Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Сукупний попит та сукупна пропозиція в моделі AD-AS. Крива Філіпса в довгостроковому та короткостроковому періоді.

Карточка работы:59001б
Цена:
Тема: Сукупний попит та сукупна пропозиція в моделі AD-AS. Крива Філіпса в довгостроковому та короткостроковому періоді.
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси та кредит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Сукупний попит та сукупна пропозиція в моделі AD-AS 5 Крива Філіпса в довгостроковому та короткостроковому періоді 13 Висновок 20 Список використаної літератури 21
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сукупний попит (АD) – це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а також економічні агенти решти країн світу при певному рівні внутрішніх цін. Сукупний попит має грошову форму. Тому зв'язок між рівнем цін та величиною сукупного попиту встановлюється основним рівнянням кількісної теорії грошей: М*V=Р*Y, де М – кількість грошей в обігу, V – швидкість обігу грошей; Р – рівень цін; Y – реальний обсяг національного виробництва. Сукупна пропозиція (АS) – загальний обсяг товарів та послуг в економіці, який може бути запропонований фірмами при певному рівні внутрішніх цін. На зміни в сукупному попиті виробництво може відреагувати як зміною рівня цін, так і обсягу випуску. Зв'язок між рівнем цін та обсягом сукупної пропозиції залежить від тривалості періоду, протягом якого взаємодіють сукупний попит і пропозиція, ціни і витрати у виробництві. Сукупна пропозиція в довгостроковому періоді. Довгострокова крива сукупної пропозиції LRAS показана на моделі АD-АS вертикальною лінією. Обсяг сукупного випуску (Y) визначається кількістю капіталу (К), праці (L) та їхньою продуктивністю (А): Y = Y (А,К,L). Усі наявні фактори виробництва використовуються повною мірою, а їхні значення при побудові кривої LRAS вважаються незмінними. Тому довгостроковий обсяг сукупного випуску, якому відповідає крива сукупної пропозиції (YLRAS), є постійним і дорівнює потенційному випуску: YLRAS = YF Крива Філіпса (Phillips curve) - графік залежності між середнім рівнем інфляції в країні і рівнем безробіття. Згідно з кривою Філіпса з ростом безробіття інфляція зменшується. Крива Філіпса відома з 1958 р., коли економіст О.У Філіпс опублікував роботу «Зв'язок між безробіттям і темпом змін грошової заробітної плати у Сполученому Королівстві в період 1861-1957 рр.». Він показав зв'язок між рівнем безробіття і темпами росту середньої заробітної плати. Безробіття високе, коли заробітна платня зростає повільніше, і безробіття падає, коли заробітна платня зростає швидше. Високий рівень інфляції зазвичай супроводжується низьким рівнем безробіття і навпаки. Кейнсіанці пояснюють одночасність появи більш високих темпів безробіття та інфляції зміщенням кривої Філіпса вправо або вгору, як наслідок шоку пропозиції (або цінових шоків). Повна зайнятість змушує ціни та заробітну плату щодо зростання; значне безробіття та незавантаженість потужностей спонукає їх до зниження. Рівень зайнятості - причина, рух цін та заробітної плати - наслідок. Але в залежності від того, як повна зайнятість викликає інфляцію, зовсім не слідує, що інфляція викликає повну зайнятість. У довгостроковому періоді є вертикальною прямою, інакше кажучи, показує відсутність залежності між рівнем інфляції і природним рівнем безробіття. П = Пс – b(U − Un) + v – Y - ВВП – Π - відсоткова ставка – b(U − Un) - попит – v - пропозиція
Объём работы:
20
Выводы:Модель AD-AS визначає рівноважні значення агрегованих обсягів попиту і пропозиції залежно від рівня цін товарів та послуг на внутрішньому ринку і характеризують рівень цін усієї сукупності товарів та послуг в економіці. Вимірником рівня цін у моделі AD-AS є дефлятор ВВП поточного періоду до певного базового періоду. Сукупний попит і сукупна пропозиція агрегуються відповідно з рівноважних величин попиту і пропозиції на всіх ринках товарів та послуг. Вони характеризують реальний обсяг національного виробництва за певний період, точніше - вартість кінцевої продукції національного виробництва в цінах базового періоду, які вважаються постійними. Отже, сукупний випуск у моделі AD-AS - це реальний валовий внутрішній продукт країни. Крива Філіпса просто показує поєднання між безробіттям та інфляцію, яке з’являється в короткотерміновій перспективі в результаті того, що зміна кривої сукупного попиту вздовж кривої сукупної пропозиції в короткотерміновій перспективі. Чим більший сукупний попит на товари та послуги, тим більше виробництво в економіці і тим інший загальний рівень цін. Збільшене виробництво обертається збільшенням зайнятості і зменшенням безробіття. Тому, змінюючи криву сукупного попиту, грошова і фіскальна політика може направити економіку вздовж кривої Філіпса.
Вариант:нет
Литература:1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.:ДиС, 2002.– 245с. 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д. Базилевич та інші. – К.: Знання, 2004.– 851с. 3. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. – Н.: Лада, 2000.– 294с. 4. Макконел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с. 5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – 13-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 974 с. 6. Манків Г.Н. Макроекономіка: Підручник для України: пер. з англ./ Наук. ред. пер. С. Панчишин: К.: Основи, 2000.– 588с. 7. Манків Н. Грегорі. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – 588 с. 8. Мочерний С. В. Економічна теорія. Посібник для студентів ВУЗів. Київ, “Академія”, 2003.– 345с. 9. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів.– 2-ге вид.: К.: Либідь, 2002.– 614с. 10. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник.– К.: Либідь, 1999.–288с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)