Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Сутність кредиту, характеристика визначальних ознак кредитних відносин

Карточка работы:601-2012п
Цена:
Тема: Сутність кредиту, характеристика визначальних ознак кредитних відносин
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Міжнародна економіка і менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 Розділ 1. Сутнісна характеристика кредиту та ознаки кредитних відносин 4 Розділ 2. Аналіз та оцінка стану розвитку банківського кредитування в Україні 11 Розділ 3. Напрями удосконалення кредитних відносин в Україні 20 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Додатки 32
Курс:3
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Актуальність теми. З посиленням в економіці явищ, їх впливу на розвиток підприємництва і банківництва, в умовах підвищеного ризику принципо¬во змінюється й підхід до проведення операцій і, на¬самперед, кредитних. Значна обмеженість кредитних ресурсів вимагає від банківських менеджерів ефек¬тивних управлінських дій щодо оцінки надійності кредитних відносин. Від ефективності організації кредитних відносин значною мірою залежить ефек¬тивність заходів, спрямованих на подолання кризо¬вих явищ та створення передумов для подальшого на¬рощування економічного потенціалу нашої держави. Аналіз останніх досліджень. Питанню кредитних відносин між банками та суб'єктами підприємницької діяльності приділено багато уваги в сучасній науковій літературі як вітчизняними, так і зарубіжними на¬уковцями, серед яких: О. Васюренко, Валерій і Віктор Галасюки, О. Терещенко, В. Лагутін, А. Мороз, Л. Примостка, А. Вівчаров, О. Дзюблик, А. Єкушов, Е. Жуков, Б. Івасів, Г. Табачук та інші. Проте в жодній із розгля¬нутих робіт не має чіткого визначення «надійності кредитних відносин» і, відповідно, критерію, за яким цю надійність можна було б виміряти. Визначення надійності, які існують у сучасній літературі, так чи інакше належать до технічних систем. У них нічого не сказано про надійність роботи економічної системи, у межах якої і функціонують кредитні відносини. Метою дослідження роботи є формування понять «кредитних відносин» та «управління кредитними відносинами». Для досягнення поставленої мети слід вирішити такі завдання: проаналізувати поняття «кредитні відносини», на основі цього виокремити деякі риси, які їм характерні, розглянути динаміку банківського кредитування та визначити шляхи удосконалення кредитних відносин у банківській системі України.
Объём работы:
34
Выводы: На основі дослідження, проведеного у роботі, слід зробити наступні висновки. 1. Кредит – це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. 2. Як відомо, з появою суспільного розподілу праці виник і розширився обмін товарів, що призвело до появи грошей. Внаслідок розвитку товарно-грошових відносин з’являється можливість і об’єктивні умови виникнення кредиту. 3. Досліджуючи економічний зміст кредиту можна стверджувати, що сучасне господарство є «кредитним», а отже, кредит - всеохоплююче явище, що стимулює економічну активність суб'єктів господарювання та пов'язує їх широким колом економічних зв'язків. Центральну позицію у наведеній моделі займає банк, як головна кредитна інституція, котра має істотні (абсолютні і порівняльні) переваги порівняно із суб'єктами господарювання, що супроводжують кредитні операції саме тому банки відіграють ключову позицію у стимулюванні економічної активності. Адже вони акумулюють і концентрують вільні індивідуальні капітали та спрямовують їх завдяки кредиту й ринковим механізмам на продуктивні цілі, тобто для розвитку економіки. Отже йдеться передусім про кредит, що служить задоволенню підприємницьких цілей та «призводить до створення нової цінності, яка і є джерелом повернення кредиту». 4. Кредитні відносини - це відносини, які виникають між кредитором і позичальником із приводу надання, супроводження і повернення кредиту та відсотків за ним. 5. Кредитні операції є для комерційних банків одними із найважливіших, оскільки з їх допомогою вони здатні отримувати максимальні прибутки. Такий підхід багато у чому пояснюється прагненням банків збільшити об'єми кредитування, пропонуючи клієнтам найбільш диверсифікований набір кредитних послуг. 6. Під надійністю кредит¬них відносин слід розуміти здатність елементів еко¬номічної системи з моменту підготовки рішення про надання кредиту і до моменту його повернення дотримуватися умов, установлених договором про кредитування на основі збереження основних прин¬ципів кредитування. Під управлянням надійністю кредитних відносин у площині «банк - суб'єкт під-приємницької діяльності» слід розуміти комплекс дій елементів організаційної системи (якою виступає банк), з моменту підготовки рішення про надання кредиту і до моменту його повернення, спрямованих на досягнення основних засад кредитування та умов, установлених договором про кредитування. 7. На сьогодні банкам необхідно виходити на якісно інший рівень розвитку, розширюючи спектр та обсяги своїх операцій та послуг, зокрема збільшу¬ючи обсяги кредитування, що в кінцевому результаті приведе до підвищення фінансової стійкості підприємств та забезпечить зміцнення банківського сектору, підвищить конкурентоспроможність банків як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках  
Вариант:нет
Литература: 1. Цивільний кодекс України // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 11. - Ст. 461. 2. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від 7 грудня 2000 року // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14. 3. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. - 256 с. 4. Анализ и управление рисками. Белорусские банки. // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://bankir.ru/technology/article/4307849. 5. Большая Советская Энциклопедия. - Режим доступа: http://www.rubricon.com/bse_1.asp. 6. Вовчак О. Кредит у системі макроекономічної рівноваги / Ольга Вовчак, Марія Могильницька, Марія Хмелярчук // Вісник НБУ. - 2011. - № 2. -C 28-33. 7. Гайдаманчук Є. О. Інституційні зміни середовища діяльності комерційних банків / Є. О. Гайда-манчук. // Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_31/statti/4_4.htm. 8. Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д. - М.: Наука, 1965. - 524 с. 9. Голодова Ж. Г. Противоречия развития кредитних операций в регіонах России: влияние современного кризиса / Ж.Г. Голодова // Финансы и кредит. - 2010. - №45. - С. 17-23. 10. Градов А. П. Национальная экономика / Градов А. П. - СПб.: Специальная литература, 2000. - 354 с. 11. Дані фінансової звітності банків України за 2008-2010 рр. // Офіційний сайт НБУ. // Електронний ре¬сурс — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua 12. Жаліло Я.А. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти / Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська. - К. : НІС, 2010. - 96с. 13. Жердецька Л.В. Вплив ринкової конкуренції на процеси ціноутворення в банківському секторі України / Л.В. Жердецька // Електронний ресурс — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_20/ 1/zherdec.pdf 14. Зелена книга щодо консультацій про підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні // Електронний ресурс. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Publication/others/zelena_kniga.pdf. 15. Козьменко С.М. Процедура стратегічного управління конкурентоспроможністю банку Текст / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, А.О. Назаренко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / Дніпропетровсь¬кий національний університет. — Дніпропетровськ, 2004. — Вип. 187. — С. 216-222. 16. Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку Текст : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. - 86 с. 17. Кузнєцова Л.В. Ціноутворення в банківській справі: підручник Текст / Л.В. Кузнєцова, Л.В. Жердецька. — Одеса: Атлант, 2008. — 320 с. 7 18. Кукол Е. Угроза долгом / ЕленаКукол // Економика. // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.rg.ru/2011/03/23/expert-2020.html. 19. Лащ Т. А. Проблеми банківського кредитування малого підприємництва / Т. А. Лащ // Економічний простір. - 2010. - № 23/1. - С. 155-165. 20. Маслак Н.Г. Ціноутворення на банківські продукти Текст: монографія / Н.Г. Маслак, О.А. Криклій. —Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. — 121 с. 21. Надежность в технике: Основные понятия. Термины и определения: ГОСТ 27.002-89. - Дата введе¬ния 01.07.90 / Государственный комітет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. // Електронний ресурс. - Режим доступа: http://moregost.ru/see/gost/oks/21/21020/gost_27002-89/listing-1.html. 22. Несте¬ренко Ж. К. Проблеми простроченої заборгованості за кредитами фізичних осіб в умовах кризи / Ж. К. Нестеренко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2010. - № 3. - Т. 3. - С. 179-182. 23. Новікова І. Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01 / І. Е. Нові-кова ; Національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2009. - 22 с. 24. Орлов А. И. Теория принятия решений / Орлов А. И. - М.: Экзамен, 2006. - 573 с. 25. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова ; за ред. А. А. Григорука, М. С. Палюха. - Тернопіль, 2002. - 304 с. 26. Павленко Л.Д. Вплив конкуренції на ціноутворення в банку Текст / Л.Д.Павленко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. — Тернопіль. — 2010. — № 7. — С. 162-165. 27. Пилипенко В. В. Аналіз показників розвитку банківської системи України на сучасному стані / В. В. Пилипенко // Вісник Донецького університету. - 2007. - № 1. -C. 409-410. 28. Портер М.Е. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчи¬вость; пер. с англ. Текст / Майкл Е. Портер. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 715 с. 29. Срібна К. А. Основні проблеми розвитку банківського кредитування суб'єктів підприємництва на регіональному рівні / К. А. Срібна, В. І. Срібний // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2010. -№ 1(2). - С. 20-21. 30. Стійкість фінансових ринків та механізми її забезпечення / О.И. Барановський, В.Г. Барановська, Є.О. Бублик та інші ; за ред. д-ра екон. наук О.І. Барановського. - K.: HAH України, Інститут економіки та прогнозування, 2010. - 492с. 31. Тарасевич Н. В. Проблеми та напрями розвитку ринку кредитування фізичних осіб / Н. В. Тарасевич // Аграрний вісник Причорномор'я. Економічні науки. - 2009. - № 49. - С. 32-38. 32. Туган-Барановський М.И. Основы политической економии / М.И. Туган-Барановський - 4-е перераб.изд. - Петроград: Право, 1917. 33. Bikker J.A. Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: a Revue of the Literature / J.A. Bikker, K. Haaf. // Електронний ресурс — Режим доступу: http://www.dnb.nl/en/binaries/Measures%20of%20 Competition_tcm47-145799.pdf 34. Cetorelli N. Competitive Analysis in Banking: Appraisal of the methodologies / N. Cetorelli // Електронний ресурс — Режим доступу:http://www.chicagofed.org/digital_assets/publications/economic_perspectives/1999/ ep1Q99_1.pdf 35. Van Leuvensteijn M. Impact of bank competition on the interest rate pass-through in the euro area Електронній ресурс / M. Van Leuvensteijn, C. Kok-Sorensen, J.A. Bikker and A.A.R.J.M. van Rixtel // Електронний ресурс — Режим доступу:http://www.ecb.int/events/pdf/conferences/mir/VanLeuvensteijnEtAl.pdf 36. Офіційний сайт Національного банку України. // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/. 37. Державний комітет статистики. // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Дополнительная информация: Додатки: Структура кредитів за секторами економіки станом на 1 січня 2012 р. Динаміка кредитів корпоративним позичальникам та депозитів банківської системи України Динаміка розвитку банківського сектору України в 2006-2011 pp., по відношенню до ВВП Динаміка структури заборгованості за кредитами, наданими в економіку України за 2003-2011 рр. Динаміка індексу концентрації банків першої групи за обсягами кредитів, депозитів та комісійних операції за період 2009-2011 рр. (складено на основі 11) Динаміка індексу Херфіндаля-Хіршмана за основними показниками ринку кредитних, депозитних та комісійних послуг України в 2008-2010 рр. (складено на основі 11) Динаміка індексу Холла-Тідемана для вітчизняного ринку банківських послуг протягом 2008-2010 рр. (складено на основі 11). Динаміка загального показника галузевої концентрації вітчизняного ринку банків¬ських послуг у 2008-2010 рр. (складено автором на основі 11) подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)