Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Характеристика методів психології праці

Карточка работы:59011б
Цена:
Тема: Характеристика методів психології праці
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 4 1. Особливості психології праці 5 2. Методи психології праці 7 2.1 Неекспериментальні методи: а) спостереження 7 б) опитування 12 2.2. Експериментальні методи: а) експеримент 15 б) тестовий метод 16 Висновки 17 Література 19
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Психологія праці вивчає психічні та психофізіологічні особливості людини в процесі виконання нею професійної діяльності. Також психологія праці визначає відношення особистості до роботи. Для визначення особливостей професійної діяльності використовують різноманітні методи, які поділяють за напрямами: спостереження, експериментальні методи, опитування, тестові методи. Наукове спостереження як психодіагностичний метод характеризується постановкою проблеми, вибором ситуацій для спостереження, визначенням психологічних якостей або особливостей поведінки, які повинні стати об'єктом спостереження, розробленої системою фіксації й запису результатів. Інакше кажучи, спостереження як метод включає мету спостереження й схему спостереження. Незалежно від того, який характер носить спостереження - пошуковий або досліджуючий, спостерігач повинен мати певну програму, схему дій. Схема спостережень включає перелік одиниць спостереження, спосіб і форму опису спостережуваного явища. Перш ніж спостерігати, треба виділити із загальної картини поведінки певні його сторони, окремі акти, доступні прямому спостереженню (одиниці поводження), які і є одиниці спостереження. Ці одиниці поведінки в пошуковому спостереженні можуть бути складніше, у що досліджує - простіше. Так, наприклад, спостерігаючи за поведінкою взагалі, дослідник ділить її на ряд одиниць: моторика, мова, спілкування, емоції й т.д. Опитування та анкети-опитувальники відносяться до індивідуальних та групових методів збору інформації, які дозволяють обробити якомога більшу кількість інформації про працю, професійну діяльність та робочі переваги людей. Тести дозволяють визначити особливості особистості працівника, його відношення до роботи, його пріоритети у професійній діяльності.
Объём работы:
18
Выводы:Із початком розвитку широкої виробничої діяльності почала розвиватися психологія праці як окрема галузь психологічної науки. Вона досліджувала сам процес професійної діяльності, всі залежні від неї процеси, що траплялися із працівниками (адаптація, згуртування, колективізм), самого робітника та його поведінку. Для дослідження компонентів праці психологи користувалися наступними методами: спостереження (зовнішнє, самоспостереження), анкетування, опитування, тестовий метод тощо. Психологічний метод спостереження – це найстарший метод психологічної діагностики. З його допомогою можна одержати значну інформацію про людину. Він є незамінним скрізь, де не розроблені або невідомі стандартизовані процедури. При цьому дослідникові для проведення спостереження не потрібно згоди з боку спостережуваних і кооперування з ними. Особливо важливе значення метод спостереження має для вивчення психологічних особливостей дітей, оскільки дитина як об'єкт дослідження представляє більші труднощі для експериментального вивчення, чим доросла людина. Оскільки в цьому методі в якості "вимірювального інструмента" виступає сам спостерігач, то дуже важливо, щоб він володів технікою спостережень на високому рівні й у повному обсязі. При спостереженні можна користуватися як якісним описом подій, так і кількісним. Аналіз результатів також може бути якісним і кількісним. Для того щоб якоюсь мірою зменшити суб'єктивізм спостерігача при описі й обробці результатів, широко використовується психологічне шкалування. Воно спрямовано на оцінку ступеня виразності спостережуваних ознак. Вважаємо важливим розглянути особливості вимог, що пред’являються до анкет та опитувальників-анкет. Опитувальники-анкети - це така група психодіагностичних методик, у якій завдання представлені у вигляді питань і тверджень. Вони призначені для одержання даних зі слів обстежуваного. Опитувальники-анкети відносяться до числа найпоширеніших діагностичних інструментів і можуть бути підрозділені на опитувальники особистості й опитувальники-анкети. На відміну від тестів в опитувальниках не може бути правильних і неправильних відповідей. Вони лише відбивають відношення людини до тих або інших висловлень, міру її згоди або незгоди, відношення до праці. Опитувальники-Анкети служать для одержання інформації про людину, що не має безпосереднього відношення до її психологічних особливостей (наприклад, для одержання даних про історію її життя). Вони припускають жорстко фіксований порядок, зміст і форму питань, чітку вказівку форми відповідей. Відповіді можуть даватися опитуваним наодинці із самим собою (заочне опитування) або в присутності експериментатора (пряме опитування). Вважаємо, що відповіді на прямі відкриті запитання надають більшість достовірної інформації, оскільки людина сама обирає хід думок та визначає, як вона буде відповідати, а не просто обирати із запропонованих варіантів. Експериментальний метод психології праці дозволяє на практиці дізнатися спосіб поведінки робітника у певних ситуаціях. Як ми бачимо, експеримент буває природнім та лабораторним. Дані, отримані природнім шляхом, вважаються достовірнішими та чіткішими, адже людина так поводиться кожного дня, це для неї звичні умови діяльності.
Вариант:нет
Литература:1. Дмитриева МА., Крылов АА., Нафтулъев А.И. Психология труда и инженерная психология. - Л., 1979. 2. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник для вузов. – М., 1998. 3. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. 4. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. 5. Психология труда / Под ред. И. Даниела и И. Пикаты. – М., 1979. 6. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А, Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. - 2-ге вид., стереотип.-К.: Либідь, 2000. 7. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А, Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. – 2-ге вид., стереотип.-К.: Либідь, 2000. 8. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. пед. заклад. – К.: «Академія», 2003. 9. Шпильрейн ИЛ. Трудовой метод изучения профессии. Тексты. История советской психологии труда / Под ред. В.П. Зинченко, В.М. Мунипова, О.Г. Носковой. - М., 1983.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)