Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Розкриття інформації про необоротні активи у звітності підприємства ЗАТ ВТШФ „Дана”

Карточка работы:3037п
Цена:
Тема: Розкриття інформації про необоротні активи у звітності підприємства ЗАТ ВТШФ „Дана”
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: ВСТУП 3 1.Економічна характеристика Балансу та його роль у діяльності підприємства. 6 2. Порядок подання фінансової звітності. 15 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 20 4. Розкриття інформації про необоротні активи в Балансі 28 5. Відображення інформації у Примітках до фінансової звітності 31 6. Методи та підходи до аналізу фінансової звітності 35 7. Аналіз структури та руху необоротних активів підприємства 44 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51 ДОДАТКИ 53
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Формування у нашій країні цивілізованих ринкових відносин пред'являє нові, підвищенні вимоги до формування об'єктивної економічної інформації, контролю та аналізу ефективності підприємницької діяльності, своєчасного представлення фінансової звітності, здійснення розрахунків та ряд інших вимог. За умов інтеграції України у Європейське Співтовариство та налагодження економічних відносин з іншими країнами світу активно розширяються контакти з діловими кругами іноземних держав, поглиблюється міжнародна торгівля, удосконалюється банківська справа. Це призводить до появи нових форм та видів підприємницької діяльності, нових відносин власності, з'являються нові об'єкти обліку, нові види угод та господарських операцій. Розвиток зовнішньоекономічних відносин України призвів до необхідності відповідності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності міжнародним вимогам. З метою узгодженості фінансової звітності та бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами обліку в 2000 році в Україні запроваджено Національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку. Така реформа в обліку призвела до змін в організації не тільки бухгалтерського фінансового обліку, а також до змін в організації економічного аналізу на підприємствах, а також змін у методології проведення аудиту. Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій. Як для великих так і для малих підприємств усіх форм власності фінансова звітність є не тільки формою звітності, але і являє собою джерело інформації, необхідної для проведення аналізу фінансового стану підприємства. Процеси реформування бухгалтерського обліку, як і практика використання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, засвідчили наявність багатьох недостатньо вивчених і неузгоджених питань щодо формування та використання бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень. Отже, виникає об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок, спрямованих на удосконалення практики складання і використання бухгалтерської фінансової звітності та забезпечення адекватності її вимогам користувачів Актуальність дослідження питань, пов’язаних із розкриттям інформації про необоротні активи у фінансовій звітності підприємств України, зумовлена насамперед збільшенням їх вартості і частки у складі активів. Методологія та методика бухгалтерського обліку необоротних активів підприємств стала предметом наукових досліджень таких українських учених, як І.А.Бігдан, Н.М.Бразілій, С.Ф.Голова, Н.О.Іванченко, В.М.Костюченко, І.І.Криштопа, Т.В.Польова, Ю.С.Рудченко, С.В.Шульга та інших. Мета курсової роботи: проаналізувати розкриття інформації про необоротні активи у звітності підприємства. Мета дослідження визначає основні завдання: – визначити економічну характеристику Балансу та його роль у діяльності підприємства; – розглянути порядок подання фінансової звітності; – проаналізувати організаційно-економічну характеристику підприємства; – дослідити розкриття інформації про необоротні активи в Балансі; – розглянути відображення інформації у Примітках до фінансової звітності; – визначити методи та підходи до аналізу фінансової звітності; – проаналізувати структуру та рух необоротних активів підприємства. Предмет дослідження: процес відображення необоротних активів у фінансовій звітності підприємства. Об’єкт дослідження: ЗАТ ВТШФ „Дана”. Методами дослідження є загальнонаукові та емпіричні прийоми економічних наук, зокрема: системного аналізу, дослідження операцій, економіко-математичного моделювання, екстраполяції та аналогій, абстрактно-логічні, експертних оцінок. Інформаційною базою для написання курсової роботи є нормативно-законодавча база, праці українських та зарубіжних науковців, періодичні видання, ресурси Інтернет, звітність підприємства.
Объём работы:
57
Выводы: На основі проведеного у курсовій роботі дослідження можна зробити наступні висновки. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Бухгалтерська звітність – це система показників, що характеризують економічно-правовий стан підприємства (активи та пасиви) на певні дати (як правило, на початок та кінець календарного циклу) та за минулий рік, квартал, місяць та результати діяльності. Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. Баланс – це перша й основна форма фінансової звітності підприємства. Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів господарства та джерел їх формування на певну дату. Для окремого відображення господарських засобів та їхніх джерел формування баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення господарських засобів, а в правій, що називається пасивом,- джерела утворення засобів і цільове призначення їх. Актив і пасив балансу складаються з окремих розділів, а розділи відповідно – зі статей, кожна з яких відображає величину певного економічно однорідного виду засобів або їх джерел. В активі балансу містяться статті, на яких відображаються матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; в пасиві – статті, на яких відображаються джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий, резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов'язання по розрахунках та ін.). З метою зіставності фінансових звітів різних періодів у балансі наводиться інформація на початок та кінець звітного періоду. Дані на початок періоду переносяться в баланс з попереднього річного звіту, а дані за кінець звітного періоду – переносять в баланс з головної книги, у якій згруповані дані поточного періоду. Статті балансу повинні бути узгоджені та дорівнювати залишкам відповідних аналітичних та синтетичних рахунків у головній книзі на кінець звітного періоду. Необоротні активи відображають у балансі за статтями: 8. нематеріальні активи – вартість прав користування природними ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на товарній і фондовій біржі, вартість програмного забезпечення обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності, ноу-хау, гудвілу, прав користування будинками, спорудами, внесених вкладів у статутний фонд, а також придбаних у процесі діяльності підприємства, вартість прав на здійснення окремих видів діяльності й оренду будівель (споруд, помешкань); 9. незавершене будівництво – вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва; 10. основні засоби – вартість власних і одержаних на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, що належать до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів; 11. довгострокові фінансові інвестиції – фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виокремлюють фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковують методом участі в капіталі; 12. довгострокова дебіторська заборгованість, яка включає заборгованість фізичних і юридичних осіб, що не виникає в процесі нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців від дати балансу; 13. відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки; 14. інші необоротні активи – наводяться суми необоротних активів, що не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи". Об’єктом дослідження було обрано ЗАТ ВТШФ „Дана”. Метою діяльності ЗАТ ВТШФ „Дана” є найповніше задоволення попиту покупців швейними виробам, покращення їх асортименту та якості, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів і одержання високого прибутку акціонерів та забезпечення добробуту працівників товариства. Аналіз активів показав, що на 31.12.2011 р. вартість майна в розпорядженні підприємства становила 2896 тис. грн., тобто за звітний період майно підприємства збільшилось на 304,5 тис. грн. за рахунок збільшення оборотних активів на 314,2 тис.грн., у загальній вартості майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства, 73% становлять основні засоби й необоротні активи, які зменшились на кінець звітного періоду на 9,7 тис. грн., і в загальній вартості майна їхня питома вага зменшилась на 0,48%. Тип фінансової стійкості ЗАТ ВТШФ „Дана” станом на 31.12.2011 р. – нормальний, це свідчить про високу ефективність управління фінансовими ресурсами на підприємстві. Слід відмітити позитивне зростання багатьох показників діяльності підприємства. Виручка від реалізації зросла на 39%, чистий прибуток на 80%. Прибуток від операційної діяльності зростає швидшими темпами, ніж собівартість, це свідчить про ефективну політику управління витратами на підприємстві. Вартість основних засобів на кінець 2011 року зменшилась на 9,7 тис.грн. Протягом 3-х років структура основних засобів не змінювалася. Максимальна частка припадала на будинки, споруди та передавальні пристрої та машини та обладнання. Показник фондовіддачі має тенденцію до зростання, що слід оцінити позитивно, зросла також рентабельність основних фондів на 144%, що свідчить про ефективне використання основних засобів на підприємстві. Отже, в цілому слід відмітити, що ЗАТ ВТШФ „Дана” має стійкий фінансовий стан, відмічені тенденції до зростання багатьох показників ефективності діяльності.
Вариант:нет
Литература: 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. 5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : закон України від 19.06.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 6. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2005. – 655 с. 7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр Эльга, 2004. – 528 с. 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 2003. – 672 с. 9. Власова Н. О., Чорна С. О., Зубков С. О. Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі : Монографія / Н. О. Власова, С. О.Чорна, С.О. Зубков. – Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2008. − 267 с. 10. Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навч. посіб. /О.О. Гетьман. – 2-ге видання. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. 11. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні / С.Ф. Голов. - Дніпропетровськ : ТОВ „Баланс-Клуб”, 2007 – 768 с. 12. Економіка підприємства : підручник / за ред. С.Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 с. 13. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський. М.І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – 2-ге вид., перероб., і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с. 14. Іонін Є. Проблеми впровадження в Україні міжнародних стандартів розкриття інформації (IOSCO) : аналітичні аспекти / Є. Іонін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 4. – С. 24-34. 15. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посібник / В.М. Івахненко.– К., 2006, – 263 с. 16. Климовская М. Необоротная терминология: хотели как лучше... / М. Климовская // Необоротные материальные активы: бухгалтерский и налоговый учт : сборник систематизированного законодательства. – 2011. – Вып.4. – С. 12-14. 17. Круш П.В. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посіб. для вузів / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 166 с. 18. Назарбаева И. Амортизация: налоговый учет = бухгалтерский? / И. Назарбаева // Необоротные материальные активы: бухгалтерский и налоговый учт : сборник систематизированного законодательства. – 2011. – Вып.4. – С. 37-44. 19. Семйон В. С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад / В.С. Семйон // Вісник Житомирського державного технологічного університету: економічні науки. − 2009. − № 3 − С. 161 − 167. 20. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : Підручник / В.В. Сопко.- К. : КНЕУ. – 2000. – 578 с. 21. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств : Навчальний посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (788)