Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Класифікація інформаційних систем управління підприємствами

Карточка работы:2976б
Цена:
Тема: Класифікація інформаційних систем управління підприємствами
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Документознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 Розділ 1. Історія розвитку концепції ERP і систем управління підприємствами базуючийся на ній 6 Розділ 2. Вибір інформаційних систем управління підприємствами 9 Розділ 3. Принципи класифікації 13 Розділ 4. Категорії систем 19 4.1. Системи стратегічного управління 19 4.2. Системи середньострокового управління 19 4.3. Системи управління реального часу 20 4.4. Системи операційного управління 21 Розділ 5. Класи систем операційного управління 22 5.1. Бухгалтерські системи 23 5.2. Системи управлінського обліку 24 5.3. Системи планування та управління ресурсами або ERP-системи 24 Розділ 6. Загальна класифікація інформаційних систем підприємств 27 Розділ 7. Системи управління підприємством, представлені на вітчизняному ринку 34 Висновки 35 Список використаної літератури: 37
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Актуальність теми. Інформаційні технології в економіці застосовуються достатньо широко і базуються на використанні ПЕОМ, що постійно удосконалюються, різних засобів телекомунікацій і програмного забезпечення, яке теж удосконалюється випереджаючими темпами. Сучасні програмні комплекси розвиваються по шляху інтеграції різних функцій — від реєстрації початкових даних до вирішення завдань системного аналізу і підтримки ухвалення управлінських рішень у складі великих корпоративних систем. При цьому інформаційні потоки, зв’язки, що є елементами, як економічними об’єктами, так і усередині них, забезпечують стійкість функціонування даних систем. Розглянуті джерела інформації — є зовнішніми, тими, що несуть суб’єктну інформацію ззовні. В процесі переробки суб’єкт (організація) створює нову, вже внутрішню інформацію, що призначена для власного споживання. Управлінські інформаційні системи мають різне функціональне призначення, іншими словами, кожна система має свою функціональну ознаку. Функціональна ознака визначає, крім призначення системи, її основні цілі, завдання і функції. Структура інформаційної системи може бути подана як сукупність її функціональних підсистем, а функціональна ознака може бути використана при класифікації інформаційних систем. Виробнича, фінансова, маркетингова, кадрова — основні функціональні ознаки класифікації поширених управлінських інформаційних систем, які найчастіше використовуються у господарській практиці виробничих і комерційних об’єктів типовими видами діяльності. Виробнича діяльність пов’язана з безпосереднім випуском продукції і направлена на створення і впровадження у виробництво науково-технічних нововведень. Фінансова діяльність пов’язана з організацією контролю й аналізу фінансових ресурсів фірми на основі бухгалтерської, статистичної, оперативної інформації. Mapкетингова діяльність включає: аналіз ринку виробників і споживачів продукції, що випускається, аналіз продажів; організацію рекламної кампанії із просування продукції; раціональну організацію матеріально-технічного постачання. Кадрова діяльність направлена на підбір і розстановку необхідних фірмі фахівців, а також ведення службової документації з різних аспектів. Вказані напрями діяльності визначили типовий набір інформаційних систем: виробничі системи; фінансові й облікові системи; системи маркетингу; системи кадрів; інші типи, що виконують функції, що залежать від специфіки діяльності підприємства. У зв'язку з вищезгаданим мета даної роботи: Проаналізувати склад та діяльність підрозділів підприємств, а також вимоги які вони висувають до інформаційних систем. Скласти класифікацію інформаційних систем управління підприємствами, максимально враховуючи всі вимоги, що пред'являються, до систем. Об'єкт дослідження - автоматизація процесу управління підприємствами, підвищення ефективності, зручності і безпеки обліку документів на підприємстві. Предмет дослідження - класифікація інформаційних систем управління підприємствами, що максимально враховує всі вимоги, які пред'являються, до систем. Мета, об'єкт і предмет даної роботи зумовили постанову і рішення наступної задачі - розробити класифікацію інформаційних систем управління підприємствами, максимально враховуючи всі вимоги, що пред'являються, до систем. Рішення поставленої задачі вимагало адекватного методологічного забезпечення. Був використаний широкий спектр технічної, математичної, економічної та науково-методичної літератури.
Объём работы:
34
Выводы: Використання інформаційних технологій для управління підприємством робить будь-яку компанію більш конкурентоздатної за рахунок підвищення її керованості й адаптованості до змін ринкової кон'юнктури. Подібна автоматизація дозволяє: • Підвищити ефективність управління компанією за рахунок забезпечення керівників і фахівців максимально повною, оперативною й достовірною інформацією на основі єдиного банку даних; • Знизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації, регламентації і спрощення доступу співробітників компанії до потрібної інформації. Змінити характер праці співробітників, позбавляючи їх від виконання рутинної роботи і даючи можливість зосередитися на професійно важливих обов'язках; • Забезпечити надійний облік і контроль надходжень і витрачання грошових коштів на всіх рівнях управління; • Керівникам середньої і нижньої ланок аналізувати діяльність своїх підрозділів і оперативно готувати зведені і аналітичні звіти для керівництва і суміжних відділів; • Підвищити ефективність обміну даними між окремими підрозділами, філіями і центральним апаратом; • Гарантувати повну безпеку і цілісність даних на всіх етапах обробки інформації. Автоматизація дає значно більший ефект при комплексному підході. Часткова автоматизація окремих робочих місць або функцій здатна вирішити лише чергову "гарячу" проблему. Однак при цьому виникають і негативні ефекти: не знижуються, а деколи навіть збільшуються трудомісткість і витрати на утримання персоналу; не усувається неузгодженість роботи підрозділів. Інформаційні технології при всій своїй революційності не скасували виробничого процесу, не ліквідували конкурентів і не відняли у людини право приймати рішення. Об'єкт управління - фірма не перестала існувати, навіть якщо вона стала віртуальною, зовнішнє оточення продовжує існувати, і навіть зросло, необхідність знаходити рішення слабоструктурованих завдань залишилося. Швидше можна говорити про інтенсифікацію всіх процесів в інформаційному столітті. Змінився інструментарій в управлінні фірмою, але зате настільки сильно змінився, що вплинув на всі процеси, до яких мають відношення менеджери: планування, організацію, керівництво і контроль. Впровадження нової інформаційної системи не забезпечує негайного економічного зростання, але сприяє розвитку фірми, її переходу на якісно вищий рівень, як у поліпшенні якості обслуговування клієнтів, так і в прозорості руху товару і капіталу.
Вариант:нет
Литература: 1. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : навч. посіб. / С. П. Кулицький — К. : МАУП, 2002. — 224с. 2. Скороход О. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : конспект лекцій для студ. вищ. навч. закл. спеціальності 050107 «Економіка підприємства» / О. М. Скороход. — Херсон: Електронний ресурс, 2009. — 272 с. 3. С. А. Слепцов. Создание управленческой информационной системы // Корпоративные системы. — 2003. — №5. 4. Барановська Т. П. Інформаційні системи і технології в економіці. М.: Фінанси і статистика, 2003. 5. С. А. Слєпцов. Створення управлінської інформаційної системи / / Корпоративні системи. - 2003. - № 5. 6. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с. 7. Гуржій, А.М. Інформатика та інформаційні технології: підручник / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. - Х. : Компанія СМІТ, 2003. - 352 с. 8. Інформаційні системи в менеджменті: підручник / В. О. Новак, Ю. Г. Симоненко, В. П. Бондар, В. В. Матвєєв. - К. : Каравела : Піча Ю.В., 2008. –616с. 9. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних систем Видання 2-ге, перероблене та доповнене, К.-2005. 10. А. Е. Саак, Є. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков Інформаційні технології управлннія / ПИТЕР, 2005. 11. Є. Є. Степанова, Н. В. Хмелевська Інформаційне забезпечення управлінської діяльності / / Форум - Инфра, М.-2002. 12. Батюк А.Є. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2004. 13. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті. - К.: КНЕУ, 2003. 14. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник/ За ред проф. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 544 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)