Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Маркетингові цінові стратегії і суть, види та умови застосування

Карточка работы:5914б
Цена:
Тема: Маркетингові цінові стратегії і суть, види та умови застосування
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Формування маркетингової цінової стратегії підприємства 5 2. Аналіз стратегії ціноутворення на ТОВ „Амалтея” 12 2.1. Загальна характеристика та напрямки діяльності ТОВ „Амалтея” 12 2.2. Аналіз формування ціни на продукцію ТОВ „Амалтея” та її структури 14 2.3. Аналіз динаміки цін на підприємстві 19 2.4. Аналіз факторів, які впливають на зміну середнього рівня цін 21 3. Основні напрямки удосконалення стратегії ціноутворення на підприємстві 23 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ціна як економічна категорія є одним з узагальнюючих показників, які характеризують товар та діяльність суб’єктів, є вираженням вартості товару як для покупця, так і для продавця. Ефективна господарська діяльність підприємств в ринкових умовах вимагає систематичного застосування комплексу маркетингових заходів, серед яких важливу роль відіграє цінова стратегія. Сучасна вітчизняна практика ціноутворення свідчить про недостатнє використання світового досвіду проведення цінової політики, розробляння її стратегії і тактики. До недоліків, які найчастіше спостерігаються в процесі ціноутворення вітчизняних підприємств, слід віднести надмірну орієнтацію на витрати виробництва, недостатнє використання зовнішніх факторів, що часто змінюються, особливо в умовах трансформаційної економіки, нехтування іншими маркетинговими засобами, які повинні використовуватися в комплексі з ціною. В економіці України з проблем ціноутворення ще не знайдені оптимальні рішення. Важливість теоретичного та практичного значення проблем формування цінової політики та їх недостатня розробка зумовили вибір теми бакалаврської роботи. Основні розробки в області теорій ціноутворення належать А. Сміту, Д. Рікардо, К. Марксу. Питання, пов’язані з ціноутворенням в умовах ринкової системи активно вивчалися А. Маршаллом, К. Макконнеллом та С. Брю. Існує ціла низка робіт з макроекономічного ціноутворення, серед їх авторів – Дж. Еванс, Ф. Котлер, Б. Берман. Специфіка наукової розробленості питань дослідження полягає у тому, що, з одного боку, всі видатні економісти звертаються до проблем утворення цін, тому цей розділ економічної науки збагачений величезним масивом праць, досліджень, розробок. З іншого боку, ринкова система України не є характерною для світової економіки, тому вивчення ціноутворення почалося нещодавно. Дискусійною залишається низка питань, зокрема, підходи до ціноутворення в окремих галузях економіки, врахування фаз розвитку ринку і самого продукту, смаків та переваг споживачів, розробка ефективної цінової стратегії залежно від обраної мети і реальних ринкових умов. Метою дослідження є обґрунтування комплексної моделі ціни в умовах ринкової економіки, рекомендації з формування ціни на промисловому підприємстві. Головні завдання, які будуть розглянуті: вдосконалення цінової політики сучасних підприємств, кваліфіковане формування цінових стратегій і застосування максимально можливого асортименту засобів тактики ціноутворення, які сприятимуть швидкому досягненню мети діяльності підприємств, підвищенню ефективності функціонування. Предметом дослідження є механізм ціноутворення на промисловому підприємстві в умовах ринкової економіки. Об’єктом дослідження стало сучасне підприємство ТОВ „Амалтея”, яке спеціалізується на виготовлені поліпропіленових мішків. Робота складається зі вступу, трьох пунктів плану та чотирьох підпунктів, висновків та списку використаних джерел.
Объём работы:
26
Выводы:Ціноутворення є критично важливою змінною в стратегії промислового підприємства, його неможливо аналізувати в відриві від інших змінних. Ми розглянули декілька питань, які стосуються стратегії ціноутворення. В роботі розглянуті типи цінової політики, яку обрало підприємство. Була детально представлена характеристика підприємства, діяльність якого аналізується, в якому надаються головний товарний асортимент компанії, конкуренти підприємства. А також детально розглянули формування ціни, яке складається з двох етапів: калькуляції собівартості та формування остаточної ціни на продукцію. Було описано динаміку цін, та її причини, залежно від різних чинників, серед яких, як економічне становище країни так і зміни в політиці самого підприємства. В третьому пункті розкриваються різні методи та напрямки удосконалення політики ціноутворення. На основі написаної роботи можна зробити висновок: підприємство повинно сформувати конкретні цілі ціноутворення, які будуть відповідати загальним маркетинговим цілям компанії в цьому сегменті, юридичним вимогам, а також особливостям продукту. Повинна бути досягнута рівновага між витратами та виробництвом з однієї сторони, та з іншої сторони, цінністю продукту для клієнту та маркетинговими факторами, важливими в типових ситуаціях конкуренції. Аналіз ціноутворення потрібно починати з чіткого визначення ринкових цілей. Другим кроком треба розробити стратегію позиціювання продукту компанії, загальну товарну пропозицію та маркетинговий комплекс, які відповідають цьому позиціюванню. Наступний крок – оцінка всіх можливих витрат на основі прогнозу рівня попиту та виробництва, з урахуванням виробничих (фіксованих та змінних) та маркетингових витрат. На основі цього формулювання та визначення ролі ціни в товарній пропозиції та в маркетинговому комплексі розробляють конкретну цінову структуру та тактику протидії ціновій конкуренції.
Вариант:нет
Литература:1. Артус М.М. Механізм ціноутворення та його функції в умовах ринку // Фінанси України. – 2004. – №10. – С.103-147. 2. Венгер В.В. Державне регулювання цін на продукцію природних монополій // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.82-86. 3. Горфінкель В.Я., Швандар В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – М.: Юнити, 1998. – 652 с. 4. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 375 с. 5. Єрухімович І.А. Ціноутворення: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 1999. – 83 с. 6. Земляков І.С., Рижий І.Б., Савич В.І. Основи маркетингу: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2004. – 159 с. 7. Калюжний В.В. Теорія цін та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України. – 2004. – №5. – С.17-24. 8. Крамаренко Г.О. Ціноутворення в умовах ринкових реформ // Фінанси України. – 2005. – №5. – С.60-66. 9. Кредісова А.І. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Знання, 1994. – 370 с. 10. Крикавський Є.С., Чухрай Н.П. Промисловий маркетинг. – Л.: Львівська політехніка, 2005. – 262 с. 11. Кулішов В.В. Економіка підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 150 с. 12. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 53 с. 13. Лівинський О.М. Державне управління і ціноутворення в ринкових умовах // Фінансові ринки та цінні папери. – 2005. – №6. – С.14-18. 14. Мельник Л.Г. Економіка підприємництва: Навчальний посібник. – С.: Університетська книга, 2002. – 387 с. 15. Парижак Н.В. Державне регулювання ціноутворення в Україні // Фінанси України. – 2000. – №4. – С.31-45. 16. Пасхавер Б. Пріоритети продовольчого ціноутворення // Економіка України. – 2003. – №4. – С.4-11. 17. Петрович І.Н. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2002. – 380 с. 18. Покропивний С.В. Економіка підприємства: Підручник. – К.: Вікар, 2000. – 250 с. 19. Попов В.К., Крючкова О.С. Ціноутворення: методи встановлення цін та їх класифікація // Маркетинг. – 2002. – №6. – С.102-114. 20. Приймак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2002. – 174 с. 21. Протопопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 202 с. 22. Рєзуєв Є.В. Роль ціни в конкурентній боротьбі // Маркетинг та маркетингові дослідження. – 2005. – №1. – С.8-14. 23. Рябков А.В. Таргет-костинг: формування собівартості та ціни товару на основі маркетингових розрахунків // Маркетинг та маркетингові дослідження. – 2005. – №2. – С.35-39. 24. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004. – 559 с. 25. Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Херсон: Олди-плюс, 2003. – 266 с. 26. Славніков Д.А. Таргет-костинг – стратегічний інструмент в системі управління витратами підприємства // Фінансовий директор. – 2004. – №5. – С.18-26. 27. Уєбстер-молодший Ф. Стратегія ціноутворення // Маркетинг та маркетингові дослідження. – 2005. – №1. – С.21-37. 28. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. – 182 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)