Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Сумісництво та суміщення

Карточка работы:2899б
Цена:
Тема: Сумісництво та суміщення
Предмет:Право
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Маркетинг та управління персоналом
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: ВСТУП 3 1. СУМІСНИЦТВО 5 2. СУМІЩЕННЯ 12 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19 ДОДАТОК 21
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Актуальність теми дослідження. У зв’язку з розвитком ринкових відносин, розширенням видів торгівлі та сфери послуг, протягом свого життя деякі з сучасних працівників можуть мати декілька місць роботи одночасно. Поширена також практика виконання декількох трудових функцій однією особою на підприємстві чи в організації. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971р. поряд із сумісництвом передбачає суміщення професій (посад), понадурочну працю, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, заміщення відсутнього працівника, правове регулювання яких має суттєві особливості. Для того, щоб на практиці не виникало помилок у застосуванні цих понять, необхідно розглянути основні характерні ознаки цих правових явищ та виявити їх особливості. Однією суттєвою відмінністю сумісництва від суміщення слід визнати те, що сумісництво – це робота на основі самостійного трудового договору, тобто угода між робітником та ви наймачем, яка встановлює взаємні права та обов’язки. У відношенні до сумісників можуть встановлюватись особливі умови праці та її оплати. Порядок укладення трудового договору на сумісництво визначається загальним порядком укладення трудових договорів. Актуальність даної роботи обумовлена теоретичною та практичною значущістю сумісництва та суміщення та необхідністю розрізняти ці правові категорії та правильно їх застосовувати на практиці. Питання сумісництва та суміщення в своїх працях розглядали такі науковці, як Болотіна Н., Буряк В., Головань Т., Горевий В., Дутова О., Козак 3., Осіпов Ю., Палеха Ю., Пилипенко П., Теліпко В., Хамайдюк О., Щербина В. тощо. Метою написання даної роботи є комплексний аналіз трудових відносин, які пов’язані із сумісництвом та суміщенням професій (посад). Для досягнення мети були поставленні такі завдання: - розглянути сумісництво в трудовому праві; - розглянути суміщення в трудовому праві. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з появою в трудовій діяльності працівників фактів сумісництва та суміщення професій (посад). Предметом дослідження виступає сумісництво та суміщення професій (посад) як правові категорії. При написанні роботи використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: узагальнені методи наукового пізнання, методи емпіричного та теоретичного дослідження, які дозволяють дослідити проблеми сумісництва та суміщення професій (посад) в комплексі.
Объём работы:
16
Выводы: Підсумовуючи викладений матеріал, доцільно зробити наступні висновки: 1. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина за наймом. Розрізняють два види сумісництва: внутрішнє (на тому ж підприємстві) і зовнішнє (в іншого роботодавця). 2. Законодавством встановлені обмеження на роботу за сумісництвом для працівників державних підприємств, установ, організацій. Не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності) керівники державних підприємств, установ, організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів указаних підприємств та їх заступники. 3. Суміщення професій (посад) — це виконання працівником з його згоди протягом робочого дня крім основної, обумовленої трудовим договором роботи на тому ж підприємстві за іншою спеціальністю, професією, посадою. Суміщення професій можливе за умови недостатнього завантаження чи зайнятості працівника на основній роботі, що дає можливість йому виконувати додаткову роботу протягом робочого дня чи робочої зміни з відповідною її оплатою в рамках одного трудового договору 4. Суміщення відрізняється від сумісництва такими ознаками: при суміщенні робота виконується в межах одного трудового договору, а при сумісництві укладається кілька трудових договорів; суміщення можливе лише за місцем основної роботи, тоді як працювати за сумісництвом можна на тому ж або на іншому підприємстві; суміщувана робота виконується в межах робочого часу чи зміни передбаченого дня основної роботи, а сумісництво відбувається у вільний від основної роботи час.
Вариант:нет
Литература: 1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375. 2. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України № 43 від 28 червня 1993 року 3. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с. 4. Головань Т.Г. Обмеження сумісництва // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. к.ю.н., доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2006. – С.53-57. 5. Головань Т.Г. Поняття та ознаки суміщення професій (посад) // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Серія ПРАВО. - Вип.7. - 2006. – С.45-51. 6. Горевий В. І. Суміщення, сумісництво: в чому полягає їх відмінність? Текст / В. І. Горевий // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми: СумДУ, 2009. — Ч.1. — С.7-8. 7. Осіпов Ю. Види оформлення трудових відносин // Праця і Закон № 12 (120) 2009. – с. 8 - 11 8. Палеха Ю. Кадрове діловодство: навч. Посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). – 5-те вид., доп. – К.: ліра-К. – 2009. – 476 с. 9. Правове забезпечення трудових відносин. – К.: Вид-во Інституту сільського розвитку. Бібліотечка прав сільських жителів. – 2008 р. – 56 с. 10. Сумісництво і суміщення (порівняльна характеристика). Електронний ресурс. – Режим доступу за адресою: http://zhitomir-region.gov.ua/doc/korupciya/roz_060811_3.pdf 11. Теліпко В. Е., Дутова О. Г. Трудове право України: навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. 12. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., иерероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с. 13. Хамайдюк О. Сумісництво та суміщення в державних закладах освіти // «Довідник кадровика», вересень 2007 р., № 9 (63), с. 22 14. Щербина В. І. Трудове право України / За ред. В. С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.
Дополнительная информация: Додається: Порівняльна характеристика роботи за сумісництвом та суміщення професій (посад) подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)