Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ ПЕРСОНАЛУ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ (на прикладі Центра психологічної та фізичної реабілітації «Радо» м.Сімферополь)

Карточка работы:1793-2012б
Цена:
Тема: ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ ПЕРСОНАЛУ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ (на прикладі Центра психологічної та фізичної реабілітації «Радо» м.Сімферополь)
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 8 1.1. Уточнення основних понять «етикет», «діловий етикет», «діловий протокол», «корпоративна культура», «персонал» 8 1.2. Сучасні наукові підходи до поняття «діловий етикет» 18 1.3. Підходи, методи та принципи дослідження 28 Висновок до першого розділу 38 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЛУ 41 2.1. Структура, принципи та норми сучасного ділового етикету 41 2.2. Особливості управління персоналом в установах психологічної та фізичної реабілітації 47 2.3. Механізми оцінки якості персоналу 57 Висновки до другого розділу 65 РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ «РАДО» 68 3.1. Аналіз та інтерпретації дослідження ділового етикету персоналу Центру ПФР «РАДО» 68 3.2. Рекомендації щодо вдосконалення ділового етикету персоналу в Центрі ПФР «Радо» 76 Висновки до третього розділу 83 ВИСНОВКИ 86 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 ДОДАТКИ 98
Курс:6
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Серед форм суспільної свідомості особливе місце в культурі людства займає етика. Вона являється першим способом соціальної регуляції, спрямованої на узгодження дій індивідів, що складають деяку спільність, без неї неможлива спільна цілеспрямована діяльність людей, у тому числі й економічна. Норми моральності, що склалися, є результатом тривалого за часом процесу становлення взаємин між людьми як в суспільному, так і в сімейному житті. Без дотримання цих норм неможливі політичні, економічні, культурні і сімейні відносини, оскільки люди не можуть існувати, не зважаючи один на одного, не накладаючи на себе певних обмежень. І тут дуже важлива роль додається етикету. Діловий етикет є зведення писаних і неписаних правил поведінки, порушення яких заважає нормальному веденню справ. Достовірно відомо, що країни, де ділова етика відсутня або розвинена украй слабо, живуть погано і важко, тому що ганебні відносини заважають співпраці. Освоюючи цивілізований ринок, сучасні підприємці повинні знати, що лише 10-15% охочих затвердитися в ринковому світі добиваються своїх цілей. Бізнес робиться не тільки на економічній основі, але і на етичній. Як неприпустимо порушувати загальноприйняті правила підприємництва в комерції, так неприпустимо порушувати і правила ділового етикету. Дотримання правил ділового етикету - один з необхідних елементів професіоналізму. Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди зі своїми здібностями та можливостями. Етика відіграє важливу роль в конкурентно-спроможної національної економіки, забезпечуючи успішний розвиток всієї країни. Ефективний розвиток західного підприємства супроводжується наявністю високого рівня моральності ділових відносин, а в Україні ця залежність не помітна в наслідок моральної кризи у суспільстві. На сьогоднішній день вступ України у світову економіку залишається все ще проблематичним. І це пов'язано не тільки з дотриманням формальних вимог, виражених у визнанні України, як країни з ринковою економікою, але також з вмістом бізнесу, його організацією і набором моральних критеріїв, які використовуються в процесі прийняття економічних рішень. Поведінка українських підприємців, як найбільш активної соціальної групи багато в чому дуже далеко від того, що вважається загальноприйнятими уявленнями про моральність. Багато керівників підприємств змушені керуватися не стільки нормами моралі, скільки принципом отримання, за всяку ціну, прибутку. Проблема формування процвітаючої країни та забезпечення гідного рівня добробуту для всіх українців може бути вирішена шляхом створення, заснованої на етиці культури ділових відносин, репутації, довіри і надійності компаній, організацій. Актуальність проблеми дослідження ділового етикету персоналу обумовлена тим, що процеси трансформації, в які залучена організація, неможливі без зміни вимог до етичних вчинків персоналу, а також керівників організації, так як це впливає на відносини із клієнтами. Ці зміни повинні стосуватися уміння створювати згуртовану команду, що швидко та вміло справляється з поставленими завданнями, доцільне прийняття рішень щодо управління персоналом. Етичні уявлення і норми поведінки не можуть бути нав'язані згори якимись програмами, а можуть відродитися при конструюванні корпоративної культури в інституційній системі економіки. Для забезпечення конкурентоспроможності Україні необхідно попередньо підвищити рівень етики економічних відносин у середині підприємств регіонів, країни в цілому. Зарубіжні та вітчизняні громадські науки ґрунтуються на фундаментальних дослідженнях проблем етичних відносин. Ці роботи мають високе теоретико-методологічне значення, оскільки розробляють базу для ділової етики. Широке поширення етика отримала в рамках філософських концепцій. В особливий розділ філософії вона була виділена ще Аристотелем, який вважав, що її мета – зміст і оцінка вчинків. Центральними категоріями етики були визнані добро (Арістотель), борг (І. Кант, Н. Г. Чернишевський, Н. К. Михайлівський), справедливість, взаємодопомога, самопожертва (П. А. Кропоткін). Як джерела етики позначені моральні почуття (етичні сентименталісти Д. Юм, А. Сміт) і розум (інтелектуалісти Г. Сіджвік, Р. Кадворт, Р. Прайс). Вчені, які досліджували етику, акцентують свою увагу на справедливому порядку, конкуренції (К. Хоман), релігії (Ф. Карренберг), політичної традиції, демократичній свідомості, принципі солідарності, ставленні до власності (М. Асслендер), які здатні породити моральну економіку. Тему економічної етики вперше розвинув М. Вебер, який виділив протестантську трудову етику в якості основного джерела економічного підйому. Значення етики для суспільства відзначено соціологами О. Контом і Г. Спенсером. Вони вважали, що основою етики повинен служити інтерес людського роду, або життя спільноти, підтримування якої здійснюється в інтересах кожного члена країни – хоча б іноді й на шкоду своїм особистим бажанням. Багато вітчизняних філософів та соціологів зробили предметом свого аналізу моральну свідомість як невід'ємну складову частину культурної ментальності (П. Сорокін), морально-релігійне виховання (С. Булгаков), раціональне виправдання етики (В. Соловйов). Взаємозалежність етичного світогляду і культури була показана А. Щвейцером. Важливими для дослідження є ідеї детермінованості економічних відносин за ціннісно-етичними принципами (В. В. Рудницький), залежності будови організації від культури тієї країни, в якій вона знаходитиметься (Ф. Лютенс, Дж. Гібсон), моральної мотивації, і її впливу на економічну поведінку (Г. Ф. Карвацький, І. В. Василенко). Вагомий внесок у науку внесли дослідження корпоративної культури як вітчизняних (В. А. Співак, В. Р. Веснін, М. М. Алексєєва, А. Е. Капітонов), так і зарубіжних авторів (Е. Шейн, К. Камерон). Об'єктом дослідження виступає організація соціальної сфери. Предметом дослідження є діловий етикет персоналу Центру психологічної та фізичної реабілітації «Радо», надалі Центр ПФР «Радо». Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що правильна поведінка з точки зору етики та моралі персоналу Центра піднімає загально етичний та моральний рівень життєдіяльності його слухачів, що добре відображається на їхньому стані, що є однією з головних задач Центру ПФР «Радо». Ефективність спільної діяльності та налагодженої праці залежить від оптимальної реалізації особистих і групових можливостей персоналу. Метою дипломної роботи є дослідження специфіки ділового етикету персоналу Центру ПФР та розробка пропозицій щодо його удосконалення. Для досягнення даної мети під час написання роботи треба вирішити ряд завдань: ? уточнити основні поняття: етикету, ділового етикету, корпоративної культури, персоналу; ? виявити сучасні наукові підходи до поняття ділового етикету; ? визначити підходи, методи та принципи дослідження; ? обґрунтувати сутність та особливості сучасного ділового етикету; ? проаналізувати особливості управління персоналом в установах психологічної та фізичної реабілітації; ? з’ясувати механізми оцінки якості персоналу; ? дати характеристику Центру психологічної та фізичної реабілітації «Радо»; ? зробити аналіз дослідження ділового етикету персоналу в Центрі; ? визначити напрямки вдосконалення ділового етикету персоналу Центра ПФР «Радо». Методологічною й теоретичною основою дослідження є теорія системного аналізу етичних явищ, концепція взаємозв’язку особистості й діяльності, системи загальнонаукових методів. У роботі використані основні дослідження вітчизняних і закордонних психологів в області етики, психології, менеджменту (Е.А. Клімов, Н.Л. Коломінський, Х.И. Лейбович, А.К. Маркова, Б.Д. Паригін, А.Ф. Шикун, К.К. Платонов, Г.В. Телятніков та ін.). Інформаційною базою також слугували законодавчі та нормативні акти, електронні джерела Інтернет та фактичні дані з діяльності Центра ПФР «Радо» м. Сімферополь. Емпіричною складовою дослідження стали наукові розробки Центра ПФР «Радо», що були представленні під час щорічних конгресів та конференцій, а також праці вітчизняних та зарубіжних вчених. В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби методико-теоретичного аналізу (табличного, порівняння, обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ). Формування та дотримання загально-етичних, моральних правил ділового етикету персоналу в Центрі є однією із важливих умов для існування даної установи. Методи дослідження: вивчення і аналіз літератури з означеної проблеми; вивчення документації Центра ПФР «Радо», анкетування працівників даної організації. Експериментальна база дослідження – персонал Центра ПФР «Радо» м. Сімферополь, що налічує 10 чоловік. Організація є приватна за своєю організаційно-правовою структурою. Структура роботи обумовлена логікою дослідження, його цілями й завданнями. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.
Объём работы:
86
Выводы:  В результаті проведених в роботі досліджень, можна стверджувати, що мета роботи досягнута, завдання виконані. 1. Було визначено поняття «Етика», «Етикет», «Етична норма», «Діловий етикет». Під етикою розуміють систему універсальних та специфічних моральних вимог і норм поведінки, які реалізуються в процесі громадського життя. У центрі етики стоїть мораль, тобто система моральних відносин, мотивів дії, почуттів і свідомості, які встановлюють межі відносин, вчинків і взаємодій людей в суспільстві. Ділова етика – це наука про встановлення взаємозв’язку між метою підприємництва і заходами для досягнення специфічних людських цілей Етикет – це зведення норм, правил спілкування між собою, поведінки кожної конкретної людини в суспільстві – в тому соціальному середовищі, де він живе, з членами якої взаємодіє. Діловий етикет є регулятором міжособистісних, групових і представницьких відносин. Діловий етикет регламентує поводження людей, що пов’язане з виконанням службових обов’язків. Ідеал ділового етикету – це необхідна рівновага між різноманітними суперечними інтересами економічних і соціальних агентів. 2. Було визначено норми, принципи та структура ділового етикету. Так, було встановлено, що діловий етикет включає в себе наступні норми: Технології невербального спілкування: жести хорошого тону, хода, як правильно сидіти, вхід і вихід з автомобіля, рукостискання тощо Протокольні питання прийому делегацій: зустріч, звернення, подання, знайомство, розсадження по автомобілях, розміщення в готелі. Манери керівника. Манери підлеглого. Класифікація прийомів. Прийоми формату з розсадженням: правила для господарів і гостей. Спілкування в кафе, в ресторані, а також з прислугою. «Чайові». Діловий одяг (dress-code), взуття та аксесуари хорошого тону: для прийомів, для роботи (чоловічі та жіночі). Ритуали і правила вживання алкоголю. Національні особливості етикету. Етикет телефонних переговорів. Мовний етикет. Мережевий етикет. Кожна з цих норм потребує окремого вивчення, а в комплексі вони дають можливість розраховувати на успіх компанії, прихильність та популярність серед клієнтів. 3. Було встановлено особливості управління персоналом в Центрі «Радо» та механізм оцінки якості роботи персоналу. Велике значення в дотриманні норм ділового етикету в організації має управляння персоналом та оцінка якості роботи працівників. Так, особливостями управління персоналом в організаціях психічної та фізичної реабілітації, до яких відноситься Центр «Радо» є те, що керівництву відповідної організації необхідно особливу увагу приділяти відбору персоналу, проводити систематичну перевірку якості їх роботи, проводити атестацію. При цьому до критеріїв оцінки входять: професійні знання, морально-етичні особливості працівника, дотримання ним правил ділового етикету тощо. Механізм проведення перевірки якості персоналу у Центрі психологічної та фізичної реабілітації: встановлюється стандарт результативності праці для кожного працівника і критерії його оцінки; визначається процедура проведення оцінок, тобто терміни проведення та відповідальний за оцінку; обговорюється оцінка з працівником; оцінка працівника документується і приймається рішення. 4. Було визначено, що гіпотезу дослідження підтвердилась проведеними дослідженнями: правильна поведінка з точки зору етики та моралі персоналу Центра піднімає загально етичний та моральний рівень життєдіяльності його слухачів, що добре відображається на їхньому стані. Про це свідчить висока результативність роботи Центру та результати опитування ключових тренерів та психологів щодо рівня додержання норм ділового етикету. Отримані результати показали, що 70% працівників Центру знають і дотримуються у своїй діяльності норм ділового етикету. 5. Було розроблено методику у вигляді тренінгу з інформаційним блоком, а також розроблено Кодекс Корпоративного етикету.
Вариант:нет
Литература: 1. Автогонов В. «Рыночное поведение»: рациональный и этический аспект / В. Антонов. // Международная экономика и международные отношения. – 1997. – №12. – С. 34-35 2. Адлер Г. Лекции по аналитической психологии. / Г. Адлер. – М.: РЕФЛ-бук, К.: Ваклер, 1996. – 278 с. 3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: 2004. – 415 с. 4. Алехина И. Имидж и этикет делового человека. / И. Алехина. – М.: Дело, 2001. – 112 с. 5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. / Б.Г. Ананьев. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1969. – 339 с. 6. Андреев Л.Н. Правила добра / Русские писатели о религии и церкви. / Л.Н. Андреев. – Л.: Лениздат, 1984. – С.127-157. 7. Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учеб. пособие. / О.Д. Андреева. – М.: Дело, 2000. – 224 с. 8. Антонова Н.В. Личные истоки имиджа / Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития: Материалы Первого Международного симпозиума «Имиджелогия 2003» // Под ред. Е.А.Петровой. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2003. – с. 37-40. 9. Архангельская М.Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам. / М.Д. Архангельская. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 160 с. 10. Асеев В.А. Философия в самоорганизации культуры / Грани культуры. Вторая международная научная конференция. 4-6 нояб. 1997 г.: Тезисы и доклады выступлений. / В.А. Асеев. – СПб., 1997. – с. 14-16. 11. Афанасьев В.Г. Системность и общество. / В.Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1980. – 368 с. 12. Бабаева А.В. Изменение форм поведения в процессе трансформаций русского культурного пространства: Автореф. дис. на соиск. ученой степени д-ра филос. наук. / А.В. Бабаева. – СПб., 2002. – 44 с. 13. Бабаева А.В. Формы поведения в русской культуре (IX-XIX века). / А.В. Бабаева. – СПб.: СПб. философское общество, 2001. – 148 с. 14. Бенедиктова В.И. О деловой этике и этикете. / В.И. Бенедиктова. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. – 176 с. 15. Березкина О. Как стать депутатом или продать себя на политическом рынке: тайны ремесла. Практические рекомендации. Тренинг. / О. Березкина. – СПб.: Изд-во Буковского, 1997. – 160 с. 16. Бодалев А.А. Проблемы гуманизации межличностного общения и основные направления их психологического изучения / А.А. Бодалев. // Вопр. психологии. – 1989. – №6. – С.74-81. 17. Бодуан Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство / Пер. с фр. / Ж.-П. Бодуан. – М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М.: 2001. – 233 с. 18. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1998. – 224 с. 19. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: Учеб. пособие. / Р.Н. Ботавина. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с. 20. Браун JI. Имидж путь к успеху. / Л. Браун. – СПб.: Питер Пресс, 1996. – 288 с. 21. Бурдье П. Социология политики; Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и пре-дисл. Н.А.Шматко. / П. Бурдье. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с. 22. Вандербильт Э. Этикет: В 2 кн. / Пер. с англ. / Э. Вандербильт. – М.: АО «Авиаль», 1995. – 264 с. 23. Великая тайна одеваться к лицу: Искусство сочетать свой облик и стиль с костюмом, украшениями, обстановкой / Сост.: Т.Б. Забозлаева. – СПб.: Лениздат, 1992. – 224 с. 24. Вилсон Г., Макклафин К. Язык жестов путь к успеху. / Г. Вилсон, К. Макклафин. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 224 с. 25. Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. Ценность культуры и морали. / Л.Б. Волченко. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 117 с. 26. Вольф И. Современный этикет / Пер. с нем. Т.Вебер. / И. Вольф. – М.: Изд-во «Кристина и К0», 1996. – 255 с. 27. Все об этикете. Книга о нормах поведения в любых жизненных ситуациях. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1995. – 512 с. 28. Вуд Дж. и Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. Принципы, процедура, практика / Пер. с англ. Второе, испр. изд. – М.: Прогресс, 1976. – 395 с. 29. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: ЧеРо, 1997. – 336 с. 30. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий. / В.В. Горанчук. – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 288 с. 31. Гофман И. О «работе лицом» / Межличностное общение; Сост. и общ. ред. Н.В. Казариновой, В.М. Поголыпи. / И. Гофман. – СПб.: Питер, 2001. – С. 132-171. 32. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. / И. Гофман. – М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. 304 с. 33. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учеб. для вузов / Под ред. А.П.Садохина. – М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2002. – 352 с. 34. Гуревич П.С. Культура как объект социально-философского анализа / Философия и культура. XVII Всемирный философский конгресс: проблемы, дискуссии, суждения. / П.С. Гуревич. – М.: Наука, 1987. – с. 87-131. 35. Данкел Ж. Деловой этикет / Пер. с англ. М.П. Смирновой. – Ростов н/Дону: «Феникс», 1997. – 320 с. 36. Де Джордж Р.Т. Деловая этика: В 2 т. – СПб.: Ин-т «Экон. шк.»; М.: Прогресс, 2001. – 493 с. 37. Дейвис Ф. Ваш абсолютный имидж. Книга для политиков и бизнесменов, мужчин и женщин. / Ф. Дейвис. – М.: ВНЕШСИГМА, 1996. – 320 с. 38. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. / Б. Джи. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 224 с. 39. Доронченков А.И. Межнациональные отношения и национальная политика в России: актуальные проблемы теории, истории и современной практики. / А.И. Доронченков. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. – 199 с. 40. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пос. для вузов / А.П. Егоршин. – Н. Новгород : НИМБ, 2003. – 303 с. 41. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – Х.: Експада, 2003. – 688 с. 42. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. / А.Г. Здравомыслов. – М.: Политиздат, 1986. – 223 с. 43. Зеленкова И.Л. Основы этики: Учеб. пособие для вузов. / И.Л. Зеленкова. – Минск: ТетраСистемс, 2001. – 493 с. 44. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учеб. пособие и практикум. / И.Л. Зеленкова. – Мн.: НТООО «Тетра система», 1997. – 320 с. 45. Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития: Материалы Первого Международного симпозиума «Имиджеология-2003» / Под ред. Е.А.Петровой. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2003. – 228 с. 46. Информация Коммуникация – Общество (ИКО-2001): Тезисы докладов и выступлений Междунар. науч. конференции. – СПб., 13-14 нояб. 2001 г. СПб., 2001. – 287 с. 47. Иовлев Б.В, Карпова Э.Б. Психология отношений. Концепция В.Н.Мясищева и медицинская психология. / Б.В. Иолев, Э.Б. Карпов. – СПб.: Сенсор, 1999. – 76 с. 48. Искусство хороших манер: Советы и наставления / Сост.: Т.Б. Забозлаева. – СПб.: Лениздат, 1995. – 205 с. 49. Ильин Ю.А. Мотивация и мотивы. / Ю.А. Ильин. – Спб.: Питер, 2004. – 509 с. 50. Каган М.С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. / М.С. Каган. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с. 51. Каган М.С. Философия культуры. / М.С. Каган. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 416 с. 52. Казаринова Н.В., Поголыпа В.М. Межличностное общение: повседневные практики: Учеб. пособие для вузов. / Н.В. Казаринова. – СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2000. – 298 с. 53. Каррас И. Искусство ведения переговоров / Пер. с англ. М.Ц. Шабат. / И. Каррас. – М.: ЗАО Изд-во «ЭКСМО», 1997. – 400 с. 54. Кессиди Ф.К. Глобализация и культурная идентичность / Ф.К. Кессиди. // Вопросы философии. – 2003. – № 1. – с. 76-79. 55. Климов Е.А. Психология профессионала. / Е.А. Климов. – М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 400 с. 56. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / А.С. Ковальчук. – Ростов н/Дону: Изд-во «Феникс», 2003. – 224 с. 57. Колесников А. Спиграйтеры должны уходить вместе с шефом / А. Колесников. // 24 часа. – 2000. – № 18. – с. 8. 58. Коротков Е.М., Селина А.Н. Организационное поведение. / Е.М. Коротков, А.Н. Селина. – Тюмень: Вектор Бук, 1998. – 302 с. 59. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. В.А. Гольдича и А.И. Оганесовой; науч. ред. и авт. вступ. ст. Б.А.Соловьев. – М.: ООО «Издательство ACT», 2001. – 272 с. 60. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ.; Общ. ред и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 61. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. 2-е изд. / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. – М.: Смысл; Академический проект, 1999. – 279 с. 62. Круглова Л.К. Основы культурологии: Учеб. для вузов / СПб. гос. ун-т вод. коммуникаций. / Л.К. Круглова. – СПб.: СПбГУВК, 1994. – 339 с. 63. Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. 3-е изд., доп. / В.П. Кузьмин. – М.: Политиздат, 1986. – 399 с. 64. Куницина Н.В., Казаринова Н.В. Межличностное общение: Учеб. для вузов. / Н.В. Куницина, Н.В. Казаринов, В.М. Поголыпа. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с. 65. Лавріненко О.В. Гармонізація понятійного апарату загального та спеціального законодавства України про працю: теоретичні аспекти проблеми / О.В. Лавріненко // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 4. – с. 25-37. 66. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. / Н.М. Лебедева. – М.: Ключ-С, 1999. – 223 с. 67. Леонтьев А.А. Психология общения: Учеб. пособие для доп. образования. 2-е изд., испр. и доп. / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1997. – 365 с. 68. Леонтьев А.Н. Деятельность и сознание / А.Н. Леонтьев. // Вопр. философии. – 1972. – №12. – С. 12-29. 69. Лола Г.Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции / Послесл. Н.Б.Иванова. / Г.Н. Лола. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 264 с. 70. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. / С.В. Лурье. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 445 с. 71. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию / Пер. с англ. 2-е изд. / Р.Д. Льюис. – М.: Дело, 2001. – 448 с. 72. Макбрайд У. Глобализация и культурный диалог / У. Макбрайт. // Вопр. философии. – 2003. – №1. – С. 80-87. 73. Мамардашвили М.К. Необходимость себя: Введение в философию: Докл., ст., филос. заметки. / М.К. Мамардашвили. – М.: Лабиринт, 1996. – 431 с. 74. Мамина Р.И. Деловой этикет как новая форма коммуникативного взаимодействия / Философия образования и творчество; Сост. предисл. В.И. Стрельченко. / Р.И. Мамина. – СПб.: РХГИ, 2002. – С. 398-402. 75. Мамина Р.И. Современный деловой этикет (философско-культурологический анализ). / Р.И. Мамина. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2002. – 176 с. 76. Маркова О.Ю. Психология пола и возраста: Учеб. пособие. / О.Ю. Маркова. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2000. – 68 с. 77. Маркова О.Ю., Казаринова Н.В. Психология межличностного и делового общения: Учеб. пособие / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». / О.Ю. Маркова, Н.В. Казаринова. – СПб., 1998. – 124 с. 78. Маркова Т.И. Элементы театральности в этикете / Виртуальное пространство культуры 11-13 апр. 2000 г.: Материалы научной конференции. / Т.И. Маркова. – СПб.: Изд-во СПб. филос. общества, 2000. – С. 137-139. 79. Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций: Учеб. для высших и средних специальных учебных заведений. / А.В. Морозов. – СПб.: Изд-во «Союз», 2000. – 576 с. 80. Мосина Л. Формирование привлекательной корпоративной культуры банка как ресурс для привлечения клиентов / Л. Морсина. // Персонал Микс. – 2002. – №4 (11). – С.88-90. 81. Московичи С. Век толп. / С. Московичи. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1996. – 478 с. 82. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. 3-е изд. / Р.С. немов. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1999. – 688 с. 83. Обсуждение энциклопедического словаря по этике (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 2002. – №10. – С. 3-28. 84. Опалев А.В. Умение общаться с людьми. Этикет делового человека. / А.В. Опалев. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1996. – 318 с. 85. Основы современной философии: Учеб. для высш. учеб. заведений. Изд. 4-е, доп. – СПб.: Лань, 2002. – 384 с. 86. Пост Э. Этикет / Пер. с англ. языка Гурвица М.М. / Э. Пост. – М.: Международ. издательская компания «Наука», 1996. – 616 с. 87. Психология и этика делового общения: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Н.Лавриенко. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 327 с. 88. Психология управления. Курс лекций / Л.К.Аверченко, Г.М.Залесов, Р.И.Мокшанцев, В.М.Николаенко; Отв. ред. М.В.Удальцова. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ; М.: ИНФРА-М, 1999. – 150 с. 89. Равич М.М. Этикет. Серия «Мир культуры, истории и философии». / М.М. Равич. – СПб.: Лань, 1999. – 288 с. 90. Ракитова О. Корпоративная культура. Психотерапевтический вигляд / О. Ракитова // Top-Manager. – Ноябрь. – 2001. – С. 18-20. 91. Роджерс (Бак) Ф. Дж. Путь успеха: Как работает корпорация / IBM/ Пер. с англ. Ф.Дж. Роджерс (Бак). – СПб.: Азбука Терра, 1997. – 256 с. 92. Рубинштейн C.Л. Основы психологии. Госуд. учебно-педагогич. изд-во. / С.Л. Рубинштейн. – М., 1933. – 496 с. 93. Сабат Э.М. Бизнес этикет / Пер. с англ. Б.Н.Осетрова. / Э.М. Сабат. – М.: Агентство «ФАИР», 1998. – 240 с. 94. Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи: Учеб. пособие для вузов. / М.П. Сенкевич. – М.: Высш. шк., 1997. – 96 с. 95. Словарь по этике. – М.: Политиздат, 1989. – 448 с. 96. Словник іншомовних слів за ред. О.С. Мельничука. – К. : Головна редакція УРЕ, 1974. – 776 с. 97. Соловьев Э.Я. Современный этикет и деловой протокол. / Э.Я. Соловьев. – М.: Изд-во «Ось-89», 1999. – 176 с. 98. Спивак В.А. Корпоративная культура. / В.А. Спивак. – СПб.: Питер. 2001. – 352 с. 99. Уткин Э.А. Этика бизнеса: Учеб. для вузов. / Э.А. Уткин. – М.: Изд-во «Зерцало», 1998. – 256 с. 100. Уффельман И. Хорошие манеры в любой ситуации / Пер. с нем. Е.Зыбайло. – Мн.: ООО «Этоним», 1997. – 320 с. 101. Фролов С.С. Социология организаций: Учебник. / С.С. Фролов. – М.; Гардарики, 2001 – 384 с. 102. Шатин Ю.В. Искусство переговоров. / Ю.В. Шатин. – М.: Берагор-Пресс, 2002. – 128 с. 103. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. / В.П. Шейнов. – Мн.: Амал-фея, 1997. – 384 с. 104. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. / В.М. Шепель. – М.: Культура и спорт, 1994. – 319 с. 105. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.21. – С. 23-178. 106. Энкельманн Н. Б. Власть мотивации: харизма, личность, успех / Пер. с нем. / Н.Б. Энкельман. – М.: АО «Интерэксперт», 1999. – 272 с. 107. Этика. Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г.Апресяна и А.А.Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – 668 с.
Дополнительная информация: Додається: Доповідь та роздатковий матеріал, Тест «Наскільки етична Ваша поведінка на роботі?», Тест «Телефонні розмови», Тест «Оцінка іміджу чоловіка», Методика діагностики «міжособистісних відносин» Т. Лірі, Тренінгова програма ділового етикету та корпоративної культури в Центрі психологічної та фізичної реабілітації «Ельо Радо» , Кодекс корпоративної культури Центру психологічної та фізичної реабілітації «Ельо Радо», подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)