Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Глобальна трансформація та еволюція процесів інтеграції у світовому господарстві

Карточка работы:5899б
Цена:
Тема: Глобальна трансформація та еволюція процесів інтеграції у світовому господарстві
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Економічна природа глобальних трансформацій 4 2. Сутність, головні передумови і цілі інтеграційних процесів у світовому господарстві 8 3. Формування та еволюція інтеграційних процесів у світовому господарстві 11 4. Етапи інтеграційного процесу й основні типи інтеграційних об'єднань 14 5. Розгортання процесів інтеграції у світі 15 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Початок ХХІ століття, позначений грандіозними і водночас неоднозначними за своїми наслідками політичними, економічними і культурними трансформаціями, що відбуваються під гаслом сьогоднішньої глобалізації, характеризується неухильною тенденцією до зближення й інтеграції різних за своєю культурою, економічним розвитком, історичними традиціями країн. Геополітичні зрушення останніх десятиліть остаточно підводять до висновку: незалежно від побажань прихильників чи супротивників цієї глобалізації — це процес об’єктивний, що ставить перед сучасними культурами питання про можливість існування унікальності окремих культурних національних ареалів на карті сучасного світу на шляхах його об’єднання в єдиний економічний та культурний організм. Глобалізація та глобальні трансформації, пов’язані з формуванням нових соціокультурних і політико-економічних континентів, появою нових соціальних феноменів, зв’язків і відносин суб’єктів, що діють у якісно новому просторі, ставить у центр наукової та громадської уваги проблему організації суспільства. На сучасному етапі розвитку економіки, коли в різних регіонах світу поглиблюються інтеграційні процеси, і перед ними гостро постають питання щодо форм їх участі у світовому господарстві, надзвичайно важливо дослідити, як розвивалися інтеграційні процеси в цілому. Інтеграційні процеси не тільки виступають фактором прискорення економічного розвитку країн, що входять до інтеграційних угруповань, а й практичним засобом входження держав до світового господарства. Дослідженню питань міжнародних інтеграційних процесів у світовій економіці присвячено праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених: В.Андрійчука, В.Будкіна, І.Бураковського, В.Крамаренко, А.Кредісова, В.Новицького, А.Поручника, Є.Савельєва, Ю.Макогона, А.Філіпенка, Т.Циганкової, О.Шниркова, П.Кругмана та ін.
Объём работы:
24
Выводы:У рефераті дано теоретичне узагальнення щодо основних тенденцій розвитку світової економіки, інтеграційних процесів, глобальних трансформацій в структурі світового господарства, що формують нову глобальну модель економічного розвитку на базі постіндустріальної парадигми. Можна зробити наступні висновки: Прояви глобальних трансформацій (інтелектуалізація, інноваційний характер, соціалізація та екологізація виробництва і середовища життєдіяльності) є неоднорідними для країн світу. Прогресивний вплив глобальних зрушень проявляється у можливості випереджувального розвитку тих країн, що пізнають їх природу і стають лідерами світового розвитку завдяки генеруванню та використанню інновацій, унікальних технологій, вільних режимів функціонування ринків товарів, послуг, капіталів, робочої сили. Економічна інтеграція – це процес економічної взаємодії країн, що приводить до зближення господарських механізмів, який приймає форму міждержавних угод і узгоджено регульований міждержавними органами. У результаті інтеграції окремі групи країн створюють між собою більш сприятливі умови для торгівлі і для міжрегіонального пересування факторів виробництва, ніж для всіх інших країн. Подібні регіональні утворення оцінюються позитивним фактором світової економіки, але за умови, що група країн, що інтегруються, лібералізуючи взаємні економічні зв'язки, не встановлює менш сприятливих, ніж до початку інтеграції, умов для торгівлі з третіми державами. Отже, у рефераті розглянуто суть, особливості та основні етапи інтеграційних процесів, показані особливості інтеграції на сучасному етапі розвитку світового господарства, котрий характеризується глобальними трансформаціями в структурі та динаміці.
Вариант:нет
Литература:1. Арон Реймон. Мир і війна між націями. Пер. з франц. – К.: Академія, 2000. – 250 с. 2. Международные экономические отношения: Учебник. Под ред. Сутырина С.Ф., Харламовой В.Н. – М.: Дело, 1999. – 299 с. 3. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін та ін. – К.: Либідь, 1992. – 246 с. 4. Най Джозеф С. Взаимозависимость и изменяющаяся международная политика // МЭиМО. – 1999. – № 12. – С. 10-12. 5. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б.Л. Кухти. Ч.4: Міжнародна політика. – Л.: Світ,2005. – 245 с. 6. Сайко Э.В. Современное глобальное сообщество в исторической эволюции // Глобальное сообщество: Картография постсовременного мира. – М.: МГУ, 2002. – 40 с. 7. Фергюсон Йел. Глобальное общество в конце двадцатого столетия // Международные отношения: социологические подходы. – М.: Дело, 2004. – 114 с. 8. Цыганков П.А. Международные отношения. – М.: Высшая школа, 2006. – 318 с. 9. Школа І.М., Козьменко В.М. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. – Х.: Олді-Плюс, 2005. – 198 с. 10. Эрлих А.Р. Современные мировые системы в анализе Йохана Галтунга // Социально-политические науки. – 2002. – № 2-3. – С. 36-37.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)