Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Бухгалтерський облік у банку»

Контрольна з обліку та аудиту в банках за 4 курс КНЕУ

Карточка работы:5504б
Цена:
Тема: Контрольна з обліку та аудиту в банках за 4 курс КНЕУ
Предмет:Бухгалтерський облік у банку
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Завдання №1 Фінансову діяльність банку «Кредит» за 2003—2004 рр. відображають наступні показники (тис. грн.): № з/п Стаття 2004 р. 2003 р. 1 Процентний дохід 12885 13236 2 Кошти та залишки в НБУ 3695 5490 3 Нараховані витрати до сплати 171 89 4 Резервний капітал 386 235 5 Комісійні витрати 297 237 6 Кошти інших банків 21405 9000 7 Основні засоби та нематеріальні активи 2011 1678 8 Процентні витрати 10490 7635 9 Кошти в інших банках 10992 14037 10 Акції, викуплені в акціонерів 1134 0 11 Чистий торговельний дохід 132 226 12 Цінні папери на продаж 9026 9026 13 Статутний капітал 21829 21829 14 Комісійний дохід 1649 1308 15 Загально-адміністративні витрати 1799 1663 16 Емісійні різниці 5 5 17 Кошти клієнтів 33124 31047 18 Нараховані доходи до отримання 4777 4164 19 Інший операційний дохід 740 1 20 Нерозподілений прибуток 4705 1841 22 Кредити та заборгованість клієнтів 51331 32418 23 Інші зобов’язання 967 102 24 Витрати на персонал 1360 1333 24 Інші активи 676 351 25 Витрати на безнадійні та сумнівні борги 284 767 26 Податок на прибуток 126 120 За наведении даними: скласти Звіт про фінансові результати і пояснити розрахунок та призначення проміжних та кінцевого показників фінансового результату, що відбивають: Усього доходів; прибуток від операцій; прибуток до оподаткування, чистий прибуток (збиток). 2. Завдання №2 Банком «Електрон» за звітний період проведено операції: Б) ТОВ «Соломія з поточного рахунку сплатив банку відсотки за наданий кредит у сумі 1050 грн. В) Банком надано кредит овернайт іншому комерційному банку на 1300000 грн. Необхідно: Зробити (письмово) аналіз кожної господарської операції і визначити її наслідки на фінансову позицію банку. Результати аналізу записати бухгалтерською проводкою. Надати економіко - правову характеристику бухгалтерських рахунків, які застосовані для реєстрації наслідків за кожною банківською операц ією. 3. Завдання №3 Банками протягом дня здійснені такі господарські операції: З) АКБ "Аркада" надав кредит ТОВ "Оріон" у сумі 45000 грн. під заставу нерухомого майна, вартість якого згідно договору застави оцінена на суму 72000 грн. Використовуючи метод подвійного запису скласти бухгалтерські проведення за наведеними позабалансовими операціями. Пояснити, є чому полягають відмінності позабалансових бухгалтерських рахунків від балансових рахунків. Охарактеризувати структуру позабалансових рахунків та вказати, за якими ознаками встановлюється характер позабалансового рахунку. 4. Завдання №4 1. Скласти бухгалтерські проведення за операціями. 2. Виконати необхідні розрахунки для обчислення суми готівки у інкасаторських сумках зазначених суб'єктів. № п/п Зміст операції Сума, грн. 1 Інкасована грошова виручка, зарахована з інкасаторських сумок на рахунки клієнтів без попереднього перерахунку: а) торгівельного МП "Мир" б) ресторану "Дубки" в) магазину "Будинок торгівлі" 10000 30000 15000 2 За результатами перерахунку готівки магазину "Будинок торгівлі" здано до операційної каси банку 15000 3 У процесі перерахунку готівки торгівельного МП "Мир" виявлено надлишок у сумі 50 грн. 9550 4 У процесі перерахунку готівки ресторану "Дубки" виявлено нестачу в сумі 40 грн. 29960 5. Завдання №5 Банк 10. 08. 2003р. залучає депозит фізичної особи в розмірі 10.000 грн. на 6 місяців за ставкою 20% річних із капіталізацією відсотків щоквартально. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом 30/360. Визначити дії банку і скласти бухгалтерські проведення: на дату залучення депозиту; між датою залучення депозиту та датою його повернення; на дату повернення депозиту; вказати, за якою статтею надається інформація про згаданий депозит у річному балансовому звіті. Обміркуйте, чи на належному рівні розкривається інформація щодо залучених депозитів у річному балансовому звіті. 6. Завдання №6 1 квітня 2003 р. банком " Гранд"'наданий кредит ВАТ "Авіста" на підтримання платіжного обороту у розмірі 165000 грн. строком на два місяці за річною ставкою 24%. Згідно з кредитною угодою сплата відсотків здійснюється по закінченню строку користування кредитом одночасно з поверненням основної суми боргу за кредитом. Необхідно: обчислити суму заборгованості підприємства за наданим кредитом на дату повернення; скласти бухгалтерські проведення на дату видачи кредиту; визначити дії банку між датою видачи кредиту та його погашення; розрахувати величину заборгованості за наданим кредитом на 1. 05. травня; скласти бухгалтерські проведення на дату повернення кредиту. 7. Завдання №7 Банком 1.06. 2003р. клієнту ЗАТ "Світоч" надано кредит на внутрішні потреби у сумі 20.000 грн. строком на 2 місяці. Річна процентна ставка - 24% річних. Комісійна винагорода : банку за оформлення кредитного договору складає 180 грн. Кредит надано під заставу легкового автомобіля, оцінка його згідно договору застави складає 26.000 грн. Відповідно до кредитного договору проценти за кредит підлягають сплаті разом з погашенням основного боргу за кредит. 1.08 ЗАТ "Світоч" повернув кредит і сплатив проценти за кредит. Необхідно скласти бухгалтерські проведення: а) на дату видачі кредиту б) з нарахування процентів в) на дату повернення кредиту г) які особливості побудови кредитних рахунків дозволяють банку отримувати інформацію про якість кредитного портфеля? 8. Завдання №8 Загальними зборами АКБ "Фінанси та кредит" прийнято рішення про викуп акцн'й власного випуску у кількості 20.000 шт.( номінальна вартість одної акції 10 грн.) за ціною викупу 1,2 номінальної вартості зі сплатою грошових коштів. Залишок на рахунках: "Прибутки минулих років" складає 8.200.000 грн.; "Емісійні різниці" - 16000 грн. Акції викуплені за визначеною ціною у встановленому обсязі. Скласти бухгалтерські проведення на дату викупу акцій власної емісії. 9. Завдання №9 На замовлення фірми "Гарант" банк купує 10.000$ США у фірми "Родон" за курсом: 1$ - 5.45грн. Курс НБУ: 1$ - 5.44грн. Банк з фірми "Гарант" стягує комісію у розмірі 0.15% від суми гривневого еквіваленту, за придбання валюти. 1) 3а наведеними операціями скласти бухгалтерські проведення. 2) Пояснити призначення і механізм застосування рахунків 3800 і 3801. 3) Надати пояснення щодо оцінки валютній позиції банку.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича. - Житомир: ПП Рута, 2001. - 384 с. 2. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с. 3. Герасимович А. М. Облік і аудит у банках. Підручник. – К.: КНЕУ, 2004, - 536 с. 4. Облік та аудиту комерційних банках/А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. — 512с. 5. Сойко В., Завгородній В. — Організація бухгалтерского обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000.— 260с. 6. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 2005. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 180 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)