Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Комерційна діяльність»

Рекламна діяльність торговельного підприємства та її ефективність.

Карточка работы:9349
Цена:
Тема: Рекламна діяльність торговельного підприємства та її ефективність.
Предмет:Комерційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Товарознавство та комерційна діяльність
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Коледж, не відомий (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Визначення та планування рекламної діяльності у маркетинговій діяльності торгового підприємства 6 1.1. Поняття реклами та її місце в системі маркетингових комунікацій 6 1.2. Вибір засобів реклами та визначення споживачів 10 1.3. Визначення набору товарів для реклами 14 Розділ 2. Планування фінансування та оцінка ефективності рекламної діяльності торговельного підприємства 17 2.1. Планування асигнувань на рекламу 17 2.2. Оцінка ефективності рекламної діяльності 20 Розділ 3. Напрями створення ефективної реклами торговельного підприємства 27 3.1. Концепція розробки ефективної реклами 27 3.2. Сучасні рекламні засоби 33 Висновки 42 Список використаної літератури 43
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Реклама відкриває нові можливості для бізнесу, сприяє розповсюдженню знань з різних сфер суспільного життя, допомагає споживачам зробити свій вибір. Рекламу можна схвалювати, лаяти її, погоджуватись чи не погоджуватись з нею, але проаналізувавши успішну діяльність будь-якого підприємства неможливо не помітити роль реклами у зростанні обсягів продажу. Ефект від застосування реклами вимірюється грошовою сумою приросту продажів товарів та приросту доходів, що мали місце вже після рекламного впливу. Звісно, обсяги продажів можуть змінюватись і з інших причин, зокрема під впливом властивостей самого товару або сезонних чинників, тому для оцінки ефекту від них доводиться у той чи інший спосіб абстрагуватися. Відносячи додатковий прибуток від зростання продажів до витрат на рекламу, можна цілком об’єктивно судити про її ефективність. Якщо рекламну кампанію послідовно провести у різних мас-медіа з різними способами подачі рекламних повідомлень, то досить легко вибрати найефективніші з них. Все було б добре, ось тільки застосування цих хрестоматійних істин можливе лише тоді, коли рекламна кампанія іде вже повним ходом і дані про її ефективність служать для корекції рекламних зусиль. На межі ХХ-ХХІ століть реклама, що традиційно є однією з найважливіших форм соціальних та масових комунікацій, трансформувалася в якісно нову царину суспільно-економічної системи. Сферою її широкого застосування стали економіка, політика, вирішення соціальних проблем, формування ідеології й життєвих стандартів, суспільні відносини. За цих умов стає нагально необхідним аналіз економічної, соціальної, політичної, ідеологічної, освітньої (навчальної), культурної (естетичної) та психологічної ролі реклами в сучасному суспільстві. Вивчення цієї проблеми дає змогу дійти висновку, що виробництво й розповсюдження реклами безпосередньо зачіпає інтереси практично всіх українських громадян. Поширення реклами стосується реалізації багатьох положень Конституції України, зокрема прав громадян Української держави на життя, збереження здоров’я, отримання об’єктивної інформації, свободи творчості, володіння результатами своєї інтелектуальної діяльності, використання державної мови та мов національних меншин, що проживають в Україні тощо. Слід зазначити, що однією з найважливіших сфер функціонування реклами на сьогоднішній день залишається економіка. За умов постіндустріального (інформаційного) суспільства, що сформоване в деяких економічно розвинутих країнах світу, пріоритетними сферами стають освіта, наукові дослідження, комунікації, управління фінансами й збутова діяльність, а основою всієї технологічної бази – новітні інформаційні технології. Збирання та виробництво інформації змінюють свою роль, з допоміжних функцій виробництва трансформуючись у великі галузі економіки, в яких безпосередньо створюється нова вартість. Подібне перетворення повною мірою стосується й реклами як активної складової частини соціально-інформаційного середовища. Створення й розповсюдження реклами трансформується з однієї з багатьох складових інфраструктури національної економіки в її повноцінну галузь. Про це свідчать і значні обсяги коштів, що складаються в інтегрований рекламний бюджет. Аналізу проблем маркетингу присвячено праці відомих українських і зарубіжних авторів: І.Ансоффа, М.Бейкера, С.Г.Божука, А.В.Войчака, С.С.Гаркавенко, В.Г.Герасимчука, Ф.Котлера, А.І. Кредисова, Т.Левітта, Т.Д.Маслової, А.Ф.Павленка, М.Портера, Е.Райса, А.В.Старостиної та інших. Дослідження у сфері маркетингових комунікацій, у тому числі реклами як складової цієї системи, відображено в роботах таких відомих українських і зарубіжних учених, як: Д.Аакер, Р.Батрі, Дж.Бернетт, С.Блек, С.Бродбент, Н.О.Гасаненко, Н.В.Головкіна, А.Дейян, Ф.Джефкінс, Н.І.Добробабенко, І.В.Крилов, Т.І.Лук’янець, В.Л.Музикант, С.Моріарті, Г.Г.Почепцов, І.Я.Рожков, К.Ротцол, І.Сендидж, Н.В.Старих, А.Троадек, У.Уелс, В.В.Ученова, З.Фегеле, В.Фрайбургер, О.А.Феофанов, Н.Фостер та інші. Проблемам вивчення реклами як соціального явища, фактора соціального життя, питанням регулювання рекламної діяльності, зокрема нормативно-правового, історії реклами присвячено праці таких українських та зарубіжних учених і спеціалістів, як Н.П.Аржанов, Ю.В.Вольдман, І.С.Грошев, О.І.Добрянська, О.В.Єгорова-Гартман, І.В.Засєда, О.І.Зелінська, О.О.Зінченко, М.Р.Лазебник, Т.І.Краско, А.П.Ленгауер, Р.І.Мокшанцев, Ю.В.Назарова, О.Ю.Оленіна, Т.А.Пирогова, О.В.Проніна, Н.А.Саніахметова, Г.А.Свердлик, В.В.Ученова, Л.Н.Федотова, А.І.Черемнова, Р.Б.Шишка та інші. Мета і завдання дослідження. Мета курсової роботи полягає в обґрунтуванні сутності, змісту, функціонування та управління рекламною діяльністю на торговельному підприємстві. Реалізація цієї мети зумовила постановку та вирішення таких взаємопов’язаних завдань: - проаналізувати поняття реклами та основних засад планування рекламної діяльності на торговельному підприємстві; - виявити методи планування фінансування та оцінки ефективності реклами на підприємстві; - охарактеризувати сучасні методи реклами та назвати основні фактори формування ефективної реклами на торговельному підприємстві. - сформулювати сутність категорій “система державного управління рекламою”, “державна політика в галузі реклами”, “система громадського саморегулювання рекламної діяльності”; Об’єкт дослідження – рекламна діяльність в Україні. Предмет дослідження – формування та управління рекламною діяльністю на торговельному підприємстві.
Объём работы:
40
Выводы:Яким би добрим не був товар, обсяг його продажу залежить від чіткості його образу, планування та стимулювання збуту, зокрема реклами, яка є цілеспрямованим інформаційним впливом на споживача через різні види засобів інформації. Завдання реклами – поширення інформації про діяльність підприємства, вплив на процес прийняття рішення про покупку товару, який висвітлюється рекламними засобами, а також поширення відомостей про сервіс – усе, що задовольняє вимоги покупця. Проте слід погодитись, що не вся реклама є інформативною і смаками споживачів можна у певній мірі маніпулювати. Ми віддаємо перевагу тому чи іншому товару не тому, що перевірили усі можливі варіанти і зробили свій висновок, а у результаті впливу реклами. Можна припустити, що внаслідок реклами споживач стає іграшкою, об’єктом маніпулювання його уявленнями про життя шляхом розгортання перед його очима захоплюючих сюжетів, повних сяйва кухонних підлог і блиску пишного волосся. Ефективна реклама – це така реклама, яка при мінімально можливих витратах обернеться необхідним зростанням обсягів продажу товарів чи надання послуг або утриманням їх на існуючому рівні – у залежності від плану маркетингу на підприємстві. Проведення рекламної кампанії можна вважати успішним, якщо воно дало очікувані результати, тобто були досягнуті поставлені заздалегідь цілі. А досягнення цілей – умова успіху фірми у світі ринкових відносин. Вдала реклама характеризується трьома основними параметрами: чіткою стратегією, оригінальною творчою концепцією і виконанням, яке найбільш підходить для донесення рекламного повідомлення до відповідної аудиторії. А успіх реклами вимірюється тим, якою мірою вона досягла трьох основних цілей: збільшення продажу, зміни поведінки покупця, підвищення впізнаваності торгової марки.
Вариант:нет
Литература:1. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М.: Гном Пресе, 2001.– 241с. 2. Амблер Т. Практический маркетинг. - СПб: Питер, 2002. – 400 с. 3. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. – М.: Экономика, 2000. – 703 с. 4. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с. 5. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: принципы и практика в эпоху информации. - СПб.: Питер, 2000. 6. Голубков Е Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Финпресс, 2000.– 441с. 7. Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми. - К.: А.С.К., 2001. – 112 с. 8. Дейян А. Реклама. – М.: Прогресс, 1999. – 176 с. 9. Денисон Д., Тоби Л. Учебник по рекламе. – Минск: СЛК, 2000. – 320 с. 10. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий. - М.: Прогресс, 2001.-280 с. 11. Королько В.Г. Основи паблік рилейшнз. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 526 с. 12. Королько В.Г. Паблік рилейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Скарби, 2001. – 399 с. 13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер, 2001. – 896 с. 14. Маркетинг: основи теорії і практики / Вачевський М.В., Вачевський О.М., Стасишин Б.О. та ін. – Львів: Каменяр, 2001. – 223 с. 15. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М.: Инфра-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – 230 с. 16. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с. 17. Примак Т.О. Маркетингові комунікації. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с. 18. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. – К.: Експерт, 2001. – 387 с. 19. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 200 с. 20. Ромат Е.В. Реклама. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с. 21. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с. 22. Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя, которое стоит миллионы. - СПб.: Питер, 2003. – 224 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (46)