Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Розробка маркетингового проекту на прикладі ЗАТ «Український процесінговий центр» , КНЕУ, 2 курс

Карточка работы:1066-2012п
Цена:
Тема: Розробка маркетингового проекту на прикладі ЗАТ «Український процесінговий центр» , КНЕУ, 2 курс
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Управління персоналом
Тип:Інше
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 1 Стратегічний аналіз внутрішнього середовища Українського процесінгового центру 5 2 Стратегічний аналіз зовнішнього середовища Українського процесінгового центру 12 2.1 Проведення PEST – аналіз макросередовища середовища 12 2.2 Аналіз мікросередовища 15 3 SWOT – аналіз Українського процесінгового центру 19 4 Стратегічний аналіз конкурентоспроможності Українського процесінгового центру 24 5 Визначення стратегії подальшого розвитку Українського процесінгового центру 39 Висновок 42 Список використаної літератури 45
Курс:2
Реферат:
Язык:українська
Вступление: У процесі грошових розрахунків поряд із суб’єктами господарювання, банками та установами активну участь беруть фізичні особи. Більшість їхніх грошових розрахунків (платежі та одержання грошей) здійснюється в готівковій формі. Це призводить до надмірного розбухання готівкового обороту, утворення значних залишків грошей поза банками, збільшення суспільних витрат, пов’язаних з організацією грошового обігу, сприяє тінізації економіки. Тому виникла потреба в запровадженні безготівкових розрахунків у сферу економічних відносин і насамперед тієї їх частини, де учасниками виступають фізичні особи. Щоб надати цьому процесу більш організованого і динамічного характеру, НБУ і Уряд України прийняли рішення створити національну систему масових електронних платежів (НСМЕП). Членами НСМЕП можуть бути банки, які одержали банківську ліцензію НБУ та уклали договір з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП. Учасниками НСМЕП є юридичні або фізичні особи — суб’єкти відносин, що виникають при здійсненні розрахункових операцій за допомогою платіжних карток НСМЕП (розрахунковий банк, Головний процесінговий центр (ГПЦ), Регіональний процесінговий центр (РПЦ), держателі платіжних карток, підприємства торгівлі та послуг, банки — члени НСМЕП. Процесінговий центр – технічний центр, створений суб’єктом підприємницької діяльності для обслуговування мережі засобів та систем електронної торгівлі і надання електронних послуг. Інтернет-торгівля та електронні платежі в Україні розвиваються дуже швидко. Високі показники зросту у цієї сфері свідчать про зростаючий інтерес українців до Інтернет-платежів.12 Тому постає необхідність проведення стратегічного аналізу у цій сфері підприємницької діяльності. Вагомий внесок у розробку концепції стратегічного управління зробили такі відомі західні та вітчизняні фахівці як А. Томпсон, А.Дж. Стрікленд, І. Ансофф, О.С. Віханський, З.С.Шершньова, С.В.Оборська, Г.І. Кіндрацька та інші. Варто зауважити, що більшість літературних джерел присвячено застосуванню концепції стратегічного управління в умовах досконалих ринкових відносин, в якій не в повній мірі враховуються особливості адаптації інструментарію стратегічного керування до сучасних вітчизняних реалій. Постановка завдання. Метою роботи є визначення основних переваг стратегічно орієнтованих підприємств та обґрунтування необхідності застосування концепції стратегічного управління у вітчизняних підприємствах Предметом роботи виступає управління маркетингом на принципах стратегічного управління. Предметом роботи виступає діюче підприємство ЗАТ «Український процесінговий центр» В процесі написання роботи були застосування маркетингові методи дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища.
Объём работы:
42
Выводы: Інтернет-торгівля та електронні платежі в Україні розвиваються дуже швидко. Високі показники зросту у цієї сфері свідчать про зростаючий інтерес українців до Інтернет-платежів. Тому постала необхідність проведення стратегічного аналізу у цій сфері підприємницької діяльності. ЗАТ «Український процесінговий центр» (UPC) був заснований у 1997 році на самій «зорі» ринку платіжних карток. Центр був першим в Україні, хто отримав статус MSP і TPP в Visa і MasterCard та провів першу трансакцію в банкоматі по картці EC/MC. Всі ці роки UPC розвивався разом з ринком платіжних карток, вчасно відповідаючи на зростаючі потреби банків. Сьогодні UPC обслуговує більше 8,3 млн. платіжних карток, 46 тис. РОS-терміналів і більше ніж 7 тис. банкоматів в Україні. Кількість трансакцій, що проходять через наш процесінговий центр, перевищує 44 млн. в місяць. Аналіз зовнішнього середовища показав: негативно на діяльність ЗАТ «Український процесінговий центр» (UPC) впливають негативні фінансово-економічні та фактори, Негативний вплив на діяльність Центру здійснюють такі фактори як: не стабільний стан фінансово-економічного сектору, соціально-культурні зміни та не стабільна політична ситуація. Особливо негативний вплив оказує фактор «не стабільний стан фінансово-економічного сектору». Аналіз мікросередовища показав позитивний вплив на діяльність Центру. Найбільш позитивними факторами впливу мікросередовища є споживачі та фактори внутрішнього середовища Аналіз конкурентоспроможності Центру показав, що UPC перевищує усіх ближніх конкурентів. СВОТ-аналіз показав, що Центру необхідно застосовувати стратегію «Максі – Максі». У даній ситуації Центр повинен вживати активні дії для зміцнення своєї позиції на ринку шляхом збільшення своєї частки, диверсифікації послуг, виведення на ринок нових послуг, сервіс. У такому випадку сприятлива фінансова ситуація дозволяє фірмі виділяти додаткові кошти на науково – дослідні роботи, збільшувати фінансовий портфель, поглинати конкурентів тощо. За прогнозами UPC 2011 рік повинен стати для банків, емітентів та еквайєрів платіжних карток роком зростання. Роздрібний банківський бізнес у 2011 року буде відновлюватися, боротьба за клієнтів продовжиться, а у центрі уваги банкірів знову будуть кредитні картки. Буде спостерігатися збільшення грошових оборотів у банкомат них мережах, а активність власників карток на протязі найближчих двох-трьох років збільшиться до шести-семи транзакцій на місяць за кожною дебітною та трьох-чотирьох транзакцій на місяць за кожною кредитною карткою. Тому необхідно сконцентрувати увагу на розвитку карткового бізнесу. До кінца 2011 года в Україні з’являться безконтактні платіжні продукти VISA payWave та MasterCard PayPass.За їх допомогою на заході розраховуються у громадському транспорті та здійснюють невеликі покупки. В Україні, потенційно можна буде впровадити таку можливість у метро. Крім того у UPC необхідно підготувати платформу для обробки грошових переказів VISA MoneyTransfer та MasterCard MoneySend.
Вариант:нет
Литература: 1. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 252 с. 2. Дунська А. Р. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства / А. Р. Дунська // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm 3. Євчук Л.А. Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств: монографія / Л.А. Євчук. – Миколаїв: Видавець Т.Ю. Прокопчук, 2010 – 340 с. 4. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Г.І. Кіндрацька. – К. : Знання, 2006. – 366 с. 5. Кох Р. Стратегия / Ричард Кох; пер. с англ. Т. Манвелова. – М. : Эксмо, 2007. – 224 с. 6. Мельничук А.Ю. Формування і реалізація стратегічного управління підприємствами як чинника підвищення їх конкурентоспроможності та сталого розвитку / А.Ю. Мельничук // Економіка та управління АПК. – 2009. – Вип. 1(66). – С. 113-119. 7. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія / О. В. Раєвнєва–Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с. 8. Сайт Українського процесінгового центру // Електронний ресурс. – Режим доступу : https://upc.ua/ 9. Степасюк О.С. Методологічні засади формування стратегії підприємства / О.С. Степасюк. // Науковий вісник НАУ. – 2006. – Вип. 97. – С. 295-299. 10. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учеб. для вузов ; пер. с англ. / А.А. Томпсон, .Дж. Стрикленд ; под. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 576 с. 11. Український процесінговий центр пройшов аудит на відповідність вимогам «The Programmes MasterCard SDP» та «Visa AIS» // 12.01.2009 // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.aval.ua/press/partners/?id=48147 12. Циба Т.Є. Особливості і механізм стратегічного планування / Т.Є. Циба // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2(56). – С. 159-172 13. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)