Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Інформаційно-аналітична діяльність»

Методи аналізу управлінської діяльності

Карточка работы:174-2012ф
Цена:
Тема: Методи аналізу управлінської діяльності
Предмет:Інформаційно-аналітична діяльність
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Документознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Сутність та основні характеристики управління 5 1.2. Поняття управлінської діяльності, її форми 9 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14 2.1. Методи аналізу управлінської діяльності 14 2.2. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності 22 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31  
Курс:3
Реферат:
Язык:українська
Вступление:Актуальність теми курсової роботи обумовлена тим, що в сучасному глобальному суспільстві значення якісного управління, високий рівень управлінської компетентності може стати умовою відродження й процвітання економічного, соціального, науково-технічного потенціалу нашої країни. Проте, для якісного управління необхідні висококваліфіковані спеціалісти, що істотно підвищує значення освіти в сучасному суспільстві. Освіта була і є основою прогресу, пріоритетною галуззю внутрішньої політики держави. За радянських часів у вітчизняній практиці навчання управлінська підготовка мала місце тільки в системі партійної освіти і у військових навчальних закладах. Кардинальні соціально-економічні і політичні реформи в країні суттєво змінили сутність і функції керівника, призвели до значного ускладнення його управлінських завдань, сприяли зростанню соціальної значимості управлінської діяльності. Управлінська діяльність та управлінська підготовка фахівців як окремий напрям наукових розробок привернув пильну увагу вчених у нашій країні тільки в другій половині ХХ ст., проте у зв’язку з потребами практики, викликаними, у першу чергу, соціально-політичними перетвореннями, ця проблематика незабаром стала предметом дослідження багатьох науковців. Методологічні основи понятійного апарату, критерії, принципи і структуру управлінської діяльності досліджували П.К. Анохін, І.А. Зязюн, І.І. Смоліков, Г.П. Щедровицький та ін. Об’єктом дослідження є управлінська діяльність. Предметом дослідження є методологічні аспекти управлінської діяльності. Метою курсової роботи є розгляд та дослідження методів аналізу управлінської діяльності. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: ­ розглянути сутність та основні характеристики управління; ­ дослідити поняття управлінської діяльності, її форми; ­ охарактеризувати методи аналізу управлінської діяльності; ­ проаналізувати інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної науки в галузі інформаційного менеджменту. Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу. Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, які включають чотири підрозділи, висновків та списку використаної літератури. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у двох розділах.  
Объём работы:
28
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Управління – це процес планування, організації мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягнути цілей організації. Управління певною організацією є сукупність і неперервною послідовністю цілеспрямованих дій керівника або апарату управління на підлеглих, спрямованих на узгодження дій спільної трудової діяльності з метою досягнення певних наслідків. Управлінська діяльність – це організована, планомірна і системна діяльність управлінського апарату в соціально-економічній системі, пов’язана з цілеспрямованою реалізацією ним специфічних управлінських функцій (проектування, моделювання, планування, організація, регулювання, координація, мотивування, контролювання, оцінювання) на основі об’єктивного пізнання, усвідомлення і творчого врахування об’єктивних і суб’єктних законів і закономірностей виробництва в інтересах забезпечення його оптимального функціонування та постійного підвищення ефективності Основою управлінського мистецтва є конкретний приклад, ситуація, зразок, у яких демонструється певна управлінська проблема і дається метод її вирішення. При цьому основним методом управлінського мистецтва є описовий, емпіричний, на відміну від логічного, притаманного теорії керівництва. Методи аналізу управлінської діяльності – це способи і прийоми аналізу та оцінювання управлінських ситуацій, використання правових і організаційних форм, впливу на свідомість і поведінку людей у керованих суспільних процесах, відносинах і зв’язках. Економічні методи зумовлені роллю економічних інтересів у житті людей і, відповідно, в управлінських процесах. Можливості придбання і розширення особистої власності, свобода підприємництва, діючі в суспільстві матеріальні стимули, характер і рівень оплати праці, інші економічні явища завжди привертають увагу людей, оперуючи ними. Враховуючи це, органи державної влади можуть багато чого домогтись у реалізації цілей і функцій державного управління. Соціально-політичні методи пов’язані з умовами праці, побуту, дозвілля людей, наданням їм соціальних послуг, залученням у процес владовідносин, розвитком громадської і політичної активності. Вони впливають на соціально-політичні інтереси людей, їх статус у суспільстві, можливості вільної самореалізації. Поглиблення демократизму держави об’єктивно веде до зростання ролі цієї групи методів. Адміністративні методи – це способи і прийоми, дії прямого і обов’язкового визначення поведінки і діяльності людей з боку відповідних керівних компонентів держави. Адміністративні методи зумовлені необхідністю регулювати розвиток небезпечних технологій і видів діяльності з погляду інтересів людей, суспільства і природи. Морально-етичні методи займають одне з чільних місць і ґрунтуються на зверненнях до гідності, честі та совісті людини. Вони включають заходи виховання, роз’яснення і популяризації цілей та змісту управління, засоби морального заохочення і стягнення, врахування психологічних особливостей характеру і орієнтації людини. їх зміст полягає в тому, щоб виробити і підтримати певні переконання, духовні цінності, моральні позиції, психологічні установки щодо управління і тих дій, які необхідні для його здійснення. Аналіз структури управлінської діяльності дозволяє говорити про те, що результати праці керівника укладаються в параметрах тих об’єктів, на які спрямована його активність. Діяльність керівника приводить до перетворення керованих об’єктів, точніше, до зміни (або збереженню на необхідному рівні) певних їхніх характеристик, необхідних для реалізації цілей керування. Забезпечення інформацією управлінських структур (держави, корпорацій, організацій) проводиться, перш за все, за рахунок організацій, що спеціально займаються збором даних (наукові центри різного типу, державні органи статистики). Значну роль в ІЗ управлінських структур відіграють засоби масової інформації, які не тільки представляють великий масив інформації, але і формують на її основі громадську думку, що впливає на управлінські рішення.
Вариант:нет
Литература: 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. / М.И. Семенов и др.; Под общ. ред. И.Т. Трубилина. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 416 с. 2. Акбердин Р.З. Вдосконалення структури, функцій і економічних взаємовідносин управлінських підрозділів підприємств при формах господарювання. Навчальна допомога / Р. З. Акбердин, А. Я. Кибанов. - М. : ГАУ, 2003. – 156 с. 3. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посібн. для студ. вищих закл. Освіти / В.О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 419 с. 4. Виханский О.С. Менеджмент: Учеб. – 3-е узд / О.С. Виханский, А.М. Наумов. – М. : Гардарика, 2008. – 528 с. 5. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обґрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління: Монографія / О. С. Власюк. – К. : Либідь, 2005. – 72 с. 6. Все о маркетинге: Cборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М. : Азимут-центр, 2002. – 244 с. 7. Галіцин В. К. Економічна кібернетика: Підручник / В. К. Галіцин, О.О.Бакаєв, В.М. Геєць. – Д. : Юго-Восток, 2005. – 260 с. 8. Герчикова И. Н. Менеджмент: Банки и биржи / И. Н. Герчикова. – М. : ЮНИТИ, 1995. – 480 с. 9. Глушкова Т. Бизнес в области маркетинговых исследований при ближайшем рассмотрении / Т. Глушкова. – М. : Маркетинг, 2005. – 210 с. 10. Голубков Е. Использование системного анализа при принятии решений / Е. Голубков. – М. : Экономика, 2002. – 217 с. 11. Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента / Г. Я. Гольдштейн. – Т. : ТРТУ, 2005. – 255 с. 12. Гордієнко І.В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Гордієнко. – К. : КНЕУ, 2009. – 128 с. 13. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитной экономике: формирование, оценка, эффективность использования / А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова . – СПб. : Наука, 2008. – 309 с. 14. Єжова Л.Ф. Навчальний посібник з дисципліни «Інформаційний маркетинг» для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання /Л. Ф. Єжова . – К. : КНЕУ. – 2001. – 299 с. 15. Єльникова Г. Управлінська компетентність/ Г. В. Єльникова. – К. : Ред.загальнопед.газ., 2005. – 128 с. 16. Єршова О.Л. Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах / О.Л. Єршова. – К. : Либідь, 2000. – 211 с. 17. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посіб / Л.М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с. 18. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. Пособ / А.В. Карпов. – М. : Гардарики, 2009. – 584 с. 19. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник / В.Я. Малиновський.– К. : 2003. – 451 с. 20. Менеджмент організації. Навчальна допомога / Під редакцією З.П. Румянцевой і Н.А. Саломатина. - М. : Инфа-м, 2005. – 315 с. 21. Немцов В.Д. Менеджмент організацій: Навчальний посібник / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. – К. : 2008. – 345 с. 22. Психология и педагогика. Учеб. пособ. / Под ред. В.И., Жукова, Л.Г. Лаптева, А.И. Подольского, В.А. Сластенина. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2004. – 585 с. 23. Райсс М. Оптимальна складність управлінських структур / М. Райсс // Проблеми теорії і практики управління. – 2004. – 254 с. 24. Романовський О.Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: монографія / О.Г. Романовський. – Харків: Основа, 2011. – 312 с. 25. Свистун В.І. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності: Дис. док.пед. наук / В. І. Свистун. – К. : 2007. – 472 с. 26. Сергеєва Л.М. Управлінські навички молодшого спеціаліста: теорія та методика формування: монографія / За ред. С.О. Сисоєвої /. – К. : Кадри, 2011. – 202 с. 27. Скібіцька Л.І. Менеджмент. Навчальний посіб / Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. – К. : Центр учбової літератури, 2007. - 416 с. 28. Урбанович А.А. Психология управления: Учеб. пособ / А.А. Урбанович . – М. : Харвест, 2009. – 640 с. 29. Хаєт Г.Л. Корпоративна культура: Навчальний посібник / Г.Л. Хаєт, О.Л. Єськов. – Київ. : Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (70)