Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Зарубіжна література»

Гумор та іронія в біографічній повісті Вірджинії Вульф "Флаш"

Карточка работы:340-2012ф
Цена:
Тема: Гумор та іронія в біографічній повісті Вірджинії Вульф "Флаш"
Предмет:Зарубіжна література
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Філологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЖАНР БІОГРАФІЇ В ТВОРЧОСТІ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ 6 1.1. Розвиток жанру біографії в англійській літературі 6 1.2. Особливості біографічного жанру 10 1.3. Специфіка жанру біографії в творчості В.Вулф 13 РОЗДІЛ ІІ. БІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ «ФЛАШ» ЯК ЖАНРОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 17 2.1. Історія створення пародійної біографії «Флаш» 17 2.2. Художні особливості біографічної повісті «Флаш» 20 2.3. Гумор та іронія в повісті В.Вулф «Флаш» 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29  
Курс:3
Реферат:
Язык:українська
Вступление: В останні десятиліття значна кількість як українських, так і зарубіжних письменників неодноразово звертається до жанру літературної біографії. Щоденники, спогади, мемуари, біографії та інші численні різновиди документалістики сьогодні не менше популярні, ніж детективи й гостросюжетні белетристичні оповіді. Динаміка творчих пошуків і дискусій як вітчизняних, так і зарубіжних критиків та літературознавців свідчить про те, що увага до літератури, яка має документальну основу, дедалі збільшується. Науковий інтерес до проблем документально-біографічної літератури викликав цілу низку захищених докторських та кандидатських дисертацій, присвячених цій тематиці. їхні автори торкаються, зокрема, таких питань, як жанрово-стилістичні особливості художньо-біографічної прози (І. Акіншина), українська біографічна проза першої половини ХХ століття: жанровий аспект (Г. Грегуль), трансформація життєвої правди в художню у творах української художньої біографії (І. Данильченко), особливості жанрової еволюції сучасної художньої біографії (О. Дацюк), жанрові пошуки художньої документалістики 1970-90-х років (Н. Ігнатів), об'єктивне і суб'єктивне у жанрі літературної біографії (Л. Мороз) та ін. Справжній розквіт художньої біографії і біографічного роману в англійській літературі пов’язаний з ХХ століттям, насамперед з іменами Літтона Стречі та Вірджинії Вулф, творчість яких увиразнює критичне ставлення до вікторіанської біографії. Вірджинія Вулф (1882-1941 рр.), англійська письменниця, критик і теоретик модернізму, зробила значний внесок у розвиток світової літератури ХХ ст., про що свідчить велика кількість літературознавчих досліджень, які висвітлюють найрізноманітніші аспекти її творчості. Кількість публікацій, насамперед зарубіжних, а також вітчизняних літературознавців виявляє зростання зацікавленості модерністською прозою В. Вулф, незважаючи на складність її прочитання для пересічних реципієнтів. У творчості В. Вулф, окрім біографії «Роджер Фрай», де зроблено акцент на психології героя, з’являється одна з перших англійських пародійних літературних біографій – повість «Флаш» (1933). У зарубіжній критиці Вірджинію Вулф уже давно вважають канонічною постаттю, про що свідчить низка монографій та дисертаційних досліджень. Ще за життя письменниці та відразу після її смерті почали з’являтися праці, що висвітлювали головно біографічні відомості про В. Вулф і пропонували загальний аналіз її творчості, трактували певні аспекти модерністського дискурсу англійської письменниці, пояснювали творчу манеру, певні аспекти психічного здоров’я, «неадекватність» поведінки і мислення тощо крізь призму психоаналітичного вчення, досліджували феміністичну естетику автора, робили спробу компаративних студій. Серед сучасних дослідників мистецького спадку В. Вулф чільне місце посідають дослідження Г.О. Батюк 3; 4, К. Генієва 10, Н.П. Михальська 15, З.М. Форстер 24 та ін.. Актуальність виконаного дослідження. У сучасному національному літературознавстві творчий доробок Вірджинії Вулф залишається малодослідженим. Основною причиною цього, на нашу думку, є те, що до сьогодні жоден з романів В. Вулф не перекладений українською мовою, тому творчість англійської письменниці не отримує належної науково-критичної оцінки. Багатий мистецький спадок В. Вулф, що загалом складає 9 романів, 5 збірок оповідань, 5 томів есе, 5 томів щоденників, 6 томів епістолярію в Україні представлений перекладом лише одного есе «Власний простір» та невеликого оповідання «Спадок». Отож, актуальність дослідження зумовлюється необхідністю заповнити прогалину національного літературознавства у вивченні новаторства модернізму, зокрема індивідуального художнього методу Вірджинії Вулф у повісті «Флаш». Об’єктом дослідження є художня проза Вірджинії Вулф, зокрема повість «Флаш» як носії та виразники новаторського мислення письменниці. Предметом дослідження є гумор та іронія в біографічній повісті Вірджинії Вулф «Флаш». Мета дослідження полягає у виявленні та характеристиці особливостей використання гумору та іронії в біографічній повісті Вірджинії Вулф «Флаш». Дослідження поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань, а саме: ? прослідкувати характерні риси розвитку жанру біографії в англійській літературі; ? виявити особливості біографічного жанру; ? ідентифікувати та описати специфіку жанру біографії в творчості В.Вулф; ? розглянути історію створення пародійної біографії «Флаш»; ? проаналізувати художні особливості біографічної повісті «Флаш»; ? дослідити гумор та іронію в повісті В.Вулф «Флаш». Матеріалом дослідження послугувала автобіографічна повість Вірджинії Вулф «Флаш». Структура виконаного дослідження обумовлена його метою та завданнями і складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків та списку використаної літератури.
Объём работы:
26
Выводы: Таким чином, творчість Вірджинії Вулф – однієї з центральних фігур англійської літератури першої половини ХХ століття – і зараз залишається найцікавішим об’єктом дослідження. Саму В. Вулф називають автором психологічної прози, представником модернізму і навіть його теоретиком, тоді як інші дослідники відзначають у її творчості найсильнішу ностальгію за різноманітними елементами Вікторіанської культури. Біографічний, а також автобіографічний твір, таким чином, є максимально наближеним до правдивого відтворення життя, але його художні параметри все ж зорієнтовані не на документ, а на художню уяву автора. Дослідники цього жанру наголошують на тому, що у біографічному творі значна роль відводиться художньому вимислу, який белетризує твір, нерідко заповнює прогалини у біографічних даних. В ході дослідження ми встановили, що в англійській літературі, як і в інших національних літературах, форма літературної біографії, або художнього життєпису, має давню традицію. У XX ст. новий імпульс жанру літературної біографії дали праці письменників-модерністів Літтона-Стречі («Королева Вікторія», «Видатні вікторіанці»), художні біографії В. Вулф («Орландо», «Флеш») і письменників-реалістів, зокрема Ч. П. Сноу («Троллоп»). Життя і творчість англійських митців знайшли яскраве художнє осмислення у творчості представників інших національних літератур. При цьому більшість критиків вказують на експериментальний характер її творів, різноманітність художніх засобів, опановуючи які В. Вулф створювала нову прозу. Вірджинія Вулф як істинний новатор модернізму спробувала себе у біографічному жанрі, створивши три життєписи: «Орландо» (1928), «Флаш» (1933) та «Роджер Фрай» (1940). Ми дійшли висновку, що ще до написання твору, В. Вулф обґрунтувала власну художню концепцію біографічної літератури у літературно-критичних працях «Нова біографія» (1927) і «Мистецтво біографії» (1939), в яких розмірковувала про роль і співвідношення документальності та творчої уяви у викладенні біографічного матеріалу. Письменниця переконана, що одним з основних недоліків вікторіанської біографії було дотримання лише зовнішнього образу людини (об’єкта біографії), а також «ідея доброчесності», звідси – спотворення особистості. Вся повість «Флаш» створена на основі поєднання гумору та іронії, адже біографічний твір виявляється описом життя собаки. У повісті ми бачимо світ очима собаки, хоча слід уточнити, що це скоріше два світи: ? світ природи, відчуттів та інстинктів; ? світ людей. Таким чином, авторка серйозних романів написала біографію собаки, спанієля Флаша, який був вірним другом англійської поетеси Елізабет Браунінг. Може бути, саме тому, що «Флаш» – пародія, ми бачимо особливо ясно сам принцип дії механізму, який можна назвати «літературна критика» Вірджинії Вулф. Щоб вона не писала, вона завжди створює класичне, легке англійське есе, повне іронії, найбільш точних спостережень над світом і людиною. Підсумовуючи зазначимо, що проведений аналіз дав підстави визначити жанр повісті В. Вулф «Флаш» як літературну пародію, предметом іронічного наслідування якої є саме біографічний жанр. «Флаш» – трансформація «біографії», зумисне створена письменницею пародія на традиційний життєпис.
Вариант:нет
Литература: 1. Аникин Г.В. История английской литературы. / Г.В. Аникин, Н.П. Михальская. – М. : Высшая школа, 1975. – 528 с. 2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. 2-е вид. Доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – 832 с. 3. Батюк Г.О. Теоретико-літературні та естетичні засади модерністського дискурсу у світлі Вірджинії Вулф / Г.О. Батюк // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Вип. 74. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 170-181. 4. Батюк Г.О. Філософські, етичні та психологічні чинники формування творчого потенціалу Вірджинії Вулф / Г. О. Батюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – Випуск 3 (51). Частина друга. – Харків: ППВ «Нове слово», 2007. – С. 69-79. 5. Брєдбери М. Вирджиния Вулф. / М. Брєдбери // Иностранная література. – 2002. – №12. – С. 45-54. 6. Вулф В. Избранное Текст / В. Вулф; ред. И. Л. Шурынина.. – М. : ТЕРРА, 1996. – 477 с. 7. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. / Х.-Г. Гадамер. – М . : Прогресс, 1988. – 700 с. 8. Галич О. А. Термінологія сучасної документалістики / О.А. Галич // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – Вип. 26. – С. 47-49. 9. Галич О.А. Художня біографія: проблеми теорії та історії / О.А. Галич, О.О. Дацюк, Л. В. Мороз. – Рівне, 1999. – 94 с. 10. Гениева Е. Два «я» Вирджинии Вульф / Е. Гениева. // Вестник Европы». – 2005. – №13-14. – С. 30-37. 11. Ивашева В.В. Английская литература ХХ века. / В.В. Ивашева. – М., 1987. – 488 с. 12. Каманина Е.В. Философско-эестетический аспект литературного сознания ХХ века // Вестник Московского ун-та. Серия 9 Филология. – 2002. – № 5. – С. 149-151. 13. Літературознавча енциклопедія // Автор-уклад. Ю.І. Ковалів. – К.: Академія, 2007. – Т.1. – 608 c. 14. Михальская Н. П. Вирджиния Вулф: нечто вечное сделавшая из мгновения / Н.П. Михальская, В.П. Трыков. – Модернизм в зарубежной литературе : уч. пособие. 2-е издание, исправленное. – М. : Флинта: Наука, 2000. – С. 32-56. 15. Михальская Н.П. Вулф В. // Зарубежные писатели, библиографический словар. – Ч. І. – М. : Просвещение, 1997. – С. 147-151. 16. Мороз Л.В. Об'єктивне і суб'єктивне у жанрі літературної біографії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.06 «теорія літератури» / Л.В. Мороз. – К., 2000. – 16 с. 17. Моруа А. О биографии как художественном произведении / А. Моруа // Писатели Франции о литературе. – М. : Прогресс, 1978. – С. 121-134. 18. Мулярова Е. Женский роман как школа мужества для автора // Русский журнал. – 1998. – № 4. – С.13-21. 19. Нямцу А.Н. Поэтика традиционных сюжетов. / А.Н. Нямцу. – Черновцы: Рута, 1999. – 176 с. 20. Потницева, Т.Н. Биография как жанр английской литературы XVІІІ XІX вв. Текст: дис. докт. филол. наук / Т.Н. Потницева. – Днепропетровск: ДГУ, 1993. – 401 с. 21. Савенко І. Основні проблеми документального письма в контексті літературознавчого дискурсу / І. Савенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2008. – Вип. 44. – Ч. 2. – С. 127-137. 22. Стоун И. Биографическая повесть: Лекция, прочитанная в Оксфордском университете / И. Стоун // Прометей: историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». – М. : Молодая гвардія. – 1966. – Т.1. – С. 334-345. 23. Урнов М.В. Вехи традиции в английской литературе. – М. : Худ. лит., 1996. – 380 с. 24. Форстер З.М. Вирджиния Вулф / З.М. Форстер. Избранное. – М. «Художественная литература», 1977. – 376 с. 25. Blаckstonе В. Vіrgіnіа Woolf. / В. Blаckstonе. – L., 1962. – 48р. 26. Florа L. Vіrgіnіа Woolf: Thrее Cеntеnаrу Cеlеbrаtіons. / L Florа, M.C. Zаmіth. – Unіvеrsіdаdе do Porto, 2007. – 176 p. 27. Goldmаn J. Thе Cаmbrіdgе іntroductіon to Vіrgіnіа Woolf. / J. Goldmаn. – Cаmbrіdgе : Cаmbrіdgе Unіvеrsіtу Prеss, 2006. – 157 p. 28. Rеgаrd F. Mаppіng thе sеlf: spаcе, іdеntіtу, dіscoursе іn Brіtіsh аuto/bіogrаphу./ F. Rеgаrd. – Unіvеrsіtе dе Sаіnt-Еtіеnnе, 2003. – 398 p. 29. Rosеnthаl M. Vіrgіnіа Woolf. / M. Rosеnthаl. – L., 1979. – 270 p. 30. Sеllеrs S. Thе Cаmbrіdgе Compаnіon to Vіrgіnіа Woolf. / S. Sеllеrs Cаmbrіdgе Unіvеrsіtу Prеss, 2010. – 272 p.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (209)