Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»

Контрольна робота з ринку праці, КНЕУ, 4 курс

Карточка работы:2903б
Цена:
Тема: Контрольна робота з ринку праці, КНЕУ, 4 курс
Предмет:Економіка праці
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Маркетинг та управління персоналом
Тип:Контрольна робота
Задание:Тема №50 VII.11. Чисельність випускників закладів освіти, які перебували на обліку в службі зайнятості та їх соціальний захист у 2009 році за регіонами. Завдання: Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів: - статистичний щорічник Держкомстату України; - статистично-аналітичний збірник Мінпраці України і Державного центру зайнятості “Ринок праці України”; - збірники обстежень Держкомстатом домогосподарств з питань економічної активності населення, зайнятості та безробіття “Економічна активність населення України” - статистичний збірник Держкомстату України “Праця України”. Студент має проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 3 роки за допомогою статистичних показників, серед яких абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень мають бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки зроблені за результатами дослідження мають супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться. Обсяг роботи з виконання завдань дослідницького характеру не повинен перевищувати 5-7 сторінок (без врахування базових статистичних таблиць). Оцінювання виконання студентами аналітичного завдання здійснюється за системою критеріїв: Критерій Максимальна кількість балів Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Дотримання вимог до оформлення завдання 2 2 2 Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним 2 2 2 Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу) 2 2 2 Повнота використання статистичного інструментарію 2 2 2 Обґрунтованість зроблених висновків 2 2 2 Всього 10 10 10 Додається таблиця з даними про Чисельність випускників закладів освіти, які перебували на обліку в службі зайнятості,та їх соціальний захист у 2009 р., за регіонами.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:  Завдання з дисципліни «Ринок праці» 3 Розв’язання 6 Список використаної літератури 21
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
18
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України “Про зайнятість населення” 2. Буда Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема / Т. Буда // Психологія і суспільство. - 2009. - № 3. - С. 129. 3. Вальтова Д.М. Проблеми молодіжного безробіття в сучасній Україні / Д.М. Вальтова // Вісник Дон ДУЕТ. - 2007. - № 2. - С. 139. 4. Васильченко В.С., Державне регулювання зайнятості. – К.: Ви-тво КНЕУ 2003. – 252 с. 5. Васильченко В.С., Петюх В.М., Щетініна Л.В. Ринок праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 228 с. 6. Заярна Н.М., Паньків О.Я. Проблеми працевлаштування молоді в Україні та шляхи їхнього вирішення// Збірник науково-технічних праць. – 2010 - №9 – с. 150-154 7. Колот А.М. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу//Україна: аспекти праці. – К, 2001, №3 8. Либанова Є.М., Мельничук Д.П. Ринок праці в економічній системі. – Житомир, 2002. – 260 с. 9. Працевлаштування випускників в умовах економічної кризи / Л.С. Лісогор // Демографія та соціальна економіка — 2009. — № 2. — С. 58-67. 10. Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2009.– С. 18-21
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (133)