Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»

Удосконалення системи матеріального стимулювання праці на підприємстві

Карточка работы:78-2012ф
Цена:
Тема: Удосконалення системи матеріального стимулювання праці на підприємстві
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. МЕХАНІЗМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Сутність стимулювання персоналу 5 1.2. Форми та методи стимулювання праці 8 1.3. Методи підвищення стимулювання праці персоналу та методика їх застосування 13 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАО «ОБОЛОНЬ» 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАО «Оболонь» 17 2.2. Аналіз механізмів матеріального стимулювання праці персоналу на ЗАТ «Оболонь» 19 2.3. Дослідження потреб та інтересів працівників ЗАТ «Оболонь», як основа мотивації та стимулювання праці персоналу 31 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ЗАО «ОБОЛОНЬ» 35 3.1 Пропозиції щодо поліпшення системи матеріального стимулювання праці персоналу ЗАО «Оболонь» 35 3.2 Удосконалення матеріальних методів стимулювання оплати праці персоналу ЗАО «Оболонь» 42 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54 ДОДАТКИ 57 ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. МЕХАНІЗМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Сутність стимулювання персоналу 5 1.2. Форми та методи стимулювання праці 8 1.3. Методи підвищення стимулювання праці персоналу та методика їх застосування 13 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАО «ОБОЛОНЬ» 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАО «Оболонь» 17 2.2. Аналіз механізмів матеріального стимулювання праці персоналу на ЗАТ «Оболонь» 19 2.3. Дослідження потреб та інтересів працівників ЗАТ «Оболонь», як основа мотивації та стимулювання праці персоналу 31 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ЗАО «ОБОЛОНЬ» 35 3.1 Пропозиції щодо поліпшення системи матеріального стимулювання праці персоналу ЗАО «Оболонь» 35 3.2 Удосконалення матеріальних методів стимулювання оплати праці персоналу ЗАО «Оболонь» 42 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54 ДОДАТКИ 57  
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление:Проблема стимулювання праці - безумовно, одна із ключових у сучасній українській економіці. У той час, коли країна встала на шлях прискореної економічної, соціальної й політичної модернізації, підвищення ефективності праці робітників і створення нормальних умов життя для громадян є однією із пріоритетних цілей розвитку держави. Від її успішного рішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і ріст добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат у країні. Персонал є активом підприємства, людським капіталом, який очікує своєчасну та гідну економічну, психологічну і кар’єрну винагороду за високопродуктивну та високоякісну працю. Саме мотивація праці дає можливість працівнику реалізуватися як особистість, здатна втримати талановитих та перспективних працівників на підприємстві в конкретних умовах. В умовах ринкової економіки відносини між персоналом підприємства і його керівництвом будуються на новій основі. Мета керівництва – успіх на ринку і, відповідно, одержання прибутку. Мета персоналу підприємства – одержання матеріальної винагороди і задоволення від роботи. Керівництво підприємства намагається одержати максимум прибутку при мінімумі витрат (у т.ч. й на персонал). Персонал підприємства намагається одержати більшу матеріальну винагороду при меншому обсязі виконуваних робіт. У знаходженні компромісу між очікуваннями персоналу підприємства і його керівництва і є суть стимулювання персоналу. Питання мотивації та стимулювання праці важливе для підприємств, у яких спостерігається неоднорідна структура персоналу та відчувається значний вплив технологічного процесу, для забезпечення якого потрібні кваліфіковані та досвідчені працівники. Тому дослідження формування системи мотивації та стимулювання працівників вітчизняних підприємств є актуальною проблемою. Роботи таких вчених, як Д.П. Богиня, В.С. Васильченко, А.М. Колот, О.В. Крушельницька, О.Є., Кузьмін, О.Г. Мельник, С.А. Шапіро свідчать про значне ускладнення адаптації теоретичних розробок у практику сучасної діяльності вітчизняних підприємств. Метою даної роботи є дослідження особливостей матеріального стимулювання персоналу та надання рекомендацій з удосконалення стимулювання праці на підприємстві ЗАО «Оболонь». Об‘єктом дослідження виступає система стимулювання праці ЗАО «Оболонь». Предметом дослідження є проблеми стимулювання праці персоналу ЗАО «Оболонь». Для досягнення поставленої мети дипломної роботи були поставлені наступні завдання: - дослідити особливості стимулювання праці персоналу на підприємствах; - розкрити організаційно-економічну характеристику ЗАО «Оболонь»; - провести аналіз механізмів матеріального стимулювання праці персоналу на ЗАО «Оболонь»; - провести дослідження потреб та інтересів працівників ЗАО «Оболонь», як основи мотивації та стимулювання праці персоналу; - розробити рекомендації щодо удосконалення матеріальних методів стимулювання оплати праці персоналу ЗАО «Оболонь». Методи дослідження. В процесі роботи використовувалися наступні методи: системного підходу, аналізу і синтезу, індукції і дедукції; соціологічного опитування; статистичного аналізу, зокрема відносні показники, показники динаміки та структури; табличні і графічні методи.  
Объём работы:
51
Выводы: В результаті проведеного дослідження в роботі можна зробити наступні висновки. Стимулювання – це процес впливу на людину за допомогою потребо-значимого для неї зовнішнього предмета (об'єкта, умов, ситуації і ін.), що спонукує людину до певних дій (перебування в комфортних умовах і ін.). Стимулювання має різні форми. Стимули виконують роль важелів дії або подразнювачів, що викликають дію певних мотивів. У практиці управління однією з найпоширені¬ших його форм є матеріальне стимулювання. Серед матеріальних стимулів праці провідне місце посідає заробітна плата, оскільки вона найповніше відображає залежність між результатами праці окремого працівника та його матеріальною винагородою. Заробітна плата значною мірою визначає рівень життя населення і є необхідною умовою розвитку всієї економіки. Виділяють наступні види методів стимулювання: організаційні; інформаційно-роз'яснювальні; соціально-психологічні; правові; адміністра¬тивні; соціально економічні. Для оцінки ефективності стимулювання персоналу прийнято визначати та порівнювати в динаміці значення таких аналітичних показників: коефіцієнт співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та рівнем середньої заробітної плати або коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та товарооборотом; коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та доходами підприємства; коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та прибутком підприємства та ін. Одним з найважливіших чинників підвищення конкуренто-спроможності підприємств харчової промисловості є вдосконалення механізму стимулювання. Провідну роль в організації заробітної плати на підприємстві має відігравати тарифна система, яка сприятиме покращенню результатів діяльності підприємств. В другому розділі роботи було проведено аналіз дії елементів мотиваційного механізму на працівників ЗАТ «Оболонь». В роботі спочатку проаналізовано основні показники кадрового потенціалу підприємства. Далі було проведено аналіз посадових обов‘язків та систем матеріального стимулювання праці по декількох посадах із різних підрозділів підприємства. Для оцінки рівня задоволеності системою мотивації працівникам підприємства було запропоновано заповнити 2 анкети. За результатами анкетування було виявлено, що більшість працівників ЗАТ «Оболонь» не задоволені рівнем оплати праці. А в графі анкети „Що може посприяти підвищенню продуктивності Вашої праці?” працівники вказали – підвищення рівня заробітної плати. Отже, можна зробити висновок про низьку задоволеність працівників рівнем оплати праці. Більшість працівників не вважають справедливими отримувані доходи. Можна зазначити недосконалість матеріального мотиваційного механізму ЗАТ «Оболонь». З проведеного аналізу психологічного клімату можна зазначити, що гармонія в колективі порушена. Працівники не довіряють своїм колегам, багато хто хоче змінити роботу, низько оцінюють особисті якості своїх керівників. Отже, є доцільним проведення заходів щодо вдосконалення соціально-психологічного клімату в колективі як елементу мотиваційного механізму ЗАТ «Оболонь». В результаті проведених в третьому розділі роботи досліджень можна зробити наступні висновки. Мотиваційному механізму оплати праці приділяється велика роль, але постійне підвищення рівня оплати праці не сприяє як підтримці трудової активності на належному рівні, так і росту продуктивності праці. Застосування цього методу може бути корисним для досягнення короткочасних підйомів продуктивності праці. В остаточному підсумку відбувається певне накладення або звикання до цього виду впливу. Однобічний вплив на працівників лише грошовими методами не може привести до довговічного підйому продуктивності праці. Для розробки системи мотивації обрано посади менеджерів відділу збуту та працівників цеху розливу. Рекомендована система мотивації заснована на моделі Портера-Лоулера. Для працівників були розроблені оціночні листи, які передбачають оцінку працівників по таких параметрах як: виконання плану по виручці та розливу, кількість затримок при відвантаженні, час простою і т.д. У розділі також розроблена тарифна сітка з урахуванням відповідності працівників своїй посаді, а також стажу роботи на підприємстві. В залежності від кількості балів, отриманих при заповненні оціночного листа працівники можуть отримати додаткові премії, для яких також розроблена тарифна сітка.
Вариант:нет
Литература: 1. Кодекс законів про працю (затверджений Законом України № 322 – VIII від 10.12.1998р.) 2. Закон України „Про колективні договори і угоди” Верховна Рада України вiд 01.07.1993 № 3356-XII 3. Закон України „Про оплату праці”, Верховна Рада України вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР 4. Богиня, Д.П. Основи економіки праці Текст : навч. посіб. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 313 с. 5. Васильків Т.Г. Теоретичні засади щодо побудови ефективної системи матеріального стимулювання праці персоналу підприємства / Т.Г. Васильків, Н.Я. Басараба // Науковий вісник, Національний лісотехнічний університет України Вип. 8.2, 2008 – с. 159 6. Вернигорова Т.П. Управление персоналом: ученик / Т.П. Вернигорова, А.И. Горбачев, Е.В. Данькова, Т.С. Иларионова, Т.А. Кононенко, М.Ф. Королев // Российская академия гос. службы при Президенте РФ / А.И. Турчинов (общ.ред.). — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М. : Издательство РАГС, 2008. — 606с. 7. Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібник / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – К.: Каравела, 2006 – 280 с. 8. Гончаров Г.О. Структура мотиваційного механізму трудової діяльності / Г.О. Гончаров // Придніпровський науковий вісник. Серія “Економіка”.- 2005.- № 100 (167). - С. 43-46 9. Гуськова О.В. Мотивація і стимулювання персоналу підприємства: особливості, відзнаки і характерні риси / О.В. Гуськова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво №20, 2008 – с.12 10. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов / А.П. Егошин. – 3-е изд. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. – 702 с. 11. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум: навч. посібник / В.М. Жуковська, І.П.Миколайчук // Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2008. — 293с. 12. Карасьова Ю.М. Трансформація мотиваційного механізму трудової діяльності в транзитивній економіці України / Ю.М. Карасьова // Научные труды ДонНТУ №69, 2004 – 143 с. 13. Карпенко С.В. Управління персоналом: навч. посіб. для дистантаційного навчання / С.В.Карпенко, О.А. Карпенко // Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2007. — 273с. 14. Комаров Е.И. Стимулирование и мотивация в соверменном управлении персоналом / Е.И. Комаров // Управление персоналом. – 2002. – № 1. – С. 38–41. 15. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Е.В. Маслов // Под ред. П.В.Шеметова. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск; НГАЭиУ, 2001. – 312 с. 16. Міценко Н.Г. Ефективність системи матеріального стимулювання на підприємстві та способи її оцінки / Н.Г. Міценко, М.Т. Стецишин // Науковий вісник, Український державний лісотехнічний університет 2005, Вип. 15.2 – с. 268 17. Остафійчук А.В. Вдосконалення системи стимулювання праці персоналу на основі розвитку культури підприємства/ А.В. Остафійчук // Научный вестник ДГМА № 2 (5Е), 2009 – с. 272 18. Ревкова Н.О. Мотиваційний механізм як засіб підвищення конкурентоздатності / Н.О. Ревкова // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – 2001. – №5–6(18-19). – С. 291–292. 19. Семенов А.Г. Актуалізація теорій мотивації та стимулювання праці персоналу на промислових підприємствах / А.Г. Семенов // Держава та регіони №7 2009 – с.37 20. Ященко О.І., Шевцова А.О. Організація ефективної системи матеріального стимулювання праці / О.І. Ященко, А.О. Шевцова // Науковий вісник Національний лісотехнічний університет України Вип. 16.1 , 2006 – с. 284
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (277)