Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетингові дослідження»

Контрольна робота з предмету "Маркетингові дослідження", МАУП, 4 курс

Карточка работы:2476ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Маркетингові дослідження", МАУП, 4 курс
Предмет:Маркетингові дослідження
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Організація виробництва
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Теоретичний рівень: Оцінка попиту на споживчі товари тривалого користування і товари промислового призначення. 2. Розрахунковий рівень: Задача 1 Визначити ємність ринку побутового приладу по кожному року за даними наведеними у таблиці. При цьому оновлення техніки відбувається: через 2 роки — на 10%, через 3 роки - на 40%, через 4 роки - на 50%. Задача 2 Визначити ємність національного ринку товару (Е) за структурними складовими економіки, якщо виробництво товару у звітному періоді склало В=375 тис. шт., експорт — ЕХ=24 тис. шт.; імпорт — ІМ=200 тис. шт.; залишки на всіх стадіях товарообороту на початок та кінець періоду – 3п =25 та Зк=30 тис. шт. відповідно; державні запаси на початок року складали Д3п =35 тис. шт., на кінець – ДЗк=50 тис. шт. Задача 3 На основі даних, наведених у таблиці даних про товарооборот регіону за 5 років визначити лінійне рівняння тренду попиту на товар та спрогнозувати значення збуту на наступний період. Задача 4 У процесі маркетингового дослідження ринкової ситуації слід визначити, яка кількість анкет необхідна для отримання висновку з ймовірністю 95,0% про попит на товар А (розрахувати розмір вибірки). Відомі такі дані: масив покупців (генеральна сукупність) – 6200 тис. чол.. дисперсія (визначена на основі «пілотного» дослідження) – 17,99 грн. задана (гранична) помилка вибірки – 0,5.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Теоретичний рівень: Оцінка попиту на споживчі товари тривалого користування і товари промислового призначення 4 Розрахунковий рівень 10 Задача 1 10 Задача 2 10 Задача 3 11 Задача 4 13 Висновки 14 Список використаних джерел 15  
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Розвиток ринкових відносин та об'єктивна необхідність інтеграції економіки України в світову економіку потребують докорінних змін в системі організації діяльності суб'єктів підприємництва. Ринкова діяльність будь-якого підприємства не може бути ефективною без його чітко виваженої маркетингової стратегії як головного фактору забезпечення ефективного менеджменту. Важливим напрямком вирішення цієї проблеми є чіткі та цілеспрямовані маркетингові дослідження. Маркетингові дослідження – одна з найважливіших складових частин в діяльності підприємств, зацікавлених в успіху на ринку. У ринковій економіці проведення маркетингових досліджень – об’єктивна необхідність, тому що результати досліджень мають бути основою для ухвалення рішень, пов’язаних з вибором ринку, діяльністю на ньому, визначенням обсягів продажів, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності, з розв’язанням інших проблем підприємства, що функціонують на ринку. Необхідність маркетингових досліджень, як показує історія їхнього розвитку, зв'язана з активним процесом розширення виробництва і появи нових технологій у всіх сферах виробництва і оберту товарів і послуг, інформатизацією виробництва і розподілу продуктів, ростом соціальних і культурних потреб споживачів, з еволюцією маркетингу як філософії підприємництва. Значення маркетингових досліджень підсилюється також тим, що зростає роль фактора "невизначеності" в організації керування підприємництвом, розглянутий як нестабільність, мінливість економічного і соціального поводження суб'єктів маркетингової системи.
Объём работы:
12
Выводы: Маркетингові дослідження – це комплекс різноманітних заходів по збору, обробці і аналізу інформації, які дозволяють підприємству розробляти і реалізовувати стратегію і тактику маркетингу та суттєво зменшувати невизначеність прийнятих маркетингових рішень. Маркетингові дослідження – це діяльність, яка через інформацію зв’язує підприємство зі споживачами і зовнішнім середовищем. Проведені в плановому порядку маркетингові дослідження дають можливість отримувати конкурентні переваги, знижувати фінансові і комерційні ризики підприємницької діяльності, визначати відношення споживача до послуги, що надається, давати оцінку стратегічної і тактичної діяльності фірми, підвищувати ефективність комунікаційних ринкових заходів, визначати оптимальні сегменти позиціонування послуг і характер їх життєвого циклу. Маркетингові дослідження – найдієвіший інструмент для отримання зворотного зв'язку з ринком. Вони дозволяють нам комплексно підійти до вироблення маркетингової стратегії. Дослідження покликані надавати допомогу у визначенні потенціалу ринку (розмір ринку, тенденції розвитку, потенціал зростання ринку), аналізі покупців (їх потреби і запити, невирішені завдання, незаповнені ніші), оцінці конкурентної ситуації на ринку (виявлення основних конкурентів, їх долі ринку, стратегії, переваги і недоліки в порівнянні з вашим готелем).
Вариант:6
Литература: 1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебн. для вузов. 3-е изд./ Под ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Питер, 2005. – 736 с. 2. Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посіб. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 448 с. 3. Бєлявцев М.І., Брітченко Г.І. Основи маркетингового управління (макромаркетинга): регіональні і міжнародні аспекти: Навч. посіб¬ник. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 454с. 4. Войчак А.В. Маркетингові дослідження. – К.: КНЕУ, 2001. 5. Гаркавенко С. С. Маркетинг / Гаркавенко С. С. — К.: Лібра, 2004. — 712с. 6. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посібн. Для вузів. – К.: Вища шк.., 2002. – 325 с. 7. Гірченко Т.Д., Дубовик О.М. Маркетинг: Навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 255 с. 8. Косенков С. І. Маркетингові дослідження. — К.: Скарби, 2006. — 464 с. 9. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е Европ.изд. – К.; М.; СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1056 с. 10. Полторак В.А. Маркетингові дослідження. . – К.: ЦНЛ, 2003. 11. Примак Т. О. Маркетинг: Навч.т посіб. – К.: МАУП, 2004. 12. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К., 2006.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (48)