Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Система макроекономічних показників розвитку економіки України

Карточка работы:55092б
Цена:
Тема: Система макроекономічних показників розвитку економіки України
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Сутність макроекономічних показників та їх значення 4 1.1. Загальна характеристика основних макроекономічних показників 4 1.2. Методика обчислення найважливіших макроекономічних показників 11 2. Аналіз стану макроекономічного середовища в Україні 17 2.1. Аналіз динаміки макроекономічних показників та розвитку господарства України у перше десятиріччя незалежності 17 2.2. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні протягом 2005-2006 рр. 26 3. Перспективи оптимізації макроекономічних показників України 35 3.1. Специфіка перехідної економіки України 35 3.2. Пріоритетні завдання державного регулювання макроекономічних процесів в Україні 36 Висновки 42 Перелік використаних джерел 43
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Політична, соціальна та військова доля країн значною мірою залежить від економічного розвитку, і немає життєво важливішої сфери для успіху держави, ніж її макроекономічний розвиток. Такі країни як Японія, що розвинулися стрімко, завойовуючи зовнішні ринки для своїх товарів, пишаються своєю зростаючою політичною силою та високим життєвим рівнем. На противагу їм існують країни, що перебувають у стані глибокої стагнації і терплять від галопуючої інфляції, значних торговельних дефіцитів та високого зовнішнього боргу. Життєвий рівень країни значною мірою залежить від її макроекономічної політики. Для аналізу економічних явищ і процесів, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних взаємозумовлених показників. В економічній теорії та у господарській практиці використовують різні форми виміру суспільного продукту. Різноманітність форм і способів виміру результатів народногосподарської діяльності зумовлена різними теоретичними підходами до характеристики суспільного виробництва, різною методикою статистичних розрахунків, різними стадіями руху суспільного продукту в процесі економічного кругообігу. Головною метою цієї роботи є розгляд сутності та методики виміру основних макроекономічних показників. Окрім того у роботі була проаналізована динаміка цих показників стосовно України та визначені основні напрямки макроекономічного регулювання в нашій державі. Саме визначення тенденцій та розробка заходів із подолання кризових явищ в економіці країни потребує дослідження макроекономічних показників
Объём работы:
41
Выводы:Провівши дослідження в межах цієї роботи, ми з'ясували, що макроекономічні показники є важливими елементами не тільки суто теоретичних досліджень, але й відіграють провідну роль у формуванні засад державної економічної політики. Головна мета державного втручання в економічному розвитку - забезпечення безперервного процесу відтворення національного господарства як єдиного цілого, досягнення економічної ефективності на макрорівні. Її реалізація здійснюється через усвідомлене визначення суспільних потреб і шляхів їх задоволення. Економічні функції держави винятково різноманітні. Вони настільки широкомасштабні, що навіть складно скласти вичерпний їх перелік. Деякі з цих функцій спрямовані на підтримку і забезпечення функціонування ринкової економіки. До них, в частковості, відносяться такі важливі види діяльності держави, як забезпечення правової бази і суспільної атмосфери, що сприяли б ефективному функціонуванню ринкової економіки, а також створення умов для конкуренції. Інша група функцій, покладених на державу, спрямована на підсилення і модифікацію сили ринкових відносин. До них передусім відносяться: перерозподіл ВНП і національного багатства, стабілізація економіки шляхом широкого контролю за фінансовою, грошово-кредитною діяльністю юридичних і фізичних осіб, аналіз економічної кон'юнктури, коригування розподілу ресурсів з метою вдосконалення структури суспільного виробництва
Вариант:нет
Литература:1. Актуальні аспекти механізму модернізації економіки України: Зб. наук. праць / За ред. В.І. Кононенко; Ін-т економіки. НАН України. - К., 2003. - 146 с. 2. Андрусенко Г.О. Економічна теорія: макроекономіка: Навч. посібник. - Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003. - 276 с. 3. Гавриш В.П. Макроекономіка. Основі моделі та залежності: Навч. посіб. - Хмельниц.: ХДУ, 2003. - 237 с. 4. Гребельник О. Соціально-економічний стан України // Політичний календар: інформаційно-аналітичний огляд. - К., 2002. - Спецвипуск. - С. 56-70 5. Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для уряду / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін. - К.: НІСД, 2006. - 114 с. 6. Задоя А.А. Макроэкономика: Учеб. / А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. - Д.: Изд-во ДУЭП, 2003. - 236 с. 7. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 239 с. 8. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників. Вип. 10 (66). Жовтень. - К.: ЕКМО, 2005. - 99 с. 9. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників. Вип.1 (81). Січень. - К.: ЕКМО, 2007. - 96 с. 10. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 441 с. 11. Соціально-економічне становище України за 2003 рік / Інф. Державного комітету статистики // Економіст. - К., 2004. - № 1. - С. 6-12. 12. Соціально-економічне становище України за 2004 рік / Інф. Державного комітету статистики // Економіст. - К., 2005. - № 1. - С. 3-9. 13. Соціально-економічне становище України за 2005 рік / Інф. Державного комітету статистики // Економіст. - К., 2006. - № 1. - С. 6-10. 14. Соціально-економічне становище України за 2006 рік / Інф. Державного комітету статистики // Економіст. - К., 2007. - № 1. - С. 5-14. 15. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Держкомстат України. - К.: Консультант, 2006. - 577 с. 16. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. - К.: ООО "Геопринт", 2005. – 200 с. 17. www.ac-rada.gov.ua – офіційний сайт Рахункової палати України 18. www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Кабінету Міністрів України 19. www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України 20. www.prezident.gov.ua – офіційний сайт Президента України www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державного комітету статистики України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)