Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Організація і методика обліку , контролю та аналізу ефективної використання основних засобів

Карточка работы:5917б
Цена:
Тема: Організація і методика обліку , контролю та аналізу ефективної використання основних засобів
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтер
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 2 1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 4 2. Нормативно-правова база обліку основних засобів 15 3. Організація ефективності використання основних засобів 17 3.1. Організації обліку основних засобів 17 3.2. Аналіз ефективності використання основних засобів. 24 3.4. Організація системи внутрішнього контролю. 28 Висновок 32 Список використаних джерел 35 ДОДАТКИ 37
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Виробництво конкурентоспроможних товарів – одна з головних цілей реформування й розвитку промислового комплексу України. Сьогодні для нього характерна неконкурентоспроможність більшої частини продукції через низьку її якість та моральну застарілість. Ця негативна риса нашої промисловості ще більше поглибилася через встановлення світових цін на енергоносії та відсутність платоспроможного споживчого попиту і пропозиції. Як наслідок – поглиблення розриву між попитом і пропозицією, між рівнями техніки, технології, конкурентоспроможності вітчизняної продукції та продукції економічно розвинутих країн. Навіть високотехнологічні підприємства втрачають пріоритет щодо конкурентоспроможності своєї продукції на світовому ринку. Неконкурентоспроможність багатьох вітчизняних технологій, продукції, послуг не дає змоги включатися у відповідну систему світових господарських зв'язків. Тому найважливішою проблемою розвитку економіки України є підвищення ефективності суспільного виробництва при зосереджені зусиль на випуску конкурентноздатної продукції і одночасному забезпеченні повної зайнятості працездатного населення. У зв'язку з цим одним з найважливіших завдань державної політики є всебічне забезпечення сприятливих умов для виходу України на світовий ринок, підтримка вітчизняних експортерів. Отже, промислова конкурентоспроможність – національна потреба країни. Чи не найголовнішу роль у створенні конкурентоспроможної продукції грають основні фонди підприємств, а саме їх облік, аналіз їх стану. При переході на національні стандарти та новий план рахунків облік основних засобів підприємства змінюється, а разом із цим контроль за їх станом, зношенням та їх аналіз. Вивчення законодавчих, нормативних документів, спеціальної літератури та практичного досвіду зумовило необхідність розробки рекомендацій по удосконаленню обліку, аудиту і економічного аналізу основних засобів в системі управління ними на підприємстві та обумовило вибір теми дипломної роботи. Опрацювання літературних джерел досліджуваної проблеми доводить, що господарські одиниці України і закордонних країн нагромадили значний досвід з питань обліку і аналізу основних засобів. Предметом дослідження роботи є методика організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю основних засобів підприємства за даними обліку та звітності ЗАТ „САТ”. Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність закритому акціонерному товаристві “САТ”, що знаходиться в місті Києві. Основним видом діяльності досліджуваного підприємства є надання послуг по перевезенню на легкових автомобілях. На балансі підприємства знаходиться двадцять п’ять автомобілів, а також інші основні засоби, облік та аналіз яких потребує дослідження та удосконалення. Головними завданнями дослідження є: ? ознайомлення з умовами господарювання базового підприємства; ? оцінка нормативної бази з обліку, аналізу та контролю основних засобів; ? дослідження організації та методології бухгалтерського обліку основних засобів на базовому підприємстві, розробка рекомендацій щодо його удосконалення; ? проведення загального та факторного аналізу ефективності використання основних засобів; ? дослідження методології внутрішнього контролю основних засобів. В роботі проведено аналіз та оцінка теоретичних засад обліку основних засобів, а також визначені напрямки вдосконалення організації системи обліку, аналізу та контролю основних засобів на закритому акціонерному товаристві “САТ”.
Объём работы:
36
Выводы:Основою ринкової економіки є підприємства різних форм власності, що є прибутковими та приймають участь у виготовленні національного валового продукту. Міцність цих підприємств означає міцність держави, так і навпаки, спад господарської діяльності визначається на погіршенні економічного та фінансового стану держави. На даний момент економічна ситуація в країні не сприяє розвитку та процвітанню вітчизняних підприємств. Головними проблемами є недосконалість законодавства, часті зміни в нормативних документах, податковий тиск. Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю. Щоб підприємства виробляли конкурентоспроможну продукцію та пропонували її як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, вони мають забезпечити високу якість продукції, що виробляють, а це можна досягти використанням високо технологічного обладнання та устаткування. Основу капіталу та виробничого потенціалу підприємства складають його основні фонди. Знання особливостей проведення та обліку операцій з основними засобами є одним з елементів успіху фірми, а це можна одержати завдяки організованому обліку, контролю та аналізу. Дослідження організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю основних засобів були проведені на матеріалах закритого акціонерного товариства “САТ”. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з транспортних перевезень. Для проведення дослідження організації бухгалтерського обліку спочатку необхідно провести аналіз нормативних документів та спеціальної літератури. Введення в дію національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку зробило дуже схожим облік у нашій країні із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Але цей крок зробив необхідним вносити зміни в організацію бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, що не є простим процесом та потребує певних знань та досвіду. У роботі розглянуто бухгалтерський облік надходження, вибуття, ремонту основних засобів на досліджуваному підприємстві. Організація бухгалтерського обліку функціонує майже досконало та не потребує змін. Але можна внести певні пропозиції по його удосконаленню. Особливістю обліку придбання об'єктів основних засобів є те, що воно відноситься до інвестиційної, а не до операційної діяльності підприємства (згідно ПБО 4). Основну увагу приділено проведенню аналізу основних засобів. При дослідженні організації аналізу та проведення аналізу ефективності використання, забезпечення та відновлення основних засобів підприємства було зроблено такі висновки та внесено такі пропозиції щодо її вдосконалення. З проведеного аналізу вартості основних засобів видно, що на протязі декількох років відбувається її збільшення, тільки у 2004 р. вартість ОЗ зменшилась на 570,10грн. Слід зауважити, що середньорічна вартість ОЗ постійно зростає та на кінець 2006 року складає 575,15 грн. Фондовіддача хоча на небагато, але знизилась у звітному році. У 2006 році на кожну гривню проданої продукції припадало 0,6 грн. вартості основних фондів. Коефіцієнт придатності вказує, що основні фонди придатні для подальшого їх використання на 63%. У 2006 р. на одну гривню чистого прибутку припадає 5 копійок основного капіталу та 14 копійок вартості ОЗ. Всі показники рентабельності зростають, що говорить про підвищення прибутковості підприємства. Виручка від надання послуг підприємством „САТ” зростає під впливом таких факторів, як збільшення середньорічного виробітку одного автомобіля, збільшення фондовіддачі та вартості основних фондів, збільшення виробітку за одну машино-годину. У результаті проведення аналізу виявлено резерв зростання обсягу виручки від надання послуг. Якщо підвищити кількість відпрацьованих машинами годин до планового рівня, при інших незмінних умовах, обсяг виручки збільшиться на 21,25 тис. грн. Для забезпечення такого рівня використання автомобілів керівництву підприємства слід звернути увагу на політику використання основних засобів, маркетингову стратегію підприємства, ліквідувати простої автомобілів за рахунок підвищення попиту на послуги підприємства. Таким чином керівництву підприємства слід звернути увагу на підвищення показників прибутковості, а також слідкувати за станом основних фондів, можливо, деякі з основних засобів зношені та потребують ремонту, відновлення, або заміни. У роботі також висвітлено питання контролю господарської діяльності в галузі обліку основних засобів підприємства. Тут наведені зміст та завдання контролю, нормативне забезпечення, джерела інформації та методики контролю обліку основних засобів.
Вариант:нет
Литература:1. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92. 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р. 3. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 893/4186 від 21.12 99 р.). 4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями). 5. Наказ Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995 р. “Про затвердження типових форм первинного обліку”. 6. Перелік типових документів (наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 41 від 20.07.98 р.). 7. Бахтиярова. Т.И. – Модель оценки финансового состояния предприятий // Финансы. – 2005. - №7.Вітвицька Н.С., 8. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз, М.: “ЮНИТИ” 2005.рік. 320 с. 9. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с. 10. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 300 с. 11. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 2003 12. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб?єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 13. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 14. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 15. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.:Підручник, - К.:КНЕУ, 2000 16. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях с разными формами собственности. -К.: А.С.К.,2001.-672с. 17. Тишков И.Е., Балдинова А.И., Дементей Т.Н. и др. Бухгалтерский учет. - Мн.: Выш. шк., 1994 - 688с. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ІнЮре, 2003. – 351 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)