн., Звіт про фінансові результати ТОВ «Фіко» за 2008-2010 рр, тис.грн., Рецензія, Доповідь та роздатковий матеріал.   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (260)