Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Контрольна робота з предмету Маркетинг, 3 курс.

Карточка работы:1123-2012п
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Маркетинг, 3 курс.
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание: Вступ 3 1. Загальна характеристика фірми 5 2. Оцінка стану оточуючого середовища 6 3. Система нужд та потреб, на задоволення яких працює фірма 12 4. Товари та товарний асортимент 14 5. Характеристика ринку 16 6. Система маркетингової інформації 19 7. Постановка маркетингових досліджень 21 8. Розвиток товарної номенклатури та розробка товарів 23 9. Маркетингові заходи 26 10. Стратегія виводу новинки на ринок 27 11. Закупівля та постачання для потреб фірми 29 12. Організація служби маркетингу 30 Висновки 32 Використана література 34
Курс:3
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Актуальність теми. Орієнтація розвитку економіки України на інтеграцію у світове співтовариство та широкомасштабне впровадження ринкових відносин вимагають радикальних структурних змін в економічному потенціалі суб'єктів господарювання та адекватної політики підвищення ефективності їх господарської діяльності. Удосконалення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками містить значний потенціал росту ефективності діяльності підприємств внаслідок застосування нових прогресивних методів і підходів. Подальший розвиток економіки України та її інтеграція у світову економічну систему вимагають впровадження та активного використання вітчизняними суб’єктами господарювання маркетингової концепції управління. Проблеми управління підприємством на основі застосування концепції маркетингу знайшли своє вирішення в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: Багієва Г.Л., Войчака А.В., Гаркавенко С.С., Герасимчука В.Г., Голікова Є.А., Голубкова Є.П., Діхтля Е., Дойля П., Друкера П., Еванса Дж., Кардаша В.Я., Котлера Ф., Маркової В.Д., Мефферта Х., Нішлага Р., Павленка А.Ф., Песоцької Е.В., Портера М., Хершгена Х., Шудри В.Ф. та ін. Наукова ідея роботи полягає у тому, що існуючі методологічні засади маркетингу не повною мірою відображають особливості функціонування та розвитку виробничо-торгівельних підприємств і не дозволяють комплексно та цілеспрямовано підійти до вирішення їх проблем. Тому актуальною стає розробка відповідних теоретичних і прикладних засад використання маркетингу на підприємствах України. Метою роботи є вивчення теоретичних і практичних аспектів маркетингової діяльності у меблевій промисловості на прикладі ПАТ «Гермес». Виходячи із мети дослідження в роботі поставлені такі завдання: ? дослідити поняття і суть маркетингової діяльності; ? розглянути інструменти маркетингової діяльності; ? охарактеризувати діяльність підприємства ПАТ «Гермес»; ? дослідити ринок меблевої продукції; ? оцінити маркетингову діяльність підприємства; ? провести аналіз можливих напрямків удосконалення маркетингової діяльності; ? розробити програму стимулювання збуту продукції ПАТ «Гермес». Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність підприємства ПАТ «Гермес». Предметом дослідження є теоретичні основи і практичні рекомендації з маркетингової діяльності підприємств України.
Объём работы:
31
Выводы: Більшість сучасних теорій вважають, що важливою умовою ефективної діяльності будь-якої організації є досягнення найвищої споживчої цінності. Для оцінки ступеню задоволення споживачів і здатності підприємства до створення відмінних переваг використовується концепція ланцюжка створення цінності, згідно якої зусилля керівництва компанії повинні бути спрямовані на пошуки такої внутрішньої організації співробітників, що забезпечувала б створення найвищої цінності. Конструктивний аналіз існуючих поглядів щодо теорії маркетингу засвідчує, що актуальною науковою проблемою є розробка методичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві залежно від особливостей товару певної галузі. В роботі було розглянуто особливості маркетингової діяльності в меблевій галузі на прикладі ПАТ «Гермес». Підприємству важливо виявляти всі можливі зміни у споживчих симпатіях. При тому використовують різні методи спостереження за ставленням до фірми з боку споживачів, посередників, контактних аудиторій та інших учасників маркетингового середовища. Виявляючи зміни у споживчих симпатіях та значні розбіжності фактичних показників із цільовими настановами річного плану, менеджери з маркетингу повинні вдатися до відповідних заходів щодо коригування становища. Так, у разі різкого падіння обсягів продажів можна запланувати: ? подальше скорочення виробництва; ? вибіркове зниження цін; ? посилення активності торговельного персоналу; ? оновлення товарного асортименту; ? активізацію заходів щодо просування товару на ринку тощо. Проведення рекламних кампаній вимагає ретельного аналізу комерційної ситуації на ринку збуту. Збирання вихідних фактичних даних є відправним пунктом такого аналізу. Однаково важливим є як вивчення характеристик продукту так і кола його споживачів, їх віковий склад, місце проживання, соціально-економічний рівень, звички у споживанні, мотивації тощо. Існує об’єктивна необхідність у розробці механізмів організації ефективної рекламної діяльності підприємств в умовах посилення конкуренції на ринку. Визначено, що ефективне проведення рекламних кампаній потребує обґрунтованого вирішення таких задач як визначення розміру рекламного бюджету, фінансування каналів розповсюдження рекламних повідомлень, оптимального використання засобів рекламування, оптимального управління проведення рекламними кампаніями. ПАТ «Гермес» функціонує на ринку меблевої продукції вже багато років, і її діяльність є успішною. Компанія приділяє достатню увагу рекламній діяльності, але можливо вдосконалити діяльність в галузі маркетингу. Реалізація маркетингової діяльності «Гермес» здійснюється шляхом впливу на елементи комплексу маркетингу: послугу, ціну, доведення до клієнта, просування послуги/продукції. Систематична робота служби маркетингу в ПАТ «Гермес» передбачає формування стратегії ринкової діяльності, спрямованої на досягнення комерційного успіху.
Вариант:нет
Литература: 1. Розмари В. Управление розничными продажами: Мерчандайзинг: Учебник: Пер. с англ.. / В. Розмари. — М. : Проспект, 2004. — 271с. 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник / С.С. Гаркавенко. - Київ: Лібра, 2004. - 712 с. 3. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі / З.В. Герасимчук , Л.Л. Ковальська , І.М. Вахович. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 324 с. 4. Голошубова Н.А. Состояние и направления развития розничной торговой сети Украины / Н.А. Голошубова // Оборудование. - 2003, № 3. - С. 5-8. 5. Голошубова Н.О., Торопков В.М. Оптова торгівля: організація та технологія: Навч. посіб. / Н.О. Голошубова, В.М. Торопков. - К. : КНТЕУ, 2005. - 256 с. 6. Голошубова Н.О. Організація торгівлі / Н.О. Голошубова. – К. : Книга, 2004. – 560 с. 7. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. / Ф. Котлер, Г. Армстронг– СПб. : Вильямс, 2003. – 1200 с. 8. Корольков И.И. Организация торговли непродовольственными товарами/ Корольков И.И. и др. - К.: Вища школа,2007. - 247 с. 9. Рогожин М. Ю. Теория и практика рекламной деятельности. – М.: РДЛ, 2005. – 208 с. 10. Ромат Е.В. Реклама: Учебник для студентов специальности «Маркетинг». – 4–е изд., перераб. и доп. – К.; X.: НВФ «Студцентр», 2004.–480 с. 11. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. / Под ред. Л .А. Волковой. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)