Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Цінні папери та фондові біржі»

Місце і роль комерційного банку на фондовому ринку

Карточка работы:59063б
Цена:
Тема: Місце і роль комерційного банку на фондовому ринку
Предмет:Цінні папери та фондові біржі
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Місце і роль банків на фондовому ринку 4 Висновки 11 Список літератури 14
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вільні грошові засоби виробництва підприємств і корпорацій акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів. Структура ринку позичкових капіталів складається в основному із двох елементів: ринку кредитних ресурсів та ринку цінних паперів. Цінні папери виконують низку функцій у системі суспільного відтворення. По-перше, вони є його регулятором. Відбиваючи чинність закону вартості і динаміки норми прибутку в різних галузях виробництва, цінні папери забезпечують приплив капіталу в одні галузі і відплив капіталу з інших. Цінні папери надійних, перспективних, дохідних галузей, як правило, мають попит, чого не можна сказати про цінні папери нерентабельних галузей. По-друге, цінні папери є знаряддям мобілізації коштів інвесторів. У розвинених промислових країнах в умовах рівноважної економіки значна частина вільного капіталу складається безпосередньо в купівлю цінних паперів. Згідно із Законом України "Про цінні папери і фондову біржу" цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери як об'єкт цивільних прав мають вільний характер переходу від одного власника до іншого у порядку універсального правонаступництва і не обмежені в обігу. Цінні папери виступають як економічна і юридична категорії. Однією з основних видів діяльності на ринку цінних паперів для забезпечення їх вільного обігу є торгівельна діяльність. Мета роботи: дослідити роль комерційних банків на фондовому ринку.
Объём работы:
14
Выводы:Ринок цінних паперів – це сукупність взаємодій між суб’єктами економічних відносин з приводу випуску та обігу цінних паперів, що охоплює частину кредитного ринку, наприклад, ринок боргових зобов’язань. Ринок цінних паперів є частиною фінансового ринку, що займає відповідні сегменти ринків капіталу та грошей. Фондовий ринок - частина ринку цінних паперів, що поширюється на ринок капіталів і інструментами якого є виключно середньо- та довгострокові інструменти (облігації, акції, похідні цінні папери, депозитарні розписки). На іншій частині ринку цінних паперів інструментами виступають короткострокові цінні папери (терміном до 1 року): казначейські векселі, депозитні сертифікати, що вільно обертаються на ринку, прості векселі, короткострокові ОВДП. Фондовий ринок є чутливим барометром стану економіки. Нині основними цілями на українському ринку цінних паперів є цілі становлення і закріплення відносин власності, а головними учасниками цього ринку - комерційні банки. Учасники українського ринку цінних паперів мають загальне завдання - отримання прибутку. Саме під впливом джерел і умов, при яких вона утвориться, і складається структура вітчизняного фондового ринку, однією з відмінних рис якою стало істотне переважання державних цінних паперів. Крім того, вельми характерно для вітчизняного фондового ринку і те, що основна частина приватних цінних паперів проходить тільки стадію первинного розміщення, майже не обертаючись на повторному ринку. Останнім часом банки все більш активно придбавають цінні папери інших підприємств і організацій. Мета у них та ж, що і в інвесторів, які вкладають кошти в акції банків, - закріплення за собою прав власності. Досягається це різними шляхами: участю в утворенні нових підприємств і акціонуванні вже існуючих; створенням інвестиційних фондів. Відповідно до ст. 3 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” в Україні можуть випускатися і обертатися такі види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств; казначейські зобов’язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі та приватизаційні папери. Як показує світовий досвід, ефективне функціонування ринку цінних паперів неможливе без регулюючої та контролюючої діяльності державних органів. В умовах становлення ринку цінних паперів функціонування подібних структур має велике значення. Комерційні банки є одним з основних суб’єктів сфери фінансових послуг, які виконують практично всі види банківських операцій для юридичних і фізичних осіб — клієнтів банку. Залежно від ролі комерційних банків на ринку цінних паперів можна виділити три моделі організації ринку цінних паперів: банківську, небанківську і змішану. В Україні формується змішана модель організації ринку цінних паперів, за умов якої банкам дозволяється займатися як інвестиційною, так і торговельною діяльністю з цінними паперами, але разом з тим, значну роль на фондовому ринку грають і спеціальні інвестиційні інститути. Існує багато класифікацій операцій комерційних банків з цінними паперами, проте вони базуються на класифікації, визначеній у Законі України “Про банки та банківську діяльність”. Банки можуть виконувати такі види банківських операцій з цінними паперами: випуск цінних паперів; організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними і фізичними особами; депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Комерційний банк може здійснювати операції з цінними паперами власної емісії; з цінними паперами інших емітентів. Комерційні банки здійснюють операції з цінними паперами за власний рахунок - це вкладення вільних грошових ресурсів у цінні папери. Такі вкладення можуть мати інвестиційний і спекулятивний характер. В умовах України банки проводять активні операції з цінними паперами з метою збереження і приросту капіталу; придбання цінних паперів, які мають усі властивості готів¬ки і можуть бути засобом обігу і платежу; одержання контролю над діяльністю підприємства через придбання цінних паперів і здійснення перерозподілу вла¬сності; спекулятивна гра на коливанні курсів цінних паперів. Для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні необхідно здійснити ряд першочергових заходів: забезпечити зосередження торгівлі цінними паперами тільки на організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках розширити сферу діяльності інвестиційних інвесторів в Україні шляхом удосконалення нормативної бази діяльності інститутів спільного інвестування створити систему спеціалізованих організацій інфраструктури фондового ринку, зокрема національного депозитарію, зберігачів цінних паперів та розрахунково-клірингових установ забезпечити сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України і цінних паперів резидентів за її межами поліпшити механізм залучення вільних коштів суб’єктів господарювання через систему внутрішніх місцевих позик удосконалити законодавчу й нормативну бази оподаткування операцій із цінними паперами на первинному та вторинному ринках.
Вариант:нет
Литература:1. Закон Укpаїни ”Пpо банки і банківську діяльність”/ Веpхов. Рада Укpаїни. — К.: Паpламент. вид-во, 2001. — 57 с. 2. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.1991 № 1201-XII зі змінами та доповненнями 3. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Банківський менеджмент” / За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича. – Житомир: ПП „Рута”, 2001. – 384с. 4. Банківське пpаво Укpаїни: Hавч. посіб. / За заг. pед. А. О. Селіванова; Hац. банк Укpаїни. — К.: Ін Юpе, 2000. — 368 с. 5. Банківський менеджмент. — К., 2000. — 99 с.: іл. 6. Банківські опеpації: Підpучник / Київ. нац. екон. ун-т; За pед. А. М. Моpоза. — К., 2000. — 383 с. 7. Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Знання, 2000. — 242 с.: табл. 8. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок. — Львів: Бак, 1999. —165 с.: іл., табл. 9. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. — К.: Лібра, 1996. — 218 с.: табл. 10. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент. — К.: Основи, 1999. — 671 с.: табл. 11. Коваленко Л.О. та ін. Гроші та кредит. — Чернігів: Ін-т змісту і методів навчання: Черніг. держ. ін-т економіки та упр., 1998. — 170 c.: табл. 12. Мельник В. А. Ринок цінних папеpів: Довідник кеpівника підпpиємства спец. вип. — К.: А. Л. Д.: ВІРА-Р, 1998. — 551с.: табл. 13. Мендpул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних папеpів: Hавч. посібник / Київ. нац. екон. ун-т; Ред. І. О. Соломаpський. — К., 1998. — 150с.: табл. 14. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. — К., 2000. — 156 с.: іл., табл. 15. Пересада А. А., Майорова Т. В.. Управління банківськими інвестиціями / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 388с. 16. Тьюлз, Ричард Дж. и др. Фондовый рынок. — М.: ИНФРА-М, 2000. — VIII, 648 с.: табл 17. Шевченко Р.І. Банківські операції. — К., 2000. — 159с. 18. Шеломков В.А. Операции с акциями в Украине. — Х., 1999. — 124 с.: табл. 19. Шеремет А.Д., Щербакова Г.H. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 254с.: табл.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (23)