Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Підприємництва та їх види

Карточка работы:5857б
Цена:
Тема: Підприємництва та їх види
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Аналітичний огляд опрацьованих джерел 5 1.2. Огляд загальних принципів здійснення підприємницької діяльності 8 Висновки до 1 розділу 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 13 2.1. Суб’єкти підприємницької діяльності 13 2.2. Організаційно-правові форми підприємництва 20 2.3. Статутний фонд та засновницькі документи як необхідні атрибути суб’єкта підприємницької діяльності 24 2.4. Процедура державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності 28 Висновки до 2 розділу 33 РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 35 3.1. Державна підтримка підприємництва 35 3.2. Ліцензування і патентування підприємницької діяльності 39 Висновки до 3 розділу 45 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 53
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Суттєву роль у позитивних зрушеннях останніх років відіграло поширення підприємництва, що завдяки виконанню низки економічних та соціальних функцій надає вітчизняній економіці гнучкості, мобільності, маневреності та інших конкурентних переваг. Актуальність дослідження полягає в тому, що для здійснення підприємницької діяльності необхідне детальне вивчення та аналіз численних законодавчих та нормативних актів, які регулюють підприємницьку діяльність. Без розуміння механізму нормативно-правового регулювання ні один вид підприємництва не може бути реалізований. Для створення підприємницьких структур необхідна велика кількість документів, без яких діяльність здійснювати не можна, тому доцільно розглянути документаційне забезпечення підприємницької діяльності. Метою курсової роботи є аналіз підприємницької діяльності та її видів на основі існуючого законодавства. Основними завданнями дослідження є: ? зробити аналітичний огляд законодавчо-нормативних документів, які регламентують здійснення підприємницької діяльності; ? розглянути загальні принципи здійснення підприємницької діяльності; ? визначити суб’єктів підприємницької діяльності; ? дати характеристику організаційно-правових форм підприємництва; ? проаналізувати основні документи, що стосуються створення суб’єкта підприємницької діяльності; ? розглянути процедуру державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності; ? проаналізувати законодавчі акти, що стосуються державної підтримки підприємництва; ? визначити порядок здійснення ліцензування і патентування підприємницької діяльності. Об’єктом дослідження є підприємницька діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання з метою отримання прибутку. Предметом дослідження є законодавчо-нормативні акти, які регулюють здійснення підприємницької діяльності. Основними з них є Господарський кодекс України, Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва", Закон України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців" та інші нормативно-правові акти, що доповнюють і уточнюють наведені вище. Структура курсової роботи: складається з вступу, трьох основних розділів, висновку; містить перелік використаних джерел та два додатки. Ключові слова курсової роботи: "підприємництво", "підприємницька діяльність", "господарська діяльність", "принципи здійснення підприємницької діяльності", "організаційно-правові форми підприємництва", "суб’єкти підприємницької діяльності", "державна підтримка підприємництва", "акціонерне товариство", "товариство з обмеженою відповідальністю", "засновницькі документи", "статутний фонд", "юридична особа", "фізична особа", "державна реєстрація", ""ліцензування", "патентування".
Объём работы:
51
Выводы:Отже, з викладеного вище можна зробити певні висновки. Для ефективного здійснення підприємницької діяльності дуже важливе значення має вивчення та аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність. Основними законодавчо-нормативними документами, що регулюють здійснення підприємницької діяльності є Господарський кодекс України, Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" та Закон України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців". Також не менш важливими, і такими, що доповнюють основні закони, є Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закон України "Про Національну програму сприяння розвит¬ку малого підприємництва в Україні", Закон України "Про господарські товариства". Основними принципами здійснення підприємництва на сьогодні є: вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності; самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону; вільний найм підприємцем працівників; комерційний розрахунок та власний комерційний ризик; вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд. Під господарською діяльністю у Господарському Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Поняття суб'єкта підприємницької діяльності (підприємця) ГК України не містить чіткого визначення поняття "суб'єкт підприємницької діяльності", формулюючи його опосередковано через поняття "господарська діяльність" і "суб'єкт господарювання". Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організа¬ційних формах на вибір підприємця відповідно до законів України. Загальновідомими організаційно-правовими формами є: приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина із правом наймання робочої сили; колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної та релігійної організації; державне комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць; державне підприємство, засноване на загальнодержавній власності. До основних документів, що підтверджують статус юри¬дичної особи відносяться статут та засновницький договір. При ви¬користанні індивідуальної форми організації бізнесу необхідним документом є статут, при колективній формі організації бізнесу в одних випадках потрібен статут і засновницький договір (товарист¬ва з обмеженою та з додатковою відповідальністю), а в інших тільки засновницький договір (повне та командитне товариство). Статус підприємця в Україні досягається шляхом дер¬жавної реєстрації у порядку, встановленому Законом "Про дер¬жавну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців" від 15 травня 2003 p. № 755-IV. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у ви¬конавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній ад¬міністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця. Пер¬шим Законом, який визначив, хто може бути суб'єктом мало¬го підприємництва, та якою мірою держава підтримує розвиток цієї сфери, став Закон України "Про державну підтримку суб'єктів малого підприємництва" від 19.10.2000 р. № 2065-ІП. Згідно з чинним законодавством України підприємницька діяльність без державної реєстрації є незаконною. Нині цей Закон (єдиний в Україні, дія якого стосується сфери малого підприємництва) визначає правові засади державної під¬тримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від фор¬ми власності з метою якнайшвидшого виходу з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринко¬вих реформ в Україні. Багато видів діяльності пов'язані з необхідністю їх ліцензування. Порядок ліцензування регламентується Законом України від 01.06.2000 р. № 1775-Ш "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Згідно з цим документом 60 ви¬дів господарської діяльності підлягають ліцензуванню. У деяких випадках для одержання ліцензії необхідна підготовка багатьох документів, що ускладнює процедуру відкриття власної справи. Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує пра¬во ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду госпо¬дарської діяльності протягом визначеного строку за умови вико¬нання ліцензійних вимог. Окрім ліцензій до документів, регулюючих здійснення підприємницької діяльності відносяться також патенти. Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвід¬чує право суб'єкта підприємницької діяльності або його струк¬турного (відособленого) підрозділу займатись зазначеними ви¬дами підприємницької діяльності. Патентуванню підлягає торговельна діяльність, здійснювана суб'єктами підприємництва або їхніми структурними підрозділа¬ми за готівкові кошти, а також із використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки, у пунктах продажу то¬варів.
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 p., № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003 p. – №18-22. – с. 28-41. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року, № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 40, ст. 356. 3. Закон України "Про державну підтримку малого підприєм¬ництва" від 19.10.2000 p., № 2063 - III // Баланс. – 2001. – №1. – с. 2-5. 4. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних та фі¬зичних осіб підприємців" від 15 травня 2003 p. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – с. 263. 5. Закон України "Про ліцензування певних видів господарсь¬кої діяльності,, від 01.06.2000 р. № 1775-III // www.rada gov.ua. 6. Закон України "Про Національну програму сприяння розвит¬ку малого підприємництва в Україні" від 21.12.2000 p., № 2157-III // www.rada gov.ua. 7. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 року, № 1576-XII // www.rada gov.ua. 8. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 № 1160-IV // www.rada gov.ua. 9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міжвідомчу раду з питань дерегулювання підприємницької діяльності" від 30.07.1998 р. № 1188 // www.rada gov.ua. 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва" від 03.04.1996 р. № 404 // Зібрання постанов уряду України. – 1996. – №10. – с.287. 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок коор¬динації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльно¬сті контролюючими органами" від 29.01.1996 р. №122 // www.rada gov.ua. 12. Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.1998 № 817/98 // www.rada gov.ua. 13. Указ Президента України "Про деякі заходи щодо забезпе¬чення здійснення державної регуляторної політики" від 01.06.2005 № 901/2005 // www.radagov.ua. 14. Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Пре¬зидента України № 727 від 03.07.1998 р. "Про спрощену сис¬тему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28.06.1999 р. № 746/99 // Урядовий кур'єр – 1999. – № 128. – с. 56-71. 15. Указ Президента України "Про заходи забезпечення під¬тримки подальшого розвитку підприємницької діяльності" від 15.07.2000 р. № 906 // www.rada gov.ua. 16. Указ Президента України "Про лібералізацію підприємниць¬кої діяльності та державну підтримку підприємництва" від 12.05.2005 р. №779/2005 // www.rada gov.ua. 17. Указ Президента України "Про усунення обмежень, що стри¬мують розвиток підприємницької діяльності" від 03.03.1998 р. №79/98 // Урядовий кур'єр. – 1998. – 7 березня. – с. 11. 18. Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України „Про основні засади господарської діяльності” від 12.12.2006 р. // http://minjust.gov.ua/0/8391. 19. Анчишкин А. Наука – техника – зкономика. 2-е изд. – М.: Экономика, 1989. – с. 12. 20. Варналій 3.С. Мале підприємництво: основи теорії і практи¬ки. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2003. – 303 с. 21. Варналій 3.С. Основи підприємництва: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-прес, 2003. – 285 с: табл. 22. Воротіна Л.І., Воротін В.Є., Мартинюк Л.А., Черняк Т.В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах госпо¬дарювання. – К.: Видавництво Європейського університету, 2002. – 307 с. 23. Говорушко Т.А., Тимченко О.І. Малий бізнес. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с. 24. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємни¬цтва / 3.С. Варналій, І.С. Кузнєцова. – НАН України, Інститут економічного прогнозування. – К., 2002. – 100 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)