Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»БЖД / ЦО»

Психологія поведінки в ситуаціях криміногенного характеру

Карточка работы:5323к
Цена:
Тема: Психологія поведінки в ситуаціях криміногенного характеру
Предмет:БЖД / ЦО
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Готельно-ресторанній бізнес
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ В СИТУАЦІЯХ КРИМІНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 5 ВИСНОВКИ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Криміногенна поведінка людини завжди привертала увагу науковців. Питаннями, пов'язаними з визначенням криміногенних ознак особи, займаються психологія, філософія, педагогіка, соціологія, кримінологія та ін. Однак у психології поки ще не має цілісної системи знань, яка комплексно розв'язувала б проблему вивчення особистісних якостей людини. Поведінка людини завжди викликала посилений інтерес серед науковців. Питаннями, пов’язаними з визначенням індивідуальних особливостей людини, займаються, зокрема, такі науки: психологія, філософія, педагогіка, соціологія, кримінологія та ін. Однак у психології поки що немає цілісної системи знань, яка комплексно розв’язувала б проблему вивчення особистісних якостей людини, що зумовлюють актуальність обраної теми дослідження. Процес становлення демократичного суспільства та формування правової держави наділяє громадянина більшими правами та повагою до самого себе, що ускладнює роботу працівників міліції щодо попередження та розкриття злочинів. Методика розкриття злочинів, запропонована ще в радянські часи, застаріла й потребує реформування, що стосується, передусім, глибокого вивчення індивідуальних особливостей людини. Виявити ознаки такої поведінки можна з допомогою генетики, біології, психології, соціології тощо; оперативно-розшукова діяльність використовує знання всіх наук, негласно виявляє та досліджує їх збудники й запобігає вчиненню злочинів їх носіями. Для вивчення поведінки людини використовують різні теорії та наукові школи. Залежно від певної ситуації, особа індивідуально сприймає навколишню дійсність, зокрема, і соціальне оточення, що впливає на її поведінку. Теорії особистості – це старанно вивірені умовиводи чи гіпотези про те, що являє собою людина, як вона поводиться й чому саме так, а не інакше. Ці теорії виконують дві основні функції: вони пояснюють і передбачають поведінку. Водночас теорії особистості складаються з багатьох “міні-теорій”, кожна з яких фокусується на окремих питаннях чи темах, що розглядає психологія. Ці теми становлять концептуальну основу теорії особистості, розкриваючи її зміст. Основною ознакою будь-якої теорії особистості є її структурні концепції, що взаємодіють із відносно незмінними характеристиками, які люди демонструють у різних обставинах і в різний час. Ці характеристики виконують роль основних “будівельних цеглин” людської психіки. Нині у вітчизняній психології поширений погляд на людину як на індивіда, особистість і суб’єкт діяльності, при цьому немає загальноприйнятої концепції особистості. Погляди закордонних психологів на особистість характеризуються ще більшою строкатістю. Л. Хьєлл і Д. Зіглер пропонують щонайменше дев’ять напрямів у теорії особистості. Це психодинамічний (З. Фрейд) і переглянутий А. Адлером і К. Юнгом варіант цього напряму, диспозиційний (Г. Олпорт, Р. Кеттел), біхевіористичний (Б. Скіннер), соціально-когнітивний (А. Бандура), когнітивний (Дж. Келлі), гуманістичний (А. Маслоу), феноменологічний напрями (К. Роджерс) та Его-психологія, представлена Е. Еріксоном, Е. Фроммом і К. Корні 4. Мета роботи – на основі сучасних досліджень про особистісні якості людини запропонувати та застосувати комплексний підхід до вивчення індивідуальних якостей людини для пояснення, передбачення її поведінки, що дасть змогу попередити вчинення злочинів, а також визначити, що спонукає її до вчинення протиправного діяння.
Объём работы:
8
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, особистість людини являє собою найскладніше психічне утворення. Вивчення особистості та робота з нею мають виключати надмірні спрощеність та узагальненість, які, на жаль, поширені й сьогодні. Ця діяльність потребує застосування досить складного логічно-психологічного підходу, якому притаманна певна організація відповідних психологічних понять і категорій. Без такого підходу та спеціального поняттєвого інструменту аналізу та синтезу робота правоохоронних органів може втратити свою ефективність. Темперамент - якість особистості, що сформувалася в особистому досвіді людини на основі генетичної обумовленості її нервової системи і значною мірою зумовлює стиль її діяльності. Темперамент належить до біологічно обумовлених підструктур особистості. Розрізняють чотири основні типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік. Темперамент визначає глибину, інтенсивність, стійкість емоцій, емоційну вразливість, енергійність та інші динамічні, індивідуально стійкі особливості психічного життя, поведінки й діяльності. Учені вважають, що темперамент - це біологічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна істота. Найбільш специфічна особливість темпераменту полягає в тому, що різні властивості людини сполучаться одна з одною не випадково, а закономірно пов'язані між собою, утворюючи визначену організацію, структуру, що характеризує типи темпераменту. Під характером слід розуміти не будь-які індивідуально-психологічні особливості людини, а тільки сукупність найбільш виражених і відносно стійких рис особистості, типових для певної людини, систематично виражених у її діях і вчинках. Поняття «характеристика» і «характер» не випадково мають однорідну етимологічну природу. Психологічна характеристика людини насамперед має відображати її характер, оскільки в ній найсуттєвіше виявляються особливості особистості. Однак не слід підміняти риси особистості рисами характеру, адже поняття «особистість» ширше, ніж поняття «характер», і поняття «індивідуальність людини як особистості» не вичерпується лише її характером. Під темпераментом розуміють індивідуальні своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, що однаково виявляється в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів, і залишається незмінним у зрілому віці. Використання синергічного підходу дозволяє нам комплексно проаналізувати проблему пізнання особистості, особливостей її поведінки, зокрема схильність до правопорушень тощо. Застосування цього підходу на практиці полегшує роботу з різними категоріями людей.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Ананьев Б. Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность/ Б. Г.Ананьев. - М. : Директ-Медиа, 2008. - С. 256. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - Київ-Ірпінь, ВТФ «Перун», 2003. - С. 1440. 3. Ковалик І.М. Віктимна поведінка потерпілих: поняття та характеристика/ І.М.Ковалик // Митна справа №4(76)’2011, частина 2. – С. 241-244. 4. Редька В.В. Комплексний підхід до вивчення криміногенної поведінки людини/ В.В.Редька // Науковий вісник НАВС №3-2011. – С. 196-203. 5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи/ С. Л.Рубинштейн. - СПб. : Изд-во «Питер», 2003. - С. 480. 6. Сервецький, І. Комплексний підхід до вивчення криміногенної поведінки людини/ І.Сервецький, О.Юрченко // Науковий вісник КНУВС – 2010. - № 4. 7. Сервецький І. В. Науково-практичний коментар Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” / І. В. Сервецький, В. А. Дашко. – К., 2006. – С. 397. 8. Статистичні дані МВС України//Електронний ресурс. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/717126. 9. Хьелл Л. Теории личности. Основные положения, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., 2002. – С. 511.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)