Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Англійська мова та література»

Види обставин в укр., рос., англ. мовах

Карточка работы:9350
Цена:
Тема: Види обставин в укр., рос., англ. мовах
Предмет:Англійська мова та література
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Перекладач-лінгвіст
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 Розділ І. Основні особливості обставин 5 1.1. Традиційне і сучасне вчення про другорядні члени речення 5 1.2. Обставини в українській мові 8 1.3. Обставини в російській мові 12 1.4. Обставини англійської мови 17 Розділ ІІ. Порівняльна характеристика обставин в українській, російській та англійській мовах 20 ВИСНОВКИ 28 Список використаної літератури 30
Курс:3
Реферат:сторінок, а саме: вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаної літератури, який містить 71 найменування літератури, 9 додатків, 21 таблиці, 5 рисунків. У першому розділі роботи «Теоретичні засади розробки бізнес-плану суб’єктами господарювання» роботи розглянуті теоретико-методологічні засади бізнес-планування на підприємстві, наведені основні методики складання бізнес-плану. У другий розділ «Фінансово-економічне планування та його застосування при складанні бізнес-плану (на прикладі ТОВ «Айтекс»)» присвячений фінансово-економічному плануванню та його застосуванню при складанні бізнес-плану (на прикладі підприємства ТОВ «Айтекс»). Також у даному розділі обґрунтовано доцільність впровадження інвестиційного проекту ТОВ «Айтекс». У третьому розділі «Удосконалення бізнес-стратегій підприємства» запропоновані напрями удосконалення бізнес-стратегії підприємства. Основними напрямами удосконалення було обрано: створення сприятливого інформаційного середовища підприємства для впровадження бізнес-стратегії; удосконалення системи управління підприємством на основі застосування функціонально-вартісного аналізу, оцінка основних можливостей стратегії товарної політики за допомогою матриць І. Ансоффа, Бостонської групи та МакКінзі. Ключові слова: бізнес-план, стратегія бізнесу, SWOT – аналіз, бізнес-модель.
Язык:укр
Вступление:Синтаксис є одним з найскладніших розділів будь-якої мови, що пояснюється його узагальнюючим (синтезуючим) характером щодо фонетики, лексики, морфології тощо. У синтаксичному ярусі знаходять функціональну оцінку всі засоби мови й мовлення. Одним з проблемних моментів у сьогоднішньому синтаксисі є визначення членів речення. Ця проблема постала водночас з виникненням синтаксичного підходу до аналізу лінгвістичних явищ. Члени речення вичленовуються з речення як його будівельні компоненти, що характеризуються певною семантикою. Поза реченням члени речення не існують. Однією з основних проблем кваліфікації другорядних членів речення є визначення пріоритетів (структурного чи семантичного) їх аналізу. На сьогодні актуальним є як більш глибоке вивчення другорядних членів речення у певній мові, так і проведення їх порівняльного аналізу. Значення роботи полягає в тому, що вона може бути основою для подальших теоретичних досліджень, її можна використати при розробці, уточненні та узагальненні даних про обставину в українській, російській та англійській мовах, також матеріали дослідження можуть бути корисними в перекладацькій практиці, яка вимагає правильного використання другорядних членів речення тощо. Мета роботи полягає у дослідженні видів обставин на матеріалі української, російської та англійської мов. Предметом роботи є другорядні члени речення, об’єктом – види обставин. Для того, щоб успішно досягти визначеної мети, необхідно виконати наступні завдання: - проаналізувати літературу; - розглянути основні вчення про другорядні члени речення; - проаналізувати види обставин в українській, російській та англійській мовах; - зробити порівняльну характеристику вживання різних видів обставин в українській, російській та англійській мовах. Мета і завдання роботи зумовили таку її структуру: курсова робота складається з двох розділів, висновків та бібліографії. У першому розділі – «Основні особливості обставин» - розглядаються традиційне та сучасне вчення про другорядні члени речення, а також види обставин в українській, російській та англійській мовах. У другому розділі – «Порівняльна характеристика обставин в українській, російській та англійській мовах» - проводиться порівняння обставин української, російської та англійської мов.
Объём работы:
124
Выводы:Одним з найскладніших розділів будь-якої мови є синтаксис, що пояснюється його узагальнюючим характером. Одним з проблемних моментів у сьогоднішньому синтаксисі є визначення членів речення. На сьогодні виділяють два підходи до визначення другорядних членів речення: традиційне та сучасне вчення. Дотепер зберігається традиційний поділ другорядних членів речення на додатки, означення та обставини. Проте вчені дійшли висновку, що традиційне вчення не спроможне пояснити всі синтаксичні явища, які все ширше проникають у мову. Обставина – другорядний член речення, який указує на спосіб здійснення дії, її якість або інтенсивність, а також місце, час, причину, мету, умову, з якими пов’язана дія або вияв ознаки. Обставини в українській мові можуть виражатися прислівником, дієприслівником, дієприслівниковим зворотом, іменником в орудному відмінку без прийменника, непрямими відмінками з прийменниками, субстантивованими словами у непрямих відмінках, інфінітивом, порівняльними зворотами, синтаксично нерозкладними словосполученнями та фразеологізмами. За найбільш загальними семантичними ознаками в українській мові виділяють обставини способу дії, міри і ступеня, місця, часу, причини, мети, умови, допусту та наслідку. Обставини в російській мові можуть бути виражені прислівниками, дієприслівниками, іменниками в орудному відмінку без прийменника, іменниками в непрямих відмінках із прийменниками, інфінітивом, фразеологічними сполученнями прислівникового типу, а також синтаксично неподільними словосполученнями. Обставини в російській мові діляться на обставини способу дії, ступеня, місця, часу, міри, причини, мети, умови, поступки. Як правило, виділять такі різновиди обставин в англійській мові, як обставини місця, часу, образу дії, причини, мети, ступеню або міри. Обставини в англійській мові можуть бути виражені прислівником, іменником з прийменником, герундієм з прийменником, дієприкметником (відповідає дієприслівнику), інфінітивом, складними зворотами форми дієслова. При проведенні порівняльної характеристики видів обставин української, російської та англійської мов було з’ясовано, що не в усіх мовах різні види обставин виражаються однаково. Було проаналізовано вираження обставин таких видів: обставини способу дії, міри і ступеня, місця, часу, причини, мети, умови та доступу (поступки), що є спільними для всіх мов. Було з’ясовано, що обставини можуть бути виражені в усіх трьох мовах за допомогою прислівників, інфінітива, іменника з прийменником (в українській та російській мовах іменник виступає у непрямих відмінках), дієприслівником, дієприслівниковим зворотом, порівняльним зворотом, синтаксично нерозкладними словосполученнями, фразеологізмами. В українській та російській мовах обставина може бути виражена (що не властиво англійській мові) іменником в орудному відмінку без прийменника та субстантивованими словами у непрямих відмінках. Відмінною рисою у вираженні обставини в англійській мові є використання герундія з прийменником та складних зворотів форми дієслова. У типологічному відношенні обставини групуються на два основних типи в залежності від своєї структури: тип однокомпонентний та тип двокомпонентний. Ці обидва типи властиві всім мовам, хоча є певні відмінності у структурах однокомпонентного типу.
Вариант:нет
Литература:1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 232с. 2. Бархударов Л. С. Структура простого предложения в современном английском языке. -М., 1966. 3. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1977. 4. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М, 1986. 5. Бріцин М.Я. Жовтобрюх М.А., Майборода А.В. Порівняльна граматика української та російської мов. -К., 1978. 6. Бровченко Т. О. Основи контрастивного аналізу мов // Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов. -К., 1981. 7. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка: Учебник. – М.: Агар, 2000. - 416 с. 8. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368с. 9. Груздева С.И. Второстепенные члены предложения // Русский язык в школе. – 1966. - № 2. – С.93-100. 10. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов. - К., 1960. 11. Загнітко А.П. Український синтаксис: Ч.1. – К.: ІЗМН, 1996. – 202с. 12. Иванова И.П. Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. - М., 1981. 13. Кобрина Н. А., Корнеева Е. А. и др. Грамматика английского языка: Синтаксис. -М., 1986. 14. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464с. 15. Ломтев Т.П. Основы синтаксиса современного русского языка. – М.: Учпедгиз, 1958. 16. Мигирин В.Н. Принципы изучения членов предложения // Науч.докл.высш.шк. Филол.науки. – 1961. - №3. – С.41-48. 17. Мухин А.М. Лингвистический анализ. Теоретический и методологический проблемы. – Л.: Наука, 1976. 18. Никитин В.М. Разряды обстоятельств в современном русском языке. – Рязань: 1973. – 118с. 19. Швачко Т.Т., Терентьев П.В., Янукян Т.Г., Швачко С.А. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков. – К.: Вища школа, 1977. – 147 с. 20. Ярцева В. Н. Принципы типологического исследования родственных и неродственных языков // Проблемы языкознания. - М., 1967. 21. Fries C. The Structure of English: An Introduction to the Construction of English Sentences. -London, 1963. 22. Hockett C. T. A Course in Modern Linguistics. -New York, 1968. 23. Khaimovich B. S., Rogovskaya B. I. A Course in English Grammar. -Moscow, 1967. 24. Nida E. Componental Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures. -The Hague, 1975. 25. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvic J. A University Grammar of English. - Moscow, 1982. 26. Smimitsky A.I. Comparative Grammar of English and Russian. – Moscow, 1972.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (426)