Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Припинення права на комерційне найменування

Карточка работы:625-2012п
Цена:
Тема: Припинення права на комерційне найменування
Предмет:Право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Юридичний факультет
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Підстави припинення права на комерційне найменування 5 2. Припинення юридичної особи та припинення або перехід права на комерційне найменування 6 3. Розвиток нормативно-правового регулювання використання та припинення права на комерційне найменування 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:6
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Цивільний кодекс України встановлює, що право на комерційне найменування виникає з моменту фактичного використання цього найменування та охороняється без особливої реєстрації і незалежно від того чи є комерційне найменування частиною торговельної марки (ст. 489 ЦК України). Зміст суб’єктивного права на комерційне (фірмове) найменування визначений в загальних рисах в ст. 490 ЦК України, норми якої надають суб’єкту прав можливість використання фірмового найменування, заборони неправомірного використання третім особам, а також вказують на інші права, які повинні бути встановлені спеціальним законом. Разом з тим, інститут виключних майнових прав, означений в загальних рисах законодавцем для комерційного найменування, потребує суттєвого теоретичного осмислення і деталізації. Розгляд юридичних особливостей комерційного найменування потребує певного осмислення права на комерційне найменування, що пов’язано із потребою в розмежуванні понять «комерційне (фірмове) найменування» і «найменування юридичної особи». Умови надання правової охорони, виникнення та припинення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування закріплено ст. 489-491 Цивільного кодексу України 1 (далі – ЦК). Після прийняття ЦК України в юридичній літературі висловлювались суперечливі думки щодо визначення сутності комерційного найменування. Так, наприклад, значна частина науковців ототожнювала поняття комерційного найменування з найменуванням юридичної особи. Однак, найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування є різними правовими категоріями, які відрізняються одна від одної за колом суб’єктів прав на них, підставами виникнення та припинення, тощо. Цим відмінностям присвячено достатньо наукових досліджень 8, 10. Відповідно до ст. 90 ЦК 1 «Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування». Аналіз викладеної норми дає змогу однозначно визначити, що юридична особа зобов’язана мати найменування юридичної особи і може (тобто має право) додатково мати комерційне найменування. Однак, на відміну від найменування юридичної особи, будь-яких вимог до структури комерційного найменування Законодавством України не встановлено як і не визначено взагалі його поняття. У ст. 489 ЦК закріплені лише умови надання правової охорони комерційному найменуванню.
Объём работы:
11
Выводы: Таким чином, підводячи підсумки вищевикладеного, можемо зробити такі висновки. На відміну від найменування юридичної особи комерційне найменування належить до об’єктів права інтелектуальної власності відповідно до ст. 420 ЦК. У найширшому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній сферах. Стаття 418 ЦК містить визначення поняття права інтелектуальної власності: «це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом». Таким чином, об’єкти інтелектуальної власності є індивідуальними, унікальними і є результатом творчої діяльності, адже комерційне найменування – це унікальний ідентифікатор конкретної юридичної особи, тому розробка сильного комерційного найменування потребує значних творчих зусиль і підлягає правовій охороні. Основним із способів припинення правової охорони фірми все ж варто визнати припинення діяльності самої фірми, що спричиняє і припинення охорони фірми. Правова охорона комерційного найменування може також бути припинена рішенням суду. Порядок припинення діяльності суб'єкта господарювання регламентується відповідними нормами законодавства, зокрема існують підстави і порядок припинення діяльності суб'єкта господарювання відповідно до Господарського кодексу України та підстави і порядок припинення юридичної особи відповідно до Цивільного кодексу України.
Вариант:нет
Литература: 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 40 - ст. 3 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 40 - ст. 4 3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.): набуття чинності для України 25 груд. 1991 р. / Зібрання чинних міжнародних договорів України. — 1990. — № 1, С. — 320 4. Городов О. А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О. А. Городов. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 448 с. 5. Дорошенко О.Ф., Щукіна К.А. Особливості структури комерційного (фірмового) найменування Текст / О.Ф. Дорошенко, К.А. Щукіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2009. - С. 32-36 6. Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / В.С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 7. Іщук С. І. Особливості суб’єктивного права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. – №1. – С. 1 – 10 8. Кібенко О. Регулювання комерційного (фірмового) найменування у нових Цивільному та Господарському кодексах України / Електронний ресурс - Режим доступу: http://www.yurradnik.com.ua/practice.php?action=1&id=1 9. Припинення юридичної особи / Уклали: організаційний відділ. – Козин: ЦПН ДПА України, серпень 2008 року. – 127с. 10. Тверезенко О. Проблемні аспекти використання комерційних найменувань Електронний ресурс / Щотижнева інформ.-прав. Газета «Правовий тиждень» - 05/2008. - № 20(93). – Режим доступу до газети http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=386 11. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – 1140 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)