Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Цивільне право»

Захист прав іноземців в Україні.

Карточка работы:3001ф
Цена:
Тема: Захист прав іноземців в Україні.
Предмет:Цивільне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Конституційно-правовий статус іноземців в Україні 6 Розділ 2.Основні права іноземців в Україні 16 2.1.Поняття та види основних прав іноземців в Україні 16 2.2.Механізм захисту основних прав іноземців в Україні 30 Розділ 3.Особливості реалізації захисту прав іноземців в Україні 32 Висновок 34 Список використаної літератури 36
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Гарантії основних прав і свобод людини й громадянина становлять собою систему норм, принципів, умов і вимог, які забезпечують у сукупності додержання прав та свобод і законних інтересів особи. Система гарантій прав і свобод людини включає передумови економічного, політичного, організаційного та правового характеру, а також захисту прав і свобод. Система гарантій – це умови, засоби й методи, які забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод особи. Практична реалізація конституційних прав і свобод забезпечується двома категоріями гарантій. Це, по-перше, загальні гарантії, якими охоплюється вся сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, спрямованих на практичне здійснення прав і свобод громадян, на усунення можливих причин й перешкод щодо їх неповного або неналежного здійснення, на захист прав від порушень. По-друге, це спеціальні (юридичні) гарантії – правові засоби і способи, за допомогою яких реалізуються, охороняються, захищаються права й свободи громадян, усуваються порушення прав і свобод, поновлюються порушені права. Загальні гарантії прав і свобод можна класифікувати на економічні, політичні й організаційні. Іноземці мають право займатися в Україні інвестиційною, а також зовнішньоекономічною та іншими видами підприємницької діяльності, передбаченими законодавством України. При цьому вони мають такі ж права і обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції та законів України. Іноземці мають рівні з громадянами України права та обов'язки в трудових відносинах, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України. Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Іноземці, які іммігрували в Україну для працевлаштування на визначений термін, можуть займатися трудовою діяльністю відповідно до одержаного у встановленому порядку дозволу на працевлаштування. Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування. Іноземці не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов'язане з належністю до громадянства України. Іноземці мають право на соціальний захист, в тому числі на одержання пенсії та інших видів соціальної допомоги відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. У разі, коли для призначення пенсії потрібен певний стаж роботи, іноземцю на підставах і в порядку, встановлених законодавством України і міжнародними договорами України, може зараховуватися стаж роботи за кордоном. Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право на підставах і в порядку, встановлених для громадян України, одержати жиле приміщення, якщо інше не передбачено законодавством України. Право власності на житло іноземці набувають відповідно до законодавства України. Іноземці повинні дбайливо ставитися до наданого їм житла, дотримувати правил користування жилими приміщеннями. Іноземці можуть відповідно до законодавства України мати у власності будь-яке майно, успадковувати і заповідати його, а також мати особисті немайнові права. Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України. Всі інші іноземці оплачують своє навчання, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України. Іноземці, прийняті до навчально-виховних закладів України, мають права і обов'язки учнів і студентів відповідно до законодавства України. Право на користування досягненнями культури Іноземці мають право на користування досягненнями культури нарівні з громадянами України і зобов'язані дбайливо ставитися до пам'яток історії та культури, інших культурних цінностей.
Объём работы:
35
Выводы:Іноземцями визнаються іноземні громадяни - особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства - особи, які не належать до громадянства будь-якої держави. Іноземці, які вчинили злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах. Відповідальність за порушення порядку перебування в Україні, транзитного проїзду через її територію За порушення іноземцями встановленого порядку перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні або проживання за недійсними документами, недотримання встановленого порядку реєстрації або пересування і вибору місця проживання, працевлаштування, ухилення від виїзду після закінчення терміну перебування, а також за недотримання Правил транзитного проїзду через територію України до них застосовуються заходи відповідно до законодавства України. Скорочення терміну тимчасового перебування в Україні Іноземцю, який порушує законодавство України, якщо ці порушення не передбачають адміністративної або кримінальної відповідальності, може бути скорочено визначений йому термін перебування в Україні. Такий термін може бути також скорочено, якщо в іноземця відпали підстави для його подальшого перебування в Україні. Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця в Україні приймається органами внутрішніх справ. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без гро-мадянства» передбачає умови, за яких в'їзд в Україну та виїзд з України іноземців не дозволяється . Зокрема, в'їзд в Україну іноземцеві не дозволяється: - в інтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку; - якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні; - якщо, порушивши клопотання про в'їзд в Україну він подав про себе свідомо неправдиві відомості або підроблені документи; - якщо його паспортний документ, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі; - якщо він у пункті пропуску через державний кордон України порушив правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконав законних вимог посадових осіб Прикордонних військ України, митних та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні; - якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні. Відповідно, виїзд з України іноземцеві не дозволяється, якщо: - щодо нього ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа розглядається судом - до закінчення провадження у справі; - його засуджено за вчинення злочину - до відбування покарання або звільнення від покарання; - його виїзд суперечить інтересам забезпечення безпеки Укра"-ни - до припинення обставин, що перешкоджають виїзду. Виїзд з України іноземця може бути відкладений до виконання ним майнових зобов'язань перед фізичними та юридичними особами в Україні.
Вариант:нет
Литература:1. Годованець Володимир Федорович. Конституційне право України: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 360с. — Бібліогр.: с. 347-355. 2. Дюги Леон. Конституционное право. Общая теория государства. — Репр. воспр. изд. 1908г. — О. : Юридична література, 2005. — XXX, 959с. 3. Конституция Украины / В. Кузнецов (сост.). — Х. : Издательский дом "Фактор", 2005. — 84с. 4. Конституція України: З офіційним тлумаченням Конституційного Суду України / Сергій Болеславович Чехович (відп.ред.). — К. : Ліра-К, 2005. — 96с. 5. Оніщенко Ольга Вікторівна. Конституція України як основне джерело конституційного права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с. 6. Скрипнюк Олександр Васильович. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації: До десятої річниці прийняття Конституції України / Академія правових наук України / Володимир Михайлович Литвин (відп.ред.). — К. : Академія правових наук України, 2005. — 167с. 7. Чехович Тетяна Валеріївна. Державна влада як інститут конституційного права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19с. 8. Чехович Тетяна Валеріївна. Державна влада як інститут конституційного права України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 218арк. 9. Чистоколяний Ярослав Віталійович. Конституційно-правові норми в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 204арк. 10. Шляхтун Петро Петрович. Конституційне право: словник термінів. — К. : Либідь, 2005. — 568с. — На обкл. авт. не зазнач.. — Бібліогр.: с. 566. 11. Щербанюк Оксана Володимирівна. Конституційне право України: Навч. програма / Чернівецький національний ун- т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2005. — 43с. 12. Конституція України / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 59с. 13. Конституція України / В. Кузнєцов (уклад.). — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2006. — 132с. 14. Конституція України: Офіційний текст, прийнятий на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. (Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30, ст. 141):Із змінами станом на 1 січня 2006 р. — К. : Ін Юре, 2006. — 144с. 15. Кравченко Віктор Васильович. Конституційне право України: Навч. посіб.. — 4. вид., випр. та доп. — К. : Атіка, 2006. — 568с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (440)