Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Державна підтримка експорту: тарифні та нетарифні бар’єри

Карточка работы:58942б
Цена:
Тема: Державна підтримка експорту: тарифні та нетарифні бар’єри
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер ЗЕД
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 1. Цілі та основні напрямки зовнішньоторговельної політики держави 2. Митні тарифи 3. Нетарифні бар'єри 4. Основні показники міжнародної торгівлі Висновки Література
Курс:7
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Для України вихід на траєкторію економічного зростання після багаторічної кризи є необхідним, з точки зору існування незалежної держави. На цьому шляху Україна має подолати величезні труднощі, пов’язані з стратегічними помилками, що мали місце в ході економічних реформ, недостатністю фінансових ресурсів, браком висококваліфікованих кадрів, структурним дисбалансом в економіці, переважанням інтересів певних груп суспільства над загальнодержавними інтересами, відсутністю загальнонаціональної ідеї економічного відродження держави, усуненням держави від активного зваженого управління економічними процесами. При цьому роль держави має бути визначальною саме у тих напрямках, де ніхто не зможе її замінити. Як писав всесвітньовідомий економіст Дж. М. Кейнс у роботі “Кінець політики невтручання держави в економіку”: “Держава має братись за те, чого на цей час не робить ніхто інший”. Саме до такого завдання належить і розроблення національної стратегії економічного розвитку. Найвищим пріоритетом такої стратегії мають стати національні інтереси. Необхідно категорично відкинути нав’язаний примітив щодо того, що національний інтерес полягає в максимізації прибутків окремих індивідів чи підприємницьких структур. У ХХІ ст. Україна не може конкурувати, спираючись на погляди XVIII ст., які служать сьогодні прикриттям бездіяльності чи корупції. Проблеми економіки кожної країни, як і шляхи вирішення цих проблем з огляду на історію, культуру, інфраструктуру, політичний і громадський устрій дуже різняться. Спроба сліпо копіювати стратегію і досвід інших країн приречена на невдачу. Неодмінною складовою успіху економічної політики є соціальна злагода і спільна робота усіх гілок влади. Це допоможе створити відповідну законодавчу базу для реалізації такої стратегії розвитку. При цьому держава має унеможливити або максимально зменшити втручання певних угрупувань, які керуються лише власними клановими інтересами, що суперечать загальнодержавним.
Объём работы:
20
Выводы:Розвиток і ускладнення міжнародної торгівлі знайшло відображення в еволюції теорій, що пояснюють рушійні сили цього процесу. У сучасних умовах розходження в міжнародній спеціалізації можна проаналізувати лише на основі сукупності всіх ключових моделей міжнародного поділу праці. Якщо розглядати світову торгівлю в плані тенденцій її розвитку, то в наявності з одного боку - явне посилення міжнародної інтеграції, поступове стирання границь і створення різних міждержавних торговельних блоків, з іншого боку - поглиблення міжнародного поділу праці, градація країн на промислово розвиті і відсталі. В історичному плані не можна не відзначити ріст впливу азіатських країн на процеси світової торгівлі, цілком ймовірно в новому тисячоріччі цей регіон займе ведучі ролі у світовому процесі виробництва і реалізації товарів. Маючи майже 46-мільйонне населення, володіючи значними енергетичними ресурсами, досить висококваліфікованими трудовими ресурсами при зниженій вартості робочої сили, Україна являє собою величезний ринок товарів, послуг і капіталів. Однак ступінь реалізації цього потенціалу в зовнішньоекономічній сфері досить скромна. Частка України у світовому експорті в 2005 р. склала близько 1,5%, а в імпорті - менш 1%.8, с. 254 Але якщо роль України у світовій торгівлі невелика, то для самої України значення зовнішньоекономічної сфери досить істотне. Величина експортної квоти України, розрахована на базі паритету купівельної спроможності гривні до долара, склала в 2006 р. 13%, поділяючи між дальнім і ближнім зарубіжжям у співвідношенні приблизно 4:1.6, с. 135 Зовнішня торгівля залишається важливим джерелом надходження інвестиційних товарів, а також відіграє велику роль у постачанні населення України продовольством і різними товарами.
Вариант:нет
Литература:1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М.: 2006.- 322с. 2. Аристов Г. Б. Оптовая торговля на Западе // Экономика и жизнь. 1999. №32. 3. Балаков П.К. "Международные торговые отношения и расчеты" 2004 г. Москва 4. Беляцкий С.А. "Международная экономичская взаимосвязь и взаимозависимость: проблемы, тенденции" Экономика Украины №9 2002 г. 5. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.2004 6. Дергачев В. В. "Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон" Экономика Украины №12 2004 г. 7. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 2005 8. Кочетов Э.А."Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия Украины" Мировая экономика и международные отношения №11, 1999 9. Омельянович О. Н."Состояние и проблемы торговли Украины" Экономика Украины №7 2002 г. 10. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с. 11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник: 2-ге вид., випр. і доп./ За заг. ред. А.І.Кредісова. - К.:ВІРА-Р, 2002.-552с. 12. Румянцев А.П., Климко Н.Г., Міжнародна економіка: - К.: Знання прес, 2003. – 447с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)