Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Організація логістичного управління у туристичному підприємстві "Феєрія мандрів"

Карточка работы:213б
Цена:
Тема: Організація логістичного управління у туристичному підприємстві "Феєрія мандрів"
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание: ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ 9 1.1.Поняття, сутність та значення логістики в туризмі 9 1.2.Структура управління та функції логістичної системи туристичного підприємства 15 1.3.Особливості формування логістичних ланцюгів в рітейлових туристичних підприємствах 23 Висновок до розділу 1 30 РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ В ТОВ «ФЕЄРІЯ МАНДРІВ» 31 2.1.Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства 31 2.2.Аналіз системи логістичного управління на підприємстві 42 2.3.Характеристика факторів впливу на процесс формування туристичних потоків 47 Висновок до розділу 2 54 РОЗДІЛ 3.НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В ТОВ «ФЕЄРІЯ МАНДРІВ» 54 3.1.Альтернативні логістичні підходи до управління логістичним потоками 56 3.2.Розробка механізму управління туристичними потоками на засадах логістики та його економічне обґрунтування 76 Висновок до розділу 3 85 Висновки та пропозиції 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92 ДОДАТКИ 98
Курс:5
Реферат: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Дипломна магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 5 додатків, 14 рисунків, 34 таблиць, списку використаних джерел із 54 од., загальним обсягом 108 сторінок. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність теми дипломної магістерської роботи, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, структура роботи. У першому розділі розглянуто поняття, сутність та значення логістики в туризмі, структура управління та функції логістичної системи туристичного підприємства. Уточнено особливості формування логістичних ланцюгів в рітейлових туристичних підприємствах. У другому розділі проведено аналіз механізму управління туристичними потоками на засадах логістики в ТОВ «Феєрія мандрів». Розглянуто організаційно-економічну характеристику діяльності підприємства ТОВ «Феєрія мандрів», проаналізовано систему логістичного управління на підприємстві та охарактеризовано фактори впливу на процес формування туристичних потоків. У третьому розділі надано пропозиції щодо удосконалення механізму управління туристичними потоками підприємства. Розглянуто альтернативні логістичні підходи до управління логістичним потоками, розроблено механізм управління туристичними потоками на засадах логістики та проведене його економічне обґрунтування ВИСНОВКИ Використовуючи дані проведеного дослідження та детального аналізу механізму управління туристичними потоками підприємства розроблено пропозиції щодо удосконалення механізма управління туристичними потоками ТОВ «Феєрія мандрів» реалізація якого дозволить підвищити його ефективність.
Язык:Укр.
Вступление: В умовах ринкових відносин та інтеграції України у світовий економічний простір виникає потреба в розробці стратегічних планів розвитку видів економічної діяльності, які є потенційно прибутковими та конкурентоспроможними на міжнародному ринку товарів і послуг. До таких видів відноситься туристична галузь, яка в сучасних умовах господарювання потребує створення теоретичної бази, розробки перспективних планів та механізмів ефективного управління і просування туристичного продукту по каналах товароруху від виробника до кінцевого споживача - предмету вивчення логістики. Туризм належить до сфери послуг, яка є однією з найперспективніших галузей, що швидко розвивається і охоплює широке поле діяльності: від торгівлі і транспорту до фінансування і посередництва самого різного рівня. Однак слід зазначити, що з розвитком туризму розвивається і загострюється конкурентна боротьба між підприємствами туристичної індустрії. Зміцнення конкурентних переваг підприємств, що займаються туристичним бізнесом, потребує нових підходів до управління. У сучасних умовах логістика є новим науково-практичним напрямком та інструментом, який дозволяє значно підвищити ефективність роботи підприємства в ринкових умовах. Туризм, як і більшість галузей нематеріальної сфери економіки, має власну виробничу базу і виробничий цикл, де в результаті поєднання засобів виробництва з робочою силою виробляються певний продукт, певні споживчі вартості, які, як правило, мають нематеріальне походження і придбавають форму послуги. У той же час виникає проблема віднесення окремих видів економічної діяльності в туризмі до виробничої чи комерційної сфери підприємництва. Логістика туризму – новий науково-практичний напрямок, який досліджує догістичні особливості туристичної галузі, зокрема прикладає логістичні засади до її геопросторової організації та управління. Застосування логістичних засад в діяльності туристичних підприємств дозволяє значно підвищити прибутковість туристичного бізнесу за рахунок скорочення витрат та підвищення рівня логістичної координації всіх операцій з обслуговування туристів. Важливість застосування логістичних підходів до сфери туризму, вивчення особливостей технологічного процесу надання туристичних послуг, визначення основних моделей збуту туристичного продукту на ринку, класифікація та структуризація туристичного продукту як основного об'єкту логістики в туризмі, обумовили вибір теми дипломного проекту. Дослідженню проблем удосконалення логістичної системи туристичних підприємств присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Тридід О.М., Крикавський Є.В, Фролова Л.В., Кальченко А.Г. Герасимчук З.В., Глядіна М.В., Черчик Л.М., Бауерокс Д.Дж., Клосс Д.Дж., Гвозденко О.А., Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт та ін. Метою дипломної роботи є узагальнення наявних в літературі теоретичних підходів до сутності управлінського механізму туристичних потоків та аналіз головних інструментів управління, що впливають на формування туристичних потоків в ТОВ «Феєрія мандрів». Реалізація поставленої мети передбачає розгляд та вирішення наступних завдань теоретичного та практичного характеру: - дослідити поняття, сутність та значення логістики в туризмі; - вивчити структуру управління та функції логістичної системи туристичного підприємства; - розглянути особливості формування логістичних ланцюгів в рітейлових туристичних підприємствах; - проаналізувати організаційно-економічну характеристику діяльності та систему логістичного управління на підприємстві; - дослідити фактори впливу на процес формування туристичних потоків; - розглянути альтернативні логістичні підходи до управління логістичним потоками; - розробити механізм управління туристськими потоками на засадах логістики та його економічне обґрунтування. Об’єкт дослідження: процеси формування туристичних потоків і забезпечення якості їх обслуговування в системі управління туристичними підприємствами. Предмет дослідження: логістичні механізми формування єдності туристичних потоків з їх сервісом на засадах синхронізації руху туристів та їх обслуговування в ТОВ «Феєрія мандрів». Наукова новизна: визначено альтернативні логістичні підходи до управління логістичним потоками ТОВ «Феєрія мандрів» та розроблено механізм управління туристськими потоками на засадах логістики. Методами дослідження є загальнонаукові та емпіричні прийоми економічних наук, зокрема: системного аналізу, дослідження операцій, економіко-математичного моделювання, екстраполяції та аналогій, абстрактно-логічні, експертних оцінок, анкетування. Інформаційною базою для написання дипломної роботи є нормативно-законодавча база, праці українських та зарубіжних науковців, періодичні видання, звітність підприємства.
Объём работы:
86
Выводы: На основі дослідження, проведеного у дипломній роботі, слід зробити наступні висновки. Метою дипломної роботи є узагальнення наявних в літературі теоретичних підходів до сутності управлінського механізму туристичних потоків та аналіз головних інструментів управління, що впливають на формування туристичних потоків в ТОВ «Феєрія мандрів». Наукова новизна: визначено альтернативні логістичні підходи до управління логістичним потоками ТОВ «Феєрія мандрів» та розроблено механізм управління туристськими потоками на засадах логістики. В першому розділі було проаналізовано теоретичні основи логістики туристичних потоків. Логістика в туризмі – це управління продуктовими потоками туристичних підприємств, що включає раціональну організацію формування, збуту і організації споживання туристичного продукту і супроводу цих процесів проходженням інформаційних потоків. Логістика туризму – це наука про системне планування, прогнозування і контроль процесу формування, просування і реалізації туристичного продукту відповідно до інтересів і вимог потенційних туристів, а також про оперативний і достовірний обмін повідомленнями з найменшими фінансовими витратами. Логістика туризму розглядається нами як складова логістики послуг, відповідно включає розгляд особливостей та класифікації послуг, сутності та складу туристичних та готельних послуг, зростання значення національного та міжнародного туризму, а також концептуальних основ логістики послуг. Теоретичні засади логістики туризму передбачають висвітлення комплексної структури логістики туризму, особливостей обслуговуючих потоків у логістиці туризму, а також базових понять цього напрямку. Розкриття логістичних основ сталого розвитку туризму охоплює концепцію сталого розвитку туризму, принципову логістичну модель розвитку галузі, характеристику логістичного потенціалу туристичного потоку, ресурсної та матеріально-технічної бази туризму, розгорнуту логістичну модель та логістичний аудит сталого розвитку туризму, а також приклади застосування логістичного підходу в українському туризмі. Важливість логістичного управління сервісними послугами в теперішній час зростає, що пояснюється рядом причин: розвиток індустрії послуг і концентрація в ній все більшої кількості ком¬паній (фірм) і зайнятого працездатного населення; націлення діяльності багатьох організацій на кінцевого споживача; розвиток концепції всезагального управління якістю та індустрією послуг. Логістичний підхід сприяє вирішенню проблеми сталого розвитку туризму, збереження та відновлення ресурсної бази галузі; дозволяє зменшити (а в ідеалі - виключити) ризики погіршення екологічної ситуації, зниження якості туристичних послуг, що надаються, загрози здоров’ю та безпеці туристів, отже, може служити основою для визначення стратегії сталого розвитку туризму в країні та її регіонах. Теоретичні засади логістики туризму передбачають висвітлення комплексної структури логістики туризму, особливостей обслуговуючих потоків у логістиці туризму, а також базових понять цього напрямку. Розкриття логістичних основ сталого розвитку туризму охоплює концепцію сталого розвитку туризму, принципову логістичну модель розвитку галузі, характеристику логістичного потенціалу туристичного потоку, ресурсної та матеріально-технічної бази туризму, розгорнуту логістичну модель та логістичний аудит сталого розвитку туризму, а також приклади застосування логістичного підходу в українському туризмі. В другому розділі проведено аналіз механізму управління туристськими потоками на засадах логістики в ТОВ «Феєрія мандрів». Місія ТОВ «Феєрія мандрів» - забезпечення якісними туристичними послугами клієнтів з метою задоволення їх попиту та отримання доходів. Девіз компанії – життя без подорожей сумне та однорідне. Компанія пропонує в основному автобусні тури країнами Європи: без нічних переїздів; ночівлі в історичній частині міста; цікава програма кожного туру; доступні ціні (оптимальне співвідношення ціна/якість); досвідчені водії та гіди. Також пропонуються авіатури, відпочинок на морі, екзотичні подорожі, дитячі тури, корпоративне обслуговування, шопінг. Дані аналізу фінансового господарської діяльності свідчать про скорочення обсягів діяльності підприємства в 2010 році порівняно із 2009 роком. Виручка від реалізації без ПДВ зменшилась на 36%. Позитивним є те, що собівартість продукції зменшилась на 48%. В 2010 році підприємство отримало прибуток. В 2009 році діяльність була збитковою – підприємство отримало збиток в 97,9 тис.грн. Отже, діяльність підприємства в 2009 році була неефективною. Система логістичного управління на підприємстві базується на основі організаційної структури управління. Таким чином, бачимо, що всі працівники підприємства, крім головного бухгалтера приймають участь в забезпечення логістичного управління туристичною компанією ТОВ «Феєрія мандрів». Доцільно наголосити, що важливе місце в системі логістичного управління відведене процесу формування туристичного продукту. На туристські потоки компанії чинять вплив як фактори зовнішнього так і внутрішнього середовища. Аналіз показав, що туристичний ринок України розвивається, що чинить позитивний вплив на туристські потоки аналізованої туристичної компанії. Аналіз портфеля послуг показав, що для ТОВ «Феєрія мандрів» найбільш привабливим є організація закордонних поїздок і оздоровлення та лікування. Менш привабливим є організація тематичних і оглядових екскурсій. За допомогою SWOT-аналізу визначено сильні і слабкі сторони підприємства, його можливості і погрози. ТОВ «Феєрія мандрів» протягом усього періоду свого існування поліпшує якість надання туристичних послуг, підприємство розширює перелік послуг, які може одержати клієнт. Третій розділ присвячено розробці напрямків удосконалення механізму управління туристськими потоками в ТОВ «Феєрія мандрів». Отже, основними напрямками удосконалення механізму управління туристськими потоками в ТОВ «Феєрія мандрів» є: 1.Основним логістичним підходом до управління логістичними потоками може стати Інтернет-реклама, яка є зараз дуже популярному в туристичній сфері. Цілями рекламної Інтернет-компанії ТОВ «Феєрія мандрів» можна визначити: • отримання лікуючих позицій по головних ключових словах у пошуковій видачі; • отримання більш широкої аудиторії сайту, а тим самим зростання логістичних потоків; • підвищення показника конвертації відвідувачів сайту у клієнтів фірми. На даний момент сайт компанії ТОВ «Феєрія мандрів» має достатньо потужні позиції в Інтернет. Дві найважливіші пошукові системи оцінюють його за допомогою своїх показників високо. Найбільш вагомими при визначенні маркетингового положення сайту в мережі Internet вважаються індекси цитування, які сформовано компаніями Google та Яндекс. Кожна з компаній приховує методику розрахунку власного індексу цитування, для того щоб запобігти навмисному впливу на ці показники з боку власників сайтів. Було розраховано обсяг потенційної аудиторії за семантичним ядром в пошукових системах Google та Яндекс = 81310+203275 = 284585 запитів на місяць. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що навіть при збільшенні обсягу клієнтів від запланованих заходів (рекламна компанія в Інтернеті) на 5% призведе до повної окупності запланованих витрат протягом 0,85 року (період окупності ППІ = 0,85). Чистий дисконтований грошовий потік не тільки покриває поточні витрати на просування сайту, але й приносить прибуток на рівні 19,81 тис. грн. на рік. При цьому індекс доходності показує, що понесені інвестиційні витрати приносять в 1,18 разів більше доходу. Слід зазначити, що від даних заходів можна отримати набагато вищу ефективність, ніж розраховано. 2. Вихід підприємства ТОВ «Феєрія мандрів» на зарубіжні туристичні ринки. Існує декілька альтернативних варіантів: продовжувати розвивати один з існуючих напрямків; вибрати новий напрямок туризму; вибрати вид туристичного потоку: імпорт або експорт. Найбільш привабливим на сучасному етапі розвитку туристичної компанії є вибір нового напрямку туризму – залучення іноземних туристів в Україну. Отже, стратегією ТОВ «Феєрія мандрів» буде інтеграція та вихід на зарубіжний ринок туризму Швеції. Для реалізації даної стратегії планується пошук партнерів в Швеції з метою організації туристичних турів із Швеції в Україну. Для презентації турів і пошуку партнерів найбільш вигідним є створення Інтернет – сайту і організації реклами в Інтернет. Планується витратити на реалізацію даного заходу 290 тис.грн. Було проведено оцінку конкурентоспроможності ТОВ «Феєрія мандрів» на швецькому ринку за допомогою методу балів. Найвищу конкурентоспроможність має ТОВ «Феєрія мандрів» щодо організації туристичних поїздок в Україну.
Вариант:нет
Литература: 1. Банько В.Г. Туристська логістика: навч.посіб. / В.Г.Банько. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 204 с. 2. Бейдик О.О. Рекркаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 367 ст. 3. Беспалов Р.С. Транспортная логистика: новейшие технологии построения эффективной системы доставки / Р.С. Беспалов. - М.: Вершина, 2008. – 382 с. 4. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок / А.А.Бочкарев. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192 с. 5. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студентов высших учебных заведений / А.М. Гаджинский. – 12-еизд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и Ко”, 2005. – 435 с. 6. Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Уч. пос. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 272с. 7. Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни „Логістика” (для менеджерів) : Навчальний посібник / О.М.Горяїнов. – Харків: НТМТ, 2009. – 522 с. 8. Гончарук А.М. Можливості логістики у формуванні конкурентних переваг підприємства / А.М.Гончарук// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010.-№ 5.- С.84-88 9. Григорьев М.Н. Логистика. Информационные системы и технологи / Григорьев М.Н., Сергеев В.И., Уваров С.А. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 608 с. 10. Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: базовый курс. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 11. Гуляєв В.Г. Туризм: Экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. -304 с. 12. Данильчук В.Ф. и др. Методы оценки рекреационных территорий. – Донецк: ДИТБ, 2003. 13. Донченко Л.М. Оцінка пляжних ресурсів для рекреаційного використання на прикладі Запорізького Приазов’я // Географія і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова. – Вип. 13. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. С.129-135. 14. Дядечко Л.П. Особливості фінансового забезпечення туристичних підприємств на засадах логістики / Л.П. Дядечко, В.Є. Шимкова // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – Т. 2, Вип. 21. – С. 234-240. 15. Дядечко Л.П., Шимкова В.Є. Тактичні механізми логістичного управління туристичним підприємством / Економіка торгівлі та послуг. – 2009. - №28.-с.195-200. 16. Ефремова М. Основы технологии туристического бизнеса. - М.: Ось-89,2001.-288с. 17. Ильина Е. Туроперейтинг. Организация деятельности. - М.: ФиС, 2001.-256 с. 18. Калда К.О. Логістичний підхід до формування ланцюгів створення цінності та вартості авіатранспортної продукції / К.О. Калда // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 1. – С. 206–211 19. Кальченко А.Г Основи логістики: Навчальний посібник для студентів екон. спец. / А.Г. Кальченко. – К.:Знання, 1999. – 240 с. 20. Карп І.М. Теоретичні основи мікрологістичної системи/ Вісник Хмельницького національного університету.-2011.- №1.-С.223-227. 21. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник – Львів: Національний університет „Львівськаполітехніка”, „Інтелект-Захід”, 2004. – 416 с. 22. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и научн. ред. В.И. Сергеева. –М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с. 23. Мацала В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів, 1997. 24. Мироненко Н.С., Твердохлебов Н.Т. Рекреационная география. – М.: Узд-во МГУ, 1981. – 280 с. 25. Михайліченко Г.І. Інформаційна та збутова логістика в туризмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Г.І. Михайліченко. – К., 2001. – 18 с. 26. Ларіна P.P. Логістика: Навчальний посібник / Р.Р. Ларіна. – Донецьк: ВІК, 2005. – 335 с. 27. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - К.: Альтерпрес, 2004. - 436 с. 28. Неруш Ю.М. Логистика : учебн. 4-е издан., перераб. и доп. /Ю.М.Неруш - М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2006. – 520 с. 29. Окландер М.А. Логістика: Підручник. /М.А.Окландер – К.: Центр учбової літератури, 2008.- 346 с. 30. Прикладной туроперейтинг Ушаков Д.С. 2004 — 416 с. 31. Проценко И.О. Логистика. Управление цепями поставок: концептуальные и стратегические аспекты: Учебное пособие. – М.: Креативная экономика, 2008. 32. Родников А.Н. Логистика. Терминологический словарь. М.: ИНФРА-М, 2000. – 350 с. 33. Розвиток туристичного бізнесу регіону: Навчальний посібник / За ред..доктора економічних наук, професора Школи І.М. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. - 292 с. 34. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: Учебн. для вузов. /А.И.Семененко, В.И.Сергеев – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 544 с. 35. Скоробогатова Т.М. До питання про управління і обслуговуванян туристичних потоків: сервісно-логістичний підхід / Економічний форум.-2011.-№4. – с.10-18. 36. Скоробогатова Т.Н. Создание логистических сервисных систем как реализация системного подхода к обслуживанию потребителей в условиях логистизации // Экономика Крыма. – 2011. – № 1 () – С. – 141. 37. Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму: Навч. пос. - Ніжин: Вид-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004. – 264 с. 38. Смирнов І.Г. Логістика туризму: мезорівень (на прикладі регіонів України)//Туристично-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. – Вип.6. – К., 2005. – С. 414-416. 39. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посіб. - К.: Знання, 2009. – 444 с. 40. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. - метод. комплекс дисципліни за кредитно-модульною системою. - К.: КСУ, 2006. - 56с. 41. Смирнов І.Г. Бізнесові основи міжнародного туризму: Навч. пос. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2007 - С.47-53. 42. Смирнов І.Г. Логістична модель сталого розвитку туристичної галузі в Україні// Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. - 2007. - №11. - С.26-31. 43. Смирнов І.Г. Логістика в туризмі: Робоча програма для студентів спеціалізації «Менеджмент міжнародного туризму» (освітньо-кваліфікаційний рівень « Магістр»). - К.: КНУКІМ, 2006.-66с. 44. Стафійчук В.І. Рекреалогія: Навч. пос. – К.: Альтерпрес, 2006. – 264 с. 45. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 536 с. 46. Тридід О.М. Логістичний менеджмент: навч. посіб. / О.М. Тридід. – Х.: Інжек, 2005. – 221 с. 47. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник/Под. ред. Л.П. Воронковой, - М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с. 48. Транспортная логистика: Учебник / Под общ. ред. Л.Б.Миротина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство „Экзамен”, 2005. – 512 с. 49. Циганюк Н.Є. Логістичні інформаційні послуги в рекреаційній сфері / Науковий вісник Ужгородського університету.- 2011.-№3.-с.194-197. 50. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. – К.: Атіка, 2009. - 392 с. 51. Чудновский А.Д. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 286 с. 52. Шимкова В.Є. Механізми формування туристських потоків на засадах логістики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / В.Є. Шимкова. – Донецьк, 2009. – 21 с. 53. Шимкова // Вісник ДІТБ (серія «Економіка, організація і управління підприємствами» (в туристичній сфері)): наук. журн. – Донецьк: ДІТБ, 2007. – № 11. 54. Офіційний сайт Державної служби туризму і курортів/ Електронний ресурс.- Режим доступу: www.tourism.gov.ua 55. Abt S. Logistyka w teorii i praktyce Text/ S.Abt. – Poznan: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001. 56. Distribution and Transportation Electronic resource / Сapgemini” — Paris, 2010 — www.capgemini. com. — 20.07.2010. 57. Fertsch M.Logistyka produkcji Text/ М.Fertsch. – Biblioteka Logistyka, Poznan 2003. 58. Hamrol A. Zarzadzanie jakoscia – teoria i praktyka Text / A.Hamrol, W.Mantura. – Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2002. 59. Korzen Z. Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowaniaText/ Z.Korzen. – Poznan: Infrastruktura, Technika, Informacja. Biblioteka Logistyka, 1998. 60. Logistics Service Providers Market Electronic resource / Meibach Logistics — Frankurt, 2010 — www.meibach.com. — 10.06.2010 61. Simchi-Levi, D. Designing and Managing the Supply Chain / D. Simchi-Levi P. Kaminski, E. Simchi-Levi. — London: N.Y. Cassel — 2001. — P. 311 — 320.
Дополнительная информация: Додається: Баланс ТОВ «Феєрія мандрів» на 31.12.2008 р., на 31.12.2009 р., на 31.12.2010 р., Звіт про фінансові результати ТОВ «Феєрія мандрів» за 2008-2011 рр., Доповідь та роздатковий матеріал. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)