Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг

Карточка работы:2865б
Цена:
Тема: Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 1. Необхідність страхового посередництва на страховому ринку 5 2. Сутність діяльності страхових посередників 10 3. Місце страхових посередників на страховому ринку України 18 4. Зарубіжний досвід діяльності страхових посередників та оцінка можливостей використання в Україні 24 Висновки 30 Список використаної літератури 33
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Актуальність теми. Сучасний страховий ринок характеризується функціонуванням значного числа страховиків і зростанням обсягів операцій, появою нових потреб у страхових послугах і нових напрямів цієї діяльності, загостренням конкуренції і посиленням уваги міжнародних страховиків до страхового бізнесу в Україні. Особливу роль у формуванні страхового ринку займають страхові посередники. Безумовно, головним завданням страхових посередників є просування страхових продуктів на користь клієнта. Але вони, крім цього, грають ще й величезну роль як на мікро-, так і макроекономічному рівні, справляючи значний вплив на формування загальної страхової культури суспільства, довіри до інституту страхування в цілому і до конкретного страховика зокрема. Також дуже важлива на цих обох рівнях і роль посередників, які беруть участь у виконанні договорів страхування. Швидкість і якість обслуговування страхувальників через виплати страхового забезпечення і відшкодування сприяє: з одного боку - зростанню авторитету страховика, а, отже, додатковому припливу нових клієнтів, а з іншого, - наприклад, при великих катастрофах - якнайшвидшому відновленню виробництва, що вже має макроекономічний ефект. Таким чином, страхові посередники є безпосередніми учасниками фінансово-економічних відносин страховика і страхувальника на всіх етапах їх економічних взаємовідносин - від продажу страхового поліса до виконання договору страхування. Актуальність теми полягає в тому, що страхові послуги є достатньо складними для потенційного клієнта, і тому ефективно працюючий інститут страхових посередників буде захищати інтереси цих непрофесійних учасників ринку страхових послуг і допоможе страхувальнику обрати найкращий варіант страхового захисту.. Значний внесок в розробку теоретичних основ розвитку страхового посередництва в Україні зробили такі вчені: Базилевич В.Д., Залєтова О. М., Осадець С.С., Фурман В.М., Чувакова А. та іншими. Однак незважаючи на значний доробок даних авторів питання ролі страхових посередників в реалізації страхових послуг залишається недостатньо дослідженим. Вище викладене обумовило вибір теми курсової роботи та її актуальність. Метою курсової роботи є визначення ролі страхових посередників в реалізації страхових послуг. Відповідно до мети поставлені такі завдання: - визначення необхідності страхового посередництва на страховому ринку; - розглянути сутність діяльності страхових посередників; - визначити місце страхових посередників у конкурентному бізнес-середовищі на ринку страхових послуг України; - проаналізувати зарубіжний досвід діяльності страхових посередників.
Объём работы:
30
Выводы: Страхові посередники — головна продуктивна сила страхового ринку. Саме від них залежить якість обслуговування страхувальників (застрахованих осіб, вигодонабувачів), надання страхових послуг їх безпосереднім споживачам. Тому одним із першочергових завдань є створення належних умов для розвитку страхового посередництва. Також серед основних завдань розвитку страхового посередництва нині традиційно виокремлюють: 1) удосконалення системи захисту інтересів споживачів страхових послуг, а також забезпечення споживачів масовими страховими послугами; 2) посилення державного нагляду та регулювання діяльності страхових посередників; 3) удосконалення механізму професійної відповідальності страхових посередників перед споживачами страхових послуг та страховими (перестраховими) організаціями; 4) приведення вітчизняного страхового ринку у відповідність до світових стандартів та рекомендацій ЄС; 5) інформаційно-аналітичне забезпечення страхового посередництва. Страхове посередництво — це врегульована нормами права господарська діяльність страхового посередника (страхового (перестрахового) брокера, страхового агента), що здійснюється на професійній основі з метою отримання винагороди (прибутку), тобто є підприємницькою. За статистикою близько третини страхових полісів на страховому ринку України реалізують саме брокери. Головні плюси придбання поліса через брокерів — це консультація при придбанні. Але найбільшими помічниками вони стають, коли настає страховий випадок. Інша справа — це агенти, які зацікавлені тільки в тому, щоб подовшити максимальну кількість полісів, а що буде відбуватися далі з клієнтом, їх абсолютно не цікавить. Саме тому багато страхових агентів з такою метою видають себе за страхових брокерів. Якщо агенти сьогодні намагаються видати себе за брокера, то останні, у свою чергу, намагаються наблизитися до агентів. Більшість страхових брокерів сьогодні мають і брокерську, і агентську структуру. Також треба зазначити, ані класичні брокери, ані брокери-агенти сьогодні не можуть гарантувати своїм клієнтам виплати у відшкодуванні при настанні страхового випадку. Так, у європейських країнах усі брокери зобов’язані страхувати свою відповідальність. І якщо застрахована особа за їх провиною несе збитки, вони може отримати фінансове відшкодування за полісом відповідальності. Але існують випадки, коли брокери добровільно страхують свою відповідальність, щоб підтримати свій імідж та зробити безпечнішою свою діяльність. Бували випадки, коли посередники самостійно виплачували збитки клієнтів. Вони вважають, що це дешевше, ніж загубити свою репутацію на ринку. Тобто основною проблемою в розвитку страхового посередництва є те, що сьогодні на ринку страхування не до кінця визначені питання з винагородою. У світовій практиці винагорода узгоджується зі страховиком та вираховується з суми страхового платежу. В Україні ж існують деякі протиріччя в законодавстві стосовно комісійної винагороди страховим брокерам. Так, згідно з чинним законодавством, оплата за надану комісіонером (брокером) послугу здійснюється в порядку, визначеному сторонами в договорі 1. Проте йому надається право відрахувати належні йому за договором суми з грошових коштів (страхового платежу), що надійшли до нього. Саме тут постає проблема щодо розрахунків із брокером, тому що для цього існує багато перепон. Так, якщо брокер самостійно відрахує суму з грошових коштів, то він може отримати проблеми зі страховою компанією або не отримати винагороду взагалі. Такі суперечності можуть привести обох представників до суду. Це трапляється через те, що за юридичними законами брокер не має права на укладання договору із страховиками та отримувати від них комісійну винагороду. Ці аспекти мають бути прописані в профільних законах, які регулюють питання страхування та функціонування ринка фінансових послуг Однак таких положень у Законах «Про страхування» і «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» немає. Перевагою перебування України у СОТ є можливість виходу українських брокерів на міжнародний рівень. Водночас прихід західних брокерів підвищує рівень роботи вітчизняного ринку посередників, адже перші приносять із собою нові підходи до роботи, технології й продукти. Розвиток як страхового ринку почнеться з початком розвитку в економіці країни в цілому, однак економічне пожвавлення не наступить раптово. Зміни, що відбуваються в даний час на страховому ринку відіб'ються на ньому позитивно в довгостроковій перспективі, у т.ч. будуть сприяти подальшому становленню й розвитку інституту посередництва. Сьогодні, по суті, відбувається очищення ринку й формування основ наступної стабільної роботи для всіх гравців ринку.
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України «Про страхування» // Урядовий кур'єр - 2001 - 7 листопада- С. 5-12. 2. Про внесення змін до Закону України "Про страхування" Текст : Закон України від 04.10.2001 № 2745-III Електронний ресурс. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 3. Александрова М. М. Страхування : навч.-метод, посіб. — К., 2002. — 208 с. 4. В Украину вошел один из крупнейших в мире страховых брокеров. Електронний ре¬сурс. — Режим доступа: http // www.budsmart.com. — 2009. 5. Гончарук В. Оборотни в погоне / В. Гончарук // Фондовий ринок. — №9. — 2008. — С. 38 — 40 6. Губарь, Е. Страховой рынок перешел рубеж: иностранные брокеры смогут работать без представительств Текст / Е. Губарь // Коммерсантъ. - 2008. - 11 апреля. - С. 17. 7. Деловые встре¬чи страховых посредников. Как выжить? // Страховой клуб. - апрель. — 2006. — С. 26 — 35. 8. Козьменко О.В. Страховий ринок України: стратегія функціонування в контексті сталого розвитку: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.В.Козьменко. - Донецьк, 2009. — 32 с. 9. Корчевская Л. И. Страхование от А до Я. Книга для страхователей / Л.И.Корчевская, К.Е.Турбина. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с. 10. Лібіх К.О. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та його розвиток в Україні: автореферат дис. на здобуття ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / К.О Лібіх. - К., 2010. - 20 с. 11. Матешевич А. Хто заплатить українському брокеру / А. Матешевич // Страхова справа. — №4 (16). - 2004. — с. 74 -75. 12. Махортов, Ю. О. Роль страхових брокерів у розвитку страхового ринку України Текст / Ю. О. Махортов, Н. О. Теличко // Економічний вісник Донбасу. - 2009. - № 4(18). - С. 122-129. 13. Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності: Навч. посіб. / Б.А.0бритько. - К.: МАУП, 2003. - 262 с. 14. Офіційна інтернет-сторінка Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг Електронний ресурс. - Режим доступу : http://dfp.gov.ua. 15. Піратовський ГЛ. Страховий бізнес: управління розвитком / ГЛ.Піратовський. - К: КНТЕУ, 2006. - 253 с. 16. Плиса В. Й. Страхування : навч. посіб. — К., 2006. — 392 с. 17. Румянцев А. П. Світовий ринок послуг : навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. — К., 2006. - 456 с. 18. Слєсарук С. Статський радник // Контакти. – 2008. - №3. – С. 20-23. 19. Страхове посередництво : теорія і практика : навч. посіб. / В. Бірюков, Ю. Єфімов, О. Залєтов, М. Петер та ін. ; за ред. О. М. Залєтова. — К., 2004. — 416 с. 20. Страхування:/ Керівник авт. кол. і наук. рец. С.С. Осадець - К: КНЕУ, 2003.- С. 322 21. Фурман В. М. Страховий ринок України : стан, проблеми розвитку та шляхи їх розв’язання // Фінанси України. - 2004. - № 12. — С. 131-140. 22. Фурман В. Шляхи активізації розвитку брокерської діяльності в Україні // Економіст. – 2005. - № 1. – С. 58-59. 23. Хенке Ф. Концепція ЭС щодо підвищення кваліфікації страхових посередників і нагляду за їхньою діяльністю. Німецький досвід і рекомендації для України / Ф.Хенке // Страхова справа. — № 4 (16). — 2004. — с.76 — 80. 24. Чувакова А. Покупаем страховку через броке¬ра / А. Чумакова Електронний ресурс. — Режим доступа : http // www.dengi-ua.com. — 2009.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)