Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Формування та ідентифікація локальної кризи збуту

Карточка работы:212-2012ф
Цена:
Тема: Формування та ідентифікація локальної кризи збуту
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЛОКАЛЬНА КРИЗА ЗБУТУ – СУТНІСТЬ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ 6 РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ КРИЗИ ЗБУТУ 15 РОЗДІЛ ІІІ. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОКАЛЬНОЮ КРИЗОЮ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 20 РОЗДІЛ ІV. МЕТОДИ АНАЛІЗУ РІВНЯ ЛОКАЛЬНОЇ КРИЗИ 25 РОЗДІЛ V. СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ КРИЗИ ЗБУТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 36 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51 ДОДАТКИ 54  
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление:Будь-які управлінські ситуації, у тому числі й кризові, є відображенням ходу і результатів виробничих, науково-технічних, економічних й інших процесів організаційно-економічного характеру. Гостроту криз можна суттєво знизити, якщо враховувати їхні особливості і вчасно розпізнавати наближення, що досягається за допомогою антикризового управління, побудованого на вирахуванні ймовірності і небезпеки кризових ситуацій. Для запобігання кризи велике значення має своєчасне виявлення ознак майбутньої кризової ситуації. Менеджеру необхідно вміти передбачити причини і джерела виникнення проблемних ситуацій і мати про запас спроектований механізм їхнього розв’язання для того, щоб наявними ресурсами і можливостями можна було, якщо і не досягти поставленої мети, то хоча б не мати збитків. Криза – максимальне загострення суперечностей в певній системі, що обумовлює виникнення нестабільності системи, послабляючи її положення в навколишньому середовищі; ознаками кризи є: різка зміна становища системи; суттєве загострення суперечностей між її елементами; загроза життєдіяльності системи; стан непевності; невідкладність прийняття рішень. 28, с.67 Причини кризи можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Перші пов’язані з тенденціями і стратегією макроекономічного розвитку чи навіть розвитку світової економіки, конкуренцією, політичною ситуацією в країні. Другі – з ризикованою стратегією маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в організації виробництва, недосконалістю управління, інноваційною й інвестиційною політикою. Якщо кризу розуміти саме таким чином, то можна констатувати ту обставину, що небезпека кризи існує завжди і її необхідно передбачати та прогнозувати. У розпізнаванні кризи велике значення має оцінка взаємозв'язку проблем. Існування та характер такого взаємозв'язку може багато чого сказати про небезпеку кризи та її характер. В управлінні соціально-економічною системою повинен функціонувати моніторинг антикризового розвитку – контроль процесів розвитку і відстеження їхніх тенденцій за критеріями антикризового управління. Цим займаються спеціальні служби, оскільки для такого передбачення необхідний чіткий набір ознак і показників кризового розвитку, методологія їхнього розрахунку і використання в аналізі. Передбачення криз можливе тільки на основі спеціального аналізу ситуацій і тенденцій. Взагалі в розпізнаванні криз беруть участь усі показники оцінювання стану соціально-економічної системи. Ґрунтовне дослідження сутності терміну «локальна криза і антикризове управління» міститься в працях Б.Річардсона, Р. Хіта, С. Беляєва та В. Кошкіна, А. Блінова та В. Захарова, А.Большакова, А. Бобильової, А. Грязнової, С. Кукушкіна, Е. Короткова, Л.Лігоненка, І. Ларіонової, В Пилипчука, А. Ряховської та М. Федотової, Н.Родіонової, Д. Хавіна, Г. Юна, Е. Уткіна, І. Бланка, С. Бурого та Д.Мацехи, А. Чернявського та інших. Сьогодні в науковій літературі можна знайти різні визначення сутності терміну «антикризове управління». Термін «антикризове управління» міцно закріпився в науковому лексиконі як фахівців у галузях правових, економічних та суспільних наук і тому може змінювати свою сутність залежно від того, яким чином розставлені акценти. Дослідження сутності антикризового управління завжди супроводжується вивченням його характеристик, специфічних особливостей, економічних, управлінських, організаційних і інституціональних відносин, проблем, механізмів та функціональних елементів процесу антикризового управління тощо. Метою курсової роботи є дослідження формування та ідентифікації локальної кризи збуту на підприємстві. Мета роботи визначає основні завдання дослідження: ? з’ясувати сутність та ідентифікацію локальної кризи підприємства; ? дослідити процес формування локальної кризи збуту; ? вивчити специфічні особливості управління локальною кризою збуту на підприємстві; ? розглянути методи аналізу рівня локальної кризи; ? проаналізувати способи подолання локальної кризи збуту промислового підприємства. Предметом дослідження є система антикризового управління. Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини, що складалися на підприємстві в процесі його функціонування. Дослідження проведене з використанням таких методів: наукової абстракції, статистичного, порівняльного, якісного та кількісного аналізів, експертних оцінок. Інформаційною базою для написання курсової роботи послужили нормативно-законодавча база, праці українських та зарубіжних науковців, ресурси Інтернету, звітність підприємства.  
Объём работы:
48
Выводы: На основі дослідження, проведеного у курсовій роботі, можна зробити наступні висновки. Було досліджено сутність поняття «криза». Таким чином, криза – це переломний етап у функціонуванні будь-якої системи, у процесі якої вона піддається впливу ззовні і зсередини, що вимагає якісно нового реагування з її боку. Локальна криза – сукупність кризових явищ, що мають автономну сферу прояву, виникли в окремій підсистемі підприємства (в межах окремих елементів, функцій, процесів), мають суттєвий негативний вплив, але не порушують життєдіяльність підприємства в цілому, наприклад криза збуту. Подолання кризи збуту дає можливість продовжити життєдіяльність підприємства, забезпечити його відродження на тому ж або вищому рівні організації та ефективності. Порушення циклічності (невихід з кризового стану) зумовлює припинення його діяльності як суб'єкта господарювання. Аналіз сутності поняття антикризового управління підприємством дозволив дати таке визначення даного поняття: антикризове управління – це вид управлінської діяльності, спрямованої на передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів зі зниження негативних наслідків кризи та використання її факторів для наступного розвитку. Антикризове управління необхідно розглядати більш загально, не лише з погляду фінансового стану підприємства: антикризове управління – це здатність розробляти оптимальні шляхи виходу з кризової ситуації, визначати пріоритетні цінності в умовах кризи, координувати діяльність підприємства та його робітників по передбаченню кризи, добиватися ефективності їх праці в екстремальних умовах. Аналіз фінансово-економічної діяльності концерну дозволив зробити наступні висновки. У загальній вартості майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства, 73% становлять основні засоби й необоротні активи, які зменшились на кінець звітного періоду на 9,7 тис. грн., і в загальній вартості майна їхня питома вага зменшилась на 0,48%. Тип фінансової стійкості «Укрросметал» станом на 31.12.2011 р. – нормальний, це свідчить про високу ефективність управління фінансовими ресурсами на підприємстві. Виручка від реалізації зросла на 39%, чистий прибуток на 80%. Прибуток від операційної діяльності зростає швидшими темпами, ніж собівартість, це свідчить про ефективну політику управління витратами на підприємстві. Стратегія антикризової діяльності концерну «Укрросметал» повинна містити ключові інформаційні орієнтири, що визначатимуть специфіку його функціонування у плановому періоді. В концепції антикризового менеджменту обов’язково мають бути ідентифіковані: мета антикризового управління; сфери, напрямки та масштаби діяльності; структура власників; система управління та ієрархія її елементів; продуктовий портфель підприємства; джерела формування фінансових ресурсів та основні параметри цього процесу; правила і стандарти бізнес-процесів діяльності; відносини з кредиторами та параметри погашення зобов’язань перед ними. Концерну «Укрросметал» рекомендується все-таки залишаючись на ринку утримувати свої позиції. Скорочені фінансові можливості не дадуть на даний момент розвивати ні основний ні допоміжні напрямки діяльності. Для утримання вже існуючих позицій потрібно підтримувати діяльність підприємства на можливому допустимому рівні, для обслуговування того невеликого попиту, що існує і прогнозується на наступні 1-2 роки.
Вариант:нет
Литература: 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. / И. Ансофф. - Спб. : Питер, 2002. – 414 с. 2. Антикризисный менеджмент: превентивные методы управления / А.Б. Крутик, А.И. Муравьев. – СПб. : Питер, 2007. – 432 с. 3. Антикризисное управление / Под ред Э. М. Короткова. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 432 с. 4. Антикризисное управление: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации”. Модуль 11 / В.И. Кошкин и др. – М. : ИНФРА-М, – 560 с. 5. Антикризове управління. Реструктуризація і санація підприємства / Под. ред. проф. Швиданенко Г.О. - КНЕУ. 2008. - 266 с. 6. Антикризовий менеджмент / Під ред. А.Г. Грязнова. - М. : Тандем, 2004 – 366 с. 7. Антикризове управління. Навч. посібник / Під ред. Є.М. Короткова. - М. : Інфра-М, 2005 - 431 с. 8. Антикризове управління: 17-модульна програма для менеджерів "Управління розвитком організації". - М. : Інфра-М, 2006 - 483 с. 9. Антикризове управління фірмою. Навч. посібник / Під ред. Є.С. Минаєва, В.І. Панагунина. - М. : ПРІОР, 2003 - 432 с. 10. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Е. Кузьмин.- Львів : Світ, 2005. - 296 с. 11. Бланк И.А. Основи финансового менеджмента. Т.1. / И.А. Бланк. - К. : Ника-Центр, 2004 – 592 с. 12. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб-ник.Вид. 2-ге, виправл. і доп / В.О. Василенко. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с. 13. Веснин В.Р. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. - М. : Триада-ЛТД, 2006. - 384 с. 14. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М. : Гардарики, 2004. – 296 с. 15. Владимиров В.А. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, синергетика / В.А. Владимиров, Ю.Л. Воробьев, Г.Г. Малинецкий, А.С. Посашков. –М. : Наука, 2007 – 432 c. 16. Воронкова В.Г. Синергетична методологія аналізу соціального управління/ Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Вип. 36.-Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. - 254 с. 17. Герчикова И.И. Менеджмент: Учебник / И.И. Герчикова. - М. : Банки и биржи, Юнити, 2006 – 243 с. 18. Гуияр Ф. Ж., Келли Дж. Н. Преобразование организации / Пер. с англ. — М. : Дело, 2003. — 376 с. 19. Технологія планування стратегічних змін. / Аніскіна Н. О., Пасечнікова Л. П. – К., 2005 – 112 с. 20. Глущенко В.В. Введение в кризисологию. Финансовая кризисология. Антикризисное управление / В.В. Глущенко. — М. : ИП Глущенко В. В., 2008. - 88 с. 21. Гончаров М.И. Консалтинг в антикризисном управлении (теория и практика) / М.И. Гончаров, Г.А. Лемзяков. – М. : ЗАО “Издательство “Экономика”, 2005. – 245 с. 22. Зуб А.Т. Антикризисное управление: Учеб. пособие для студентов вузов / А.Т. Зуб. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 319 с. 23. Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учеб. для вузов по экон. специальностям / Э.М. Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовой и др.; Гос. ун-т упр. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 432 с. 24. Менеджмент для магистров: Учеб. пособие для вузов / А.А. Епифанов, С.Н. Козьменко, А.Н. Андронов и др. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2003. – 762 с. 25. Степанюк І.А. Визначення та класифікація кризових явищ та ситуацій / І.А. Степанюк, Т.В. Назарчук // Наука й економіка / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2007. – № 3(7). - С. 81-90. 26. Сто днів українського уряду: успіхи, проблеми, перспективи / Я. А. Жаліло, Я. В. Белінська, М. Г. Земляний та ін. – К. : НІСД, 2008. – С. 6–7. 27. Тоцький В. І. Організаційний розвиток підприємства: навч. пос. / В. І. Тоцький, В. В. Лавриненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 247 с. 28. Тюріна Н.М. Сутнісна характеристика кризи підприємства та причини її виникнення / Н.М. Тюріна, С.В. Возний // Наука й економіка / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2007. – № 3(7). - С. 66-70. 29. Тюріна Н.М. Сучасні теоретичні концепції антикризового управ¬ління / Н.М. Тюріна, І.А. Степанюк // Наука й економіка / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2007. – № 2(6). – С. 65-70. 30. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством / З.Є. Шершнева, В.М. Багацький. - К. : КНЕУ, 2007. - 680 с. 31. Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством: підручник / А.М. Штангрет. – Львів. : Українська академія друкарства, 2008. – С. 64-65. 32. Філософія управління персоналом: Монографія / Під ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2005. – 471 с. 33. Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників: Пер. з англ. / Р. Хіт. - К. : Наук.думка, 2002. –566 с. 34. Скринник Н.В. Структурні кризи як наслідки і рушійні сили структурних зрушень / Н.В.Скринник // Наука і економіка.-2011.-№4.-180-185.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)