Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Засоби регулювання грошового ринку

Карточка работы:5877б
Цена:
Тема: Засоби регулювання грошового ринку
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Макроекономічний ефект функціонування грошового ринку держави 5 1.1. Основні засади організації, структура та учасники ринку грошей 5 1.2. Вплив результатів функціонування грошового ринку на макроекономічну динаміку 12 Розділ 2. Розвиток грошового ринку України у трансформаційний період 22 2.1. Аналітична характеристика показників обмінного курсу та грошових агрегатів (М0-М3) протягом 2000-2006 рр. 22 2.2. Проблеми та перспективи регулювання вітчизняного грошового ринку 29 Висновки 33 Список використаної літератури 36
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Грошово-кредитні (монетарні) важелі є одними з основних інструментів економічної політики держави. Сутність державного регулювання еконмоіки за допомогою грошово-кредитних інструментів полягає у впливі на грошову пропозицію та ціну кредиту. Інерційність економіки та грошово-кредитної сфери робить неприпустимим застосування різких корекцій динаміки грошових агрегатів. Ефект від «шокових» заходів монетарної політики може бути лише тимчасовим, таким, що не забезпечує досягнення довгострокових позитивних результатів. Планування основних параметрів ГКП передбачає необхідність урахування ефекту запізнення, тобто наявності розриву в часі між застосуванням регулювальних заходів і відповідною реакцією на ці дії як грошово-кредитної сфери, так і економічної системи в цілому. Вибір напрямів грошово-кредитної політики, її цілей і механізмів має вра¬ховувати й зовнішньоекономічні фактори функціонування економіки, ступінь інтегрованості країни у світовий економічний простір. Останнє передбачає необхідність узгодженості грошово-кредитної і валютної політики. Грошово-кредитна політика (ГКП) — це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу. Здійснення державою продуманої грошово-кредитної політики передбачає розмежування її стратегічних і тактичних цілей. Стратегічна ціль грошово-кредитної політики має бути підпорядкованою загальним стратегічним цілям соціально-еконо¬мічної політики держави. Тактичною метою монетарної політики є забезпечення внутрішньої стабільності грошей, тобто оптимальної рівноваги між попитом і пропозицією грошей. Визначаючи тактичні та оперативні завдання грошово-кредитної політики, потрібно враховувати необхідність диференціації її залежно від конкретної макроекономічної ситуації. Тактика монетарної політики має бути гнучкою, тобто змінюватися відповідно до ситуації на ринку. Реакцією держави на економічну кон’юнк¬туру є альтернатива: політика «дорогих грошей» — політика «дешевих грошей». Метою даної роботи є визначення сутності грошової політики, сутності грошового ринку та його побудови, а також проведення аналізу сучасного стану грошово-кредитної політики в Україні.
Объём работы:
36
Выводы:Грошово-кредитна політика — це сукупність заходів держави, спрямованих на забезпечення економіки стабільною валютою, регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки з метою стимулювання економічного зростання та рівноваги платіжного балансу країнах. Крива LM це «грошова «крива, її назва походить від слів ліквідність (L) та гроші (М).Це крива,яка містить різні комбінації випуску (доходу) -Y та ставки процента i, коли ос тання залежить від стану на грошовому ринку. Під грошовим ринком розуміють ринок короткострокових операцій ( до 1 року), на якому попит на гроші та пропозиція грошей визначають рівень процентної ставки-і. Суть кривої LM випливає з основних положень теорії надання переваг ліквідності. Грошово-кредитне регулювання економіки здійснює Національний банк з допомогою монетарної політики. Теоретичною базою монетарної політики слугує монетаристська теорія, в основі якої лежить кількісне рівняння: Згідно з монетаристською теорією, швидкість обертання грошей (V) є стабільною, а можливі її зміни можна легко передбачити. За цих умов держава, регулюючи грошову масу (М), може цілеспрямовано впливати на номінальний ВВП, тобто на добуток Спираючись на це положення, М. Фрідмен, який є засновником монетаристської теорії, запропонував установити «монетарне правило», за яким грошова маса має щорічно збільшуватися такими самими темпами, що й темпи приросту реального ВВП. Монетаристська теорія істотно відрізняється від кейнсіанської щодо тлумачення передатного механізму, на основі якого монетарна політика впливає на економіку. У кейнсіанців цей механізм передбачає вплив грошової маси на відсоткову ставку та інвестиції, які у підсумку змінюють реальний ВВП. У монетаристів передатний механізм простіший. Монетарна політика спирається на певну систему цілей та інструментів їх досягнення. Цілі монетарної політики поділяються на кінцеві (економічне зростання, повна зайнятість, стабільність цін) та проміжні (грошова пропозиція, відсоткова ставка, валютний курс). З допомогою проміжних цілей Національний банк впливає на кінцеві цілі. Досі розглядалися умови рівноваги окремо на товарному та грошовому ринках. Насправді економічна рівновага — це рівно¬вага на обох ринках одночасно. Аналітичним засобом поєднання двох ринків на умовах рівноваги є модель IS—LM. Двома її складовими є крива IS (інвестиції — заощадження) та крива LM (ліквідність — гроші). Крива IS відображає зв’язок між реальною відсотковою ставкою (r) і доходом (Y) в умовах рівноваги на товарному ринку. Крива LM відображає зв’язок між Y і r в умовах рівноваги на грошовому ринку. Оскільки відсоткова ставка впливає на товарний ринок (через інвестиційний попит) і одночасно є елементом грошового ринку, то завдяки цьому вона пов’язує між собою обидва ринки. Модель IS—LM пристосована для умов, якщо ціни стабільні. Тому n = r. Ми будемо спиратися на реальну відсоткову ставку, оскільки в моделі IS—LM вона є чинником інвестицій. Криву IS можна побудувати на основі синтезу моделі «кейнсіанський хрест» і графіка інвестиційного попиту. Модель IS—LM використовують для пояснення впливу фіс¬кальної і монетарної політики на дохід у короткостроковому періоді з припущенням, що ціни є стабільними. При цьому треба брати до уваги, що в даній моделі до екзогенних змінних належать державні закупівлі, чисті податки і грошова пропозиція, а до ендогенних — дохід і відсоткова ставка. Це визначає характер впливу фіскальної та монетарної політики на криві IS i LM. У разі застосування стимулювальної фіскальної політики відбувається збільшення доходу і зростання відсоткової ставки, що з урахуванням ефекту витіснення переміщує криву IS вгору. Із застосуванням стимулювальної монетарної політики відбувається зниження відсоткової ставки і збільшення доходу, що переміщує криву LM вниз (рис. 2.4). Модель IS—LM пояснює не лише авто¬номний вплив фіскальної та монетарної політики на економіку. Оскільки об’єктами їх впливу є однакові ендогенні змінні (Y, r), то завдяки цьому модель IS—LM дає можливість узгоджувати між собою дію окремих складових макроекономічної політики.
Вариант:нет
Литература:1. М.М. Александрова, С.О. Маслова. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально методичний посібник.-2-ге видання, перероблене і доповнене .К.:ЦУЛ,2002.-336 с. 2. Архієреєв Сергій Ігоревич, Демьохіна Олена Олександрівна, Євтушенко Вікторія Анатоліївна, Козуб Данило Анатолійович, Рябова Тетяна Веніаминівна. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для студ. екон. спец., що вивчають курси "Державне регулювання" та "Економічна політика" / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т" / Сергій Ігоревич Архієреєв (ред.), Н.Б. Решетняк (ред.). — Х. : НТУ "ХПІ", 2004. — 205с. 3. Бабич Дмитро Володимирович. Державне регулювання економіки в умовах ринку. — Х. : Основа, 1997. — 407с. — Бібліогр.: с. 397-407. 4. Бандурка Олександр Маркович, Петрова Катерина Яківна, Удодова Вікторія Іллівна. Державне регулювання економіки: Підручник для вищих закл. освіти МВС України / Університет внутрішніх справ. — Х. : Вид-во Ун-ту внутрішніх справ України, 2000. — 160с. 5. Бутенко Анатолій Іванович, Кучеренко Віктор Романович. Державне регулювання економіки в перехідній період / НАН України; Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень. — О. : Градостроитель, 1999. — 116с. 6. Гіль Світлана Євгенівна , Дудник Олена Андріївна , Єфремова Людмила Володимирівна , Горобинська Маріанна Володимирівна , Приймак Людмила Іванівна , Сєріков Олександр Федорович. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2002. — 84с. 7. Демківський А.В. Гроші і кредит .-к.:Вира-Р.:2003.-528 с. 8. Даниленко А. І., Береславська О. І., Бесараб Є. О., Буковинський С. А., Василик Д. О. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки / Інститут економіки НАН України / А.І. Даниленко (ред.). — К., 2003. — 415с. 9. Дідківська Любов Іванівна, Головко Людмила Степанівна. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. — 4.вид., випр. — К. : Знання, 2004. — 213с. 10. Пирога Ігор Степанович, Пирога Сергій Степанович. Державне регулювання економіки: від противаг до консенсусу. — Луцьк, 2003. — 206с. 11. Проблеми використання світового досвіду державного регулювання економіки: Зб. наук. праць / НАН України; Інститут економіки / В.І. Кононенко (відп.ред.). — К., 1997. — 117с. 12. Рудавка Станіслав Іванович. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця : Велес, 2002. — 329с. 13. Державне регулювання / За ред.дра.економ.наук,проф.., акад.. АН вищої школи України І.Р.Миханюка.-Львівського національного університету 14. Бюлетень Національного банку України, квітень 2007 15. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Державного Комітету Статистики 16. http://me.kmu.gov.ua/ Офіційний сайт Міністерства економіки України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)