Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Звіт з практики ТОВ "Схід-Захід ЛТД"

Карточка работы:752-2012п
Цена:
Тема: Звіт з практики ТОВ "Схід-Захід ЛТД"
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание: ВСТУП 2 1.1. Господарсько-правові засади функціонування підприємства та його загальна характеристика 5 1.2. Аналіз основних засобів та оборотних активів підприємства 9 1.3. Аналіз реалізації продукції підприємства 11 1.4. Аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства 13 1.5. Аналіз організації стратегічного менеджменту на підприємстві 19 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 27 2.1.Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 27 2.2. Особливості здійснення підприємством комерційних операцій на зовнішньому ринку 29 2.3. Організація документального оформлення зовнішньоторговельної операцій 32 2.4. Організація транспортування зовнішньоторговельних вантажів 34 2.6. Формування витрат при імпорті продукції 37 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 39 3.1. Виконання зобов’язань за торговими угодами 39 3.2. Аналіз динаміки імпорту 40 3.3. Аналіз якості та конкурентоспроможності імпортних товарів 42 3.4. Визначення оборотності оборотних коштів у зовнішньоекономічних операціях 44 3.5. Аналіз накладних витрат при імпорті товарів 46 3.6. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 47 3.7. Резерви підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 49 ВИСНОВОК 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление: В умовах зростаючої конкуренції та зміни економічного середовища важливу роль набуває підвищення ефективності управління підприємством. Процес змін, що спостерігається в даний час в Україні, проникнув в усі сфери економічного життя. Ринкова економіка створила широкі можли-вості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність на відміну від зовнішньоекономічних зв’язків здійснюється на рівні виробничих структур з повною самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни, обсягу і термінів постачання. Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність являє собою сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і комерційних функцій. Обов’язковими умовами зовнішньоекономічної діяльності є вико-нання певних операцій по забезпеченню просування товару від продавця до покупця; по своєчасному наданню різного роду зовнішньоторговельних послуг – транспортних, страхових, експедиторських, банківських; по здій-сненню платіжно-розрахункових операцій. Зовнішньоекономічна діяльність у сучасних умовах є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності підприємств, організацій, фірм, інших учасників ринкових відносин, а також держави в цілому. Перео-цінка принципів і модельних характеристик економічного розвитку, яка відбулася в період здобуття Україною незалежності, змінила уявлення про міжнародне співробітництво. Поза фактором міжнародного співробітництва практично неможливо домогтися вирішення задач глибокого реформування відтворювального комплексу України, виходу країни з важкої кризи, раціо-налізації економіки. Основною метою під час проходження переддипломної практики, було ознайомитися з діяльністю підприємства, проаналізувати організаційну структуру управління TOB «Схід-Захід ЛТД», визначити фінансовий стан підприємства та ознайомитися з процесом здійснення зовнішньоекономічної діяльність Одним із головних завдань було здобути практичні навички роботи на підприємстві, а саме: ознайомитися з роботою фінансового відділу, відділом збуту та управлінням зовнішньоекономічної діяльності для того, щоб дета-льно проаналізувати роботу TOB «Схід-Захід ЛТД». Відповідно до мети роботи було поставлено наступні завдання: ? проаналізувати виробничо-господарську діяльність підприємства та його фінансовий стан; ? надати характеристику організації зовнішньоекономічної діяльності TOB «Схід-Захід ЛТД»; ? проаналізувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності TOB «Схід-Захід ЛТД» та виявити резерви її підвищення. Предметом дослідження є основні аспекти здійснення господарсько-фінансової та зовнішньоекономічної діяльності TOB «Схід-Захід ЛТД». Об'єктом дослідження є господарсько-фінансова та зовнішньо-еконо-мічна діяльність ТОВ «Схід-Захід ЛТД». Інформаційною базою для написання звіту є нормативно-законодавча база, спеціалізована економічна література, періодичні видання, звітні мате-ріали підприємства. Основними методами дослідження є метод аналізу і син-тезу, метод порівняння, групування, узагальнення, методи фінансового аналізу, метод статистичного аналізу тощо. Звіт складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку викори-станої літератури, додатків.
Объём работы:
67
Выводы: Зовнішньоекономічна діяльність підприємства включає такі основні напрямки: вихід на зовнішній ринок; експортно-імпортні поставки товарів, послуг і капіталу; валютно-фінансові та кредитні операції; створення й участь у діяльності спільних підприємств; міжнародний маркетинг; моніторинг національної економічної політики та економічних світо-господарських зв'язків. В умовах зовнішньоекономічної діяльності здійснюються наступні види експортних операцій: ? експорт товарів в рахунок міжурядових угод; ? експорт товарів в межах державного контракту; ? експорт товарів на умовах державного або комерційного кредиту, або за рахунок відстрочки платежу; ? експорт на умовах компенсаційної угоди; ? експорт на умовах бартерної угоди; ? експорт в рахунок надання допомоги. При укладанні договорів (контрактів) зовнішньоекономічної діяльності слід враховувати, що згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» існує заборона на окремі види експорту та імпорту. Практику виконано за матеріалами ТОВ "Схід-Захід ЛТД". Фірма ТОВ "Схід-Захід ЛТД" заснована у 1994 році. Юридична та фактична адреса Компанії: Україна, м. Київ, вулиця Героїв Сталінграда будинок 7, офіс 178. Пріоритетними направленнями є поставка, обробка і виготовлення виробів з натурального каменю (сходи, підвіконня, стільниці, а також інші елементі архітектури). Для цього використовується мармур італійського виробництва різних родовищ та граніти, у том числі і українські, які завжди є у наявності на складах. Також ТОВ «Схід-Захід» спеціалізується на обшивці фасадів природним каменем, укладанні полів, сходового ходню, монтуванні підвіконників, стільниць, камінів и т. д. Як показують дані структура асортименту підприємства в 2010 році порівняно із 2009 роком дещо змінилася: в 2009 році вагому частку в структурі продаж займало каміння – 3244,6 тис.грн., на другому місці по обсягу продажів – засоби по догляду за камінням, найменший обсяг продажів мала група товарів – інструмент; в 2010 році найбільшу частку в структурі продаж складають засоби по догляду за камінням – 1937,3 тис.грн. 2009 рік виявився кризовим для підприємства, так спостерігається зменшення виручки від реалізації на 3594,8 тис. грн.., що викликало зменшення чистого прибутку на 40,50 тис.грн. У 2010 році спостерігалось збільшення виручки від реалізації на 3899,6 тис.грн. або на 138,47%. Собівартість реалізованої продукції протягом відповідного періоду зростала і склала у 2010 році 6519,9 тис.грн. Загальний рівень показників в 2010 році покращився у порівнянні з 2009-м. Так, підприємство в 2010 році отримало чистого прибутку на 114,3 тис. грн. більше ніж у 2009 році. Бізнес-модель ТОВ «Схід-Захід ЛТД» заснована на встановленні довгострокових партнерських відносин з виробниками (на основі ексклюзивного представлення товарів на території України), постача-льниками, дистриб'юторами. Основними принципами роботи є - просування на ринку інноваційних продуктів, що є бажаними для споживачів, участь у формуванні ринку. Свою місію компанія бачить як забезпечення населення інноваційними продуктами. Щодо цілі, то її компанія ТОВ «Схід-Захід ЛТД» визначає як отримання лідируючих позицій на ринку. Для визначення цілі ТОВ «Схід-Захід ЛТД» застосовує змішаний підхід, який полягає в тому, що керівництво вищого рівня розробляє основні показники діяльності організації на плановий період і доводить їх до відповідних підрозділів, які аналізують свої можливості у виконанні поставлених завдань і при потребі уточнюють їх, а потім повертають для розгляду й затвердження вищому керівництву. Система управління зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ „Схід-Захід включає наступні етапи: планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства; організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства; контроль зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Організаційна структура TOB "Схід-Захід ЛТД" є лінійно-функціональною структурою і відображає мету і завдання підприємства, найбільшою мірою взаємодіяти підприємству із зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно розподіляти і направляти зусилля працівників і досягати своїх завдань з високою ефективністю. Головними конкурентами компанії «Схід-Захід» є ТОВ «Анкорік», Склад «Граніт-Мрамор», які також спеціалізуються на виготовленні та монтуванні виробів із мармуру та граніту. Ці компанії мають на своєму рахунку багаторічний досвід та гарну якість роботи. Система управління зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ «Схід-Захід» включає наступні етапи: ? планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства; ? організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства; ? контроль зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Обов’язковим супровідними документами, які використовує ТОВ «Схід-Захід» виступають страхові документи, а саме страховий поліс (документ, який видається страховиком, який підтверджує укладання договору страхування та містить умови даного договору, згідно яким страховик зобов’язаний за певну плату відшкодувати страховику збитки пов’язані з ризиком або нещасними випадками у договорі страхування). Аналіз динаміки імпорту показав, що підприємство імпортує мармур, граніт, онікс, кам'яні блоки, плити та засоби по догляду за каменем. Імпорт здійснюється з Єгипет, Туреччину, Іран, Італію, Бразилію, Португалію, Іспанію та Корею. Найбільша частина імпорту припадає на Італію( 55%) та Корею( 26%), Португалію та Іспанію близько 15%, Бразилію та інші країни близько 4%. Найвищу конкурентоспроможність та якість мають імпортні товари постачальника Armat GmbH. Обсяг оборотних коштів у зовнішньоекономічних операціях склав в 2010 році 6182,75 тис.грн., що в 3 рази більше показника 2009 року. Відмічена тенденція до прогрішення показників оборотності оборотних коштів у зовнішньоекономічних операціях ТОВ "Схід-Захід ЛТД" в 2009 – 2010 рр. Тривалість обороту оборотних коштів у зовнішньоекономічних операціях зросла. Отже, слід впроваджувати заходи з метою вдосконалення системи управління імпортною діяльністю. Має місце зростання накладних витрат при імпорті товарів ТОВ «Схід-Захід ЛТД» в 2009 – 2010 рр. Зокрема митні збори зросли на 187%, транспортні витрати на 9%, загальне зростання склало 20%. Максимальну частку в структурі накладних витрат при імпорті товарів ТОВ "Схід-Захід ЛТД" в 2009 – 2010 рр. складали вантажно-розвантажувальні витрати, мито, страхові витрати. Структура витрат за два роки дещо змінилася: зросла частка митних зборів до 19%, витрати на розвантажувальні роботи склали 17%. Проаналізувавши здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Схід-Захід», ми дійшли висновку, що потрібно підвищувати ефективність в таких напрямках: 1) пошуку більш вигідних постачальників. 2) застосовування засобів страхування ризиків, у тому числі валютних, фінансових, політичних та економічних. 3) організації необхідних термінів строків поставки імпортної продукції. 4) організація безперервності поставок, якщо це необхідно для ефективної діяльності підприємства. 5) організації ефективного транспортного забезпечення. 6) вдосконалення кадрової політики. 7) вдосконалення цінової політики. 8) важливим заходом підвищення ефективності управління імпортними операціями ТОВ «Схід-Захід» є вдосконалення системи управ-ління імпортними операціями. Отже, важливе місце в процесі управління ризиками імпортних операцій на підприємстві ТОВ «Схід-Захід» повинне зайняти планування стратегії розвитку імпорту. На жаль, на сучасному етапі, процес планування знаходиться на підприємстві на досить низькому рівні. Доцільно призначити відповідальну особу за планування. На нашу думку, більш якісно виконуватиме дану функцію управління комерційний директор. Доцільним буде проведення щокварталу нарад з питань управління формуванням стратегії розвитку імпортних операцій ТОВ «Схід-Захід». Комерційний директор при цьому повинний складати плани проведення наради.
Вариант:нет
Литература: 1. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №19. 2. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– №16. 3. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– №17. 4. Про єдиний митний тариф України : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– №12. 5. Бойчик Н. Економіка підприємства : Навч.посібник / Н. Бойчик. ? К. : Атіка, 2001. – 298 с. 6. Грузинов В. Экономика предприятий / В. Грузинов // Финансы и статистика, 2001. – 218 с. 7. Горін Н.В.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяль-ності Текст : навч. посібник / Н. В. Горін. - К. : Знання, 2008. - 330 с. 8. Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / С. І. Дем’яненко. - К. : КНЕУ, 1997 - .Вип.11. - 2003. - 292 с. 9. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : Навч. посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. ? Львів : Львiвська полiтехнiка, 1999. - 262 с. 10. Лазебник, Л. Л. Міжнародна економіка: Курс лекцій: Навч. посібник / Л. Л. Лазебник. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. ? 219 с. 11. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. Л.А. Лахтыонова. – К. : КНЕУ, 2001. - 387 с. 12. Міжнародна економіка : навч. посібник / ред. Ю. Г. Козак. - К. : АртЕк, 2002. - 436 с. 13. Міжнародна економіка : Підручник / ред. А. П. Румянцев. - К. : Знання-прес, 2003. - 447 с. 14. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини Текст : Практикум / В. В. Козик. - К. : Вікар, 2003. - 368 с. 15. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / ред. Ю. Г. Козак. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 675 с. 16. Міжнародна торгівля: Науково-методичне видання / Укл. В. В. Дергачова. - Донецьк : Донецький державний університет економіки і торгівлі, 2003. - 85 с. 17. Міжнародна торгівля : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А. П. Румянцев, А. І. Башинська, І. М. Корнілова. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 376 с. 18. Міжнародна торгівля : Практикум / В. І. Шпак, А. Р. Кондорі. - К. : ЕксОб, 2004. - 384 с. 19. Міжнародне приватне право: Акад. курс : Підручник / О. Х. Юлдашев. - К. : Ін Юре, 2004. - 352 с. 20. Міжнародна економіка : навч. посібник / Б. М. Одягайло. - К. : Знання, 2005. - 397 с. 21. Міжнародна економіка: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В. В. Липов. - Х. : Інжек, 2005. - 408 с.. 22. Міжнародна економіка : Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча; ред. А. П. Румянцев. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2006. - 479 с. 23. Міжнародні економічні відносини: історія: Підручник / А. С. Філіпенко. - К. : Либідь, 2006. - 384 с. 24. Міжнародна економіка : навч. посібник / Є. В. Савельєв. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 623 с. 25. Міжнародна економіка : навч. посібник / К. С. Солонінко ; М-во освіти і науки України, Житомирський держ. технол. ун-т. - К. : Кондор, 2008. - 382 с. 26. Міжнародна економіка : навч. посібник / В. Є. Сахаров, В. С. Будкін, С. А. Єрохін та ін. ; за заг. ред. В. Є. Сахарова ; М-во освіти і науки України, Нац. академія управління. - 2-ге вид., виправл. - К. : Ін Юре, 2008. - 432 с. 27. Міжнародна економіка : навч. посібник / В. Є. Сахаров, В. С. Будкін, С. А. Єрохін та ін. ; за заг. ред. В. Є. Сахарова. - К. : Нац. акад. управління, 2007. - 432 с. 28. Міжнародна економіка: підручник / Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін. ; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона ; М-во освіти і науки України. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 560 с. 29. Міжнародна економіка: навч. посібник / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. - К. : Знання, 2009. - 302 с. 30. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник / В. І. Саллі, О. В. Трифонова, В. Я. Швець. - К. : Професіонал, 2003. - 167 с 31. Основи міжнародної торгівлі : Навч. посібник / ред. Ю. Г. Козак, ред. Н. С. Логвінова. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 652 с. 32. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навчальний посібник / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 222 с. 33. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: Навч. посібник / Т. М. Циганкова, Л. П. Петрашко, Т. В. Кальченко. - К. : КНЕУ, 2001. - 488 с. 34. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Т. М. Циганкова, Л. П. Петрашко, Т. В. Кальченко. - К. : КНЕУ, 2003. - 256 с. 35. Черевань, В. П. Міжнародна економічна діяльність : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. П. Черевань, А. П. Румянцев, Л. Ф. Романенко. - К. : Слово, 2003. - 280 с. 36. Школа І. М. Міжнародні економічні відносини : Навч. посібник / І. М. Школа, В. М. Козменко. - Чернівці : Рута, 1996. - 202 с. 37. Звітність підприємства ТОВ «Схід-Захід».
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)