Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Формування системи логістичного управління туристичної фірми ТОВ

Карточка работы:118
Цена:
Тема: Формування системи логістичного управління туристичної фірми ТОВ
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер туристичної індустрії
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади логістичного менеджменту в туризмі в контексті сталого розвитку. 1.1. Основні поняття та функції логістики в туризмі. 1.2. Проблеми макро та мезологістики в туризмі України. 1.3. Особливості організації транспортно – логістичного обслуговування в туризмі. РОЗДІЛ 2. Дослідження системи логістичного управління туристичної фірми «Універсальні системи» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Універсальні системи» як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності 2.2. Дослідження інформаційного забезпечення логістичної системи туристичної фірми «Універсальні системи» 2.3. Аналіз функціональності системи логістичного управління РОЗДІЛ 3. Удосконалення системи логістичного управління туристичної фірми «Універсальні системи» 3.1. Формування інформаційної інфраструктури туристичної фірми «Універсальні системи» 3.2. Шляхи забезпечення ефективності логістичної системи та їх обґрунтування 3.3. Економічна ефективність впроваджувальних заходів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В сучасних умовах нашого суспільства кризового стану економіки виникає потреба невідкладної всебічної перебудови й удосконалення господарської діяльності. Зруйнована система розміщення та розподілу продуктивних сил досі не змінена на нову, падіння виробництва продовжується ситуація на ринку не викликає оптимізму. Можна послатися на об’єктивні та суб’єктивні фактори цього. Але потрібно знаходити шляхи виходу зі складного становища. Резерви економічного зростання слід шукати, насамперед, серед найбільших статей витрат, таких як витрат на збереження матеріальних ресурсів та їх транспортування. Найважливішим у справі стабілізації економіки є також оптимізація господарчих зв'язків. Серед зарубіжних вчених наука, що вирішує ці питання, дістала назви логістика. В останні роки серед західних фахівців у сфері логістики домінує точка зору про те, що в сучасних умовах виробництва удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням з орієнтацією тільки на мінімізацію витрат вже не відповідає нагальним потребам. На їхню думку, управління стає оптимальним тільки тоді, коли воно базується на логістичній концепції, що тісно пов’язана з активною ринковою стратегією. Однією з найважливіших закономірностей розвитку економіки в усьому світі є взаємозв'язок економічного росту і підвищення ролі послуг у національній економіці. Це знаходить вираження в збільшенні частки трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, що використовуються у сфері послуг. Туризм це вид діяльності економіки, який відноситься до сфери надання послуг. Він грає одну з головних ролей в світовій економіці, забезпечуючи десяту частину світового ВНП. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане найбільш важливою її галуззю. Туризм і подорожі є невід'ємною частиною індустрії гостинності. Подорожі - головна тема туризму. Розходження в часі, відстанях, місцях проживання, цілях і тривалості перебування – усе це лише відмітні елементи туризму. У цілому, туризм є багатоцільовим феноменом, що одночасно сполучає у собі елементи пригод, романтику далеких мандрівок, таємницю, відвідування екзотичних місць і, одночасно, земні турботи підприємництва, питання здоров'я, особистій безпеці і схоронності майна. Головною метою дослідження є визначення напрямків удосконалення управління логістичною діяльністю підприємства, що функціонує у галузі туризму. Предметом дослідження є управління логістичною діяльністю туристичного підприємства. Об’єктом дослідження обране ТОВ «Універсальні системи». Завданнями дослідження є:  визначення сутності та значення логістичної діяльності у туризмі;  розкриття особливостей управління логістичною діяльністю в межах туристичної фірми;  проведення комплексного аналізу результативності та особливостей організації діяльності туристичної фірми – об’єкту дослідження;  визначення специфічних рис організації логістичної діяльності в межах підприємства;  оцінка результативності та ефективності управління логістичною діяльністю підприємства з характеристикою факторів, що впливають на організацію процесів управління логістичною діяльністю, вибір методів, інструментів та засобів реалізації управлінських рішень;  проведення аналізу інформаційного забезпечення логістичної діяльності туристичного підприємства із визначенням проблемних аспектів управління нею та напрямків його удосконалення у майбутньому;  узагальнення підходів до удосконалення системи управління логістичною діяльністю підприємства з обґрунтуванням доцільності реалізації конкретних заходів та оцінкою їх впливу на результативність функціонування підприємства. В ході дослідження були використані наступні методи: економічного аналізу, моделювання, прогнозування, синтезу тощо.
Объём работы:
103
Выводы:Головною метою дослідження було визначення напрямків удосконалення управління логістичною діяльністю підприємства, що функціонує у галузі туризму. Завданнями дослідження були: - визначення сутності та значення логістичної діяльності у туризмі; - розкриття особливостей управління логістичною діяльністю в межах туристичної фірми; - проведення комплексного аналізу результативності та особливостей організації діяльності туристичної фірми – об’єкту дослідження; - визначення специфічних рис організації логістичної діяльності в межах підприємства; - оцінка результативності та ефективності управління логістичною діяльністю підприємства з характеристикою факторів, що впливають на організацію процесів управління логістичною діяльністю, вибір методів, інструментів та засобів реалізації управлінських рішень; - проведення аналізу інформаційного забезпечення логістичної діяльності туристичного підприємства із визначенням проблемних аспектів управління нею та напрямків його удосконалення у майбутньому; - узагальнення підходів до удосконалення системи управління логістичною діяльністю підприємства з обґрунтуванням доцільності реалізації конкретних заходів та оцінкою їх впливу на результативність функціонування підприємства. У відповідності із поставленими завданнями в межах 1 розділу дослідження було проведено аналіз теоретичних та методологічних основ реалізації логістичного підходу в управління підприємством туристичної галузі. Зокрема, було встановлено, що туристична логістика - це науковий напрям про планування, контроль та управління операціями, що здійснюються в процесі формування туру, доведення готової продукції до споживачів згідно з інтересами та вимогами останніх, а також в процесі передачі, зберігання та обробки відповідної інформації. Туристична фірма розглядає логістику як ефективний підхід до управління логістичними потоками в туристичному комплексі з метою зниження витрат на виробництво туристичного продукту. Також, як складова бізнесової стратегії фірми; логістика використовується як знаряддя у конкурентній боротьбі та розглядається як управлінська логіка до розподілу, управління, контролю матеріальних, фінансових та людських ресурсів туристичного закладу. Такий підхід сприяє тісній координації логістики забезпечення ринку (збуту) та виробничої стратегії тур фірми. Результатом логістичної оптимізації туристичної діяльності є необхідний обсяг турпакетів, що пропонується на конкретному ринку, де вони будуть реалізовані у певний час з синхронізацією ринкових замовлень і транспорту. Головна ідея логістики - організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення матеріалів та інформації вздовж всього ланцюга від постачальника до споживача. Принципи логістичного підходу вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, збуту і передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностей у єдину систему, що повинно підвищити ефективність роботи у кожній із цих сфер і міжгалузеву ефективність. Туристична логістика охоплює функціональні області, елементи, принципи управління та учасників логістичних рішень. До функціональних областей логістики туризму відносяться інформаційна, транспортна, сервісна, кадрова. Застосування логістичних принципів в управлінні туристичними фірмами дозволяє значно підвищити прибутковість бізнесу за рахунок скорочення витрат. Комплекс складових туристичної послуги включає засоби розміщення, живлення, транспорту, програмного забезпечення, інформаційно-комп'ютерного обслуговування і т.д. Застосування логістики в туризмі ґрунтується на розумінні основної ідеї логістичного підходу, новизна якого полягає насамперед у зміні пріоритетів між різними видами господарської діяльності на користь посилення значимості діяльності з управління матеріальним потоком. Як довів аналіз стану управління логістикою на підприємстві туристичної галузі, який було проведено у 2 розділі дослідження, для підприємств з безліччю ринків збуту, яким є ТОВ «Універсальні системи», найдоцільнішою є організація логістичної діяльності за товарним принципом. Тому на підприємстві єдиним структурним підрозділом, що централізовано здійснює логістичне управління є відділ маркетингу. На підставі узагальнення провідного досвіду управління логістичною діяльністю туристичних підприємств в Україні і, враховуючи результати проведеного аналізу, було визначено, що основними стратегічними завданнями підприємства у сфері логістичної діяльності повинні бути: оптимальне завантаження виробничих потужностей; закріплення позицій підприємства на існуючих ринках і проникнення на нові; збереження високого іміджу підприємства серед учасників ринкового середовища; задоволення запитів споживачів його послуг в галузі міжнародних туристичних перевезень. Основними ринками, на яких ТОВ «Універсальні системи» надає послуги з міжнародних туристичних перевезень є Росія, Білорусь, Молдова, Словаччина. Необхідною умовою виконання поставлених задач є регулярне проведення комплексу стратегічних досліджень, які повинні містити в собі: регулярне проведення маркетингових досліджень ринку і аналізу конкурентного середовища підприємства; дослідження внутрішнього потенціалу підприємства; постійну оцінку ступеня задоволення замовників підприємства; захист інтересів підприємства на зовнішніх ринках (участь в поточних розслідуваннях; моніторинг загрози порушення нових розслідувань); здійснення комплексу рекламних заходів. В якості інформаційного забезпечення логістичної системи ТОВ «Універсальні системи» використовується ПЗ «ТрансЛогістик». Експлуатація ПЗ «ТрансЛогістик» дозволяє автоматизувати процес обробки інформації, починаючи з моментом прийому замовлення на перевезення туристів і закінчуючи складанням підсумкової бухгалтерської звітності підприємства. Після вивчення положення в службі матеріально-технічного постачання ТОВ «Універсальні системи», зокрема автоматизації бухгалтерського обліку і складського обліку, в межах 3 розділу дослідження було запропоновано провести модернізацію парку обчислювальної техніки та встановлення нового програмного забезпечення, яке суттєво підвищує ефективність логістичного управління на підприємстві. Для забезпечення реалізації заходів з впровадження в межах ТОВ "Універсальні системи" програмного забезпечення TurboFlyTur окрім модернізації парку ЕОМ на суму 11495 грн., необхідно понести й інші додаткові витрати, пов’язані із придбанням ліцензійної програми, навчанням персоналу, встановленням мережевого обладнання тощо. Створення локальної мережі і проведення модернізації в службах ТОВ "Універсальні системи" вимагає капітальних вкладень у розмірі 40,267 тис. грн., але їхнє вкладення приведе до значного поліпшення положення справ в області обробки інформації. Як довели розрахунки, протягом 5 місяців за рахунок економії грошових коштів (фонду оплати праці, допоміжних матеріалів, оборотних засобів, електроенергії та адміністративних витрат) витрати, пов’язані із впровадженням програмного забезпечення та модернізації ЕОМ ТОВ "Універсальні системи" будуть повністю окуплені. Чистий річний економічний ефект буде дорівнювати 52,097 тис. грн
Вариант:нет
Литература:1. Альбеков А. У., Федько В. П., Митько О. А. Логистика коммерции. — Ростов на Дону: Феникс, 2001. 2. Аникин Б. А. Логистика. — М.: ИНФРА, 1997. 3. Баскин А.И. Маркетинг и логистика на рынке средств производства / Под ред. М.П.Гордона. – М.: Экономика, 1993. 4. Гаджинский А.М. Основы логистики: учебное пособие. –М.: ИВЦ, “Маркетинг”, 1995. –228 с. 5. Ганджинский А. М. Основы логистики. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1996. 6. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика. — М.: Издательский дом «Данников и компания», 1999. 7. Голиков Е. А. Основы логистики и бизнес логистики. — М.: РЭА, 1993. 8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. М.: Фин. Пресс, 1998. 9. Гордон М. П. Функции и развитие логистики в сфере товарообращения // Риск, 1993. — № 4. 10. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. — М.: изд-во ЗАО «Центр экономики и маркетинга», 1999. 11. Гордон М. П., Тишкин Е. М., Усков Н. С. Как осуществить экономическую доставку отечественному и зарубежному покупателю. — М.: Транспорт, 1993. 12. Дайан А., Брукель Ф., Ланкар Р. Академия рынка: маркетинг. М.: Экономика, 1993. 13. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. — Ростов на Дону: Государственная академия строительства, 1992. 14. Залманова М.Е. Логистика. – Саратов: СГТУ, 1995. – 166 с. 15. Залманова М. Е. Закупочная и распределительная логистика: Учеб. пособие. — Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1992. 16. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу «Логистика». — Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1993. 17. Киршина М. В. Коммерческая логистика. — М.: Изд-во ЗАО «Центр экономики и маркетинга», 2001. 18. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 19. Колобов А.А., Омельченко И.Н. Основы промышленной логистики. – М.: МГТУ, 1998. – 116 с. 20. Костоглодов Д. Д., Харисова Л. М. Распределительная логистика. — М., 1997. 21. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. – М.: Прогресс, 1993. 22. Крикавський Є. М. Логістика підприємства. — Львів: Львівська політехніка, 1996. 23. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: СПб.: Наука, 1996. 24. Леншин И.А., Смоляков Ю.И. Логистика. Ч.1-2. – М.: Машиностроение, 1996. 25. Логистика: Учебник / Под ред. Б. А. Аникина: 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ИНФРА-М, 2000. –352 с. 26. Мясникова Л.А. Мезологистика: информация и ожидание. – СПб.: Изд-во СПбГУ-ЭФ, 1999. 27. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. – М.: ЮНИТИ, 1997 – 271 с. 28. Николайчук В. Е. Основы логистики. — Донецк: КНТИС, 1999. 29. Николайчук В. Е., Кузнецов В. Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция). — Донецк: КНТИС, 1999. 30. Новиков О.А., Нос В.А., Рейфе М.Е., Уваров С.А. Логистика. – СПб.: СЭПИ, 1996. – 112 с. 31. Окландер М. А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве. — Одесса: АПИТИЭН, 1996. 32. Основы логистики / Под ред. Л.Б.Сиротина и В.И.Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с. 33. Плоткин В. К. Управление материальными ресурсами: очерк по коммерческой логистике. — Л.: Изд-во Ленингр. фин.-экон. ин-та, 1991. 34. Практикум по логистике / Под ред. Б.А.Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1999. 35. Промышленная логистика. – СПб.: Политехника, 1994. – 165 с. 36. Райхард Юнеманн. Материальные потоки в логис- тике. — Берлин: Шкрингер, 1989. 37. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М.: Экономика, 1995. – 251 с. 38. Рынок и логистика / Под ред. М. П. Гордона. — М.: Экономика, 1990. 39. Сергеев В. М. Логистика в бизнесе. — М.: ИНФРА-М, 2001. 40. Сивохина Н. М., Родников В. Б., Горбунов Н. Я. Логистика. — М.: ООО «Издательство АСТ» ЗАО «РНК Русанова», 2002. 41. Смехов А. А. Введение в логистику. — М.: Транспорт, 1993. 42. Смехов А. А. Логистика. — М.: Знание, 1990. 43. Советов Т. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учебник для вузов по специальности «Автоматизированные системы управления». — М.: Высшая школа, 1985. 44. Харольд Фирон, Майкл Линдерс. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ. — СПб.: Полигон, 1999. 45. Экономия материалов в машиностроении / Н.Е.Сидоров, А.А.Зайцев, О.П.Тузов, В.А.Шумаев. – Киев: Техніка, 1982. – 85 с. Юсупов Р.М., Заболотский В.П. Научно-методические основы информатизации. – СПб.: Наука, 2000. – 445 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)