Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Організація служби маркетингу на підприємстві

Карточка работы:2801п
Цена:
Тема: Організація служби маркетингу на підприємстві
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Логістика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1. Визначення сутності, функцій та видів організаційних структур служби маркетингу 5 1.1 Суть і функції служби маркетингу 5 1.2 Види організаційних структур служби маркетингу 11 2. Особливості організації служби маркетингу на підприємстві 17 2.1 Задачі та принципи роботи служби маркетингу на підприємстві 17 2.2 Взаємодія служби маркетингу з іншими відділами підприємства 22 3. Ефективна організація маркетингової служби на підприємстві 28 3.1 Чинники і проблеми в організації роботи маркетингової служби на підприємстві 28 3.2 Напрями забезпечення ефективної організації служби маркетингу на підприємстві 35 Висновок 39 Перелік літератури 41
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление: На підприємствах маркетинг набуває особливого значення, оскільки дозволяє вирішити питання правильної організації маркетингової діяльності всередині підприємства і підвищує обґрунтованість прийнятих рішень щодо різних питань виробничо-збутової та фінансової діяльності, що є особливо важливим в даний час. Маркетинг повністю відповідає загальній тенденції розвитку економіки, відповідно до якої акцент переноситься з виробництва і товару на комерційні зусилля, на споживача, з орієнтацією на проблеми останнього. Упор на потреби споживача - це не тільки структурні і технологічні зміни, а, передусім, найсерйозніша організаційна, структурна, психологічна перебудова всієї роботи фірми. Вимоги маркетингу обумовлюють необхідність реалізації товарів і послуг, які залучають клієнтів, задовольняють їх запити і в той же час забезпечують необхідну за рахунок застосування ефективних методів обслуговування прибуток. Тому, сьогодні жодне підприємство не може якісно працювати і бути конкурентноздатним, не маючи в своїй організаційній структурі служби маркетингу. Служба маркетингу має вирішальне значення для успішної реалізації підприємством концепції маркетингу. Для організації маркетингу не існує універсальної схеми. Разом з тим маркетингові структури значною мірою залежать від розмірів підприємства, специфіки продукції, що випускається, а також від загальної структури управління підприємством. Дана служба забезпечує фірму замовленнями і сприяє реалізації власної продукції. Тому обрана тема з організації служби маркетингу є дуже важливою і актуальною для розгляду. Метою курсової роботи є визначення аспектів організації служби маркетингу на підприємстві. Відповідно до поставленої мети будуть виконані наступні завдання: 1. визначити суть і функції служби маркетингу 2. розкрити види організаційних структур служби маркетингу 3. розглянути задачі та принципи роботи служби маркетингу на підприємстві 4. дослідити взаємодію служби маркетингу з іншими відділами підприємства 5. виявити чинники і проблеми в організації роботи маркетингової служби на підприємстві 6. зазначити напрями забезпечення ефективної організації служби маркетингу на підприємстві У першому розділі роботи будуть визначені сутність, функцій та видів організаційних структур служби маркетингу, у другому розділі розкриті особливості організації служби маркетингу на підприємстві. Третій розділ курсової роботи містить аспекти забезпечення ефективної організації маркетингової служби на підприємстві.
Объём работы:
39
Выводы: Функції відділу маркетингу тісно пов’язані з функціями інших підрозділів виробничого відділення: відділами внутрішньофірмового планування, фінансування та цін, а також з центральною службою маркетингу, що здійснює координаційну діяльність усіх виробничих відділень фірми. Функції відділу маркетингу формуються залежно від розуміння самого маркетингу, основними функціями служби маркетингу є: • планування маркетингової діяльності; • дослідження ринку; • присохлий компанії (продукту); • ціноутворення; • асортиментна політика; • розробка нових ідей; • підвищення рівня продажів; • аналіз маркетингової діяльності. Центральна служба маркетингу є основним органом, через який реалізується ця функція управління. Центральна служба маркетингу розробляє мету та стратегію фірми на основі програм маркетингу щодо кожного продукту, одержаного від виробничих відділень. Ця служба тісно пов’язує свою діяльність з центральними службами планування, фінансів, контролю, що забезпечує комплексний підхід при вирішенні питань, які стосуються організації виробничо-збутової діяльності фірми. Рішення щодо найважливіших питань маркетингової діяльності приймає вища ланка управління - рада директорів або правління за участю провідних фахівців у галузі підприємництва. На невеликих фірмах, що мають центральну структуру управління, апарат, який здійснює маркетингову діяльність, як правило, обмежується службою маркетингу, що координує діяльність самостійно виділених відділів або секторів з вивчення ринків, відділів реклами, а також відділів планування, забезпечення виробництва та інших підрозділів. Таку службу очолює керуючий з маркетингу або віце-президент компанії. Вони, як правило, несуть відповідальність за такі напрямки діяльності компанії, як розробка програм маркетингу щодо продукту, дослідження ринку, розробка нових видів продукції та товарних запасів, визначення цін на продукцію, проведення реклами та обслуговування споживачів, організація збуту, транспортування товарів, загальне керівництво маркетинговою діяльністю. Причини низької ефективності маркетингових служб на підприємствах: • незначна кількість персоналу маркетингових служб; • гостра нестача професійних маркетологів; • слабка маркетингова підготовка керівників підприємств; • переважає використання розрізнених елементів маркетингу замість їх системи; • слабкі теоретична та методична розробка маркетингових проблем, узагальнення вітчизняного досвіду. Отже, для ефективної діяльності підприємства на ринку в його організаційній структурі обов’язково має функціонувати відділ маркетингу. Це дасть змогу підприємству бути конкурентоздатним, обізнаним на ринку і здобувати відповідний прибуток, що є головною метою діяльності кожного підприємства.
Вариант:нет
Литература: 1. Астахова І.Е. Маркетинг: Навчальний посібник - X.: Вид. ХНЕУ, 2006. - 208 с. 2. Бородкіна, Н. О. Маркетинг : навч. посібник / Н. О. Бородкіна ; за ред. Г.В. Осовської. – К. : Кондор, 2007. – 362с. 3. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 768 с. 4. Буряк П. Маркетинг : Навчальний посібник/ Петро Буряк, Борис Карпінський, Яніна Карпова,; М-во освіти і науки України, Львівська держ. фінансова акад.. -К.: ВД "Професіонал, 2005. -318 с. 5. Вачевський М. В. Маркетингова культура у підприємництві : Навчальний посібник/ М. В. Вачевський, Н. М. Примаченко, М. М. Баб’як -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -127 с. 6. Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление / Т. А. Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, МИРБИС, 2008. – 512 с. 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 4-е. вид., доп. - К.: Лібра, 2006 - 717 с. 8. Гірченко, Т. Д. Маркетинг : Навч. посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – К : ІНКОС, Центр навчальної літератури, 2007. – 255с. 9. Гончарук Я.А., Павленко, А.Ф., Скибінський С.А Маркетинг Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2009. — 314с. 10. Заборовський В. П. Основи маркетингу — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2008. — 153 с. 11. Заяць Т.А., Пилипенко О.О. Управління маркетингом на підприємстві. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. - 252 с. 12. Ілляшенко СМ., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Сумський держ. ун-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с. 13. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування конюнктури ринку: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. — К.: Знання, 2009 — 214 с. 14. Корж, М. В. Маркетинг : навч. посібник / М. В. Корж. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с. 15. Котерова Н.П. Основы маркетинга. — М.: Академия. 2004.—144 с. 16. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2. европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильяме", 2006. — 943 с. 17. Крамаренко В. І. Маркетинг: Навчальний посібник/ В. І. Крамаренко, Б. І. Холод та ін.. -К.: ЦУЛ, 2008. -257 с. 18. Маркетинг : опорний конспект лекцій / уклад. В.М. Торопков. – К. : КНТЕУ, 2008. – 136с. 19. Маркетинг: принципи та функції : Навч. посібник для студ. вузів/ Ред. О.М. Азарян. -3-є вид., перероб. і доп.. -Х.: НВФ "Студцентр", 2008. -319 с. 20. Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / М. І. Белявцев, В. М. Воробйов, В. Г. Кузнецов та ін. ; За ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 407с. 21. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг Підручник — К.: КНЕУ, 2003. - 246 с. 22. Парсяк В.И., Маркетинг: від теорії до практики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Наукова думка, 2007. - 256с. 23. Петруня Ю.Є., Маркетинг: Навч. посібник. — К.: Знання, 2007. - 325 с. 24. Пілецький В.Т., Мананнікова О.Ю., Маркетинг: теорія, практика, самостійна робота, контроль: Навч. посіб - Алчевськ ДДТУ, 2007. - 388 с. 25. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 228 с. 26. Скибінський СВ., Штуль В.П. Маркетинг: навч. посібник у рисунках і таблицях -К..КНЕУ, 2007.-224с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)