Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Регіон у системі територіального поділу праці

Карточка работы:2954б
Цена:
Тема: Регіон у системі територіального поділу праці
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: ВСТУП 3 1. РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ 4 2. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ – ГОЛОВНА УМОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РЕГІОНІВ. 13 3. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕГІОНІВ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ОЦІНКИ 18 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Регіоналізм у сфері економіки є свідченням децентралізації господарської діяльності і управління та підвищення ролі місцевого самоврядування. Зберігається актуальність пошуку шляхів поєднання інтересів окремих регіонів із загальнонаціональними, створення механізмів, які б забезпечили економічні основи цілісності країни і недопущення неоправданої територіальної та господарської замкнутості й обособленості. Це обумовлено тим, що іноді регіоналізм сприймається як всеохоплююче зосередження владних повноважень на рівні регіону чи повна його господарська самостійність у вирішенні питань загальнонаціонального значення, питань власності на майно і вироблені в регіоні товари, на природні ресурси тощо. Таке розуміння самостійності господарської системи регіону не має перспективи, воно економічно і політично недоцільне. Регіон необхідно розглядати як частину цілого. Діалектика окремого і загального розкриває взаємозв'язок між ними, згідно з яким окреме неможливе без загального, як і загальне неможливе без окремого, що є субстратом загального. Загальне завжди взаємозв'язане з конкретним, а конкретне завжди перебуває під впливом загального. Ця єдність і залежність, а разом з тим і особливість як філософські категорії повною мірою проявляються у взаємовідносинах регіону і держави. Метою написання даної роботи є розгляд питань, пов’язаних із визначенням місця регіону у системі територіального поділу праці. Для досягнення поставленої мети доцільно вирішити наступні завдання: - Розглянути регіон як об’єкт дослідження регіональної економіки та регіоналізацію економіки; - Проаналізувати територіальний поділ праці як головну умову спеціалізації економічних регіонів; - Визначити спеціалізацію економічних регіонів та методи її оцінки. - Розглянути регіон у системі територіального поділу праці.
Объём работы:
29
Выводы: Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити наступні висновки: 1. У сучасних дискусіях з приводу визначення «регіону» переважає системний, комплексний, полі аспектний погляд на це явище. Регіон розуміють як частину території країни, яка характеризується комплексом властивих їй ознак: природно-географічна спільність; етнічна, мовна, конфесійна, культурна спільність населення; спільне минуле; спільність господарських структур та економічної діяльності. При цьому, не всі перелічені ознаки є обов’язковими критеріями для виокремлення регіону, часто виявляється достатньою наявність одного або двох критеріїв. 2. Найчастіше вживаними критеріями для формування поняття «регіон» є: географічні (розташування, величина території і кількість населення); виробничо-функціональні (специфіка переважних видів діяльності); містобудівні (характер забудови об'єктів виробничої діяльності, житла й обслуговування); соціологічні (норми спілкування, поводження). 3. В період переходу до ринкової економіки важливе значення у формування організаційно-економічного механізму господарювання відведене спеціалізації економічних районів, яке супроводжується поділом праці між різними сферами людської діяльності. Територіальний поділ праці - це одна з форм суспільного поділу праці, нерозривно пов'язана з галузевою її формою. Саме поділ праці диференціює процес виробництва, зумовлює глибину його спеціалізації, формує галузеву структуру, забезпечуючи тим самим високу ефективність індустріального розвитку. В процесі територіального поділу праці відбивається тісний взаємозв’язок спеціалізації виробництва та окремих економічних зв’язків, що розвиваються за допомогою обміну. 4. Рівень спеціалізації виробництва можна визначити використовуючи такі показники: індекс рівня районної спеціалізації; коефіцієнт концентрації даного виробництва в районі; коефіцієнт виробництва продукції галузі на душу населення; коефіцієнт міжрайонної товарності продукції даної галузі.
Вариант:4
Литература: 1. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" від 8 вересня 2005 р. №2850-IV, № 3235-IV // ВВР. — 2006. — N 9, N 10-11. — ст.96. 2. Концепція державної регіональної політики від 29 серпня 2008 р. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua /index.php?id=895 3. Декларація щодо регіоналізму в Європі. Прийнято на засіданні Асамблеї Європейських Регіонів в м. Базелі 4 грудня 1996 р. Електронний ресурс. Режим доступу до документу: http://www.are-regionseurope.org/PDF/Declaration_ Regionalisme/ DR_UKRAINE.pdf 4. Єпіфанов А. О. Управління регіоном: навчальний посібник / А. О. Єпіфанов, М. В. Мінченко, Б. А. Дадашев; за заг. ред. Д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 361 с. 5. Костенко Л. В. Географія України. 8—9 класи: Наочний довідник. — К.; Харків: Веста, 2007. — 135 с. 6. Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник / В. І. Лишиленко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 384 с. 7. Регіональна економіка. Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальностей економіка підприємства та бухгалтерський облік / Авт.: Димченко О.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 205 с. 8. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Підручник. – 7-ме вид-ня, стереотипне. / за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К.: «Знання». – 2005. – 456 с. 9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика: Учебное пособие / Р. Ф. Туровский. М., 2006. - 780 с. 10. Хвсеик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч.посібн. - К.: Кондор, 2009.- 344 с. 11. Markusen A. Regions: The Economic and Politics of Territory / Ann Markusen. New Jersy, 1987 12. Сайт Державного комітету статистики // Електронний ресурс. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)