Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Контрольна робота з предмету Страхові послуги

Карточка работы:2821б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Страхові послуги
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Вступ Основна частина: 1. Економічна необхідність та значення страхування життя громадян. 2. Види страхування життя та їх характеристика. 3. Організація роботи страхової компанії щодо укладення і обслуговування страхової угоди зі страхування життя. 4. Стан страхування життя в Україні та напрями його удосконалення. Висновки Список використаних джерел
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 1. Економічна необхідність та значення страхування життя громадян 5 2. Види страхування життя та їх характеристика 9 3. Організація роботи страхової компанії щодо укладення і обслуговування страхової угоди зі страхування життя. 13 4. Стан страхування життя в Україні та напрями його удосконалення. 24 Висновки 28 Список використаних джерел 29 Додатки 31
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Страхова галузь України, як і вся її економіка, зазнає нині безпрецедентних змін – політичних, юридичних, економічних, соціальних, технологічних. Важливого значення набуває вироблення стратегії розвитку страхових відносин між дійовими особами ринку – страховиками та страхувальниками. У перших – досягнення надійності та платоспроможності за рахунок розширення страхового поля та точного визначення страхових тарифів. У других – ріст довіри до страховиків. Страхування життя є необхідним атрибутом ринкової економіки. Саме цей вид страхування в розвинених країнах світу є важливим інструментом соціального захисту населення і могутнім джерелом інвестування національних економік. У розвинутих країнах страховий бізнес забезпечує дієвий захист соціальних і майнових прав та інтересів громадян від ризиків, сприяє підтриманню соціальної стабільності суспільства та економічної безпеки держави. Він є потужним засобом акумулювання коштів для інвестування в економіку. Існуюча в Україні система соціального захисту населення викликає справедливі нарікання. Адже незабезпечені верстви населення, на сьогодні, фактично позбавлені права на страховий захист життя та здоров’я. Загострюються протиріччя між обсягами державних гарантій щодо системи соціального забезпечення й страхування населення та можливостями їх бюджетного фінансування. Дослідження проблем страхування життя в Україні дозволить пришвидшити процес реформування соціальної сфери та визначити основні напрямки розвитку страхового захисту населення. Досвід розвинених країн свідчить, що страхування життя — це важлива галузь страхового ринку, яка забезпечує значну частину довгострокових інвестицій в національну економіку та сприяє підвищенню її конкурентоспроможності. Незважаючи на значний потенціал страхування життя для економічного розвитку країни, забезпечення більш ефективної соціальної та інвестиційної політики держави, роль ринку страхування життя в Україні на сучасному етапі залишається дуже незначною. Зокрема, в економічно розвинених країнах платежі зі страхування життя становлять близько 10% до ВВП, а в Україні цей показник за 2009 рік становив лише 0,08%. В нашій країні ще й досі неврегульованими є питання підвищення фінансової надійності компаній зі страхування життя, відсутні дієві заходи з унеможливлення використання страхування життя для шахрайства та легалізації брудних грошей. Також у незавершеному стані перебуває інфраструктура цього ринку. Тому для України питання страхування життя залишається дуже актуальним. Вагомий внесок у дослідження теоретико-методологічних засад страхування життя внесли вітчизняні вчені: Т.М. Артюх, В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, О.І. Барановський, Н.М. Внукова, Л.В. Временко, В.В. Корнєєв, С.С. Осадець, а також зарубіжні — Т.Є. Гварліані, Д.В. Демідов, С.Л. Єфімов, С.К. Заврієв, О.М. Зубєць, Є.В. Коломін, Л.І. Рейтман, К.Є. Турбіна, О.А. Циганов, В.В. Шахов, Р.Т. Юлдашев та інші. Метою роботи є дослідження сутності поняття страхування життя та його стану в Україні. Завданнями роботи є: • дослідити економічну необхідність та значення страхування життя громадян; • розглянути види страхування життя та їх характеристику; • охарактеризувати організацію роботи страхової компанії щодо укладення і обслуговування страхової угоди зі страхування життя; • проаналізувати стан страхування життя в Україні та напрями його удосконалення.
Объём работы:
26
Выводы: Страхування життя є одним з найважливіших видів соціального захисту та важливим джерелом інвестування в економіку країни. Тривала економічна криза в Україні призвела до різкого падіння рівня життя більшості населення. У людей практично немає вільних коштів для того, щоб скористатися послугами страхових компаній, які здійснюють страхування життя. Крім того, потрібно відновити довіру до страхової галузі як інституту соціально-економічного захисту, інформуючи населення про стан страхового ринку і рівень державного контролю за його діяльністю, проводити роз’яснювальну роботу про необхідність і економічну доцільність страхування. Щоб хоча б частково змінити ситуацію, яка склалася на ринку страхування життя терміново необхідно вжити ряд рішучих заходів, основними серед яких є: розробити прозорі засади діяльності страховиків України; прийняти законодавчі акти, які б змінили діючу систему оподаткування та дозволили підприємствам включати витрати на страхування життя своїх працівників до валових витрат, що забезпечить соціальний захист працюючих; законодавчо врегулювати питання захисту заощаджень громадян за довгостроковим страхуванням життя, здоров’я та пенсійним страхуванням. Саме держава перш за все повинна бути зацікавлена в розвитку страхування життя. По-перше, тому що страхування життя є джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів, яких так бракує для підйому вітчизняної економіки. По-друге, тому що страхові компанії із страхування життя доповнюють систему захисту та підтримки рівня життя громадян за рахунок самих громадян, і, таким чином, тягар соціального забезпечення населення перерозподіляється між державою та ринком страхування. По-третє, значущим фактором ролі держави щодо розвитку страхування життя є створення нових робочих місць.
Вариант:нет
Литература: 1. Про внесення змін до Закону України „Про страхування”: Закон України від 04 жовтня 2001 р. № 2745-ІІІ // Урядовий кур`єр. – 2001. – 7 листоп. 2. Про недержавне пенсійне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003. - №7. – С.50. 3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Україна – business. 2001. - № 35. – 4 – 11 верес. 4. Адамович В.В. Роль та місце компаній зі страхування життя у здійсненні пенсійної реформи в Україні // Економічний часопис – ХХІ. – 2004. - № 11-12 5. Базилевич В.Д. Нова парадигма страхування в умовах глобалізації.- Збірник наукових праць. - Економіка — Вісник Київського національного університету ім.. Т.Шевченка, Київ, 2008р.- с.186. 6. Дибенко С. 170 лет долгосрочному страхованию жизни в России: перспективы развития и социально – экономическое значение // Insurance Top. – 2005. - № 1(9). –С.21 – 27 7. Говорушко Т.А. Страхові послуги : Навч. Посіб.– К.: Центр навч. Л-ри, 2005.–400 с. 8. Гольцберг М.А. Хасанбек Л.М. «Мировой финансовый кризис и его влияние на отечественную экономику»// Журнал «Чистая прибыль» № 37 октябрь 2008г. — с.25–28. 9. Залетов А.Н. Страхование в Украине / подр ед. О.А. Слюсаренко. – К.: Междунар. агентство „BeeZone”, 2002. 10. Залетов А.Н. Тенденции развития рынка страхования жизни в Украине // Организация продаж страховых продуктов. – 2006. - № 1(05). – С. 21-25. 11. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографіяю – К.: Міжнар. агенція „БІЗОН”, 2006. – 688 с. 12. Журавин С.Г. Страховые компании в условиях глобализации. — Издательство: Анкил, Москва, — 2009г. — с.176. 13. Нечипоренко В.І. Стратегічне управління страховою компанією.- Автореферат на здобуття ступеню к.е.н. Київського національного економічного університету ім.. В. Гетьмана, Київ, 2008р., — 21С. 14. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посіб. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 400 с. 15. Сахацький В.Г. Про місце компанії зі страхування життя в системі недержавного пенсійного забезпечення // Страхова справа. – 2005. - №1(17). – С.27. 16. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюр, О.О. Гаманкова та ін.; кер. авт. кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц. Т.М. Артюр. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с. 17. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти. — Монографія Видавництво:КНЕУ, Київ — 2009р. — с.262. 18. Філонюк О.Ф. Залучення іноземних інвестицій на страховий ринок України. — Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карабіна, 2009р., №779, — с.96–100. 19. Фидельман Г. Альтернативный менеджмент. На пути к глобальной эффективности. — Издательство: Анкил, Москва, — 2008г. — c.236. 20. www.sigma.com – Report of world insurance market Sigma 2003–2009. 21. www.dfp.org.ua – Звіти про основні показники розвитку страхового ринку України за 2003–2010 рр. 22. www.bbs.ua
Дополнительная информация: Додається: Баланс ЗАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», тис. грн. за 2008-2010 рр., Звіт про доходи та витрати страховика ЗАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», тис. грн. за 2008-2010 рр. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)