Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Оцінка та покращення використання трудового потенціалу

Карточка работы:736-2012п
Цена:
Тема: Оцінка та покращення використання трудового потенціалу
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание: ВСТУП 4 РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність і значення трудового потенціалу 7 1.2. Показники і методи вимірювання трудового потенціалу 14 1.3. Фактори і резерви підвищення ефективності використання трудового потенціалу 22 РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЦЕНТР» 32 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Центр».32 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників ТОВ «Центр» 38 2.3. Аналіз кадрового потенціалу ТОВ «Центр» 59 2.4. Аналіз продуктивності і рентабельності 72 РОЗДІЛ ІІІ ПЛАНУВАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЦЕНТР» 82 3.1 Вплив науково-технічного прогресу на зростання трудового потенціалу підприємства ТОВ «Центр» 82 3.2. Удосконалення системи оплати праці на підприємстві ТОВ «Центр» 87 3.3. Удосконалення стимулювання працівників ТОВ «Центр» 98 РОЗДІЛ ІV МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 110 4.1. Методика викладання лекційних занять 110 4.2. Методика викладання практичних занять 120 ВИСНОВКИ 126 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 131 Додаток А 139 Додаток Б 140 Додаток В 141 Додаток Г 142 Додаток Д 143 Додаток Е 144 Додаток Ж 145 Додаток К 146 Додаток Л 147
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Важливою умовою успішного функціонування економіки України є удосконалення діючих систем управління підприємствами, упровадження сучасних досягнень менеджменту. Усе більш очевидним стає факт, що конкурентоспроможність підприємств обумовлюється не тільки технологіями ведення бізнесу, але й етичними, культурними та соціальними чинниками. Саме вони у сприятливих умовах дають якісний імпульс для розвитку економіки, забезпечують її інтенсивне зростання. Лібералізація і демократизація в економіці України, прийняття ряду законів, які сприяють розвитку підприємництва, значно розширюють можливості впровадження нових підходів до управління. Проте важливою умовою здійснення економічних реформ в Україні є вплив таких чинників, вагомість яких в українському менеджменті занижується, але які часто є для нашої економіки основними. Це – трудовий потенціал і методи його використання. Саме від забезпечення умов для співпраці з персоналом і зовнішнім середовищем залежить процвітання як великих, так і малих підприємств. В останні декілька років Україна, як й інші інтегровані у світову економіку, держави, стикнулась із світовою кризою. Сьогодні всі вітчизняні економісти пропонують різні ідеї стосовно виходу вітчизняної економіки з кризового становища. Однак в останні роки багато з них оцінювали розвиток країни за темпами ВВП, часто забуваючи про те, що в основі довготермінового економічного зростання лежить, власне, продуктивність праці, низький рівень котрої став основним стримуючим чинником розвитку економіки. Як свідчать дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, ефективність використання трудового потенціалу завжди безпосередньо впливає на якість виробничого процесу. Незважаючи на переважаючу роль технічного прогресу під час господарської діяльності, центральним у цьому процесі все ж залишається працівник та результати його праці. Все вище сказане і зумовлює вибір теми дипломної роботи, яка є актуальною та своєчасною, як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Питання пов’язані з використанням трудового потенціалу є актуальним в наш час і широко обговорюється зарубіжними і вітчизняними науковцями. Значний вклад у розгляд та вирішення проблем розвитку трудового потенціалу та ефективності його використання зробили Адамчук В. В., Богиня Д.П., Грішнова О.А., Данилюк А.І., Данюк В.М., Долішний М. І., Єсінова Н. І., Кибанов А.Я., Колот A.M., Лук'янихін В. О., Набока Р.М., Петюх В.М., Цветаев В. М., Цимбалюк С.О., Шаталова Н. И., Шеметов П.В. та інші. Незважаючи на значний внесок науковців у вирішення проблем, пов’язаних з ефективністю використання трудового потенціалу, залишається ще багато питань, які потребують подальшого дослідження і вирішення. Це і вплинуло на формування мети дипломної роботи і постановку завдання. Метою даного дослідження є оцінка трудового потенціалу підприємства та надання пропозицій щодо підвищення ефективності його використання. Згідно визначеної мети у роботі поставлені наступні завдання: ? визначити сутність і значення трудового потенціалу; ? розглянути показники і методи вимірювання трудового потенціалу; ? дослідити фактори і резерви підвищення трудового потенціалу; ? надати загальну характеристику підприємства; ? здійснити аналіз оплати праці на підприємстві; ? зробити аналіз кадрового потенціалу; ? проаналізувати продуктивності і рентабельності; і зробити оцінку фінансового стану; ? дослідити вплив науково-технічного прогресу на зростання трудового потенціалу підприємства; ? надати пропозиції щодо удосконалення системи оплати праці на підприємстві; ? обґрунтувати шляхи удосконалення стимулювання працівників; ? розкрити методику викладання лекційних і практичних занять. Об’єктом дослідження дипломної роботи обрано трудовий потенціал підприємства. Предмет дослідження становлять теоретичні, методичні та практичні аспекти оцінки трудового потенціалу підприємства та пропозиції щодо покращення його використання. Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи є положення економічної теорії, теорії управління, системного і соціологічного аналізу, наукові розробки щодо проблем управління, формування та оцінки трудового потенціалу підприємства. Інформаційними джерелами дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних економістів в галузі управління персоналом, статистичні і інформаційно-аналітичні матеріали. Для розв’язання визначених в роботі завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг дипломної роботи становить 147 сторінок друкованого тексту, у тому числі 33 таблиці, 14 рисунків, список використаних джерел містить 79 найменувань – на 7 сторінках і 9 додатків на 9 сторінках.
Объём работы:
128
Выводы: Узагальнюючи все вище наведене в дипломній роботі нами зроблені наступні висновки. В ході дослідження нами з’ясовано, що однією з категорій, яка характеризує ресурсне забезпечення діяльності підприємства, є трудовий потенціал. Трудовий потенціал підприємства – це комплексне поєднання потенційних можливостей, які можуть бути представлені групами якісних та кількісних характеристик персоналу. Процес формування трудового потенціалу представляє собою складну систему, яка поєднує сукупність методів, процедур, прийомів забезпечення суб’єктів виробничо-господарської діяльності працівниками необхідного професійно-кваліфікаційного рівня, що обумовлюватиме можливість досягнення суб'єктами господарювання поставлених цілей. Оцінка трудового потенціалу підприємства має на меті зіставити реальний зміст, якість, обсяги й інтенсивність робіт з їхніми потенційно можливими параметрами. Результати оцінки рівня трудового потенціалу є основою для розробки комплексу заходів, метою яких є підвищення ефективності управління трудовим потенціалом підприємства, узгодження інтересів кожного працівника з цілями розвитку підприємства. Ефективність управління трудовим потенціалом підприємства є визначним фактором досягнення конкурентоспроможності, ефективності господарювання і забезпечення сталого розвитку підприємства. Як було нами з’ясовано в ході дослідження, управління трудовими ресурсами є одним із найскладніших, враховуючи індивідуальні характеристики кожного працівника зокрема. Особлива складність під час використання трудового потенціалу полягає в тому, що кадри підприємства одночасно є об'єктом і суб'єктом управління. Суб'єктом управління кадри виступають у ролі керівників різних рівнів управління, тобто тих осіб, які беруть участь у формуванні й реалізації планів підприємства на майбутнє, координуючи та контролюючи безпосередніх учасників виробничого процесу (як об'єктів управління), використовуючи мотиваційні механізми з метою спонукання їх до високопродуктивної діяльності. Для формування раціональної кадрової політики підприємства як засобу підвищення ефективного використання трудового потенціалу, актуальним, на наш погляд, є уточнення системи його показників, що враховує кількісні (чисельність, віковий та кваліфікаційний склад, рух робочої сили, ефективність праці) та якісні (показники рівня мотивації; показники ступеня професіоналізму; показники освітнього рівня; показники інноваційної активності; показники соціально-психологічного розвитку) характеристики й дає змогу визначати причини неефективного формування та використання трудового потенціалу і здійснювати оптимізаційні управлінські впливи на подальший процес його розвитку. Аналіз трудових ресурсів проводять з метою оцінки рівня забезпечення підприємства цим видом ресурсів та організації праці, пошуку резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів, визначення впливу трудових ресурсів на результати господарської діяльності підприємства. У другому розділі роботи нами було проведено аналіз трудових ресурсів підприємства ТОВ «ЦЕНТР»: здійснено аналіз оплати праці на підприємстві; зроблено аналіз кадрового потенціалу; проаналізовано продуктивність і рентабельності; зроблено оцінку фінансового стану підприємства. Аналізуючи існуючу у ТОВ «ЦЕНТР» систему організації заробітної плати нами доведено, що основа, на якій будуються соціально-трудові відносини на підприємстві, в тому числі і в сфері оплати праці, є застарілою. Тарифна система, що діє у ТОВ «ЦЕНТР» в багатьох своїх складових фактично дублює колишню радянську. В багатьох аспектах діючій на підприємстві тарифній системі бракує ефективності. Це стосується слабкому рівню диференціації працівників відповідно до професійного рівня і рівню відповідності оплати праці затратам та результатам праці, а стимулюючої ролі тарифної системи. Система преміювання у ТОВ «ЦЕНТР» не достатньо орієнтована на вирішення поточних та стратегічних потреб підприємства. Це стосується недостатнього рівня залежності між розміром премії та фактичними результатами праці працівників з реальною можливістю останніх впливати на показники преміювання. В системі доплат і надбавок досі існують елементи, що застаріли і не відповідають сьогоднішній стратегії підприємства. Так, на нашу думку, потребують виключення доплати та надбавки за інтенсивність праці. Натомість варто більшу орієнтацію зробити на такий вид доплат як доплати за виконання особливо важливих завдань, за рахунок яких буде враховуватись не лише рівень складності, та вимог до якості виконуваних робіт, але й їхня терміновість та ступінь відповідальності. У ТОВ «ЦЕНТР» низька частка основної заробітної плати пов’язана передусім з економічними можливостями підприємства, тобто з неможливістю гарантувати стабільно високий рівень тарифу. Це викликане неможливістю забезпечити високі обсяги виробництва та їх позитивну динаміку. Результати аналізу плинності та закріплення кадрів на підприємстві ТОВ «ЦЕНТР» засвідчили певні недоліки в організації кадрового резерву та зниження ефективності управління персоналом, що було пов`язано зі зниженням рівня професійної майстерності працівників. Високі показники плинності персоналу негативно позначаються на ефективності діяльності персоналу. ТОВ «ЦЕНТР» витрачає кошти і час на пошук і відбір нових працівників, організацію навчання і адаптацію. Частина посад і робочих місць простоює через неукомплектованість персоналу. Збільшується навантаження на персонал, який поряд із своїми власними обов’язками повинен виконувати обов’язки, передбачених посадовими інструкціями для посад, які є вакантними. Як правило, співробітники не отримують доплат за суміщення посад та за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, хоча дані доплати і передбачені на підприємстві. Збільшення навантаження на працівників призводить до невдоволення їх роботою, численних конфліктів, стресів, збільшується соціальна напруга, що негативно впливає як на соціально-психологічний клімат в колективі, так і на мотивацію персоналу. У свою чергу, така ситуація призводить до погіршення результатів праці і ефективності діяльності підприємства. І головне: це спричиняє нові звільнення персоналу. Таким чином, головна проблема, пов’язана з управлінням персоналом, виявлена нами у ТОВ «ЦЕНТР» – це висока плинність персоналу, яка негативно позначається на ефективності діяльності підприємства і відповідно на його конкурентоспроможності. У зв’язку з цим політика управління персоналом ТОВ «ЦЕНТР» має бути спрямована на стабілізацію кадрового складу підприємства, збереження і розвитку людського капіталу і формування з цією метою ефективної системи закріплення персоналу. Для ефективного розвитку підприємства ТОВ «ЦЕНТР» створення дієвої системи оплати праці є вкрай потрібним завданням, яке містить систему стимулювання, що сприятиме підвищенню продуктивності праці та морального задоволення і зростанню якості виробництва. Вважаємо,що наші пропозиції по застосуванню системи грейдів оплати праці працівників ТОВ «ЦЕНТР» дадуть змогу систематизувати нарахування заробітної плати кожному співробітнику з урахуванням його особистого внеску в розвиток підприємства і досягнення значних результатів в збільшенні прибутків, як кінцевого результату. Удосконалення систем оплати праці ТОВ «Центр» у сучасних умовах повинно бути спрямоване на забезпечення їх гнучкості, об’єктивності, прозорості та конкурентоспроможності. Проте зазначена оптимізація повинна бути доцільною та економічною, тобто понесені витрати (наприклад, витратним може бути визначення цінності робочих місць та формування їх ієрархії на підприємстві) мають бути меншими за результати, отримані після впровадження удосконаленої системи оплати праці. Якщо зазначене завдання буде успішно реалізоване на підприємстві, зросте не лише задоволеність персоналу системою оплати праці, а й ефективність кадрової політики в цілому, а підприємство ТОВ «Центр» зможе отримати конкурентні переваги за рахунок людського чинника. Одним із основних завдань системи управління персоналом ТОВ «Центр» є підвищення використання потенціалу кожного окремо узятого працівника і трудового колективу в цілому. Для ефективного використання коштів фонду оплати праці ТОВ «Центр» необхідно розробити політику стимулювання персоналу. В роботі нами надані рекомендації щодо можливості впровадження компенсаційного пакету для працівників ТОВ «Центр», що позитивно відобразиться на всіх показниках фінансово-господарської діяльності підприємства. Процес стимулювання працівників до продуктивної праці на підприємстві слід розглядати як комплексний процес, який складається з декількох компонентів, серед яких виокремлюються оплата праці, нормування, оцінка персоналу, нематеріальні методи заохочення, система оцінки ефективності існуючих методів заохочення праці. Особливості стратегічного управління персоналом полягають у створенні стимулів, за допомогою яких працівник пов’язуватиме власні перспективи з перспективами розвитку підприємства. Метою четвертого розділу роботи було дослідження методики викладання лекційних і практичних занять. Основна увага приділялась новітнім інтерактивним методам навчання.
Вариант:нет
Литература: 1. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII (в редакції від 02.05.2011) // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 2. Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної діяльності: Наказ Мінекономіки від 26.12.2008 № 916 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=126723 3. Указ Президента «Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» № 958/99 від 03.08.1999 р. 4. Адамчук В. В. Экономика и социология труда : учебник для вузов / В.В.Адамчук, О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 407 с. 5. Анализ трудовых показателей: Учеб. пособие для вузов / А.В. Никитин, Н. А. Кольцов, И. А. Самарина и др.; Под ред. П. Ф. Петроченко. – 2-е изд., перераб. – М. : Экономика, 2005. – 288 с. 6. Безсмертна В.В. Стратегічне управління персоналом підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / В.В. Безмертна. – Луганськ, 2008. – 18 с. 7. Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства: Монографія. / Т.В. Білорус. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. – 174 с. 8. Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика / В. Близнюк // Україна: аспекти праці. – №5. – 2006. – С.30 – 34. 9. Богиня Д.П.. Основи економіки праці: Навч. посіб. \ Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2002. – 313 с. 10. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 895 с. 11. Бугуцький О. Ефективне використання праці – основа підвищення продуктивних сил суспільства / О. Бугуцький // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 3. – С. 3-9. 12. Веснин В.Р. Менеджмент : учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. / В.Р. Веснин. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504с. 13. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда / Е. Ветлужских. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 148 с. 14. Воронкова В. Г. Кадровий менеджмент : навч. посібн. / В.Г. Воронкова. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 192 с. 15. Гехман Ч. Рабочий поток / Чак Гехман; Пер. с англ. Е. Н. Зверева, А. Н. Коваленко; Под ред. А. Н. Коваленко. — М. : МГУП, 2010. — 252 с. 16. Гнибіденко О.О. Соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. спец. 08.00.07 / О.О. Гнибіденко. – К., 2008. – 24 с. 17. Гриньова В. М. Проблеми мотивації праці персоналу підприємства : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 184 с. 18. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудових відносин : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559 с. 19. Гудсков А.К. Трудовий потенціал та його місце в системі ринкових відносин (теоретичні аспекти) / Гудсков А.К., Левченко О.М., Орленко Ю.В. // Проблеми аеронавігації / За ред. СМ. Неділька. Вип. 2, ч. 1. – Кіровоград: ДЛАУ, 2007. – С. 180-189. 20. Данилюк А.І. Тенденції відтворення трудового потенціалу промислових підприємств / А.І. Данилюк // Держава та ринок. – Сер.: Економіка та підприємство. − Запоріжжя, 2006. − № 6. − С. 99-102. 21. Данилюк А.І. Теоретичні аспекти оцінки трудового потенціалу підприємства / А.І. Данилюк // Вісник економічної науки України. – Сер.: Науковий журнал Академії економічних наук України. − 2006. − № 1 (9). − С. 50-52. 22. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: Монография. / И.О. Джаин. – Сумы: ИТД «Универсальная книга», 2004. – 456с. 23. Долішний М. І. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика : монографія / М. Долішний, С. Злупко. – К. : Наукова думка, 1994. – 284 с. 24. Долішний М. І. Трудовий потенціал: теорія і практика : монографія / М. І. Долішний, С. М. Злупко. – К. : Наукова думка, 1994. – 263 с. 25. Дятлов В. А. Управление персоналом: учеб. пособие. / В. А. Дятлов, А. Я. Кибанов, В. Т. Пихало. – М. : Приор, 2006. – 511 с. 26. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / Є.П. Качан,О.П. Дяків, В.М. Островерхов та ін..; За ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407 с. 27. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 951с. 28. Енциклопедія: бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 654 с. 29. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн. / Н. І. Єсінова – К. : Кондор, 2006. – 432 с. 30. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посіб. / Г.Т. Завіновська. – 3-тє вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 315с. 31. Калєніна Н.В. Сутність категорії «Трудовий потенціал підприємства» / Н.В. Калєніна // Держава та регіони. Сер.: економіка та підприємництво: науково-виробничий журнал. – 2008.№3. – С. 111-114. 32. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : учебн. пособ. / Калина А. В. – 4-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2003. – 312 с. 33. Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление: учеб. пособие. / М.Н. Ким. – X. : НАУ им. В.Н. Каразина, 2003. – С. 13-14. 34. Козьменко С.Н. : Менеджмент для магистров : учебное пособ. / С.Н. Козьменко. – Сумы: Университетская книга, 2003 – 689 с. 35. Колот A.M. Мотивація персоналу: Підручник. / A.M. Колот. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 340 с. 36. Корчевська Л.О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком / Л.О. Корчевська // Актуальні проблеми економіки. – 2008.– №3. – С. 136-140. 37. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. / Н.С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352с. 38. Круш, П.В. Економіка підприємства: навчальний посібник / за заг. ред. П. В. Круша, В. Подвігіної, Б. Сердюка. – К. : Ельга-Н. КНТ, 2007. – 780 с. 39. Ломовський Н.О.Про сутність понять «трудовий потенціал» і «потенціал трудових ресурсів» / И.О. Ломовський // Економіка АПК і природокористування: Вісник ХНАУ – 2009. №5. – С. 298-299. 40. Лук'янихін В. О. Менеджмент персоналу : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Лук'янихін. – Суми : Університ. книга, 2004. – 590 с. 41. Лук'янченко Н.Д. Управління системою оплати праці на промисловому підприємстві / Н.Д. Лук'янченко, О.А. Дороніна. – Донецьк, 2006. – 212 с. 42. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій: Колективна науково-аналітична монографія / За ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2006. – 355 с. 43. Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства: підручник / А.А. Мазаракі. – К. : Хрещатик, 2009. – 800 с. 44. Макагон К. В. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності / К. В. Макагон // Педагогіка та психологія. – № 4. – 2007. – С. 155-160. 45. Менеджмент персоналу / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін..; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2006. – 398 с. 46. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Э. Мерманн ; пер. с нем.. – Xарьков : Изд. Гуманитарный Центр Е. И. Высочинова, 2007.– 184 с. 47. Набока Р.М. Управління трудовим потенціалом на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / Р.М. Набока. – К. : Вид-во КНУТД, 2010. – 21 с. 48. Одинцова Г. С. Некоторые аспекты структуризации потенциала предприятия / Г. С. Одинцова, Г. А. Селезнева // Економіка розвитку. – 2005. – № 2. – С. 74-75. 49. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2007. – 224 с. 50. Павленко А. Совершенствование системы оплаты труда: варианты компьютерных программ / А.Павленко // Человек и труд. – 2007. – № 5. – С. 56-58. 51. Павловська Л.Д. Економіка підприємства: навч. посіб. / Л.Д. Павловська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2009. – 639с. 52. Пащук Л. В. Особливості управління персоналом вітчизняних підприємств на засадах маркетингу / Л.В. Пащук // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія «Економіка». – 2009. – В. 108. – С. 103-106. 53. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с. 54. Петрович Й.М. Економіка підприємства: підручник / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, О.М. Семенів, за загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 680с. 55. Петюх В.М. Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В.М. Петюх, Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко. – К. : КНЕУ, 2007. – 320с. 56. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с. 57. Потенциал инновационного развития предприятия. Монография / Под ред. д.э.н. проф. Козьменко С.Н., Сумы: Деловые перспективы, 2005 – 285с. 58. Ревва А.Н. К вопросу использования трудового потенциала в период перехода к рыночным отношениям. / А.Н. Ревва // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. научн. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Редкол.: А.И. Амоша (отв. ред.) и др. – Донецк, 2007. – с. 134-137. 59. Свергун, О. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле / О. Свергун, Ю. Пасс, Д. Дьякова, А. Новикова. – СПб. : Питер, 2005. – 320 с. 60. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»). 61. Семикіна М. В. Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання / М. В. Семикіна // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. 62. Семиченко В. А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей: Дис... д-ра психол. наук. 19.00.07. / В. А. Семиченко. – К., 1992. – 398 с. 63. Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Д. С. Синк. – М. : Прогресс, 1989. – 532 с. 64. Сідун В.А. Економіка підприємства: навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 356 с 65. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державний комітет статистики.– К. : Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агенство», 2011. – 566 с. 66. Стец І.І. Проблеми управління персоналом в умовах кризи. / І.І. Стец, І.В. Стец // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Випуск 14-15. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 269-277. 67. Ткаченко А.М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом: монографія / А.М. Ткаченко, Т.С. Морщенок. – Запоріжжя : Вид-во Запорізької держ. інж. акад., 2008. – 233с. 68. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред.. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА – М, 2009. – 638 с. 69. Управление персоналом предприятий: Учебное пособие / под. ред. П.В. Шеметова. – М. : ИНФРА – 2009. – 321 с. 70. Управління персоналом: конспект лекцій : навч. посіб. / В.М. Гончаров – Донецьк : СПД «Купріянов В.С.», 2008. – 148 с. 71. Управління персоналом: Навч.-метод. посіб. / Укл. С.В. Зеленський, О.М. Пожар. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 290 с. 72. Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб / В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О.А. Грішнова, Л.П. Керб. – К: КНЕУ, 2005. – 403 с. 73. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ. – 2004. – 316 с. 74. Цветаев В. М. Кадровый менеджмент : учебник / В. М. Цветаев. — М. : Проспект, 2008. – 159 с. 75. Чорноморченко Н.В. Ефективність використання трудового потенціалу та його соціально-економічна оцінка. А/р дис. канд. екон. наук: 08.09.01. НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Л. : – 2000 – 20 с. 76. Шаталова Н. И. Трудовой потенциал работника. / Н. И. Шаталова – М. : Юнити-Дана, 2009 – 345 с. 77. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій: навчальний посібник. / Ю.П. Яковлєв. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 376 с. 78. Янковська Л.А. Оптимізація трудового потенціалу в системі менеджменту персоналу промислового підприємства. / Л.А. Янковська // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – с. 200-203. 79. Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. / Т. С. Яценко. – К. : Освіта, 2009. – 208 с.
Дополнительная информация: Додаток А Підходи до визначення сутності поняття «трудовий потенціал» Додаток Б Характеристика факторів зовнішнього середовища (макрорівень)* Додаток В Фактори внутрішнього середовища, які впливають на формування трудового потенціалу підприємства* Додаток Г Баланс ТОВ «ЦЕНТР» на 31 грудня 2009-2011 рр., тис. грн. Додаток Д Звіт про фінансові результати ТОВ «ЦЕНТР» за період 2009-2011 рр., тис. грн. Додаток Е Факторний аналіз валового прибутку (збитку) ТОВ «ЦЕНТР», (тис. грн.) Додаток Ж Аналіз плинності та закріплення кадрів підприємства ТОВ «ЦЕНТР» за 2011 рік Додаток К Ітераційна модель формування планів по продуктивності праці та чисельності працівників Додаток Л Прогнозний приріст продуктивності праці і товарообороту працівників ТОВ «Центр» в результаті впровадження компенсаційного пакету у 2-4 кв. 2012 року подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)