Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Тестові завдання з курсу „Фінанси

Карточка работы:10173
Цена:
Тема: Тестові завдання з курсу „Фінанси
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):менеджер
Тип:Інше
Задание:1 .Фінансові відносини охоплюють: 1) виробничу сферу економіки 2) тільки невиробничу сферу 3) як виробничу, так і невиробничу сфери 4) правильної відповіді немає 2.Предметом вивчення курсу „Фінанси" є: 1) процес утворення фінансово-бюджетного механізму 2) відносини, що пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих грошових фондів 3) закономірності та принципи, які діють у сфері фінансових відносин 4) економічні закони 5) відносини, які виникають з приводу формування доходів підприємств, організацій, установ З.Чим фінанси відрізняються від грошей? 1) змістом 2) функціями 3) змістом і функціями 4) немає правильної відповіді 4.Функції фінансів - це засіб прояву 1) природи фінансів 2) притаманних фінансам властивостей 3) суспільного призначення фінансів 4) усі відповіді правильні 5.Суб'єктами розподільних відносин є: 1) держава 2) населення 3) підприємства, організації, установи 4) усі відповіді правильні 6. Фінансова система - це: 1) сукупність окремих ланок фінансових відносин, за допомогою яких держава формує і розподіляє централізовані фонди грошових коштів 2) сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані фонди грошових коштів 3) сукупність ланок фінансових відносин, за допомогою яких держава розподіляє і використовує децентралізовані фонди грошових коштів 7.Фінансова політика - це процес 1) динамічний, який змінюється і коригується у зв'язку з практичною необхідністю 2) сталий, оскільки не потребує коригування у зв'язку з уже затвердженими економічною та фінансовою програмами розвитку держави 3) немає правильної відповіді 8. 3а допомогою фінансового механізму здійснюється: 1) отримання максимальних доходів при мінімальних затратах 2) широкомасштабний розподіл і перерозподіл створеного в державі ВВП 3) Управління рухом державних фінансових ресурсів 4) вирішення різноманітних економічних та соціальних завдань 9.Підібрати до кожного терміну визначення, позначене літерою: 1) стратегічне управління б) 2) оперативне управління а) а) головна функція апарату фінансової системи, що пов'язана із визначенням фінансових ресурсів щодо забезпечення фінансової тактики; б) визначення фінансових ресурсів на перспективу, встановлення обсягів фінансових ресурсів щодо реалізації цільових програм 10.Який вид фінансового контролю здійснюється на етапі розгляду і прийняття рішень із фінансових питань: 1) внутрішньогосподарський 2) поточний 3) аудиторський 4) попередній 11 .Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України - це: 1) бюджетний процес 2) бюджетний устрій 3) зведений бюджет України 4) бюджетне регулювання 12.Який орган займається виконанням Державного бюджету? 1) Кабінет Міністрів України 2) Президент України та його апарат 3) Казначейство 4) Державний митний комітет 13.Дефіцит державного бюджету утворюється, коли: 1) витрати держави зменшуються 2) сума податкових надходжень скорочується 3) сума податкових надходжень збільшується 4) сума витрат бюджету перевищує суму його надходжень 14. Складання проекту бюджету покладено на: 1) Міністерство економіки України 2) Кабінет Міністрів України 3) Бюджетну комісію Верховної Ради України 4) Міністерство фінансів України 15.Державний бюджет - це: 1) фінансовий звіт 2) фінансовий план 3) фінансове зобов'язання 4) фінансовий прогноз 16.Структура доходів Державного бюджету України включає: 1) податкові і неподаткові надходження 2) доходи від операцій з капіталом 3) офіційні трансферти 4) державні цільові фонди 5) усі відповіді правильні 17.Підібрати до кожного терміну визначення, позначене літерою: 1) централізовані державні доходи б) 2) децентралізовані державні доходи а) а) доходи підприємств, установ, організацій б) доходи, які акумулюються державою 18.Державні доходи - це: 1) частина грошових відносин, яка пов'язана з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, з метою формування доходів держави і державних підприємств 2) сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються для виконання нею своїх завдань і функцій 3) відносини, що пов'язані з розподілом вартості ВВП, з метою формування доходів одного із суб'єктів розподільних відносин держави 19.3а методами мобілізації державні доходи поділяються на: 1) доходи підприємств, установ, організацій 2) податкові і неподаткові надходження 3) доходи від зовнішньоекономічної діяльності 4) платежі населення 20.Доходи Державного бюджету: 1) являють собою грошові відносини щодо розподілу та перерозподілу частини вартості національного продукту 2) це відносини з приводу перерозподілу національного багатства 3) являють собою грошові відносини з приводу розподілу доходів комерційних підприємств 21.Методами фінансування державних витрат є (три правильні відповіді): 1) податки 2) самофінансування 3) обов'язкові збори та платежі 4) бюджетне фінансування 5) кредитне забезпечення 6) емісія 22.3найти невірну відповідь. Бюджетні видатки розвитку це - витрати бюджетів на: 1) фінансування капітальних вкладень виробничого та невиробничого призначення 2) фінансування підприємств, установ, організацій і органів, які діють на початок бюджетного року 3) фінансування структурної перебудови народного господарства 4) субвенції та видатки, пов'язані з розширеним відтворенням 23.Державні видатки - це: 1) грошові відносини, які пов'язані з використанням децентралізованих фінансових ресурсів 2) сукупність фінансових відносин, що виникають на завершальному етапі розподільного процесу у зв'язку з використанням грошових фондів держави 3) відносини, які виникають у зв'язку з формуванням, розподілом і використанням централізованих фондів грошових коштів держави 24.Державні витрати - це цільове використання державних ресурсів, що накопичуються у (дві правильні відповіді): 1) позабюджетних фондах 2) державному кредиті 3) власних фондах державних підприємств 4) державному бюджеті 25.Сукупні державні видатки поділяються на: 1) трансферти у приватному секторі 2) споживання у державному секторі 3) відсотки з державного боргу 4) державні інвестиції 5) усе вищеперераховане 26.Підібрати до кожного терміну визначення, позначене літерою. Податки виконують функцію: 1) фіскальну в) 2) контролюючу г) 3) розподільну а) 4) стимулюючу (де стимулюючу)б) а) пов'язана із первинним і вторинним розподілом ВВП і національного доходу; б) формує систему пільг, зміну об'єктів оподаткування, ставок, кількості податків, при цьому сприяє розвитку виробництва або його стримуванню; в) пов'язана із забезпеченням доходів бюджету для задоволення потреб суспільства; г) реалізує в процесі оподаткування та визначає раціональний збалансований характер податкової системи, її відповідність цілям. 27.3а допомогою податків перерозподіляються 1) резервні фонди 2) ВВП і НД 3) вартість основного капіталу 4) вартість робочої сили 28.Ознаками податку є: 1) односторонній сектор стягнення 2) обов'язків порядок надходження до бюджету 3) відсутність цільового спрямування 4) безеквівалентний характер відносин платника податку з державою 5) усі відповіді правильні 6) немає правильної відповіді 29.Податки - це: 1) обов'язкові платежі юридичних осіб або до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів 2) обов'язкові платежі фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна 3) обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу споживання або обсягу 4) немає правильної відповіді 30.До місцевих податків належить (дві правильні відповіді): 1) податок з реклами 2) податок на промисел 3) прибутковий податок 4) комунальний податок 31.Функціями державного бюджету є (три правильні відповіді): 1) фіскальна 2)економічна 3) регулююча 4) соціальний захист населення 5) перерозподільна 6) міжнародна 32.Умовою надання державних позик є (три правильні відповіді): 1) плановість 2) строковість 3) оплатність 4) обов'язковість 5) повернення 33.При державному кредиті: 1) держава виступає тільки позичальником 2) держава є як кредитором, так і позичальником 3) держава виступає тільки кредитором 4) немає правильної відповіді 34.Капітальний державний борг - це: 1) борг, до якого належить уся сума випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, у тому числі відсотки, які належить сплатити 2) борг, до якого належить сума витрат держави на виплату доходів кредиторам та погашення зобов'язань, за яким настав термін сплати З5.Підібрати до кожного терміну визначення, позначене літерою: 1) Конверсія б) 2) Консолідація д) 3) Уніфікація а) 4) обмін облігацій за регресивним співвідношенням в) 5) відстрочення погашення г) 6) анулювання є) а) об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених позик обмінюються на облігації нової позики б) зміна дохідності позики в) кілька раніше випущених облігацій прирівнюють до однієї нової облігації г) збільшення строків дії випущеної позики д) проводиться тоді, коли подальший активний розвиток операцій з випуску нових позик не має фінансової ефективності для держави є) повна відмова держави від своєї заборгованості 36.Фінанси підприємств - це: 1) фонди грошових коштів підприємств 2) система економічних відносин, які виникають у процесі формування ,розподілу і використання фондів грошових ресурсів підприємств 37. Принципами організації фінансів підприємств є: 1) самоокупність 2) самофінансування 3) відповідальність за результати господарської діяльності 4) створення резервних фондів 5) фінансова дисципліна 6) усі відповіді правильні 38.Методом організації фінансової діяльності підприємств є: 1) комерційний розрахунок 2) неприбуткова діяльність 3) кошторисне фінансування 4) усі відповіді правильні 5) немає правильної відповіді З9.Фінанси підприємств виконують функції: 1) оперативну 2) розподільну 3) контролюючу 4) пункти 1,2 5) пункти 1,3 6) пункти 1,2,3 7) пункти 2,3 40.Фінансовий план суб'єктів господарювання - це: 1) доходи суб'єктів та їх структура 2) фінансові методи регулювання господарської діяльності 3) видатки суб'єктів та їх планування 4) баланс доходів та видатків суб'єктів 5) перевищення видатків над доходами суб'єктів 6) немає правильної відповіді 41.Які види особистого страхування належать до обов'язкових (дві правильні відповіді): 1) Страхування дітей 2) страхування робітників від нещасних випадків за рахунок комерційних установ 3) змішане страхування життя 4) тимчасове страхування на випадок смерті і втрати і втрати працездатності 5) страхування до шлюбу 6) страхування пасажирів 7) страхування військовослужбовців 42.Договір страхування набирає чинності, коли: 1) факт укладення угоди, договору засвідчується страховим посвідченням, полісом, сертифікатом 2) страхувальник подав страховику письмову заяву, страховик прийняв її і зареєстрував 3) страхувальник вніс перший страховий платіж після укладання угоди 43.Страхування може проводитись у (дві правильні відповіді): 1) грошовій формі 2) обов'язковій формі 3) натуральній формі 4) добровільній формі 44.Покупцями страхової послуги є: 1) юридичні особи 2) фізичні особи 3) усі відповіді правильні 4) немає правильної відповіді 45.Основними суб'єктами страхового ринку є (три правильні відповіді) : 1) підприємства, установи, організації різних форм власності 2) страхувальники 3) населення країни 4) страховики 5) держава 6) посередники 46.Фінансовий ринок включає (чотири правильні відповіді): 1) фінансову систему 2) валютний ринок 3) товарний ринок 4) ринок цінних паперів 5) ринок позичених капіталів 6) грошовий ринок 7) страховий ринок 8) ринок золота 47.Яка з організаційних структур є ключовою на фінансовому ринку 1) лізінгові компанії 2) пенсійні фонди 3) страхові компанії 4) фондові біржі 48.Що є об'єктивною передумовою функціонування фінансового ринку: 1) існування первинного і вторинного ринку цінних паперів 2) участь іноземних інвесторів 3) наявність цінних паперів 4) потреби у фінансових ресурсах того чи іншого суб'єкта не збігаються з наявністю джерел їх задоволення 49.Підібрати до кожного терміну визначення, позначене літерою 1) первинний ринок цінних паперів а) 2) вторинний ринок цінних паперів б) а) поєднує операції з розміщення щойно випущених емітентами цінних паперів б) поєднує операції з перепродажу раніше випущених фінансових інструментів 50.Функціями фінансового ринку є: 1) регулююча 2) фіскальна 3) стимулююча 4) економічна 5) індикативна 6) контролююча Частина II. 1 .Контрольна функція фінансів - це: 1) свідома діяльність людей щодо контролю за розподілом грошових коштів 2) контроль фінансових органів за формуванням і використанням грошових ресурсів 3) властивість розподільної функції фінансів 4) контроль за розподілом ВВП на відповідних фондах і витрачанням грошових коштів за їх цільовим призначенням 5) особлива сфера фінансових відносин 2.Фінансові відносини виникають: 1) на стадії обміну 2) на стадії виробництва 3) пункти 1,2 4) немає правильної відповіді 3.Наявність фінансових відносин у державі є: 1) суб'єктивним фактором 2) об'єктивною необхідністю 3) немає правильної відповіді 4.Перерозподіл національного доходу пов'язаний з: 1) міжгалузевим та територіальним перерозподілом коштів в інтересах найбільш ефективного та раціонального використання доходів і накопичень підприємств та організацій 2) існуванням виробничої та невиробничої сфер 3) перерозподілом доходів між різними соціальними групами населення 4) усі відповіді правильні 5.Через розподільну функцію фінансів реалізується суспільне призначення фінансів: 1) забезпечення розвитку суспільного і приватного виробництва 2) контроль за розподілом ВВП по відповідних фондах 3) забезпечення кожного суб'єкта господарювання необхідними йому фінансовими ресурсами в процесі розподілу та перерозподілу національного доходу 4) немає правильної відповіді 6.Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднуються поняттям: 1) централізовані фінанси 2) децентралізовані фінанси 3) пункти 1,2 4) немає правильної відповіді 7.Провідною ланкою загальнодержавних фінансів виступає: 1) державний бюджет 2) державний кредит 3) позабюджетні фонди 4) фінанси державних підприємств 8. Фінансовий механізм - це: 1) види фінансових відносин 2) відносини з приводу розподілу ВНП 3) сукупність суб'єктів фінансового розподілу 4) сукупність об'єктів фінансового розподілу 5) система встановлених державою форм та методів організації фінансових відносин 9.Фінансовий апарат - це: 1. сукупність усіх організаційних структур, що здійснюють розподіл НД між виробничою та невиробничою сферами економіки 2. міністерство економіки, міністерство фінансів та державна податкова організація 3. сукупність усіх організаційних структур, що здійснюють управління фінансами 4. Верховна Рада, Уряд, апарат Президента 5. сукупність усіх організаційних структур, що здійснюють міжгалузевий перерозподіл коштів в інтересах найбільш ефективного та раціонального використання доходів і накопичень підприємств і організацій 10.Знайти неправильну відповідь. Етапами фінансового планування є: аналіз виконання показників фінансових платежів за попередній період розрахунки доходів і видатків на плановий період орієнтація розрахунків доходів комерційних підприємств на кращий досвід збалансування доходів і видатків фінансового плану 11 .Надлишок бюджету - це: 1) перевищення видатків над доходами 2) перевищення доходів над видатками 3) рівновага між доходами та видатками 4) немає правильної відповіді 12.Інструментом реалізації бюджетної політики виступає: 1) метод екстраполяції 2) метод дотації 3) бюджетний механізм 13.Державний бюджет, будучи фінансовим планом держави є: 1) Наказом Президента 2) Розпорядженням Національного банку 3) Постановою Кабінету Міністрів 4) має силу закону, який затверджується Верховною Радою 14.Суб’єктами бюджетних відносин є: 1) підприємства і громадяни 2) держава і споживачі 3) держава, підприємства, організації, установи та населення 4) підприємства і домашні господарства 5) держава 15.Бюджетний період - це: 1) термін, протягом якого складається, затверджується і виконується 2) термін, протягом якого складається і затверджується бюджет 3) термін, протягом якого діє складений і затверджений бюджет 4) немає правильної відповіді 16.3а джерелами надходження, згідно з бюджетною класифікацією, доходи бюджету поділяються на: 1) платежі юридичних осіб і платежі населення 2) платежі підприємств та інші надходження 3) зовнішні та внутрішні доходи 4) податкові та неподаткові надходження 17.Централізовані доходи залишаються у розпорядженні: 1) держави і надходять на формування централізованих грошових фондів та формуються за рахунок податкових та неподаткових надходжень 2) підприємств і надходять на формування амортизаційних фондів та формуються за рахунок прибутків 3) пункти 1,2 4) немає правильної відповіді 18.Децентралізовані доходи надходять: 1) у розпорядження підприємств, установ і організацій та формуються за рахунок доходів і використовуються відповідно до їх фінансових планів 2) у розпорядженні окремих підприємств, установ і організацій та формуються тільки за рахунок бюджетних коштів і використовуються відповідно до програм держави 3) у розпорядженні підприємств, установ і організацій та формуються за рахунок залучених коштів і використовуються відповідно до програм держави 4) у розпорядженні підприємств, установ і організацій та формуються за рахунок залучених коштів і використовуються на соціальні цілі 5) немає правильної відповіді 19.Особливістю податкового методу мобілізації доходів бюджету є: 1) використовується тільки на стадії первинного розподілу 2) використовується тільки при розподілі необхідного продукту 3) суворо визначений законом розмір вилучення коштів 4) грошовий характер 20.Об'єктами відносин у формуванні державних доходів є: 1) національний дохід 2) вартість суспільного продукту і частково національного багатства 3) валовий внутрішній продукт 4) національне багатство 21.Які функції виконує податкова міліція (три правильні відповіді): 1) встановлення ставок податків 2) планування податкових надходжень 3) контроль за діяльністю податкових інспекторів 4) стягнення податків 5) розслідування податкових злочинів 6) встановлення прав та обов'язків платників податків 7) захист робітників податкових інспекцій 22.Добрати до кожного терміну поняття, позначене літерою: 1) податок на додану вартість а) 2) акцизний збір а) 3) податок з реклами б) 4) податок на прибуток а) 5) прибутковий податок а) 6) комунальний податок а) 7) мито а) 8) податок на промисел а) а) загальнодержавні податки б) місцеві податки 23.Добрати до кожного терміну визначення, позначене літерою. Податки виконують функції, сутністю яких є: 1) фіскальна в) 2)контрольна г) 3) розподільна а) 4) стимулююча б) а) пов'язана із первинним і вторинним розподілом ВВП і національного доходу б) формує систему пільг, зміну об'єктів оподаткування, ставок, кількості податків, при цьому сприяє розвитку виробництва або його стримуванню в) пов'язана із забезпеченням доходів бюджету для задоволення потреб суспільства г) реалізується в процесі оподаткування та визначає раціональний збалансований характер податкової системи, її відповідність поставленим цілям 24.Добрати до кожного терміну поняття, позначене літерою: 1. податок з прибутку а) 2. прибутковий податок б) 3 плата за землю в) 4. податок з промисел б) 5. податок з власників транспортних засобів в) 6. акцизний збір в) 7. курортний збір б) 8. податок на додану вартість в) а) податки з юридичних осіб б) податки з фізичних осіб в) змішані податки 25. Податки залежно від терміну стягнення поділяються на: 1)разові податки б) 2) систематичні податки а) а) стягуються регулярно через певні проміжки часу протягом усього терміну володіння чи діяльності платника податку б) сплачуються один раз протягом певного терміну в разі виконання якихось дій 26.Формами внутрішнього державного кредиту є (5 правильних відповідей): 1. субвенції 2 державні позики 3 обернення частини вкладів населення у державні позики 4. дотації 5. запозичення коштів загальнодержавного позичкового фонду 6 казначейські позики 7. субсидії 8. гарантовані позики 27.Вказати визначення, яке найбільш повно розкриває суть поняття. Державний кредит - це: 1. засіб мобілізації в руках держави додаткових фінансових ресурсів 2. джерело збільшення грошових доходів у власників цінних паперів та вкладників банків 3. залучення державою тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб у розпорядження відповідних органів державної влади для використання їх на фінансування державних витрат 4. сфера грошових відносин, де держава є боржником 5. складова ланка загальнодержавних фінансів, яка дозволяє утворити централізовані ресурси для потреб держави 28.Державний борг складається із суми: 1. заборгованості минулих років 2 бюджетних дефіцитів 3. заборгованості, яка виникає по боргових зобов'язаннях на певну дату державних витрат 4. заборгованості минулих років та заборгованості, що знову виникає по боргових зобов'язаннях Уряду України 29.Розмір державного боргу характеризує: 1. стан економіки та фінансів у державі 2 рівень ефективності функціонування урядових структур 3. рівень розвитку оборони в країні 4. пункти 1,2 5. пункти 2,3 6. пункти 1,3 30.Доходи підприємства - це: 1. сума надходжень, які отримані від діяльності підприємства у грошовій формі 2. сума надходжень ,які отримані від діяльності підприємства у грошовій та нематеріальній формах 3. загальна сума надходжень, отриманих від усіх видів діяльності у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах 4. немає правильної відповіді 31.Прибуток-це: 1. винагорода за ефективне ведення господарства 2. спонукальний мотив, який дозволяє підприємству примиритися з ризиком 3. стимул для виробника певних товарів і послуг 4. усі відповіді правильні 32.Напрямками використання фінансових ресурсів є: 1. платежі органам кредитно-фінансової системи 2. інвестування власних коштів у капітальні витрати 3. створення грошових фондів стимулювального та соціального характеру 4. інвестування фінансових ресурсів у цінні папери 5. благодійні цілі, спонсорство 6. усі відповіді правильні 33.Факторами, які визначають становище на страховому ринку є (чотири правильні відповіді): 1. ризикова ситуація 2. існування різних об'єднань страховиків 3. грошові доходи страховиків 4. стан економічного та соціального розвитку країни 5. страховий тариф 6. пропозиції страхових послуг 7. існування великої кількості страхових організацій в країні 8. відносини власності 34.Функціями страхування є (чотири правильні відповіді): 1. ризикова 2. розподільна 3. ощадна 4 регулювальна 5. попереджувальна 6. перерозподільна 7. контрольна
ВУЗ:Державна Академія Керуючих Кадрів Культури і Мистецтв (ДАКККіМ)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
34
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)