Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Характеристики сучасного ринку праці

Карточка работы:5856б
Цена:
Тема: Характеристики сучасного ринку праці
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Основні категорії ринку праці 5 Розділ 2. Рівновагав ринку праці 9 2.1. Чинники, що впливають на попит на ринку праці 9 2.2. Чинники попозиції на ринку праці 13 Розділ 3. Стан ринку праці в Україні 17 Висновки 34 Список використаної літератури 35
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ринок праці як економічна категорія довгий час розглядалося як явище, властивим лише капіталістичним країнам, а безробіття – як наслідок пануючих відносин на ринку праці, що виникають у результаті численних протиріч між працею і капіталом. Довгий час вважався, що поступальний розвиток радянської економіки дає необмежені можливості для повної зайнятості в суспільному виробництві, і завдання полягає лише в тім, щоб втягнути в його все працездатне населення за принципом «хто не працює, той не їсть». Загальна обов'язковість праці і пріоритет суспільного над особистим визначали соціальний клімат радянського суспільства протягом десятиліть. Перехід до ринку загострив проблеми зайнятості і додав до них нові, зв'язані зі структурною перебудовою економіки і виникненням нових трудових відносин, обумовлених різними формами власності. У результаті неминуче вивільнення працівників з підприємств в умовах переходу до ринкових відносин і поповнення ними вже і без того численної армії безробітних. Однак розглядати безробіття як явище перехідного періоду помилково. Вона зв'язана і з економічним розвитком, і зі зміною потреби в робочій силі і соціальному статусі самого працівника. Ринок праці, як і ринки капіталів, товарів, цінних паперів і т.д., є складовою частиною ринкової економіки. На ньому підприємці і трудящі спільно ведуть переговори, колективного або індивідуальні, із приводу працевлаштування, умов праці і заробітної плати. Формування ринку праці в Україні має свої особливості, викликані перехідною формою економіки країни і рудиментами колишніх форм керування. Крім того, воно відбувається в умовах глибокої економічної кризи і масового безробіття. Тому формування його представляється невіддільним від розробки державних соціальних програм і державного регулювання. Метою даної роботи є дослідження сутності ринку праці та особливості його формування та сучасного стану в Україні. Для написання роботи були поставлені наступні завдання: - дослідити сутність ринку праці та основні його категорії; - дослідити формування рівноваги на ринку праці; - визначити фактори що впливають на попит на ринку праці; - визначити фактори що впливають на пропозицію на ринку праці; - дослідити стан ринку праці в Україні; - проаналізувати динаміку безробіття в Україні. Предметом дослідження вистпають проблеми регулювання ринку праці в Україні. Об’єктом дослідження виступає ринок праці. Для написання роботи була використана сучасна наукова література вітчизняних та зарубіжних авторів, а також нормативно-правові документи органів влади та статистичні дані.
Объём работы:
37
Выводы:Ринок праці — це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і най¬маними працівниками. Елементами ринку праці є: товар, який він пропонує, попит, пропозиція та ціна. Основними суб'єктами ринку праці, як зазначалося, є робото¬давець і найманий працівник. Останній має право розпоряджатися своєю здатністю до праці. Він є власником, носієм і продавцем своєї робочої сили. Роботодавець є покупцем цього товару. Для найманого працівника основним джерелом засобів існуван¬ня й індивідуального відтворення є його праця. Суб'єктами ринку праці є також посередники між роботодавця¬ми і найманими працівниками — держава, профспілки і спілки ро¬ботодавців. Ринковий механізм являє собою єдність двох складових: стихій¬них регуляторів попиту і пропозиції робочої сили і регулюючого впливу держави на ці процеси. Регулювання ринку праці здійснюється для забезпечення відпо¬відності між попитом на робочу силу та її пропозицією за обсягом і структурою, тобто має на меті досягнення їх ефективної збалансо¬ваності. За умов досконалої конкуренції ціна праці формується як ціна всякого товару. Це означає, що всі працівники отримують однакову зарплату, яка не залежить від того, на якому підприємстві вони працюють, і сприймається підприємством як задана величина. Тому для окремого підприємства пропозиція праці є абсолютно еластичною. Сам рівень зарплати є максимальним, працівник отримує повний продукт праці. Типовою ситуацією на ринку праці є монопсонія, коли підприємство у невеликому місті є головним (а фактично єдиним) покупцем, а тому має можливість вплинути на рівень зарплати. Це досягається шляхом скорочення чисельності найманих працівників. У результаті посилення конкуренції між працівниками їх зарплата знижується нижче рівноважного рівня. Рівень економічної активності населення віком 15–70 років у 2006р., порівняно з 2005р., не змінився і становив 62,2%, а для населення працездатного віку зріс з 70,9% до 71,2%. Чисельність зайнятого населення віком 15–70 років у 2006р., порівняно з 2005р., збільшилась на 50,4 тис. осіб, або на 0,2% та становила 20,7 млн. осіб, з яких особи працездатного віку складали 19,0 млн., або 91,8%. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років відповідно зріс за означений період в цілому по Україні з 57,7% до 57,9%, а у населення працездатного віку з 65,4% до 65,9%. Зростання рівня зайнятості відбулося за рахунок жителів міської місцевості працездатного віку, в той час як в сільській місцевості аналогічний показник знизився. За останні шість років зниження обсягів зареєстрованого безробіття відбулося за рахунок населення міської місцевості, де кількість зареєстрованих безробітних скоротилась більш як удвічі (з 904,5 тис. осіб у 2000р. до 386,7 тис.осіб у 2006р.). Натомість у сільській місцевості переважала тенденція до зростання зазначеної категорії громадян, яка за 6 років зросла на 45,1%. Рівень зареєстрованого безробіття в середньому за 2006р. склав 3,8% від економічно активного населення працездатного віку. Зазначений показник був вищим серед жінок (5,0%), порівняно з чоловіками (2,8%) та у населення сільскої місцевості (6,6%), порівняно з міськими жителями (2,7%). Згідно Державної Програми соціального та економічного розвитку України основні завдання та заходи державної політики на 2007 рік 17: 1. Посилення державного регулювання ринку праці. 2. Сприяння зайнятості населення, насамперед неконкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів, жінок з дітьми та одиноких матерів, військовослужбовців, вивільнених внаслідок скорочення їх чисельності). 3. Забезпечення соціального захисту громадян, які працюють за межами країни – здійснити заходи щодо прискорення приєднання України до Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів – МЗС, Мінпраці за участю об’єднань організацій роботодавців і профспілок – протягом року. 4. Підвищення мобільності робочої сили – здійснити заходи щодо підвищення рівня мотивації зайнятості та конкурентоспроможності робочої сили, розвитку ринку житла, створення єдиного інформаційного середовища про попит та пропонування робочої сили в Україні – Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за участю об’єднань організацій роботодавців та профспілок – до кінця року.
Вариант:нет
Литература:1. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994. 3. Булатов А.С..Экономика - М.: Наука, 1995 г. 4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / серия “Экономическая мысль Запада”. – М.: Наука, 1984. 5. Курс экономической теории / под ред Чепурина, Киселевой Киров 1994. 6. Семюелсон Пол А., Нордгуаз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. С. Панчишина. — К.: Основи, 1998. — 676 с. 7. Мацкуляк И. Стратегия занятости: предотвращение безработицы - К.: Наукова думка, 1996 г. 8. Пирога Ігор Степанович, Пирога Сергій Степанович. Державне регулювання економіки: від противаг до консенсусу. — Луцьк, 2003. — 206с. 9. Політична економія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2003. — 354 с. 10. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с. 11. Савченко А. Г. Макроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 12. Стеченко Дмитро Миколайович. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. — К. : Вікар, 2003. — 262с. 13. Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 135 с. 14. Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 135 с. 15. Экономика: макро- и микроанализ / С.Н.Ивашковский Москва 1999. 16. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Державного Комітету Статистики 17. http://me.kmu.gov.ua/ Офіційний сайт Міністерства економіки України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (273)