Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Формування та реалізація маркетингової стратегії підприємства

Карточка работы:428-2012ф
Цена:
Тема: Формування та реалізація маркетингової стратегії підприємства
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Економічна діагностика «Вілант» та оцінка його маркетингової діяльності 5 1.1.Загальна характеристика діяльності підприємства 5 1.2. Організаційно-економічна оцінка/діагностика підприємства 10 1.3. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 14 1.4. Діагностика конкурентного середовища підприємства 25 1.5. SWOT-аналіз діяльності підприємства, аналіз портфелю продукції 32 Розділ 2. Розробка маркетингової стратегії підприємства 42 2.1 Альтернативні варіанти маркетингової стратегії підприємства 42 2.2. Економічне обґрунтування (обґрунтування рішень) 52 Висновки 59 Список літератури 64 Додатки 67  
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Більшість стратегічних рішень, які приймає будь-яка компанія, лежать у сфері маркетингу. Створення нового бізнесу, злиття та поглинання, освоєння нової ринкової ніші, дилерська політика, звуження або розширення продуктової лінійки, вибір постачальників і партнерів - всі ці та багато інших рішень приймаються в рамках маркетингової стратегії. Від адекватності маркетингової стратегії компанії залежить успіх цілого підприємства, його конкурентоспроможність. Стрімкий розвиток ювелірного ринку України призводить до необхідності використання операторами ринку ефективних маркетингових стратегій: конкуренція на ринку дедалі зростає, обсяги імпорту нарощуються, попит зростає незначно. В таких ринкових умовах підприємству даної галузі особливу увагу слід звертати на ефективність маркетингової діяльності, вибір напрямків подальшого розвитку. У зв’язку з цим актуальним є дослідження теоретичних та методичних підходів до формування ефективних маркетингових стратегій як найважливіших складових стратегії розвитку підприємства, в цілому. Теоретичні основи цієї проблеми висвітлені у працях таких зарубіжних вчених, як Ф.Котлер, Ж.-Ж.Ламбен, М.Портер, а також в працях багатьох вітчизняних вчених: Кардаш В.Я., Карпенко А.В., Мордвінцева Т.В., Зяйлик М., Вівчар О., Дорош О.І. та ін. Проте ціла низка проблем теоретичного, методологічного й практичного характеру щодо формування маркетингових стратегій, функціонування й розвитку підприємства в умовах конкурентного середовища потребують подальшого вивчення. На сьогодні ці проблеми є актуальними і практично значущими, як в усьому світі, так і в Україні. Все це й визначило актуальність консультаційного проекту, його теоретичне і практичне значення. Метою консультаційного проекту є формування та реалізація маркетингової стратегії підприємства ТОВ «Вілант». Основні завдання консультаційного проекту: • привести загальну характеристику підприємства; • здійснити організаційно-економічну оцінку/діагностику підприємства; • провести аналіз маркетингової діяльності підприємства; • продіагностувати конкурентне середовище підприємства; • побудувати матрицю SWOT-аналіз діяльності підприємства; • розробити альтернативні варіанти маркетингової стратегії підприємства; • економічно обґрунтувати запропоновані заходи. Об’єктом дослідження є маркетингова стратегія підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з формуванням маркетингових стратегій.
Объём работы:
61
Выводы: На основі дослідження, проведеного у консультаційному проекті, слід зробити наступні висновки. "Київське Ювелірне Підприємство "Вілант" було створено у квітні 2006 року. Місія ТОВ «Вілант»: дарувати незабутні дорогоцінні моменти життя, нести кращі традиції ювелірного мистецтва і бути законодавцем ювелірної моди. Було проведено аналіз фінансових показників діяльності підприємства. На 31.12.2011 р. вартість капіталу підприємства становила 4547 тис. грн., тобто за звітний період вона зменшилась на 12,7 тис. грн. за рахунок зменшення вартості основних засобів на 95 тис.грн.. Таким чином, у загальній сумі джерел капіталу 3% становить основний капітал, який зменшився на кінець звітного періоду на 95 тис. грн., і в загальній вартості майна його питома вага зменшилась на 2%. Слід відмітити негативне зростання виручки від реалізації підприємства в 2011 році порівняно із 2010 роком. Зростання собівартості продукції випереджує темпи зростання виручки, тому відбулося зниження валового прибутку підприємства на 60% в 2011 році. Діяльність підприємства в 2011 році була збитковою, що є негативно. Показники діяльності ТОВ «Вілант» значно погіршилися в 2011 році порівняно із попередніми роками, що слід пояснити кризовими явищами в економіці. Було розглянуто процес управління маркетинговою діяльністю ТОВ «Вілант». З першого дня існування ТОВ «Вілант» на ринку основний підхід, який обрала фірма для задоволення потреб споживача – це виробництво та продаж тільки високоякісної продукції. Асортимент продукції наступний: обручки; сережки; підвіски; ланцюжки; кольє; запонки; броші; булавки; ікони. Було проведено АВС – ХYZ аналіз. Товари груп Обручки та Сережки забезпечують основний товарообіг компанії. Тому необхідно забезпечувати постійну їх наявність, коли по товарах групи Обручки створюється надлишковий страховий за-пас, а по товарах групи Сережки - достатній. Товари групи Обручки та Сережки відрізняє високий товарообіг і стабільність. Необхідно забезпечити постійну наявність товару, але для цього не потрібно створювати надлишковий страховий запас. По товарах групи Броші, Булавки, Ікони можна використовувати систему замовлень з постійною періодичністю і понизити страховий товарний запас. По товарах групи Броші, Булавки, Ікони можна перейти на систему з постійною сумою (об'ємом) замовлення, але при цьому формувати страховий запас, виходячи з фінансових можливостей, що є в компанії. Товари групи Ланцюжки мають середню споживча вартість, низький ступінь надійності прогнозу внаслідок стохастичного споживання. Для товарів групи Кольє варто відмітити середню споживча вартість, середній ступінь надійності прогнозу внаслідок нестабільності споживання. Запонки мають середню споживча вартість, високий ступінь надійності прогнозу внаслідок стабільності споживання. Таким чином, варто впроваджувати заходи з метою підвищення споживчої вартості таких груп товарів як: Обручки та Сережки, Броші, Булавки, Ікони. Варто збільшити обсяг реалізації групи товарів Обручки, оскільки дана група має високу споживчу вартість та високий ступінь надійності прогнозу внаслідок стабільності споживання. На підприємстві ТОВ «Вілант» використовується метод ціноутворення, виходячи із розрахунку витрат (собівартість плюс націнки), - заснований на додаванні стандартних націнок, що забезпечують держання певного прибутку. Середня торгівельна націнка, що встановлюється на продукцію, становить 15-20%. Гасло до просування продукції ТОВ «Вілант» – „Індивідуальний підхід до кожного клієнта”. Щодо політики розподілу то тут слід зазначити, що підприємством використовується прямий канал збуту „фірма - споживач”. Посередників фірма не використовує. На підприємстві ТОВ «Вілант» на даний час встановлюються цілі тільки по стратегії збуту. Так у минулому році директором було встановлено план росту обсягу продажу: 3% в місяць. План виконується не завжди, а останні півроку, у зв‘язку із дією фінансово-економічної кризи в країні, росту продаж зовсім немає, в деякі місяці відбувався навіть спад. Як показав аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Вілант» на основі моделі PEST, фактори зовнішнього середовища чинять вагомий вплив на діяльність підприємства. Необхідно вживати заходи щодо зниження негативного впливу даних факторів. Було здійснено аналіз ринку, на якому праціює підприємство. Головними його конкурентами на ювелірному ринку України є крупні вітчизняні підприємства, такі як Київський ювелірний завод, Львівський ювелірний завод, Одеський ювелірний завод. Згідно методу SPACE-аналізу для ТОВ «Вілант» слід дотримуватися агресивної стратегії на ринку, а саме: пошук нових ринків збуту, збільшення обсягу реалізації продукції, пошук нових партнерів та клієнтів. Становище підприємства на ринку дозволяє активно інвестувати кошти в розвиток, намагаючись збільшити свою частку на ринку. Підприємство використовує при цьому стратегію інтегрованого росту. За результатами проведеного SWOT-аналізу встановлюємо, що ТОВ «Вілант» має ряд сильних сторін і можливостей на відповідному ринку. Підприємству можна запропонувати конкретні стратегії з потенціювання цих сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги. В другому розділі роботи розроблено маркетингову стратегію підприємства. Маркетингова стратегія підприємства ТОВ «Вілант» може бути сформульована наступним чином: розширити канали збуту та вийти на роздрібний сегмент ринку, за рахунок встановлення найнижчих цін на прикраси із золота та полу дорогоцінного каміння отримати додаткову частку ринку та додатковий прибуток. Реалізовувати маркетингову стратегію можна за рахунок двох альтернативних варіантів: 1) створити власну роздрібну мережу в торгівельних центрах; 2) створити власний Інтернет-магазин. Обидві альтернативні проекти мають підтримуватись ефективною стратегією просування. По кожній альтернативі було сформовано організаційний план дій, спрогнозовано обсяги доходів та видатків, а також розраховано показники економічної ефективності та оцінено ризиковість проектів. В результаті реалізації 1 проекту підприємство отримає додатковий дохід в обсязі 917,1 тис. грн. за 3 роки. При цьому доходність інвестицій складе 2,54, тобто інвестицій принесуть дохід в 2,54 рази більший, ніж було вкладено коштів. Проект окупиться за 1,18 року. В результаті реалізації 2 проекту підприємство отримає додатковий дохід в обсязі 264,8 тис. грн. за 3 роки. При цьому доходність інвестицій складе 5,66, тобто інвестицій принесуть дохід в 5,66 рази більший, ніж було вкладено коштів. Проект окупиться за півроку. При зниженні виручки на 20% обидва проекти все ще залишаються прибутковими. Термін окупності 1 проекту збільшується до 2 років, а 2 проекту до 1,11 року. При оптимістичному сценарії розвитку обидва проекту окуповуються в першому році. Підприємству ТОВ «Вілант» рекомендується спочатку реалізувати 2 проект, а в наступному році, при сприятливій економічній ситуації, спробувати реалізувати 2 проект.
Вариант:нет
Литература: 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. за № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18 — 22. — Ст. 144. 2. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299. 3. Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 9. — Ст. 34. 4. Закон України „Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну” від 22.12.98 р. № 332-ХІV// Відомості Верховної Ради України. – 2006 р. – № 4. – С.55. 5. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р. № 959-ХІІ // Електронний ресурс. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=952-12 6. Бондарєва Ю.Г. Маркетингова стратегія підприємства // Науковий вісник ЛНАУ – 2010. – №16. 7. Вартанян В.М., Гавва В.М. Дослідження розвитку українського ринку ювелірної продукції / В.М. Вартанян, В.М.Гавва // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – 2008.-№3.- с.108-117. 8. Дорош О.І. Маркетингова стратегія у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011. – №698. – с. 150-155. 9. Зяйлик М., Вівчар О. Ефективність використання маркетингових стратегій // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). 10. Кардаш В.Я., Пилипчук В.П. Теорія і практика маркетингу в Україні; – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с. 11. Карпенко А.В. Комплексна оцінка системи управління маркетингом на підприємстві // Держава та регіони. – 2007. - № 1. – с. 135-136. 12. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ./Общ. ред. и вступит. статья Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 13. Лепа Н. Н. Управление конкурентными преимущества ми предприятия / НАН Украины. Инт экономики пром сти. – Донецк: ООО «ЮгоВосток Лтд», 2003. – 296 с. 14. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологи: учеб. пособие / под ред. Н.К. Моисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 304 с. 15. Мордвінцева Т.В. Методичні основи стратегічного планування маркетингової діяльності на підприємствах // Держава та регіони. – 2007. - № 1. – с. 229-232. 16. Мордвінцева Т.В. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств // Держава та регіони. – 2006. - № 5. – с. 214-216. 17. Минюк Д. Правове поле ЗЕД: реальність, перспективи / Д. Минюк. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11. – С.125–127. 18. Портер М. Конкуренція : Перевод. с англ. : Учебн. пособие. – М. : Издательство дом „Вильямс”, 2001. – 495 с. 19. Рудченко І.В. Стратегії маркетингового менеджменту на підприємстві // Держава та регіони. – 2007. - № 6. – с. 137-142. 20. Семенюк С. Стратегічне планування маркетингу: теоретико-концептуальні засади // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2 (27). 21. Шевченко Н. Застосування адміністративно-господарських санкцій у зовнішньоекономічній діяльності / Н. Шевченко. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. – С.32–36. 22. www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт Державного комітету статистики України. 23. assay.gov.ua – Офіційний сайт Державної пробірної служби України 24. Greenley G. An Understanding of Market Strategy // European Journal of Marketing. – 1989. – Vol. 23/8.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)