Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Контрольна робота з дисципліни "Основи екології", НАУ, 2 курс

Карточка работы:2574ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Основи екології", НАУ, 2 курс
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Розрахувати викиди окису вуглецю та окислів азоту двигунами повітряних кораблів. Задача 2 Виконати еколого-економічну оцінку збитку, який спричиняється річними викидами СО і NOх, за результатами розв’язку відповідного варіанта задачі 1. Задача 3 Розрахувати границі санітарно-захисної зони радіотехнічного пристрою з імпульсною потужністю випромінювання Рі і коефіцієнтом підсилення антени G. Тривалість імпульсу ?і = 1,3 мкс, частота повторення F= 1000 Гц. Визначити, на якій відстані від випромінювача було встановлено прилад ПЗ-9, якщо в процесі виміру отримано значення густини потоку енергії ? 3. 4. Екологічна експертиза виробничих підприємств
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Задача 1 3 Задача 2 6 Задача 3 8 4. Екологічна експертиза виробничих підприємств 10 Вступ 10 4.1 Мета і завдання екологічної експертизи 11 4.2 Державна екологічна експертиза 12 4.3 Порядок проведення екологічної експертизи 16 4.4 Громадська екологічна експертиза 20 Висновки 24 Список використаних джерел 26  
Курс:2
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Виробнича діяльність людини супроводжується утворенням ве¬ликої кількості відходів, що викидаються в біосферу Землі у вигляді газів, рідин і твердих залишків. Значна частина цих відходів є шкід¬ливою не тільки для людини, а й для всього живого. Природне середо¬вище не встигає засвоювати, переробляти та нейтралізувати вели¬чезну масу цих речовин, що надходять у біосферу в зростаючому обсязі. Отже, відбувається їх нагромадження в повітрі, воді, росли¬нах, тваринах. Це явище називають хімічним забрудненням біосфери 3. Крім цього, існує низка фізичних факторів техногенного походжен-ня, до яких належать насамперед: акустичне (шумове), електромагнітне, теплове та радіоактивне забруднення навколишнього середовища. Людство має інформацію про небезпеку, яка загрожує навколиш-ньому середовищу, але до останнього часу багато з нас вважає її неприємним, але неминучим породженням цивілізації й гадає, що ми ще встигнемо впоратися з усіма труднощами, що виникли. Проте останні десятиріччя переконливо показали, що потрібно діяти вже нині, що час вимагає створення економічно чистих технологій і ма¬шин, розроблення методів інженерно-екологічної профілактики, ви¬переджального планування природоохоронних заходів. Декларація про державний суверенітет України в розділі VII «Екологічна безпека» проголошує, що Україна має право заборони¬ти будівництво або зупинити функціонування будь-яких підпри¬ємств, установ, закладів, об'єктів, які загрожують екологічній без¬пеці. Україна турбується про екологічну безпеку громадян і гено¬фонд народу. Гарантією екологічних прав громадян поряд з іншими заходами є екологічна експертиза. Екологічна експертиза - один з основних критеріїв забезпечен¬ня ефективного управління природоохоронною діяльністю 4. Забезпечення екологічної експертизи проектів господарсько¬го розвитку, розміщення виробництва в конкретних ландшаф¬тах також знайшли своє відображення в Законі України «Про екологічну експертизу», що прийнятий Верховною Радою Украї¬ни 2 березня 1995 року 1.
Объём работы:
23
Выводы: Одним з найбільш важливих засобів забезпечення екологічної безпеки та гарантій реалізації закріпленого Конституцією України права кожної особи на безпечне для життя і здоров’я довкілля є екологічна експертиза. В Україні є чимало об’єктів, для яких необхідно провести екологічну експертизу. Це насамперед стосується аеропортів, транспортних депо, промислових підприємств. Навіть поверховий погляд спеціаліста-еколога дає всі підстави стверджувати, що переважна більшість таких об’єктів діє в не правовому полі з точки зору екологічного законодавства. Екологічна експертиза – це встановлення відповідності намічуваної господарської й іншої діяльності екологічним вимогам і визначення допустимості реалізації об’єкта екологічної експертизи з метою попередження можливих несприятливих впливів цієї діяльності на навколишнє природне середовище та пов’язаних з ними соціальних, екологічних й інших наслідків реалізації об’єкта цієї експертизи. Екологічна експертиза проводиться на будівництво нових, реконструкцію діючих заводів, фабрик, шахт, рудників, машин, устаткування, а також матеріалів, приладів, надання послуг і т.п., використання яких призводить до забруднення навколишнього середовища й руйнуванню екосистем, нераціонального використанню природних ресурсів, завдає шкоди здоров’ю населення, рослинному й тваринному світу. Вимоги до якості й обґрунтованості проведення екологічних експертиз постійно підвищуються поряд із прискоренням науково-технічного прогресу, впровадженням у виробництво новітньої техніки й технології. У зв’язку із цим періодично переглядаються законодавчі й нормативні матеріали. Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 р. N 45/95-ВР регулює відносини в області екологічної експертизи. Він спрямований на реалізацію конституційного права громадян України на безпечне навколишнє середовище за допомогою попередження негативних впливів господарської й іншої діяльності на це середовище й передбачає реалізацію конституційного права суб’єктів України на спільне ведення питань охорони навколишнього середовища й забезпечення екологічної безпеки. В процесі формування державної екологічної політики громадськість здобуває реальні можливості впливати на процес прийняття рішень, що підтверджується наявністю ряду правових норм та формуванням практики їх застосування. У зв’язку з цим право громадян України на участь у проведенні громадської екологічної експертизи є одним із елементів закріпленої у ст. 9 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 р. системи екологічних прав громадян, а повноваження громадських організацій екологічного спрямування на проведення зазначеного дослідження є одним з видів їх статутної діяльності. Висновки громадської екологічної експертизи мають рекомен-даційний характер і можуть враховуватися органами, які здійснюють державну екологічну експертизу, а також органами, що заінтересовані в реалізації проектних рішень або які експлуатують відповідний об’єкт.
Вариант:5
Литература:1. Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Т-во "Знання", 2002. – 203 с. ISBN 966-620-108-9 2. Екологічна експертиза проектних рішень (Проектної документації) Текст // Інженерна екологія. "Теорія і практика сталого розвитку" : підручник / В. А. Баженов та ін. ; за заг. ред. В. П. Бабака. - К. : Національний авіаційний університет, 2006. - С. 439-442 . ISBN 966-598-283-4 3. Ісаєнко В. М., Криворотько В. М., Франчук Г. М. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування: Навч. посіб. – К.: Книжне видавництво НАУ, 2005 . – 192 с. ISBN 966-598-234-6 4. Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Солодкий В.Д., Сакара Ю.Д., Хлистун Н.Я., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник. - Харків: НТУ'ХПІ", 2002. -304 с. ISBN 966-593-266-7 5. Франчук Г. М., Ісаєнко В. М., Запорожець О. І. Урбоекологія і техноекологія: навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2007 – 200 с. 6. Екологія. Підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с. 7. Закон України «Про екологічну експертизу» / Верховна Рада України; Закон вiд 09.02.1995 № 45/95-ВР. 8. Екологічна експертиза та проблеми її організації Текст // ЕКОЛОГІЯ : підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - С. 274-286  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)