Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Контрольна робота з Екологічної безпеки, 1 курс

Карточка работы:2837б
Цена:
Тема: Контрольна робота з Екологічної безпеки, 1 курс
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Екологія
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Інженерний ризик, території та його оціночні параметри. 2. Концепція стійкого розвитку та структуризація його мета. 3. Генетично модифіковані організми та біобезпека.
ВУЗ:Боярський Коледж Екології і Природних Ресурсів (БКЕПР)
Содержание: 1. Інженерний ризик території та його оціночні параметри 3 2. Концепція стійкого розвитку та структуризація його мета 11 3. Генетично модифіковані організми та біобезпека 25 Список використаних джерел 34
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
31
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Суматохіна І.М. Оцінка техноморфологічних впливів на рельєф міста /Фізична географія та геоморфологія. - К.: ВГЛ Обрії, 2003. – Вип.. 45. - С. 161-167. 2. Суматохіна І.М. Застосування геотехноморфологічного підходу для дослідження екологічних проблем урбанізованих територій /Регіональні екологічні проблеми: Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2002. - С. 359-361 3. Биченок М.М., Яковлєв Є.О., Іванюта С.П. Динаміка змін ризиків життєдіяльності у природно-техногенній сфері // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2006. - № 14. – С. 23 – 29. 4. Биченок М.М., Іванюта С.П., Яковлєв Є.О. Про вплив екзогенних геологічних процесів на рівень техногенних ризиків життєдіяльності // Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – К.: УкрДГРІ, 2006. - № 1. – С. 85-91. 5. Іванюта С.П. Щодо класифікації надзвичайних ситуацій техногенного характеру за їх медико-соціальними наслідками // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць. Укр. Ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. – К.: УІНСіР, 2003. – № 8. - С. 45 - 51. 6. Рогожин О.Г. Підходи до оцінки соціально-економічних та психологічних ризиків катастрофічних повеней в Карпатському регіоні // Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2004. - № 9. – С. 84-90. 7. Дорогунцов С., Ральчук О. Сталий розвиток — цивілізаційний діалог природи і культури // Вісн. НАН України. — 2001. — № 10. — С. 17. 8. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. / Л. С. Гринів — Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. — 240 с. 9. Hulse J. H. Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past. / J. H. Hulse — New Delhi: Cambridge University Press India Pvt. Ltd. Ottawa: International Development Research Centre, 2007. — 390 p. 10. Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. досл.) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. — К.: МАУП, 2005. — 492 с.: іл. — Бібліогр.: с. 474—491. 11. Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? / М. А. Голубець // Український географічний журнал. — 2006. — № 2. — С. 66-69. 12. Поліщук В. Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону / В. Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 11. — С. 168—173. 13. Буркинский Б. В. Экономико-экологические основы регионального природопользова-ния и развития // ИПРЭЭИ НАН Украины. / Буркинский Б. В., Степанов В. Н., Харичков С. К. — Одеса: Фенікс, 2005. — 575 с. 14. Чуканова Т.И. Социально-экономические аспекты и перспективы применения биотехнологии в АПКза рубежом: Обзор. информ. /ВАСХНИЛ. ВНИИ информ. и техн.-экон. исслед. агропром. комплекса. – М., 1991. – 41 с. 15. Олескин А.В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и практические аспекты. – М., 2001. – 423 с. 16. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. – М.: Русский язык, 1978. 17. Бринчук М. М. О понятийном аппарате экологического права //Государство и право. – 1998. - №9. – С.20-28. 18. Барбашова Н. Забезпечення екологіч-ної безпеки: розвиток галузевого підходу в екологічномузаконодавстві //Право України. – 2001. - № 6. – С.78-79. 19. Жиганова Л. П. Проблемы использования генетически модифицированных растений //США, Канада: экономика – политика - культура. – 2001. - № 8. – С.105–127. 20. Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів та факультетів: Повнийакад. курс / За ред. акад. АпрН В.І.Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 480 с. 21. Доповідназаписка Колегії Міністерства екології та природних ресурсів України з питання “Про стан біобезпеки генетично зміненихорганізмів в Україні” від 1 березня 2002 року. 22. GrabowskaG.Europejskie prawo ?rodowiska. – Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. –230 s. 23. Проект Закону України “Про біобезпеку генетично змінених організмів і продуктів, отриманих на їх основі” від 2 лютого 2002 р. 24. Проект Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично модифікованих організмів” від 23 липня 2002 року.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)